Arbeidsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Kies "voor een bepaalde duur" als het contract een vaste looptijd heeft. Kies "voor onbepaalde duur" als het contract niet op een vaste datum eindigt. Kies "voor een duidelijk omschreven werk" als niet de duur van het werk van belang is, maar het exacte werk dat gedaan moet worden (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst als acteur in een specifieke film, het plukken van fruit op een boerderij, het schrijven van een boek, etc.).

Hulp
nodig?
Model bewerken

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUURTUSSEN

________, met maatschappelijke zetel te ________, met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________, in de hoedanigheid van ________,

hierna de "Werkgever",


EN

________, met woonplaats te ________, en geboren op ________,

hierna de "Werknemer",


gezamenlijk de "Partijen",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIES EN TAKEN

De Werkgever neemt de Werknemer aan in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor de positie van ________.

De taken die aan de Werknemer zijn toegewezen, omvatten in het bijzonder:

________

De taken die aan de Werknemer worden toevertrouwd, zijn hoofdzakelijk van intellectuele aard. De arbeidsovereenkomst is derhalve onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op bedienden.

De Werknemer garandeert vrij te zijn van elke verbintenis tot niet-concurrentie die hem of haar het recht om deze overeenkomst te sluiten zou beperken.

Aangezien de toevertrouwde taken geen essentieel onderdeel van de overeenkomst vormen, erkent en aanvaardt de Werknemer de uitvoering van elke taak die verenigbaar is met zijn of haar beroepsbekwaamheid, vergelijkbaar met de hem toevertrouwde taken, afhankelijk van de operationele behoeften van de Werkgever.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Deze overeenkomst wordt hoofdzakelijk op de maatschappelijke zetel van de Werkgever uitgevoerd.

Aangezien deze locatie geen essentieel onderdeel van de overeenkomst is, kan de Werknemer tijdelijk of definitief naar een andere plaats in België worden overgeplaatst.


3. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.


4. ARBEIDSTIJD

Het werkschema is voltijds en met een vast uurrooster.

De arbeidstijd is vastgelegd op ________ uren per week overeenkomstig de uurroosters vermeld in het arbeidsreglement.


5. LOON

Het bruto-uurloon van de Werknemer is vastgesteld op ________ EUR per uur.

De eindejaarspremie en het vakantiegeld zullen worden berekend overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.


6. BETALING

De vergoeding van de Werknemer wordt als volgt betaald:

________

Elke vergoeding wordt verminderd met sociale lasten, de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten uit arbeid en andere toepasselijke bijdragen.

De vergoeding wordt aan de Werknemer betaald op de bankrekening met nummer ________.


7. BEROEPSKOSTEN

Met voorafgaande schriftelijke toestemming en het verstrekken van de nodige bewijsstukken zal de Werkgever alle redelijke beroepskosten die de Werknemer in de uitoefening van het dienstverband uitsluitend en noodzakelijkerwijs heeft gemaakt, voor zijn rekening nemen en volledig aan de Werknemer vergoeden.


8. ORGANISATIE VAN DE ARBEID

De Werknemer verbindt zich ertoe zijn of haar inspanningen en werktijd uitsluitend te besteden aan de belangen van de Werkgever.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Werkgever, verbindt de Werknemer zich ertoe geen andere tewerkstelling te aanvaarden of enige andere beroepsactiviteit uit te oefenen die de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan belemmeren gedurende de duur ervan en tijdens de periodes van opschorting van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of deze activiteit gelijkaardig is of niet.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Werknemer zal de Werkgever op de hoogte brengen van elk werk, uitvinding, ontdekking of verbetering, al dan niet octrooieerbaar of vatbaar voor bescherming door enig ander intellectueel recht, met inbegrip van het auteursrecht, dat hij kan creëren, ontwerpen of uitvoeren, hetzij alleen of in samenwerking met anderen, met inbegrip van en zonder beperking van documenten, tekeningen of plannen, projecten, modellen, gedrukte schakelingen, computersoftware, halfgeleidercomponenten en gerelateerde documenten, gedurende de periode van tewerkstelling, die verband houden of op enigerlei wijze verband kunnen houden met zaken die een activiteit van de Werkgever vormen of kunnen worden, of die de Werkgever heeft bestudeerd of kan bestuderen.

De Werknemer erkent dat dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen het exclusieve eigendom zijn van de Werkgever en draagt hierbij aan de Werkgever alle economische rechten die hierop betrekking hebben, met inbegrip van de auteursrechten, over. De Werknemer zal zich onthouden van elke handeling die een inbreuk zou uitmaken op de rechten van de Werkgever en van het indienen van een octrooiaanvraag op dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen zonder toestemming van de Werkgever.

De Werknemer erkent en aanvaardt dat deze overdracht van rechten aan de Werkgever naar behoren worden beloond door de vergoeding voorzien in deze arbeidsovereenkomst.


10. PARITAIR COMITE

De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld en aangepast op basis van de collectieve overeenkomsten van het paritair comité nr. ________.


11. AFWEZIGHEDEN

In geval van afwezigheid als gevolg van ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid of enige andere oorzaak die kan leiden tot opschorting van de arbeidsovereenkomst, stelt de Werknemer de Werkgever vanaf de eerste werkdag van deze arbeidsongeschiktheid in kennis en verstrekt hij de Werkgever binnen twee werkdagen na het begin van de opschortingstermijn alle nodige bewijsstukken.

In geval van een tekortkoming in de bewijsstukken wordt elke afwezigheid beschouwd als een ongerechtvaardigde afwezigheid die de Werknemer het gewaarborgde salaris ontneemt.

Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing in geval van verlenging van de onbekwaamheid.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer zal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen die hem in de loop van het dienstverband ter kennis komen, ongeacht of deze eigendom zijn van de Werkgever of van een van zijn partners, vertrouwelijk behandelen.

De Werknemer zal zich, op straffe van schadevergoeding, onthouden van elk gebruik van dergelijke gegevens buiten de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst, ook voor eigen rekening.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. ARBEIDSREGLEMENT

De Werknemer erkent een exemplaar van het Arbeidsreglement te hebben ontvangen, dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en verklaart zonder voorbehoud dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt.


14. 55258882 588 85 258525558

82 225222225 555522 2252 8225 58 522 2288222 22 58282582 252258558 552 582 852 52 225222825 22285222. 882 258 522 22 225822 8252222 852 52 225222825 22 82 82525 22858 552 522 28252 852 52 55828588255255822 2255222822.


15. 58822588555

82 225222225 28282 8225 522 2285582 852 52 82525852582 2558 82 52 5582858825525582222.


16. 588882288885 58 5588585 825288558

8222 5582858282522222282 82585222 5882 525252 528255222 582 22228822 258822 52 25528222 528822 8282552 22 252 588222 825522 228822825 222 52 8855822288222 22282222822 852 82852 25528222.


17. BEEINDIGING

Wanneer de Werkgever de overeenkomst beëindigt, geldt de volgende opzeggingstermijn:

 • 2 weken als de Werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 5 weken als de Werknemer tussen de 6 en 9 maanden anciënniteit heeft;
 • 7 weken als de Werknemer tussen de 9 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 8 weken als de Werknemer tussen de 12 en 15 maanden anciënniteit heeft;
 • 9 weken als de Werknemer tussen de 15 en 18 maanden anciënniteit heeft;
 • 10 weken als de Werknemer tussen de 18 en 21 maanden anciënniteit heeft;
 • 11 weken als de Werknemer tussen de 21 en 24 maanden anciënniteit heeft;
 • 12 weken als de Werknemer tussen 2 en 3 jaar anciënniteit heeft;
 • 13 weken als de Werknemer tussen de 3 en 4 jaar anciënniteit heeft;
 • 15 weken als de Werknemer tussen de 4 en 5 jaar anciënniteit heeft;
 • van 5 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 3 weken verlengd voor elk jaar van anciënniteit;
 • vanaf 20 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 2 weken verlengd voor elk jaar anciënniteit;
 • vanaf 21 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 1 week verlengd voor elk jaar anciënniteit.


Wanneer de opzeg door de Werknemer wordt gegeven, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op:

 • 1 week als de werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 2 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 3 weken als de Werknemer tussen de 6 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer tussen de 12 en 18 maanden anciënniteit heeft;
 • 5 weken als de Werknemer tussen de 18 en 24 maanden anciënniteit heeft;
 • 6 weken als de Werknemer tussen 2 en 4 jaar anciënniteit heeft;
 • 7 weken als de Werknemer tussen de 4 en 5 jaar anciënniteit heeft;
 • 9 weken als de Werknemer tussen de 5 en 6 jaar anciënniteit heeft;
 • 10 weken als de Werknemer tussen de 6 en 7 jaar anciënniteit heeft;
 • 12 weken als de Werknemer tussen 7 en 8 jaar anciënniteit heeft;
 • 13 weken als de Werknemer 8 jaar of meer anciënniteit heeft.

De Werknemer aan wie door de Werkgever opzeg is gegeven met opzeggingstermijn kan, wanneer hij een ander dienstverband heeft gevonden, de arbeidsovereenkomst met beperkte opzeggingstermijn beëindigen. De opzeggingstermijn is vastgesteld op:

 • 1 week als de Werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 2 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 3 weken als de Werknemer tussen de 6 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer 1 jaar of meer anciënniteit heeft.

Deze overeenkomst kan ook onmiddellijk worden opgezegd zonder opzegtermijn of schadevergoeding om ernstige redenen. In het bijzonder wordt elke inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst beschouwd als een ernstige reden, evenals gedrag dat door het arbeidsreglement als een ernstige reden wordt gekwalificeerd.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de plaats van tewerkstelling bevoegd.Gedaan te ___________________, op _____________________________, in twee originele exemplaren, waarbij elk van de partijen één exemplaar heeft ontvangen.HANDTEKENINGEN

Voor de Werkgever:
_____________________________
________, ________de Werknemer:
_____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUURTUSSEN

________, met maatschappelijke zetel te ________, met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________, in de hoedanigheid van ________,

hierna de "Werkgever",


EN

________, met woonplaats te ________, en geboren op ________,

hierna de "Werknemer",


gezamenlijk de "Partijen",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. FUNCTIES EN TAKEN

De Werkgever neemt de Werknemer aan in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor de positie van ________.

De taken die aan de Werknemer zijn toegewezen, omvatten in het bijzonder:

________

De taken die aan de Werknemer worden toevertrouwd, zijn hoofdzakelijk van intellectuele aard. De arbeidsovereenkomst is derhalve onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op bedienden.

De Werknemer garandeert vrij te zijn van elke verbintenis tot niet-concurrentie die hem of haar het recht om deze overeenkomst te sluiten zou beperken.

Aangezien de toevertrouwde taken geen essentieel onderdeel van de overeenkomst vormen, erkent en aanvaardt de Werknemer de uitvoering van elke taak die verenigbaar is met zijn of haar beroepsbekwaamheid, vergelijkbaar met de hem toevertrouwde taken, afhankelijk van de operationele behoeften van de Werkgever.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Deze overeenkomst wordt hoofdzakelijk op de maatschappelijke zetel van de Werkgever uitgevoerd.

Aangezien deze locatie geen essentieel onderdeel van de overeenkomst is, kan de Werknemer tijdelijk of definitief naar een andere plaats in België worden overgeplaatst.


3. DUUR

Deze overeenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.


4. ARBEIDSTIJD

Het werkschema is voltijds en met een vast uurrooster.

De arbeidstijd is vastgelegd op ________ uren per week overeenkomstig de uurroosters vermeld in het arbeidsreglement.


5. LOON

Het bruto-uurloon van de Werknemer is vastgesteld op ________ EUR per uur.

De eindejaarspremie en het vakantiegeld zullen worden berekend overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten.


6. BETALING

De vergoeding van de Werknemer wordt als volgt betaald:

________

Elke vergoeding wordt verminderd met sociale lasten, de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten uit arbeid en andere toepasselijke bijdragen.

De vergoeding wordt aan de Werknemer betaald op de bankrekening met nummer ________.


7. BEROEPSKOSTEN

Met voorafgaande schriftelijke toestemming en het verstrekken van de nodige bewijsstukken zal de Werkgever alle redelijke beroepskosten die de Werknemer in de uitoefening van het dienstverband uitsluitend en noodzakelijkerwijs heeft gemaakt, voor zijn rekening nemen en volledig aan de Werknemer vergoeden.


8. ORGANISATIE VAN DE ARBEID

De Werknemer verbindt zich ertoe zijn of haar inspanningen en werktijd uitsluitend te besteden aan de belangen van de Werkgever.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Werkgever, verbindt de Werknemer zich ertoe geen andere tewerkstelling te aanvaarden of enige andere beroepsactiviteit uit te oefenen die de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan belemmeren gedurende de duur ervan en tijdens de periodes van opschorting van de arbeidsovereenkomst, ongeacht of deze activiteit gelijkaardig is of niet.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Werknemer zal de Werkgever op de hoogte brengen van elk werk, uitvinding, ontdekking of verbetering, al dan niet octrooieerbaar of vatbaar voor bescherming door enig ander intellectueel recht, met inbegrip van het auteursrecht, dat hij kan creëren, ontwerpen of uitvoeren, hetzij alleen of in samenwerking met anderen, met inbegrip van en zonder beperking van documenten, tekeningen of plannen, projecten, modellen, gedrukte schakelingen, computersoftware, halfgeleidercomponenten en gerelateerde documenten, gedurende de periode van tewerkstelling, die verband houden of op enigerlei wijze verband kunnen houden met zaken die een activiteit van de Werkgever vormen of kunnen worden, of die de Werkgever heeft bestudeerd of kan bestuderen.

De Werknemer erkent dat dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen het exclusieve eigendom zijn van de Werkgever en draagt hierbij aan de Werkgever alle economische rechten die hierop betrekking hebben, met inbegrip van de auteursrechten, over. De Werknemer zal zich onthouden van elke handeling die een inbreuk zou uitmaken op de rechten van de Werkgever en van het indienen van een octrooiaanvraag op dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen zonder toestemming van de Werkgever.

De Werknemer erkent en aanvaardt dat deze overdracht van rechten aan de Werkgever naar behoren worden beloond door de vergoeding voorzien in deze arbeidsovereenkomst.


10. PARITAIR COMITE

De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld en aangepast op basis van de collectieve overeenkomsten van het paritair comité nr. ________.


11. AFWEZIGHEDEN

In geval van afwezigheid als gevolg van ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid of enige andere oorzaak die kan leiden tot opschorting van de arbeidsovereenkomst, stelt de Werknemer de Werkgever vanaf de eerste werkdag van deze arbeidsongeschiktheid in kennis en verstrekt hij de Werkgever binnen twee werkdagen na het begin van de opschortingstermijn alle nodige bewijsstukken.

In geval van een tekortkoming in de bewijsstukken wordt elke afwezigheid beschouwd als een ongerechtvaardigde afwezigheid die de Werknemer het gewaarborgde salaris ontneemt.

Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing in geval van verlenging van de onbekwaamheid.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer zal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen die hem in de loop van het dienstverband ter kennis komen, ongeacht of deze eigendom zijn van de Werkgever of van een van zijn partners, vertrouwelijk behandelen.

De Werknemer zal zich, op straffe van schadevergoeding, onthouden van elk gebruik van dergelijke gegevens buiten de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst, ook voor eigen rekening.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. ARBEIDSREGLEMENT

De Werknemer erkent een exemplaar van het Arbeidsreglement te hebben ontvangen, dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en verklaart zonder voorbehoud dat hij de voorwaarden ervan aanvaardt.


14. 55258882 588 85 258525558

82 225222225 555522 2252 8225 58 522 2288222 22 58282582 252258558 552 582 852 52 225222825 22285222. 882 258 522 22 225822 8252222 852 52 225222825 22 82 82525 22858 552 522 28252 852 52 55828588255255822 2255222822.


15. 58822588555

82 225222225 28282 8225 522 2285582 852 52 82525852582 2558 82 52 5582858825525582222.


16. 588882288885 58 5588585 825288558

8222 5582858282522222282 82585222 5882 525252 528255222 582 22228822 258822 52 25528222 528822 8282552 22 252 588222 825522 228822825 222 52 8855822288222 22282222822 852 82852 25528222.


17. BEEINDIGING

Wanneer de Werkgever de overeenkomst beëindigt, geldt de volgende opzeggingstermijn:

 • 2 weken als de Werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 5 weken als de Werknemer tussen de 6 en 9 maanden anciënniteit heeft;
 • 7 weken als de Werknemer tussen de 9 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 8 weken als de Werknemer tussen de 12 en 15 maanden anciënniteit heeft;
 • 9 weken als de Werknemer tussen de 15 en 18 maanden anciënniteit heeft;
 • 10 weken als de Werknemer tussen de 18 en 21 maanden anciënniteit heeft;
 • 11 weken als de Werknemer tussen de 21 en 24 maanden anciënniteit heeft;
 • 12 weken als de Werknemer tussen 2 en 3 jaar anciënniteit heeft;
 • 13 weken als de Werknemer tussen de 3 en 4 jaar anciënniteit heeft;
 • 15 weken als de Werknemer tussen de 4 en 5 jaar anciënniteit heeft;
 • van 5 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 3 weken verlengd voor elk jaar van anciënniteit;
 • vanaf 20 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 2 weken verlengd voor elk jaar anciënniteit;
 • vanaf 21 jaar anciënniteit wordt de opzeggingstermijn met 1 week verlengd voor elk jaar anciënniteit.


Wanneer de opzeg door de Werknemer wordt gegeven, wordt de opzeggingstermijn vastgesteld op:

 • 1 week als de werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 2 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 3 weken als de Werknemer tussen de 6 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer tussen de 12 en 18 maanden anciënniteit heeft;
 • 5 weken als de Werknemer tussen de 18 en 24 maanden anciënniteit heeft;
 • 6 weken als de Werknemer tussen 2 en 4 jaar anciënniteit heeft;
 • 7 weken als de Werknemer tussen de 4 en 5 jaar anciënniteit heeft;
 • 9 weken als de Werknemer tussen de 5 en 6 jaar anciënniteit heeft;
 • 10 weken als de Werknemer tussen de 6 en 7 jaar anciënniteit heeft;
 • 12 weken als de Werknemer tussen 7 en 8 jaar anciënniteit heeft;
 • 13 weken als de Werknemer 8 jaar of meer anciënniteit heeft.

De Werknemer aan wie door de Werkgever opzeg is gegeven met opzeggingstermijn kan, wanneer hij een ander dienstverband heeft gevonden, de arbeidsovereenkomst met beperkte opzeggingstermijn beëindigen. De opzeggingstermijn is vastgesteld op:

 • 1 week als de Werknemer minder dan 3 maanden anciënniteit heeft;
 • 2 weken als de Werknemer tussen de 3 en 6 maanden anciënniteit heeft;
 • 3 weken als de Werknemer tussen de 6 en 12 maanden anciënniteit heeft;
 • 4 weken als de Werknemer 1 jaar of meer anciënniteit heeft.

Deze overeenkomst kan ook onmiddellijk worden opgezegd zonder opzegtermijn of schadevergoeding om ernstige redenen. In het bijzonder wordt elke inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst beschouwd als een ernstige reden, evenals gedrag dat door het arbeidsreglement als een ernstige reden wordt gekwalificeerd.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de plaats van tewerkstelling bevoegd.Gedaan te ___________________, op _____________________________, in twee originele exemplaren, waarbij elk van de partijen één exemplaar heeft ontvangen.HANDTEKENINGEN

Voor de Werkgever:
_____________________________
________, ________de Werknemer:
_____________________________
________