Naar boven

Arbeidsovereenkomst voor een student

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever een natuurlijke of rechtspersoon is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________,
ingeschreven onder het volgende nummer : ________,
en vertegenwoordigd door : ________, in hoedanigheid van : ________,

hierna de "Werkgever",


EN

________, wonende te ________,

hierna de "Student",


gezamelijk de "Partijen",



WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

1. FUNCTIES EN TAKEN

De werkgever zal de Student in dienst nemen op grond van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in hoedanigheid van : ________.

De taken die aan de Student zijn toegewezen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende taken:

________

De taken die aan de Student zijn toevertrouwd, zijn hoofdzakelijk handmatig, de arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op arbeiders.

De Student garandeert vrij te zijn van elke niet-concurrentiebedingovereenkomst die zijn recht om deze overeenkomst te sluiten zou beperken.

Aangezien de toegewezen taken geen essentieel onderdeel van de overeenkomst vormen, erkent en aanvaardt de Student de uitvoering van elke taak die verenigbaar is met zijn professionele capaciteiten, vergelijkbaar met de hem toegewezen taken, afhankelijk van de operationele behoeften van de werkgever.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Deze overeenkomst wordt hoofdzakelijk op de maatschappelijke zetel van de Werkgever uitgevoerd.

Aangezien deze locatie geen essentieel onderdeel van de overeenkomst is, kan de Student tijdelijk of definitief worden overgeplaatst naar een andere plaats in België.


3. DUUR

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur en gaat in op ________ om automatisch te beëindigen op ________.


4. WERKSCHEMA

Het werkschema van de Student is vast.

De werktijd is ingesteld op ________ uren per week, als volgt verdeeld:

________


5. VERGOEDING

Het bruto uurloon van de Student is vastgesteld op ________ euro per uur.


6. BETALING

De bezoldiging van de Student wordt hem/haar betaald op het volgende tijdstip:

________

De bezoldiging wordt verminderd met de sociale lasten, de roerende voorheffing op de inkomsten uit arbeid en eventuele andere toepasselijke bijdragen.

De vergoeding wordt betaald via overschrijving.


7. BEROEPSKOSTEN

Met voorafgaande schriftelijke toestemming en het verstrekken van de nodige bewijsstukken is de Werkgever gehouden alle redelijke beroepskosten die de Student in de uitoefening van zijn of haar functie heeft gemaakt, volledig voor zijn rekening te nemen en te vergoeden.


8. ARBEIDSORGANISATIE

De Student verbindt zich ertoe zijn inspanningen en werktijd uitsluitend te besteden aan de belangen van de werkgever.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de werkgever, verbindt de Student zich ertoe geen enkele andere tewerkstelling te aanvaarden of enige andere professionele activiteit uit te oefenen die de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan belemmeren gedurende de duur ervan en gedurende de periodes van opschorting van de overeenkomst, ongeacht of deze activiteit gelijkaardig is of niet.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Student zal de Werkgever op de hoogte brengen van elk werk, uitvinding, ontdekking of verbetering, al dan niet octrooieerbaar of beschermbaar door enig ander intellectueel recht, met inbegrip van het auteursrecht, dat hij kan creëren, ontwerpen of uitvoeren, alleen of in samenwerking met anderen, met inbegrip van en zonder beperking van documenten, tekeningen of plannen, projecten, modellen, gedrukte schakelingen, computersoftware, halfgeleidercomponenten en gerelateerde documenten, gedurende de periode van tewerkstelling, die verband houden of op enigerlei wijze verband kunnen houden met zaken die een activiteit van de Werkgever vormen of kunnen worden, of die de Werkgever heeft bestudeerd of kan bestuderen.

De Student erkent dat dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen het exclusieve eigendom zijn van de Werkgever en draagt hierbij aan de Werkgever alle economische rechten in verband daarmee over, met inbegrip van die met betrekking tot het auteursrecht. De Student zal zich onthouden van elke actie die inbreuk zou maken op de rechten van de Werkgever en zich onthouden van het indienen van een octrooi op dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen zonder toestemming van de Werkgever.
De Student erkent en stemt ermee in dat dergelijke opdrachten en overdrachten van rechten aan de Werkgever op adequate wijze worden beloond door de beloning waarin deze arbeidsovereenkomst voorziet.


10. PARITAIR COMMITE

De arbeidsvoorwaarden en bezoldiging worden vastgesteld en aangepast op basis van de collectieve overeenkomsten van het volgende paritair comité: ________.


11. AFWEZIGHEDEN

In geval van afwezigheid wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid of enige andere oorzaak die kan leiden tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst, dient de Student de Werkgever vanaf de eerste werkdag van deze arbeidsongeschiktheid op de hoogte te stellen en binnen twee werkdagen na het begin van de schorsingstermijn alle nodige bewijsstukken te verstrekken.

In geval van een tekortkoming in de bewijsstukken wordt elke afwezigheid beschouwd als een ongerechtvaardigde afwezigheid die de Student het gewaarborgde salaris ontneemt.

Dezelfde voorwaarden gelden in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Student zal vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen en bedrijfsgeheimen die hem in de loop van zijn dienstverband ter kennis komen, ongeacht of deze eigendom zijn van de Werkgever of van een van zijn partners, vertrouwelijk behandelen. De Student zal zich, op straffe van schadevergoeding, onthouden van elk gebruik van dergelijke gegevens buiten de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst, ook voor eigen rekening.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. ARBEIDSREGLEMENT

De Student erkent een exemplaar van het werkreglement te hebben ontvangen, dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en verklaart zonder voorbehoud de voorwaarden ervan te aanvaarden.


14. EIGENDOM VAN DE WERKGEVER

De Student draagt zorg voor de van de Werkgever ontvangen fysieke en digitale apparatuur. Hij zal het op eerste verzoek van de Werkgever en in ieder geval aan het einde van de arbeidsverhouding teruggeven.


15. TAALGEBRUIK

De Student kiest voor het gebruik van de Nederlandse taal in de arbeidsverhoudingen.


16. 588882288885 85585585825558

8222 5582858282522222282 82585222 5882 525252 28252222228222 582 258822 52 25528222 528822 8282552 22 252 588222 825522 228822825 222 52 8855822288222 22282222822 852 82852 25528222.


17. 5588855582

8222 282522222282 252 825522 822825825 5225 222222822 552 52 525252 255282. 8222 222222252822 88 8 55222 8225 52 225222825 22 2 552 8225 52 5255222 825822 52 282522222282 82552 5222882222 8225 222 2258252 852 222 25525 22 282525. 525822 52 282522222282 8225 222 8522252 2258252 82552 552222552, 82555522 52 222222252822 8 55222 8225 52 225222825 22 8 55222 8225 52 5255222.

8222 282522222282 252 222855288822 825522 22222225 222525 222222252822 22 8855528252225822 22 25282822 5252222. 52 522 882222525 82552 2822 8285252 22 52 8225882222 852 5222 282522222282 828852585 588 222 25282822 52522, 2822588 225552 552 5225 522 5582858522822222 588 222 25282822 52522 82552 22285882882255.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de plaats van tewerkstelling bevoegd.



Gedaan te ________, op ________, in twee originele exemplaren, waarbij elk van de partijen één exemplaar heeft ontvangen.



HANDTEKENINGEN

Document
weergeven dat in behandeling is

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________,
ingeschreven onder het volgende nummer : ________,
en vertegenwoordigd door : ________, in hoedanigheid van : ________,

hierna de "Werkgever",


EN

________, wonende te ________,

hierna de "Student",


gezamelijk de "Partijen",



WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

1. FUNCTIES EN TAKEN

De werkgever zal de Student in dienst nemen op grond van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in hoedanigheid van : ________.

De taken die aan de Student zijn toegewezen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende taken:

________

De taken die aan de Student zijn toevertrouwd, zijn hoofdzakelijk handmatig, de arbeidsovereenkomst is onderworpen aan de regelgeving die van toepassing is op arbeiders.

De Student garandeert vrij te zijn van elke niet-concurrentiebedingovereenkomst die zijn recht om deze overeenkomst te sluiten zou beperken.

Aangezien de toegewezen taken geen essentieel onderdeel van de overeenkomst vormen, erkent en aanvaardt de Student de uitvoering van elke taak die verenigbaar is met zijn professionele capaciteiten, vergelijkbaar met de hem toegewezen taken, afhankelijk van de operationele behoeften van de werkgever.


2. PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Deze overeenkomst wordt hoofdzakelijk op de maatschappelijke zetel van de Werkgever uitgevoerd.

Aangezien deze locatie geen essentieel onderdeel van de overeenkomst is, kan de Student tijdelijk of definitief worden overgeplaatst naar een andere plaats in België.


3. DUUR

Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur en gaat in op ________ om automatisch te beëindigen op ________.


4. WERKSCHEMA

Het werkschema van de Student is vast.

De werktijd is ingesteld op ________ uren per week, als volgt verdeeld:

________


5. VERGOEDING

Het bruto uurloon van de Student is vastgesteld op ________ euro per uur.


6. BETALING

De bezoldiging van de Student wordt hem/haar betaald op het volgende tijdstip:

________

De bezoldiging wordt verminderd met de sociale lasten, de roerende voorheffing op de inkomsten uit arbeid en eventuele andere toepasselijke bijdragen.

De vergoeding wordt betaald via overschrijving.


7. BEROEPSKOSTEN

Met voorafgaande schriftelijke toestemming en het verstrekken van de nodige bewijsstukken is de Werkgever gehouden alle redelijke beroepskosten die de Student in de uitoefening van zijn of haar functie heeft gemaakt, volledig voor zijn rekening te nemen en te vergoeden.


8. ARBEIDSORGANISATIE

De Student verbindt zich ertoe zijn inspanningen en werktijd uitsluitend te besteden aan de belangen van de werkgever.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de werkgever, verbindt de Student zich ertoe geen enkele andere tewerkstelling te aanvaarden of enige andere professionele activiteit uit te oefenen die de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan belemmeren gedurende de duur ervan en gedurende de periodes van opschorting van de overeenkomst, ongeacht of deze activiteit gelijkaardig is of niet.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Student zal de Werkgever op de hoogte brengen van elk werk, uitvinding, ontdekking of verbetering, al dan niet octrooieerbaar of beschermbaar door enig ander intellectueel recht, met inbegrip van het auteursrecht, dat hij kan creëren, ontwerpen of uitvoeren, alleen of in samenwerking met anderen, met inbegrip van en zonder beperking van documenten, tekeningen of plannen, projecten, modellen, gedrukte schakelingen, computersoftware, halfgeleidercomponenten en gerelateerde documenten, gedurende de periode van tewerkstelling, die verband houden of op enigerlei wijze verband kunnen houden met zaken die een activiteit van de Werkgever vormen of kunnen worden, of die de Werkgever heeft bestudeerd of kan bestuderen.

De Student erkent dat dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen het exclusieve eigendom zijn van de Werkgever en draagt hierbij aan de Werkgever alle economische rechten in verband daarmee over, met inbegrip van die met betrekking tot het auteursrecht. De Student zal zich onthouden van elke actie die inbreuk zou maken op de rechten van de Werkgever en zich onthouden van het indienen van een octrooi op dergelijke werken, uitvindingen, ontdekkingen of verbeteringen zonder toestemming van de Werkgever.
De Student erkent en stemt ermee in dat dergelijke opdrachten en overdrachten van rechten aan de Werkgever op adequate wijze worden beloond door de beloning waarin deze arbeidsovereenkomst voorziet.


10. PARITAIR COMMITE

De arbeidsvoorwaarden en bezoldiging worden vastgesteld en aangepast op basis van de collectieve overeenkomsten van het volgende paritair comité: ________.


11. AFWEZIGHEDEN

In geval van afwezigheid wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid of enige andere oorzaak die kan leiden tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst, dient de Student de Werkgever vanaf de eerste werkdag van deze arbeidsongeschiktheid op de hoogte te stellen en binnen twee werkdagen na het begin van de schorsingstermijn alle nodige bewijsstukken te verstrekken.

In geval van een tekortkoming in de bewijsstukken wordt elke afwezigheid beschouwd als een ongerechtvaardigde afwezigheid die de Student het gewaarborgde salaris ontneemt.

Dezelfde voorwaarden gelden in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Student zal vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen en bedrijfsgeheimen die hem in de loop van zijn dienstverband ter kennis komen, ongeacht of deze eigendom zijn van de Werkgever of van een van zijn partners, vertrouwelijk behandelen. De Student zal zich, op straffe van schadevergoeding, onthouden van elk gebruik van dergelijke gegevens buiten de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst, ook voor eigen rekening.

Deze geheimhoudingsplicht blijft van toepassing na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


13. ARBEIDSREGLEMENT

De Student erkent een exemplaar van het werkreglement te hebben ontvangen, dat integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst en verklaart zonder voorbehoud de voorwaarden ervan te aanvaarden.


14. EIGENDOM VAN DE WERKGEVER

De Student draagt zorg voor de van de Werkgever ontvangen fysieke en digitale apparatuur. Hij zal het op eerste verzoek van de Werkgever en in ieder geval aan het einde van de arbeidsverhouding teruggeven.


15. TAALGEBRUIK

De Student kiest voor het gebruik van de Nederlandse taal in de arbeidsverhoudingen.


16. 588882288885 85585585825558

8222 5582858282522222282 82585222 5882 525252 28252222228222 582 258822 52 25528222 528822 8282552 22 252 588222 825522 228822825 222 52 8855822288222 22282222822 852 82852 25528222.


17. 5588855582

8222 282522222282 252 825522 822825825 5225 222222822 552 52 525252 255282. 8222 222222252822 88 8 55222 8225 52 225222825 22 2 552 8225 52 5255222 825822 52 282522222282 82552 5222882222 8225 222 2258252 852 222 25525 22 282525. 525822 52 282522222282 8225 222 8522252 2258252 82552 552222552, 82555522 52 222222252822 8 55222 8225 52 225222825 22 8 55222 8225 52 5255222.

8222 282522222282 252 222855288822 825522 22222225 222525 222222252822 22 8855528252225822 22 25282822 5252222. 52 522 882222525 82552 2822 8285252 22 52 8225882222 852 5222 282522222282 828852585 588 222 25282822 52522, 2822588 225552 552 5225 522 5582858522822222 588 222 25282822 52522 82552 22285882882255.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van de plaats van tewerkstelling bevoegd.



Gedaan te ________, op ________, in twee originele exemplaren, waarbij elk van de partijen één exemplaar heeft ontvangen.



HANDTEKENINGEN