Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met occasioneel telewerk

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever een natuurlijke persoon of een onderneming (een vennootschap of vereniging) is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
OCCASIONEEL TELEWERK


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer in uitzonderlijke gevallen telewerk kan verrichtenin overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit occasioneel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Werknemer kan occasioneel telewerk verrichten omwille van overmacht, i.e. onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Werknemer, of omwille van persoonlijke redenen die tot gevolg hebben dat de Werknemer de werkzaamheden niet op de overeengekomen arbeidsplaats kan uitvoeren, en zoals nader bepaald in het arbeidsreglement.


Artikel 2.

Tijdens het occasioneel telewerk oefent de Werknemer de arbeidsprestaties uit gedurende de normale arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit zijn woning of vanuit een andere door de Werknemer te kiezen locatie. Indien niet de woonplaats, deelt de Werknemer deze plaats mee aan de Werkgever.


Artikel 3.

De Partijen dienen de eventuele bepalingen van het arbeidsreglement aangaande de procedure voor het aanvragen van occasioneel telewerk te respecteren.


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het occasioneel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van occasioneel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer telefonisch, per e-mail en middels andere gebruikelijke communicatiekanalen bereikbaar zijn.


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per dag occasioneel telewerk ter compensatie van de kosten van de Werknemer verbonden aan het occasioneel telewerk.


Artikel 7.

825255228 5222222 82 5222 282522222282 88 8225585, 888222 52 8582858282522222282 22228822825. 8882 558285882258555522 852 2222588822 22525 52 8582858282522222282 8882822 228522 258822 52 225222825 22 52 225222225.


Artikel 8.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.


Artikel 9.

Deze bijlage is onderworpen aan het Belgisch recht.


Opgesteld te ________ op ________, in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
OCCASIONEEL TELEWERK


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer in uitzonderlijke gevallen telewerk kan verrichtenin overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit occasioneel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Werknemer kan occasioneel telewerk verrichten omwille van overmacht, i.e. onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Werknemer, of omwille van persoonlijke redenen die tot gevolg hebben dat de Werknemer de werkzaamheden niet op de overeengekomen arbeidsplaats kan uitvoeren, en zoals nader bepaald in het arbeidsreglement.


Artikel 2.

Tijdens het occasioneel telewerk oefent de Werknemer de arbeidsprestaties uit gedurende de normale arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit zijn woning of vanuit een andere door de Werknemer te kiezen locatie. Indien niet de woonplaats, deelt de Werknemer deze plaats mee aan de Werkgever.


Artikel 3.

De Partijen dienen de eventuele bepalingen van het arbeidsreglement aangaande de procedure voor het aanvragen van occasioneel telewerk te respecteren.


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het occasioneel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van occasioneel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer telefonisch, per e-mail en middels andere gebruikelijke communicatiekanalen bereikbaar zijn.


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per dag occasioneel telewerk ter compensatie van de kosten van de Werknemer verbonden aan het occasioneel telewerk.


Artikel 7.

825255228 5222222 82 5222 282522222282 88 8225585, 888222 52 8582858282522222282 22228822825. 8882 558285882258555522 852 2222588822 22525 52 8582858282522222282 8882822 228522 258822 52 225222825 22 52 225222225.


Artikel 8.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.


Artikel 9.

Deze bijlage is onderworpen aan het Belgisch recht.


Opgesteld te ________ op ________, in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________