Naar boven

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met occasioneel telewerk - Covid-19 - Coronavirus

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever een natuurlijke persoon of een onderneming (een vennootschap of vereniging) is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
OCCASIONEEL TELEWERK
CORONAVIRUS / COVID-19


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer gedurende de tijd waarin de Belgische overheid aanbeveelt dat werknemers zo veel als mogelijk van thuis moeten werken in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19 telewerk kan verrichtenin overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit occasioneel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer occasioneel telewerk kan verrichten omwille van de maatregelen van de Belgische overheid in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19.


Artikel 2.

Tijdens het occasioneel telewerk oefent de Werknemer de arbeidsprestaties uit gedurende de normale arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit zijn woning of vanuit een andere door de Werknemer te kiezen locatie. Indien niet de woonplaats, deelt de Werknemer deze plaats mee aan de Werkgever.


Artikel 3.

De Partijen dienen de bepalingen van het arbeidsreglement aangaande occasioneel telewerk te respecteren.


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het occasioneel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van occasioneel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer telefonisch, per e-mail en middels andere gebruikelijke communicatiekanalen bereikbaar zijn.


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per dag occasioneel telewerk ter compensatie van de kosten van de Werknemer verbonden aan het occasioneel telewerk.


Artikel 7.

Behoudens hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, blijft de Arbeidsovereenkomst ongewijzigd. Alle arbeidsvoorwaarden van toepassing onder de Arbeidsovereenkomst blijven gelden tussen de Werkgever en de Werknemer.


Artikel 8.

82 225222225 252222 552 2822 552822825285 22 52 825582288285282 82 58222252588222 22858822 2285 5522282222 258 2822. 82 225222825 258 52 225222225 82 552 22858 885582228822 22 22222882255 825222222 2885 2555 52 825582288285282 22 8222822. 82 225222825 82588252 25 2885 2822828 222 5882 22852252 82828228822228822 22 52822822522.


Artikel 9.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt slechts voor zolang de aanbevelingen en maatregelen van de Belgische overheid in verband met thuiswerk in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19 opportuun of geldig zijn of voor zolang zij niet worden gematigd.


Artikel 10.

Deze bijlage is onderworpen aan het Belgisch recht.


Opgesteld te ________ op ________, in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
OCCASIONEEL TELEWERK
CORONAVIRUS / COVID-19


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer gedurende de tijd waarin de Belgische overheid aanbeveelt dat werknemers zo veel als mogelijk van thuis moeten werken in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19 telewerk kan verrichtenin overeenstemming met de bepalingen van het arbeidsreglement;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit occasioneel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer occasioneel telewerk kan verrichten omwille van de maatregelen van de Belgische overheid in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19.


Artikel 2.

Tijdens het occasioneel telewerk oefent de Werknemer de arbeidsprestaties uit gedurende de normale arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit zijn woning of vanuit een andere door de Werknemer te kiezen locatie. Indien niet de woonplaats, deelt de Werknemer deze plaats mee aan de Werkgever.


Artikel 3.

De Partijen dienen de bepalingen van het arbeidsreglement aangaande occasioneel telewerk te respecteren.


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het occasioneel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van occasioneel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer telefonisch, per e-mail en middels andere gebruikelijke communicatiekanalen bereikbaar zijn.


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per dag occasioneel telewerk ter compensatie van de kosten van de Werknemer verbonden aan het occasioneel telewerk.


Artikel 7.

Behoudens hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, blijft de Arbeidsovereenkomst ongewijzigd. Alle arbeidsvoorwaarden van toepassing onder de Arbeidsovereenkomst blijven gelden tussen de Werkgever en de Werknemer.


Artikel 8.

82 225222225 252222 552 2822 552822825285 22 52 825582288285282 82 58222252588222 22858822 2285 5522282222 258 2822. 82 225222825 258 52 225222225 82 552 22858 885582228822 22 22222882255 825222222 2885 2555 52 825582288285282 22 8222822. 82 225222825 82588252 25 2885 2822828 222 5882 22852252 82828228822228822 22 52822822522.


Artikel 9.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt slechts voor zolang de aanbevelingen en maatregelen van de Belgische overheid in verband met thuiswerk in het kader van het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus / Covid-19 opportuun of geldig zijn of voor zolang zij niet worden gematigd.


Artikel 10.

Deze bijlage is onderworpen aan het Belgisch recht.


Opgesteld te ________ op ________, in twee (2) exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________