Bijlage bij de arbeidsovereenkomst in verband met structureel telewerk

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever een natuurlijke persoon of een onderneming (een vennootschap of vereniging) is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
STRUCTUREEL TELEWERK


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer op regelmatige en niet incidentele wijze de arbeidsprestaties buiten de bedrijfslocatie kan verrichten;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit structureel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Werknemer kan een aanvraag doen voor structureel telewerk gedurende ________ (________) dagen per week. De Werknemer kan ook aanvragen doen voor een halve dag telewerk.


Artikel 2.

De Partijen leven de toepasselijke regels (o.m. over de aanvraag van structureel telewerk) die gelden binnen de onderneming in verband met telewerk na. De Werkgever informeert de Werknemer over deze regels.

Het verrichten van structureel telewerk vereist aldus steeds het akkoord van de manager of leidinggevende van de Werknemer. De Werknemer bespreekt de taken en werkzaamheden die tijdens het telewerk kunnen uitgevoerd worden.

De Werknemer heeft geen recht op een of meerdere vaste dagen om structureel telewerk te verrichten. Dit kan dan ook op geen enkele manier een verworven recht zijn of worden van de Werknemer.

De Werkgever behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een reeds goedgekeurde telewerkdag alsnog in te trekken omwille van urgentie of specifiek vereiste aanwezigheid.


Artikel 3.

Tijdens het structureel telewerk oefent de Werknemer zijn arbeidsprestaties uit binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit de woonplaats van de Werknemer zoals gekend bij de Werkgever. Kiest de Werknemer evenwel een andere locatie, dan wordt deze plaats aan de Werkgever meegedeeld als volgt:

________


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het structureel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van structureel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer bereikbaar zijn middels de gebruikelijke communicatiekanalen, met name:

________


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per maand ter compensatie van de volgende kosten van de Werknemer verbonden aan het verrichten van structureel telewerk:

________


Artikel 7.

825255228 5222222 82 5222 282522222282 88 8225585, 888222 52 8582858282522222282 22228822825. 8882 558285882258555522 852 2222588822 22525 52 8582858282522222282 8882822 228522 258822 52 225222825 22 52 225222225.


Artikel 8.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.

Bij misbruik van het telewerk door de Werknemer kan de Werkgever een einde stellen aan deze bijlage nadat de Werknemer evenwel gehoord is door de Werkgever.


Artikel 9.

8222 8828522 88 22525825222 552 522 82828885 52852.


Opgesteld te ________ op ________, in twee exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

BIJLAGE AAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
STRUCTUREEL TELEWERK


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werkgever en de Werknemer een arbeidsovereenkomst hebben gesloten op ________ (hierna de "Arbeidsovereenkomst");

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen dat de Werknemer op regelmatige en niet incidentele wijze de arbeidsprestaties buiten de bedrijfslocatie kan verrichten;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van dit structureel telewerk in deze bijlage aan de Arbeidsovereenkomst vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1.

De Werknemer kan een aanvraag doen voor structureel telewerk gedurende ________ (________) dagen per week. De Werknemer kan ook aanvragen doen voor een halve dag telewerk.


Artikel 2.

De Partijen leven de toepasselijke regels (o.m. over de aanvraag van structureel telewerk) die gelden binnen de onderneming in verband met telewerk na. De Werkgever informeert de Werknemer over deze regels.

Het verrichten van structureel telewerk vereist aldus steeds het akkoord van de manager of leidinggevende van de Werknemer. De Werknemer bespreekt de taken en werkzaamheden die tijdens het telewerk kunnen uitgevoerd worden.

De Werknemer heeft geen recht op een of meerdere vaste dagen om structureel telewerk te verrichten. Dit kan dan ook op geen enkele manier een verworven recht zijn of worden van de Werknemer.

De Werkgever behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een reeds goedgekeurde telewerkdag alsnog in te trekken omwille van urgentie of specifiek vereiste aanwezigheid.


Artikel 3.

Tijdens het structureel telewerk oefent de Werknemer zijn arbeidsprestaties uit binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur (desgevallend, zoals bepaald door het normale werkrooster) vanuit de woonplaats van de Werknemer zoals gekend bij de Werkgever. Kiest de Werknemer evenwel een andere locatie, dan wordt deze plaats aan de Werkgever meegedeeld als volgt:

________


Artikel 4.

Het werk van de Werknemer is niet van die aard dat de Werkgever apparatuur ter beschikking dient te stellen van de Werknemer voor de uitvoering van het structureel telewerk.

De Werknemer kan tijdens de normale kantooruren een beroep doen op de eventueel vereiste technische ondersteuning die geboden wordt door de Werkgever.


Artikel 5.

Tijdens het verrichten van structureel telewerk en gedurende de gebruikelijke werkuren moet de Werknemer bereikbaar zijn middels de gebruikelijke communicatiekanalen, met name:

________


Artikel 6.

De Werknemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van ________ EUR per maand ter compensatie van de volgende kosten van de Werknemer verbonden aan het verrichten van structureel telewerk:

________


Artikel 7.

825255228 5222222 82 5222 282522222282 88 8225585, 888222 52 8582858282522222282 22228822825. 8882 558285882258555522 852 2222588822 22525 52 8582858282522222282 8882822 228522 258822 52 225222825 22 52 225222225.


Artikel 8.

Deze bijlage heeft uitwerking vanaf ________ en geldt voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.

Bij misbruik van het telewerk door de Werknemer kan de Werkgever een einde stellen aan deze bijlage nadat de Werknemer evenwel gehoord is door de Werkgever.


Artikel 9.

8222 8828522 88 22525825222 552 522 82828885 52852.


Opgesteld te ________ op ________, in twee exemplaren waarvan elke Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen;


Handtekeningen
:

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________