Borgtochtovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de Borg een natuurlijke persoon of een onderneming (vennootschap of vereniging) is. De Borg is degene die zich borg stelt en de schuld van de Schuldenaar zal betalen aan de Schuldeiser indien de Schuldenaar de betaling niet uitvoert.

Hulp
nodig?
Model bewerken

BORGTOCHTOVEREENKOMST

TUSSEN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Borg" genoemd;

EN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Schuldeiser" genoemd;

EN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Schuldenaar" genoemd;


hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Schuldenaar zich heeft verbonden tot de hierin bepaalde verbintenis;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van de borgtocht middels deze schriftelijke eenzijdige borgtochtovereenkomst (hierna de "Borgtochtovereenkomst" of de "Overeenkomst") willen vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:


Artikel 1. De Verbintenis

Deze Borgtochtovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering van de volgende verbintenis van de Schuldenaar ten opzichte van de Schuldeiser:

________;

hierna de "Verbintenis" genoemd;

gebaseerd op de volgende tussen de Schuldenaar en Schuldeiser gesloten overeenkomst:

________,

hierna de "Hoofdovereenkomst" genoemd.

De borgtocht heeft aldus betrekking op de verplichting tot betaling door de Schuldenaar aan de Schuldeiser van een bedrag van ________ EUR (________).


Artikel 2. Omvang van de borgtocht en v
erplichtingen van de Borg

1. Bij ontstentenis van het uitvoeren van de Verbintenis door de Schuldenaar is de Borg ten opzichte van en ten voordele van de Schuldeiser gehouden tot uitvoering van de Verbintenis, eventueel verhoogd met wettelijke en/of conventionele interesten. Deze Borgtochtovereenkomst treedt aldus slechts in werking indien de Schuldenaar in gebreke blijft de Verbintenis uit te voeren en op schriftelijk verzoek van de Schuldeiser.

2. De Borg erkent dat deze borgtocht in verhouding is tot zijn terugbetalingsmogelijkheden.

3. De Partijen erkennen dat de borgtocht, inclusief enige (wettelijke conventionele) interesten, kosten en andere accessoria die bovenop het bedrag van de Verbintenis zouden komen, beperkt is tot een maximumbedrag van in totaal ________ EUR (________).

4. De Schuldeiser mag van de Borg geen gerechtskosten of schadevergoeding wegens niet-nakoming van de Verbintenis vorderen indien deze vermeden hadden kunnen worden door de Borg aan te spreken.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de Borg op basis van deze Borgtochtovereenkomst niet verbonden borg te staan voor enige toekomstige verbintenissen of voor de vergoeding van schade veroorzaakt door de Schuldenaar aan de Schuldeiser, ook al houdt die verband met de uitvoering van de Verbintenis.


Artikel 3. Duur van de Borgtocht

Deze Borgtochtovereenkomst gaat in op de dag van ondertekening ervan door alle Partijen.

Deze Borgtochtovereenkomst is aangegaan voor een periode van ________ vanaf de inwerkingtreding.

De Borg blijft ook na het verstrijken van de duur van de Borgtochtovereenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorderingen van de Schuldeiser aangaande de schulden die zijn ontstaan in het kader van de Verbintenis vòòr het verstrijken van de bepaalde termijn van deze Borgtochtovereenkomst.


Artikel 4. Verweer

De Borg kan zich beroepen op alle verweermiddelen die de Schuldenaar heeft ten opzichte van de Schuldeiser, behalve die verweermiddelen die alleen de Schuldenaar persoonlijk betreffen.


Artikel 5. Uitwinning

De Borg kan de uitwinning van de goederen van de Schuldenaar door de Schuldeiser vorderen alvorens de Verbintenis te moeten uitvoeren. De Borg moet aan de Schuldeiser de goederen van de Schuldenaar aanwijzen waarop de Schuldeiser beslag kan leggen.


Artikel 6. Schuldsplitsing

De Borg kan vorderen dat de Schuldeiser zijn vordering verdeelt en vermindert tot het aandeel van elke Borg indien er meerdere borgen zijn.


Artikel 7. Uitvoering van de Verbintenis door de Borg

Behalve indien de Borg zich kan beroepen op eventuele voorrechten en excepties uit deze Borgtochtovereenkomst, voert de Borg de Verbintenis uit binnen de dertig (30) dagen na het schriftelijk verzoek van de Schuldeiser. De Schuldeiser moet evenwel kunnen aantonen het nodige te hebben gedaan de Verbintenis door de Schuldenaar te laten uitvoeren.


Artikel 8. Informatieplicht van de Schuldeiser

Elke mededeling (m.i.v. elke ingebrekestelling of dagvaarding) inzake de niet-uitvoering van de Verbintenis die door de Schuldeiser wordt gedaan aan de Schuldenaar wordt door de Schuldeiser gelijktijdig en, indien mogelijk, in dezelfde vorm meegedeeld aan de Borg. Bij gebrek daaraan kan de Schuldeiser zich niet beroepen op de aangroei van de schuld ontstaan uit de Verbintenis vanaf de datum waarop de Schuldeiser in dit verband in gebreke blijft.


Artikel 9. Rechten van de Borg na uitvoering van de Verbintenis op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek kent de Borg bepaalde rechten toe in geval van zijn uitvoering van de Verbintenis, met inbegrip van de volgende rechten waarvan de Schuldenaar uitdrukkelijk bevestigt dat de Borg er over beschikt:

1. De Borg die de Verbintenis heeft uitgevoerd heeft het recht op verhaal op de Schuldenaar.

Indien de Borg kosten en interesten bijkomend op de Verbintenis heeft moeten dragen, kunnen deze ook verhaald worden op de Schuldenaar indien de Borg de Schuldenaar hierover heeft geïnformeerd alvorens deze kosten te betalen.

2. Wanneer de Borg betaald heeft zonder te zijn aangesproken en zonder de Schuldenaar daarvan kennis te hebben gegeven, heeft de Borg evenwel geen verhaal ten opzichte van de Schuldenaar indien die laatste op het ogenblik van de betaling gronden had om de nietigheid van de Verbintenis te kunnen inroepen.

3. De Borg treedt in alle rechten die de Schuldeiser had ten opzichte van de Schuldenaar in het kader van de Verbintenis.

4. De Borg die de Verbintenis heeft uitgevoerd kan de eventuele andere Borgen aanspreken ten belope van hun aandeel.


Artikel 10. Vergoeding

De Borg ontvangt van de Schuldenaar een éénmalige vergoeding van ________ EUR (________) die wordt betaald als volgt:

________

De Borg deelt het rekeningnummer mee waarop de vergoeding moet worden gestort.

De Partijen erkennen dat deze borgstelling dan ook géén 'kosteloze borgtocht' is in de zin van de Artikelen 2043bis t.e.m. 2043octies van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 11. Beëindiging van de Borgtocht

Deze Borgtochtovereenkomst neemt in elk geval een einde indien de Verbintenis door de Schuldenaar volledig is uitgevoerd.

De Borg heeft evenwel het recht om de Borgtochtovereenkomst op te zeggen per aangetekende brief aan de andere Partijen. De beëindiging zal plaatsvinden met inachtneming van een opzeggingstermijn van ________ die ingaat de dag na ontvangst van de aangetekende brief door de Schuldeiser. Gedurende die tijd blijft de Overeenkomst dus ten volle gelden.

De Borg blijft evenwel ook na de beëindiging van de Borgtochtovereenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorderingen van de Schuldeiser aangaande de schulden die zijn ontstaan in het kader van de Verbintenis voor de effectieve beëindiging.


Artikel 12. Overlijden van de Borg

De borgtocht in verband met de schulden die verband houden met de Verbintenis voor zover die zijn ontstaan tot aan het overlijden van de Borg gaat over op de erfgenamen van de Borg.


Artikel 13. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst houdt het volledige akkoord in tussen de Partijen in het kader van de borgtocht en bevat aldus alles wat de Partijen onderhandeld hebben en overeengekomen zijn in dit verband. Deze Overeenkomst vervangt dan ook volledig alle overeenkomsten, akkoorden, voorstellen of briefwisseling, zowel schriftelijk als mondeling, die de Partijen hebben uitgewisseld of afgesloten voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst met betrekking tot de borgtocht.

Elke mogelijke wijziging aan deze Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord ondertekend door de Partijen.


Artikel 14. 52525258288225285

5822 255282 252222 552 52 825255 852 5222 825222852282522222282 2822828 588 22822 525252 8222525282 582 88 22 82552 2252285 5225 222 525252 255282 82 522 25525 852 (522 8858222 852) 5222 825222852282522222282 8252525828822 88 22 2822 22222285555 252 825522 552 525522.


Artikel 15. 58528585555285

525822 222 22 22255252 8225882222 852 5222 825222852282522222282 282282, 22822282 22 2822-2222282288555 82552 825285555, 258 5222 52 2285825285 852 52 2825822 8225882222 852 5222 825222852282522222282 2822 552258222. 82 25528222 825882522 2885 25222 22 222855288822, 82 2252588222 282522282222822 22 22 222525 25258 222 2285822 82258822 22 2252555252822 225 8258522822 852 52 22228582 8252855552 82258822.


Artikel 16. Correspondentie

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, zal elke correspondentie te versturen onder deze Borgtochtovereenkomst gebeuren op de adressen zoals vermeld bovenaan deze Borgtochtovereenkomst.


Artikel 17. Geschillen

De Partijen zullen eventuele geschillen in verband met deze Borgtochtovereenkomst of de interpretatie ervan op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de Borg zijn woonplaats heeft. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 18. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze Borgtochtovereenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.

***


Opgemaakt te ________ op ________ in drievoud.


Handtekeningen
:

de Borg: handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding: "Goed voor het borg stellen voor ________ voor de som beperkt tot ________ EUR (________)"
________________________________
________


de Schuldeiser
:
________________________________
________


de Schuldenaar
:
________________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

BORGTOCHTOVEREENKOMST

TUSSEN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Borg" genoemd;

EN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Schuldeiser" genoemd;

EN:

________, geboren te ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Schuldenaar" genoemd;


hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Schuldenaar zich heeft verbonden tot de hierin bepaalde verbintenis;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van de borgtocht middels deze schriftelijke eenzijdige borgtochtovereenkomst (hierna de "Borgtochtovereenkomst" of de "Overeenkomst") willen vastleggen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:


Artikel 1. De Verbintenis

Deze Borgtochtovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering van de volgende verbintenis van de Schuldenaar ten opzichte van de Schuldeiser:

________;

hierna de "Verbintenis" genoemd;

gebaseerd op de volgende tussen de Schuldenaar en Schuldeiser gesloten overeenkomst:

________,

hierna de "Hoofdovereenkomst" genoemd.

De borgtocht heeft aldus betrekking op de verplichting tot betaling door de Schuldenaar aan de Schuldeiser van een bedrag van ________ EUR (________).


Artikel 2. Omvang van de borgtocht en v
erplichtingen van de Borg

1. Bij ontstentenis van het uitvoeren van de Verbintenis door de Schuldenaar is de Borg ten opzichte van en ten voordele van de Schuldeiser gehouden tot uitvoering van de Verbintenis, eventueel verhoogd met wettelijke en/of conventionele interesten. Deze Borgtochtovereenkomst treedt aldus slechts in werking indien de Schuldenaar in gebreke blijft de Verbintenis uit te voeren en op schriftelijk verzoek van de Schuldeiser.

2. De Borg erkent dat deze borgtocht in verhouding is tot zijn terugbetalingsmogelijkheden.

3. De Partijen erkennen dat de borgtocht, inclusief enige (wettelijke conventionele) interesten, kosten en andere accessoria die bovenop het bedrag van de Verbintenis zouden komen, beperkt is tot een maximumbedrag van in totaal ________ EUR (________).

4. De Schuldeiser mag van de Borg geen gerechtskosten of schadevergoeding wegens niet-nakoming van de Verbintenis vorderen indien deze vermeden hadden kunnen worden door de Borg aan te spreken.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de Borg op basis van deze Borgtochtovereenkomst niet verbonden borg te staan voor enige toekomstige verbintenissen of voor de vergoeding van schade veroorzaakt door de Schuldenaar aan de Schuldeiser, ook al houdt die verband met de uitvoering van de Verbintenis.


Artikel 3. Duur van de Borgtocht

Deze Borgtochtovereenkomst gaat in op de dag van ondertekening ervan door alle Partijen.

Deze Borgtochtovereenkomst is aangegaan voor een periode van ________ vanaf de inwerkingtreding.

De Borg blijft ook na het verstrijken van de duur van de Borgtochtovereenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorderingen van de Schuldeiser aangaande de schulden die zijn ontstaan in het kader van de Verbintenis vòòr het verstrijken van de bepaalde termijn van deze Borgtochtovereenkomst.


Artikel 4. Verweer

De Borg kan zich beroepen op alle verweermiddelen die de Schuldenaar heeft ten opzichte van de Schuldeiser, behalve die verweermiddelen die alleen de Schuldenaar persoonlijk betreffen.


Artikel 5. Uitwinning

De Borg kan de uitwinning van de goederen van de Schuldenaar door de Schuldeiser vorderen alvorens de Verbintenis te moeten uitvoeren. De Borg moet aan de Schuldeiser de goederen van de Schuldenaar aanwijzen waarop de Schuldeiser beslag kan leggen.


Artikel 6. Schuldsplitsing

De Borg kan vorderen dat de Schuldeiser zijn vordering verdeelt en vermindert tot het aandeel van elke Borg indien er meerdere borgen zijn.


Artikel 7. Uitvoering van de Verbintenis door de Borg

Behalve indien de Borg zich kan beroepen op eventuele voorrechten en excepties uit deze Borgtochtovereenkomst, voert de Borg de Verbintenis uit binnen de dertig (30) dagen na het schriftelijk verzoek van de Schuldeiser. De Schuldeiser moet evenwel kunnen aantonen het nodige te hebben gedaan de Verbintenis door de Schuldenaar te laten uitvoeren.


Artikel 8. Informatieplicht van de Schuldeiser

Elke mededeling (m.i.v. elke ingebrekestelling of dagvaarding) inzake de niet-uitvoering van de Verbintenis die door de Schuldeiser wordt gedaan aan de Schuldenaar wordt door de Schuldeiser gelijktijdig en, indien mogelijk, in dezelfde vorm meegedeeld aan de Borg. Bij gebrek daaraan kan de Schuldeiser zich niet beroepen op de aangroei van de schuld ontstaan uit de Verbintenis vanaf de datum waarop de Schuldeiser in dit verband in gebreke blijft.


Artikel 9. Rechten van de Borg na uitvoering van de Verbintenis op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek kent de Borg bepaalde rechten toe in geval van zijn uitvoering van de Verbintenis, met inbegrip van de volgende rechten waarvan de Schuldenaar uitdrukkelijk bevestigt dat de Borg er over beschikt:

1. De Borg die de Verbintenis heeft uitgevoerd heeft het recht op verhaal op de Schuldenaar.

Indien de Borg kosten en interesten bijkomend op de Verbintenis heeft moeten dragen, kunnen deze ook verhaald worden op de Schuldenaar indien de Borg de Schuldenaar hierover heeft geïnformeerd alvorens deze kosten te betalen.

2. Wanneer de Borg betaald heeft zonder te zijn aangesproken en zonder de Schuldenaar daarvan kennis te hebben gegeven, heeft de Borg evenwel geen verhaal ten opzichte van de Schuldenaar indien die laatste op het ogenblik van de betaling gronden had om de nietigheid van de Verbintenis te kunnen inroepen.

3. De Borg treedt in alle rechten die de Schuldeiser had ten opzichte van de Schuldenaar in het kader van de Verbintenis.

4. De Borg die de Verbintenis heeft uitgevoerd kan de eventuele andere Borgen aanspreken ten belope van hun aandeel.


Artikel 10. Vergoeding

De Borg ontvangt van de Schuldenaar een éénmalige vergoeding van ________ EUR (________) die wordt betaald als volgt:

________

De Borg deelt het rekeningnummer mee waarop de vergoeding moet worden gestort.

De Partijen erkennen dat deze borgstelling dan ook géén 'kosteloze borgtocht' is in de zin van de Artikelen 2043bis t.e.m. 2043octies van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 11. Beëindiging van de Borgtocht

Deze Borgtochtovereenkomst neemt in elk geval een einde indien de Verbintenis door de Schuldenaar volledig is uitgevoerd.

De Borg heeft evenwel het recht om de Borgtochtovereenkomst op te zeggen per aangetekende brief aan de andere Partijen. De beëindiging zal plaatsvinden met inachtneming van een opzeggingstermijn van ________ die ingaat de dag na ontvangst van de aangetekende brief door de Schuldeiser. Gedurende die tijd blijft de Overeenkomst dus ten volle gelden.

De Borg blijft evenwel ook na de beëindiging van de Borgtochtovereenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vorderingen van de Schuldeiser aangaande de schulden die zijn ontstaan in het kader van de Verbintenis voor de effectieve beëindiging.


Artikel 12. Overlijden van de Borg

De borgtocht in verband met de schulden die verband houden met de Verbintenis voor zover die zijn ontstaan tot aan het overlijden van de Borg gaat over op de erfgenamen van de Borg.


Artikel 13. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst houdt het volledige akkoord in tussen de Partijen in het kader van de borgtocht en bevat aldus alles wat de Partijen onderhandeld hebben en overeengekomen zijn in dit verband. Deze Overeenkomst vervangt dan ook volledig alle overeenkomsten, akkoorden, voorstellen of briefwisseling, zowel schriftelijk als mondeling, die de Partijen hebben uitgewisseld of afgesloten voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst met betrekking tot de borgtocht.

Elke mogelijke wijziging aan deze Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord ondertekend door de Partijen.


Artikel 14. 52525258288225285

5822 255282 252222 552 52 825255 852 5222 825222852282522222282 2822828 588 22822 525252 8222525282 582 88 22 82552 2252285 5225 222 525252 255282 82 522 25525 852 (522 8858222 852) 5222 825222852282522222282 8252525828822 88 22 2822 22222285555 252 825522 552 525522.


Artikel 15. 58528585555285

525822 222 22 22255252 8225882222 852 5222 825222852282522222282 282282, 22822282 22 2822-2222282288555 82552 825285555, 258 5222 52 2285825285 852 52 2825822 8225882222 852 5222 825222852282522222282 2822 552258222. 82 25528222 825882522 2885 25222 22 222855288822, 82 2252588222 282522282222822 22 22 222525 25258 222 2285822 82258822 22 2252555252822 225 8258522822 852 52 22228582 8252855552 82258822.


Artikel 16. Correspondentie

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, zal elke correspondentie te versturen onder deze Borgtochtovereenkomst gebeuren op de adressen zoals vermeld bovenaan deze Borgtochtovereenkomst.


Artikel 17. Geschillen

De Partijen zullen eventuele geschillen in verband met deze Borgtochtovereenkomst of de interpretatie ervan op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de Borg zijn woonplaats heeft. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 18. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze Borgtochtovereenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.

***


Opgemaakt te ________ op ________ in drievoud.


Handtekeningen
:

de Borg: handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding: "Goed voor het borg stellen voor ________ voor de som beperkt tot ________ EUR (________)"
________________________________
________


de Schuldeiser
:
________________________________
________


de Schuldenaar
:
________________________________
________