Dading akkoord

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de eerste partij een particulier of een onderneming (d.i. een vennootschap of vereniging) is.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

DADING


TUSSEN:

________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

EN:

________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn samengekomen om een geschil tussen hen op te lossen en, na wederzijdse toegevingen, tot deze overeenkomst zijn gekomen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Geschil

De aanleiding van het geschil tussen de Partijen is:

________

________ vordert en/of beweert het volgende:

________

________ vordert en/of beweert evenwel het volgende:

________

(hierna het "Geschil" genoemd)


Artikel 2. Verplichtingen van de Partijen

Na wederzijdse toegevingen te hebben gedaan, en teneinde een einde te maken aan het geschil, besluiten de Partijen het volgende:

________ zal aan ________ een bedrag betalen van ________ EUR (________) op het bankrekeningnummer ________ uiterlijk ________ (________) dagen na de ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 3. Afstand

Door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst stemmen de Partijen ermee in afstand te doen van elk recht of elke vordering, van welke aard dan ook, die zij ten opzichte van elkaar hebben of in de toekomst zullen hebben in het kader van het Geschil, voor zover de andere Partij alle verbintenissen onder deze overeenkomst naleeft.


Artikel 4. Geen nadelige erkentenis

Geen bepaling in deze overeenkomst zal beschouwd worden als enige nadelige erkentenis door een Partij.


Artikel 5. 528825822 282522222282

8222 282522222282 52552 522 828825822 5222255 82 258822 52 25528222 82 522 25525 852 522 2288588 22 82852 58558 58828 852 52 25528222 225255525285 528822 22 28252222222222 2822 82 582 8258525. 8222 282522222282 82585222 552 222 82882582 5882 28252222228222, 522225522, 82258228822 22 85822888828822, 22828 885582228822 588 222528822, 582 52 25528222 528822 582228888285 22 5222882222 8225 52 55252 852 2252522222822 852 5222 282522222282 222 8225222822 222 522 2288588.

5822 222288222 882282822 552 5222 282522222282 2222 522 82258252 58225222 852 222 885582228822 5222255 22525222225 5225 82852 25528222.


Artikel 6. 52525258288225285

5822 255282 252222 552 52 825255 852 5222 282522222282 2822828 588 22822 525252 8222525282 582 88 22 82552 2252285 5225 52 525252 255282 82 522 25525 852 (522 8858222 852) 5222 282522222282 8252525828822 88 22 2822 22222285555 252 825522 552 525522.


Artikel 7. Scheidbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zullen deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk, in onderlinge overeenstemming en te goeder trouw een geldige bepaling te onderhandelen ter vervanging van een ongeldig verklaarde bepaling.


Artikel 8. Bindende kracht

Deze overeenkomst is een dading in de zin van Artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en bindt de Partijen (inclusief hun erfgenamen en opvolgers) op definitieve en onherroepelijke wijze.


Artikel 9. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze dading onderworpen is aan het Belgische recht.

***

Opgemaakt te ________ op ________ in twee originele exemplaren;


Handtekeningen
:

__________________________
________
__________________________
________

Uw document bekijken

DADING


TUSSEN:

________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

EN:

________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn samengekomen om een geschil tussen hen op te lossen en, na wederzijdse toegevingen, tot deze overeenkomst zijn gekomen;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Geschil

De aanleiding van het geschil tussen de Partijen is:

________

________ vordert en/of beweert het volgende:

________

________ vordert en/of beweert evenwel het volgende:

________

(hierna het "Geschil" genoemd)


Artikel 2. Verplichtingen van de Partijen

Na wederzijdse toegevingen te hebben gedaan, en teneinde een einde te maken aan het geschil, besluiten de Partijen het volgende:

________ zal aan ________ een bedrag betalen van ________ EUR (________) op het bankrekeningnummer ________ uiterlijk ________ (________) dagen na de ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 3. Afstand

Door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst stemmen de Partijen ermee in afstand te doen van elk recht of elke vordering, van welke aard dan ook, die zij ten opzichte van elkaar hebben of in de toekomst zullen hebben in het kader van het Geschil, voor zover de andere Partij alle verbintenissen onder deze overeenkomst naleeft.


Artikel 4. Geen nadelige erkentenis

Geen bepaling in deze overeenkomst zal beschouwd worden als enige nadelige erkentenis door een Partij.


Artikel 5. 528825822 282522222282

8222 282522222282 52552 522 828825822 5222255 82 258822 52 25528222 82 522 25525 852 522 2288588 22 82852 58558 58828 852 52 25528222 225255525285 528822 22 28252222222222 2822 82 582 8258525. 8222 282522222282 82585222 552 222 82882582 5882 28252222228222, 522225522, 82258228822 22 85822888828822, 22828 885582228822 588 222528822, 582 52 25528222 528822 582228888285 22 5222882222 8225 52 55252 852 2252522222822 852 5222 282522222282 222 8225222822 222 522 2288588.

5822 222288222 882282822 552 5222 282522222282 2222 522 82258252 58225222 852 222 885582228822 5222255 22525222225 5225 82852 25528222.


Artikel 6. 52525258288225285

5822 255282 252222 552 52 825255 852 5222 282522222282 2822828 588 22822 525252 8222525282 582 88 22 82552 2252285 5225 52 525252 255282 82 522 25525 852 (522 8858222 852) 5222 282522222282 8252525828822 88 22 2822 22222285555 252 825522 552 525522.


Artikel 7. Scheidbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zullen deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk, in onderlinge overeenstemming en te goeder trouw een geldige bepaling te onderhandelen ter vervanging van een ongeldig verklaarde bepaling.


Artikel 8. Bindende kracht

Deze overeenkomst is een dading in de zin van Artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en bindt de Partijen (inclusief hun erfgenamen en opvolgers) op definitieve en onherroepelijke wijze.


Artikel 9. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze dading onderworpen is aan het Belgische recht.

***

Opgemaakt te ________ op ________ in twee originele exemplaren;


Handtekeningen
:

__________________________
________
__________________________
________