Naar boven

Delegatie van handtekeningsbevoegdheid

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de overdrager van de handtekeningsbevoegdheid een wettelijke vertegenwoordiger is van de onderneming (zoals vermeld in de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen) of de overdrager reeds een gedelegeerde handtekeningsbevoegdheid heeft ontvangen op basis van een lastgeving (die mogelijks in de statuten van de onderneming is opgenomen). Deze lastgeving kan evenwel verhinderen dat een delegatie van handtekeningsbevoegdheid plaatsvindt. Dit dient dan ook nagegaan te worden.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________,

in de hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer ________ ;

Betreft: overdracht van handtekeningsbevoegdheid

Ik, ondergetekende, ________, in mijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, draagt middels dit schrijven aan ________, in diens hoedanigheid als ________, de bevoegdheid over om in mijn naam en voor mijn rekening het volgende document / de volgende documenten te ondertekenen:

________

voor zover mijn handtekeningsbevoegdheid de onderneming kan binden (waarbij ik eventuele beperkingen aan ________ zal meedelen).

Deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid geldt vanaf de ondertekening van dit schrijven door mezelf, de overdrager, en ________, de ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid. Ik behoud evenwel het recht voor om deze delegatie ten allen tijde in te trekken.

Het ondertekenen van documenten door ________ in het kader van deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid zal voorafgegaan worden door de vermelding 'voor ________'.

52 82828282 5825882 552 82 52 82552282255288225285 825255 552255252 52 222222252 5285222222. ________ 258 2822828 2822 8282225 2822 22 22 2822 22 5555 82552 5222 552522222822882822255285 2825 22 555222 552 222 52552.


Dit document werd opgemaakt te ________, op ________ in twee originele exemplaren,


Handtekening van de overdrager van de handtekeningsbevoegdheid:
______________________

________


Handtekening van de ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid, voorafgegaan door de vermelding 'Voor akkoord':
______________________

________

Document
weergeven dat in behandeling is

________,

in de hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer ________ ;

Betreft: overdracht van handtekeningsbevoegdheid

Ik, ondergetekende, ________, in mijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, draagt middels dit schrijven aan ________, in diens hoedanigheid als ________, de bevoegdheid over om in mijn naam en voor mijn rekening het volgende document / de volgende documenten te ondertekenen:

________

voor zover mijn handtekeningsbevoegdheid de onderneming kan binden (waarbij ik eventuele beperkingen aan ________ zal meedelen).

Deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid geldt vanaf de ondertekening van dit schrijven door mezelf, de overdrager, en ________, de ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid. Ik behoud evenwel het recht voor om deze delegatie ten allen tijde in te trekken.

Het ondertekenen van documenten door ________ in het kader van deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid zal voorafgegaan worden door de vermelding 'voor ________'.

52 82828282 5825882 552 82 52 82552282255288225285 825255 552255252 52 222222252 5285222222. ________ 258 2822828 2822 8282225 2822 22 22 2822 22 5555 82552 5222 552522222822882822255285 2825 22 555222 552 222 52552.


Dit document werd opgemaakt te ________, op ________ in twee originele exemplaren,


Handtekening van de overdrager van de handtekeningsbevoegdheid:
______________________

________


Handtekening van de ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid, voorafgegaan door de vermelding 'Voor akkoord':
______________________

________