Delegatie van handtekeningsbevoegdheid

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de voornaam en naam in van de persoon die de handtekeningsbevoegdheid overdraagt. Deze overdrager beschikt over de bevoegdheid om de onderneming te vertegenwoordigen (als wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming of op basis van de statuten van de onderneming).

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVERDRACHT VAN HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID

Ik, ondergetekende, ________, in mijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, met maatschappelijke zetel te ________, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer ________, draag middels dit schrijven aan ________, in diens hoedanigheid als ________, de bevoegdheid over om in mijn naam en voor mijn rekening het volgende document / de volgende documenten te ondertekenen:

________

voor zover mijn handtekeningsbevoegdheid de onderneming kan binden (waarbij ik eventuele beperkingen schriftelijk aan ________ zal meedelen).

Deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid geldt vanaf de ondertekening van dit schrijven door mezelf, zijnde de overdrager, en ________, zijnde de overnemer van de handtekeningsbevoegdheid. Ik behoud mij evenwel het recht voor om deze delegatie te allen tijde in te trekken.

Het ondertekenen van documenten door ________ in het kader van deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid zal voorafgegaan worden door de vermelding 'voor ________'.

52 82828282 5825882 552 82 5882 82552282255288225285 825255 552255252 52 222222252 5285222222. 82 282522225 258 2822828 2822 8282225 2822 22 22 2822 22 5555 82552 5222 552522222822882822255285 2825 22 555222 552 222 52552.


Dit document werd opgemaakt te ________ op ________ in twee originele exemplaren,


Handtekening van de overdrager van de handtekeningsbevoegdheid:
______________________
________


Handtekening van de overnemer van de handtekeningsbevoegdheid, voorafgegaan door de vermelding 'Voor akkoord':
______________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

OVERDRACHT VAN HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID

Ik, ondergetekende, ________, in mijn hoedanigheid als wettelijk vertegenwoordiger van de vennootschap ________, met maatschappelijke zetel te ________, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer ________, draag middels dit schrijven aan ________, in diens hoedanigheid als ________, de bevoegdheid over om in mijn naam en voor mijn rekening het volgende document / de volgende documenten te ondertekenen:

________

voor zover mijn handtekeningsbevoegdheid de onderneming kan binden (waarbij ik eventuele beperkingen schriftelijk aan ________ zal meedelen).

Deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid geldt vanaf de ondertekening van dit schrijven door mezelf, zijnde de overdrager, en ________, zijnde de overnemer van de handtekeningsbevoegdheid. Ik behoud mij evenwel het recht voor om deze delegatie te allen tijde in te trekken.

Het ondertekenen van documenten door ________ in het kader van deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid zal voorafgegaan worden door de vermelding 'voor ________'.

52 82828282 5825882 552 82 5882 82552282255288225285 825255 552255252 52 222222252 5285222222. 82 282522225 258 2822828 2822 8282225 2822 22 22 2822 22 5555 82552 5222 552522222822882822255285 2825 22 555222 552 222 52552.


Dit document werd opgemaakt te ________ op ________ in twee originele exemplaren,


Handtekening van de overdrager van de handtekeningsbevoegdheid:
______________________
________


Handtekening van de overnemer van de handtekeningsbevoegdheid, voorafgegaan door de vermelding 'Voor akkoord':
______________________
________