Dienstverleningsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het referentienummer van de overeenkomst indien de Dienstverlener een nummer aan de overeenkomst toekent om te helpen bij de classificatie van zijn overeenkomsten.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, ingeschreven onder het ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________;

hierna de "Dienstverlener";


EN

________, wonende te ________;

hierna de "Klant";IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN


1. VOORWERP

De Dienstverlener

Klant ontvangt de diensten van de Dienstverlener in het kader van de volgende prestatie:

________

hierna de "Opdracht"

Gezien de aard van de in het kader van de Opdracht te verlenen diensten, vormt de opdracht van de Dienstverlener een middelenverbintenis.


2. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt ten laatste op ________.


3. PRIJS

In ruil voor zijn diensten ontvangt de Dienstverlener een forfaitair bedrag van ________ EUR (excl. BTW) dat de Klant op ________ zal betalen.


4 KOSTEN EN UITGAVEN

De Klant is aansprakelijk voor alle andere kosten of uitgaven die redelijk en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht.


5. BELASTINGEN

Alle in de overeenkomst vermelde bedragen worden exclusief belastingen (zoals BTW) vermeld.


6. BETALING EN FACTURATIE

De Dienstverlener zal de Klant wekelijks factureren.

De Klant beschikt over een termijn van ________ om tot betaling van elke ontvangen factuur over te gaan.

De Dienstverlener aanvaardt de volgende vormen van betaling:

________


7. UITVOERING

De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Opdracht als volgt uit te voeren:

________


8. INFORMATIE EN MEDEWERKING

De Partijen verbinden zich ertoe ten volle samen te werken en elkaar, op verzoek, alle informatie en inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht.


9. ONTVANGST

Na afloop van de uitvoering van de Opdracht verbindt de Klant zich ertoe de door de Dienstverlener geleverde prestaties goed te keuren of voorbehoud te maken indien de prestaties niet voldoen.

De Klant wordt geacht de Opdracht stilzwijgend te hebben aanvaard en goedgekeurd indien de Klant aan het einde van de uitvoering van de Opdracht geen voorbehoud maakt binnen de ________ dagen.

De risico-overdracht vindt derhalve plaats zodra de Klant de Opdracht zonder voorbehoud ontvangt.


10. LAATTJDIGHEID, NALATIGHEID EN NIET-NAKOMING

Indien de Klant het gevorderde factuurbedrag niet binnen de op de factuur vermelde of in deze overeenkomst bepaalde termijn betaalt, kan de Dienstverlener:

  • vertragingsrente vorderen aan de rentevoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd door de FOD Financiën;
  • de Klant ertoe dwingen dat deze vooraf betaalt voor alle of een bepaald deel van de diensten in het kader van de Opdracht;
  • de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten totdat het onbetaalde bedrag is betaald.


11. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens anders bepaald in deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van de partijen in geval van fout of ernstige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de prijs van de Opdracht en tot voorzienbare, directe, persoonlijke en bepaalde schade, dus met uitzondering van indirecte, immateriële schade (zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van gegevens).


12. WETTELIJKE GARANTIE

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn diensten met de overeenkomst, dit in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


13. VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie, documenten en zakengeheimen waarvan zij in de loop van de overeenkomst kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet bekend te maken of te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Elke partij zal aan het einde van de contractuele relatie elk document teruggeven dat vertrouwelijke informatie bevat die haar door de andere partij is toevertrouwd en zal daarvan geen kopieën bewaren.

De partijen blijven gebonden aan de twee bovenvermelde verplichtingen, ongeacht het lot van de overeenkomst.


14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Dienstverlener kan zaken creëren die (automatisch of via registratie) leiden tot toepassing van bepaalde intellectuele eigendomsrechten, waaronder plannen, tekeningen, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodologieën, codes, kunstwerken of enig andere zaak die nodig is voor het verlenen van diensten aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoren de door de Dienstverlener gegenereerde intellectuele eigendomsrechten in het kader van de Opdracht toe aan de Klant, ongeacht de zaken in kwestie al dan niet beschermd zijn door enig toepasselijk recht.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Dienstverlener worden overgedragen of ter beschikking gesteld.


15. EXCLUSIVITEIT

De diensten die door de Dienstverlener in het kader van deze Overeenkomst worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheden van de Dienstverlener om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals gedefinieerd in deze overeenkomst.


16. ONTBINDING BIJ NIET-NAKOMING

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen kan elk van beide partijen de andere partij in gebreke stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs 15 dagen na ontvangst ervan zonder gevolg blijft, behouden de partijen zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


17. OVERDRACHT EN ONDER-AANNEMING

De Dienstverlener mag zijn verplichtingen slechts met schriftelijke toestemming van de Klant overdragen of in onderaanneming geven, in welk geval hij niettemin hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering ervan.


18. HARDSHIP

Indien een wijziging in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, de uitvoering van de overeenkomst te belastend maakt voor een partij die het risico niet had aanvaard, kan de partij de andere partij om heronderhandeling van de overeenkomst verzoeken. Zij blijft haar verplichtingen tijdens de heronderhandeling nakomen.

In geval van weigering of het uitblijven van nieuwe onderhandelingen kunnen de partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen, of in onderling overleg de rechter verzoeken de overeenkomst aan te passen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter, op verzoek van een partij, de overeenkomst op de datum en onder de door de rechter gestelde voorwaarden herzien of beëindigen.


19. OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.

Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.

In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtssituatie verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de situatie van overmacht.

Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.

Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.


20. 88828885525858558 588 85 8528258258

525822 222 852 52 8225882222 852 5222 282522222282 22822282 22 22228582 88 22 82552, 2222 5222 82258822 588 22828255252 825522 828852585, 8555882 52 525252 8225882222 852 5222 282522222282 255852 8882822.

82 25528222 258822 52 825825222 82258822 825852222 5225 222 2285822 82258822 8555852 52 822222288 22 58852 22228822 882 552 225825222288222 825228822 8822.


21. 582258525 855855858255

8222 282522222282 82585222 2822 822552255252 8855822288222 22 2225288222 282522222282 258822 52 25528222 22 82852 552 828825822 282522222282. 582 52525 52852222 552 2822 8822282225 88 222 8225222822 222 522 5228 22 52 82528885282222 852 5222 282522222282 88 2822 8825225 8225 52 25528222.


22. NIET- AFSTAND

Het feit dat een van beide partijen nalaat de uitvoering van een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst te vorderen, mag in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen.


23. WIJZIGING

Geen enkele wijziging, beëindiging of opzegging van deze overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij of partijen.


24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd.Gedaan op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.


HANDTEKENINGEN

voor de Dienstverlener:
_____________________________
________


de Klant:_____________________________
________

Uw document bekijken

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, ingeschreven onder het ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________;

hierna de "Dienstverlener";


EN

________, wonende te ________;

hierna de "Klant";IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN


1. VOORWERP

De Dienstverlener

Klant ontvangt de diensten van de Dienstverlener in het kader van de volgende prestatie:

________

hierna de "Opdracht"

Gezien de aard van de in het kader van de Opdracht te verlenen diensten, vormt de opdracht van de Dienstverlener een middelenverbintenis.


2. DUUR

De overeenkomst vangt aan op ________ en eindigt ten laatste op ________.


3. PRIJS

In ruil voor zijn diensten ontvangt de Dienstverlener een forfaitair bedrag van ________ EUR (excl. BTW) dat de Klant op ________ zal betalen.


4 KOSTEN EN UITGAVEN

De Klant is aansprakelijk voor alle andere kosten of uitgaven die redelijk en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht.


5. BELASTINGEN

Alle in de overeenkomst vermelde bedragen worden exclusief belastingen (zoals BTW) vermeld.


6. BETALING EN FACTURATIE

De Dienstverlener zal de Klant wekelijks factureren.

De Klant beschikt over een termijn van ________ om tot betaling van elke ontvangen factuur over te gaan.

De Dienstverlener aanvaardt de volgende vormen van betaling:

________


7. UITVOERING

De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Opdracht als volgt uit te voeren:

________


8. INFORMATIE EN MEDEWERKING

De Partijen verbinden zich ertoe ten volle samen te werken en elkaar, op verzoek, alle informatie en inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht.


9. ONTVANGST

Na afloop van de uitvoering van de Opdracht verbindt de Klant zich ertoe de door de Dienstverlener geleverde prestaties goed te keuren of voorbehoud te maken indien de prestaties niet voldoen.

De Klant wordt geacht de Opdracht stilzwijgend te hebben aanvaard en goedgekeurd indien de Klant aan het einde van de uitvoering van de Opdracht geen voorbehoud maakt binnen de ________ dagen.

De risico-overdracht vindt derhalve plaats zodra de Klant de Opdracht zonder voorbehoud ontvangt.


10. LAATTJDIGHEID, NALATIGHEID EN NIET-NAKOMING

Indien de Klant het gevorderde factuurbedrag niet binnen de op de factuur vermelde of in deze overeenkomst bepaalde termijn betaalt, kan de Dienstverlener:

  • vertragingsrente vorderen aan de rentevoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd door de FOD Financiën;
  • de Klant ertoe dwingen dat deze vooraf betaalt voor alle of een bepaald deel van de diensten in het kader van de Opdracht;
  • de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten totdat het onbetaalde bedrag is betaald.


11. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens anders bepaald in deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van de partijen in geval van fout of ernstige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst beperkt tot het bedrag van de prijs van de Opdracht en tot voorzienbare, directe, persoonlijke en bepaalde schade, dus met uitzondering van indirecte, immateriële schade (zoals bijkomende kosten, winstderving, verlies van gegevens).


12. WETTELIJKE GARANTIE

De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn diensten met de overeenkomst, dit in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


13. VERTROUWELIJKHEID

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie, documenten en zakengeheimen waarvan zij in de loop van de overeenkomst kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet bekend te maken of te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Elke partij zal aan het einde van de contractuele relatie elk document teruggeven dat vertrouwelijke informatie bevat die haar door de andere partij is toevertrouwd en zal daarvan geen kopieën bewaren.

De partijen blijven gebonden aan de twee bovenvermelde verplichtingen, ongeacht het lot van de overeenkomst.


14. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Dienstverlener kan zaken creëren die (automatisch of via registratie) leiden tot toepassing van bepaalde intellectuele eigendomsrechten, waaronder plannen, tekeningen, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodologieën, codes, kunstwerken of enig andere zaak die nodig is voor het verlenen van diensten aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoren de door de Dienstverlener gegenereerde intellectuele eigendomsrechten in het kader van de Opdracht toe aan de Klant, ongeacht de zaken in kwestie al dan niet beschermd zijn door enig toepasselijk recht.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Dienstverlener worden overgedragen of ter beschikking gesteld.


15. EXCLUSIVITEIT

De diensten die door de Dienstverlener in het kader van deze Overeenkomst worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheden van de Dienstverlener om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals gedefinieerd in deze overeenkomst.


16. ONTBINDING BIJ NIET-NAKOMING

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen kan elk van beide partijen de andere partij in gebreke stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs 15 dagen na ontvangst ervan zonder gevolg blijft, behouden de partijen zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


17. OVERDRACHT EN ONDER-AANNEMING

De Dienstverlener mag zijn verplichtingen slechts met schriftelijke toestemming van de Klant overdragen of in onderaanneming geven, in welk geval hij niettemin hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering ervan.


18. HARDSHIP

Indien een wijziging in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, de uitvoering van de overeenkomst te belastend maakt voor een partij die het risico niet had aanvaard, kan de partij de andere partij om heronderhandeling van de overeenkomst verzoeken. Zij blijft haar verplichtingen tijdens de heronderhandeling nakomen.

In geval van weigering of het uitblijven van nieuwe onderhandelingen kunnen de partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen, of in onderling overleg de rechter verzoeken de overeenkomst aan te passen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter, op verzoek van een partij, de overeenkomst op de datum en onder de door de rechter gestelde voorwaarden herzien of beëindigen.


19. OVERMACHT

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.

Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.

In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtssituatie verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de situatie van overmacht.

Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.

Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.


20. 88828885525858558 588 85 8528258258

525822 222 852 52 8225882222 852 5222 282522222282 22822282 22 22228582 88 22 82552, 2222 5222 82258822 588 22828255252 825522 828852585, 8555882 52 525252 8225882222 852 5222 282522222282 255852 8882822.

82 25528222 258822 52 825825222 82258822 825852222 5225 222 2285822 82258822 8555852 52 822222288 22 58852 22228822 882 552 225825222288222 825228822 8822.


21. 582258525 855855858255

8222 282522222282 82585222 2822 822552255252 8855822288222 22 2225288222 282522222282 258822 52 25528222 22 82852 552 828825822 282522222282. 582 52525 52852222 552 2822 8822282225 88 222 8225222822 222 522 5228 22 52 82528885282222 852 5222 282522222282 88 2822 8825225 8225 52 25528222.


22. NIET- AFSTAND

Het feit dat een van beide partijen nalaat de uitvoering van een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst te vorderen, mag in geen geval worden opgevat als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen.


23. WIJZIGING

Geen enkele wijziging, beëindiging of opzegging van deze overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij of partijen.


24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd.Gedaan op ________ te ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.


HANDTEKENINGEN

voor de Dienstverlener:
_____________________________
________


de Klant:_____________________________
________