Geldleningovereenkomst tussen particulieren

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het geldbedrag dat de leninggever aan de leningnemer heeft geleend. Dit bedrag wordt uitgedrukt in euro.

Hulp
nodig?
Model bewerken


GELDLENINGOVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leninggever",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leningnemer",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Leninggever verschaft aan de Leninggever ten titel van lening het bedrag van ________ euro (hierna het "Kapitaal").

De lening wordt toegestaan om niet

Het Kapitaal moet op geen enkele wijze worden aangewend. De Leningnemer kan er vrijelijk over beschikken.


2. TERBESCHIKKINGSTELLING

Het Kapitaal wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld van de Leningnemer, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


3. TERUGBETALING

De Leningnemer is verplicht het Kapitaal in zijn geheel terug te betalen op de volgende datum: ________.


4. TERUGBETALINGSMODALITEITEN

De terugbetaling wordt gedaan in contanten, in handen van de Leninggever.


5. TEKORTKOMING

In geval van tekortkoming van de Leningnemer heeft de Leninggever het recht om, zonder ingebrekestelling of andere voorwaarde, de onmiddellijke terugbetaling van het Kapitaal, te eisen ongeacht de looptijd of de terugbetalingstermijn.

In ieder geval worden de volgende zaken als tekortkoming beschouwd:

- het niet betalen van een aflossing op de vervaldag, of het niet terugbetalen aan de Leninggever van enig ander bedrag dat eventueel op grond van deze overeenkomst verschuldigd is;
- het faillissement of de insolventie van de Leningnemer, of indien hij niet meer in staat is zijn schulden te betalen op grond van de bepalingen van een wet die ten behoeve van zijn schuldeisers is ingesteld, of wanneer de Leningnemer zijn activa overdraagt ten behoeve van zijn schuldeisers in het algemeen of op andere manieren zijn insolvabiliteit erkent;
- de niet-nakoming of nalatigheid van de Leningnemer van één van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.


6. WEDERBELEGGINGSVERGOEDING

De Leningnemer is te allen tijde gerechtigd tot vervroegde aflossing, zonder enige wederbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn.


7. 582258525 855855858255

8222 282522222282 82522 52 828825822 282522222282 258822 52 25528222, 222 58288582822 852 282 52525 82255225525 52852222, 8282222 22 82225582 552 88 552222552 82 52 2252555252882222 582 552 5222 282522222282 822552282222.


8. 585285552585 85885 58 85585285 RECHTBANK

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 52 8222285528 852 52 22282222825.Gedaan te ________ op ________, elke partij heeft een exemplaar van het origineel ontvangen.HANDTEKENINGEN:

Document
weergeven dat in behandeling is


GELDLENINGOVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leninggever",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Leningnemer",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Leninggever verschaft aan de Leninggever ten titel van lening het bedrag van ________ euro (hierna het "Kapitaal").

De lening wordt toegestaan om niet

Het Kapitaal moet op geen enkele wijze worden aangewend. De Leningnemer kan er vrijelijk over beschikken.


2. TERBESCHIKKINGSTELLING

Het Kapitaal wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld van de Leningnemer, die hierbij de goede ontvangst ervan bevestigt.


3. TERUGBETALING

De Leningnemer is verplicht het Kapitaal in zijn geheel terug te betalen op de volgende datum: ________.


4. TERUGBETALINGSMODALITEITEN

De terugbetaling wordt gedaan in contanten, in handen van de Leninggever.


5. TEKORTKOMING

In geval van tekortkoming van de Leningnemer heeft de Leninggever het recht om, zonder ingebrekestelling of andere voorwaarde, de onmiddellijke terugbetaling van het Kapitaal, te eisen ongeacht de looptijd of de terugbetalingstermijn.

In ieder geval worden de volgende zaken als tekortkoming beschouwd:

- het niet betalen van een aflossing op de vervaldag, of het niet terugbetalen aan de Leninggever van enig ander bedrag dat eventueel op grond van deze overeenkomst verschuldigd is;
- het faillissement of de insolventie van de Leningnemer, of indien hij niet meer in staat is zijn schulden te betalen op grond van de bepalingen van een wet die ten behoeve van zijn schuldeisers is ingesteld, of wanneer de Leningnemer zijn activa overdraagt ten behoeve van zijn schuldeisers in het algemeen of op andere manieren zijn insolvabiliteit erkent;
- de niet-nakoming of nalatigheid van de Leningnemer van één van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.


6. WEDERBELEGGINGSVERGOEDING

De Leningnemer is te allen tijde gerechtigd tot vervroegde aflossing, zonder enige wederbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn.


7. 582258525 855855858255

8222 282522222282 82522 52 828825822 282522222282 258822 52 25528222, 222 58288582822 852 282 52525 82255225525 52852222, 8282222 22 82225582 552 88 552222552 82 52 2252555252882222 582 552 5222 282522222282 822552282222.


8. 585285552585 85885 58 85585285 RECHTBANK

8222 282522222282 88 22525825222 552 522 828288852 52852.

52 22858 852 222 2288588 2822 52 82822252 52852852222 582 852 52 8222285528 852 52 22282222825.Gedaan te ________ op ________, elke partij heeft een exemplaar van het origineel ontvangen.HANDTEKENINGEN: