Handelsagentuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Principaal een rechtspersoon (d.i. een vennootschap of vereniging) of een natuurlijke persoon (m.n. eenmanszaak) is. De Principaal is de opdrachtgever die beroep wilt doen op de agent voor de verkoop van zijn producten of diensten.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________, ________;

met e-mailadres: ________
met telefoonnummer: ________

hierna de "Principaal";


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, met ondernemingsnummer ________, en vertegenwoordigd door ________;

met e-mailadres: ________
met telefoonnummer: ________

hierna de "Agent";


hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET:

1. De Principaal is een onderneming die actief is in de volgende sector: ________.

De Principaal is de eigenaar van de producten en diensten die onder de volgend merken op de markt worden gebracht:

________;

hierna aangeduid als de "Producten".

2. De Agent is een ervaren speler in de sector aangaande de Producten, en beschikt over de juiste vaardigheden, specifieke kennis en de juiste contacten voor de promotie en marketing van deze Producten.

3. De Partijen willen samenwerken op basis van wederzijdse onafhankelijkheid.

De Principaal heeft geen zeggenschap over de Agent, die dus geenszins in ondergeschikte band zal zijn ten opzichte van de Principaal. Hij zal zijn taken echter uitvoeren in overleg met de Principaal.

De Agent verklaart dat hij door het aangaan en/of uitvoeren van deze overeenkomst niet in strijd handelt met enige verplichting die hem bindt ten opzichte van een derde met wie hij eerder een overeenkomst heeft gesloten.

De Agent verklaart dat hij al zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt.

4. Na een onderhandelingsfase hebben de Partijen besloten deze overeenkomst te sluiten, die, met inbegrip van deze preambule die er een deel van vormt, hierna de "Overeenkomst" wordt genoemd.WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. Opdracht

De opdracht van de Agent is om in naam en voor rekening van de Principaal klanten te prospecteren en te zoeken in het volgende gebied (hierna het "Gebied"):

________

Het aanbrengen van klanten door de Agent is niet beperkt tot een bepaald type, bepaalde categorie of bepaalde sector van klanten.

In de uitoefening van zijn opdracht zijn de bevoegdheden van de Agent beperkt tot het onderhandelen, in naam en voor rekening van de Principaal, over zaken met betrekking tot de Producten.


2. Onafhankelijkheid van de Agent

De Agent voert de opdracht uit zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de Principaal, en dus als onafhankelijke handelsagent. Bijgevolg organiseert hij zijn activiteiten naar eigen inzicht en beschikt hij vrij over het verloop van zijn tijd.

De Principaal kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de Agent in de uitoefening van zijn activiteit aan derden wordt berokkend.


3. Exclusiviteit

Aan de Agent wordt een exclusief recht verleend om zijn opdracht uit te voeren.

Deze exclusiviteit geldt voor de verkoop van de Producten aan klanten die in het volgende gebied zijn gevestigd:

________

De Principaal verbindt zich er derhalve toe een dergelijke opdracht niet toe te vertrouwen aan een andere agent, partner of dienstverlener. Deze exclusiviteit geldt echter niet voor de Principaal, die zich het recht voorbehoudt de Producten rechtstreeks te verdelen.

Omgekeerd zal de Agent zich onthouden van prospectie en onderhandelingen over de Producten met klanten die buiten het Gebied gevestigd zijn.


4. Duur

De Overeenkomst treedt in werking op ________ en wordt voor onbepaalde duur gesloten.


5. Algemene verbintenissen van de Agent

De Agent verbindt zich ertoe de belangen van de Principaal te beschermen en loyaal en te goeder trouw te handelen.

Hij verbindt zich er met name toe:

 • de verkoop van de Producten op het Gebied zoveel mogelijk te promoten en te bevorderen;
 • regelmatig een bezoek te brengen aan de klanten die producten kunnen bestellen in het Gebied;
 • de klanten te informeren over de contractuele voorwaarden die door de Principaal zijn vastgelegd, met inbegrip van zijn algemene voorwaarden;
 • de Principaal onmiddellijk alle aanvragen of bestellingen van Producten die hij heeft ontvangen door te sturen;
 • zich tijdig aan te passen aan elke wijziging aan de Producten;
 • de Principaal onmiddellijk op de hoogte te brengen van klachten van klanten met betrekking tot gebreken aan de Producten of vertragingen in de levering;
 • de Principaal elk kwartaal een verslag toe te zenden over zijn prospectiewerk, de lopende zaken, de marktomstandigheden en de activiteiten van concurrerende ondernemingen;
 • de solvabiliteit van de klanten van wie hij de orders aan de Principaal doorgeeft na te gaan;
 • geen orders van klanten van wie hij de moeilijke financiële situatie kent of had moeten kennen door te geven zonder de Principaal daarvan vooraf op de hoogte te brengen;
 • de Principaal zo nodig bij te staan bij het innen van de vorderingen;
 • alle redelijke instructies van de Principaal met betrekking tot zijn opdracht op te volgen.


6. Subagenten en vertegenwoordigers van de Agent

De Agent mag, naar eigen oordeel, sub-agenten of vertegenwoordigers aanstellen voor de uitoefening van zijn taken.

In dit geval blijft de Agent uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de activiteiten van zijn sub-agenten en vertegenwoordigers ten opzichte van de Principaal en is hij als enige verantwoordelijk voor de betaling van hun commissies of lonen. Deze laatste heeft geen enkel recht of rechtstreekse vordering tegen de Principaal.


7. Ontvangsten

De Agent kan namens de Principaal bedragen innen op voorwaarde dat hij de geïnde gelden onmiddellijk aan de Principaal overmaakt.


8. Vertrouwelijkheid

De Agent zal zich zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan onthouden van het bekendmaken aan concurrerende of niet-concurrerende derden van bedrijfsgeheimen en productieprocessen, klantenlijsten, verkoopsvoorwaarden, werk- en organisatiemethoden van de Principaal.

Alle proefstalen, goederen, documentatie en, in het algemeen, commercieel materiaal die tijdens de uitvoering van zijn opdracht aan de Agent worden toevertrouwd, blijven eigendom van de Principaal en moeten aan hem worden teruggegeven zodra de contractuele relatie eindigt.


9. Kosten

De Agent draagt alle kosten die in verband met de uitoefening van zijn activiteit worden gemaakt, met inbegrip van kantoor-, personeels-, reis-, auto-, correspondentie-, telefoon-, verzekerings-, boekhoud- en reclamekosten.


10. Algemene verbintenissen van de Principaal

De Principaal verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen in zijn omgang met de Agent.

Hij verbindt zich er met name toe:

 • de Agent binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van de aanvaarding, weigering of niet-uitvoering van een order die de Agent aan hem heeft doorgegeven en, op verzoek van de Agent, de redenen voor een weigering of niet-uitvoering te vermelden;
 • de Agent binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen in geval van een vermindering van de productie- of leveringscapaciteit;
 • de Agent tijdig op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn verkoopsvoorwaarden en elke wijziging aangaande de Producten;
 • de Agent gratis de documentatie en het promotiemateriaal dat nodig is voor zijn opdracht ter beschikking te stellen.


11. Vergoeding

Als tegenprestatie voor de goede uitoefening van zijn functie ontvangt de Agent een vaste vergoeding van ________ EUR bruto per uur.


12. Facturatie en betaling

De Agent zal zijn facturen aan de Principaal dagelijks bezorgen.

Na ontvangst van de factuur heeft de Principaal ________ dagen om de factuur te betalen of te betwisten.


13. Mogelijkheid van vervroegde beëindiging

Elke Partij kan de Overeenkomst te allen tijde en om elke willekeurige reden opzeggen met een opzeggingstermijn van één, twee, drie, vier, vijf of zes maanden, afhankelijk van het feit of de Overeenkomst respectievelijk tijdens het eerste, tijdens het tweede, tijdens het derde, tijdens het vierde, tijdens het vijfde of dan wel na het vijfde jaar van uitvoering van de Overeenkomst wordt beëindigd.

De Partij die de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn en zonder een geldig beroep te doen op een uitzonderlijke omstandigheid of ernstig wangedrag van de andere Partij beëindigt, is gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan de gebruikelijke vergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn of het resterende deel van die termijn.


14. Beëindiging zonder opzegtermijn

Elke Partij kan de Overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden het voor de Partijen blijvend onmogelijk maken om professioneel samen te werken of wegens een ernstige tekortkoming van de andere Partij in de nakoming van haar verplichtingen.

De Partij die de Overeenkomst opzegt, doet dit uiterlijk zeven werkdagen na kennis te hebben genomen van de feiten die de opzegging rechtvaardigen. Als uitzonderlijke omstandigheden worden onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, beschouwd:

 • het overlijden van de Agent;
 • faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, inbeslagname van goederen of elke andere omstandigheid die het krediet van de Agent ernstig kan ondermijnen.


15. 582882282288252225822

85 82282582822 852 52 882522222282 52222 52 82222 52852 22 222 582882282288252225822 8522225 582 282582 2852222 2555 52 2582882558 52222 22855852 22 52 25222 222 828255252 2852222 55228228822 52222 5822285285, 22 8225855552 552 5222 5828882282 222 822258 552282288222 822552822 8225 52 2582882558 22828252.

8222 8252225822 82552 82 8255255822 222 52 2252588822552 58285285822 852 52 25222 22 52 55285222 852 2852222. 82 8252225822 82555522 25582558 222 2555 825222582222, 82522225 22 85888 852 52 2228552852 8222888828 852 52 8552822 8822 2555 22 22 85888 852 522 2228552852 852 52 2258252 855582 52 882522222282 5822282255 8255 825822 582 282525 552 8822 2555 88.

82 8252225822 88 2822 825885585825:

 • 825822 52 2582882558 52 882522222282 52222 822825825 22 222 25282822 52522 582 22 882222 88 552 52 82222;
 • 825822 52 82222 52 882522222282 52222 822825825, 222282 5222 82282582822 22 882222 88 552 222 25282822 222252222822 582 552 52 2582882558 252 825522 22222522225 22 522 228282 88 852 52 82222825, 52 55258852 22 52 282222 852 52 82222 588 228282 8555852 52 822522222822 852 2822 582888228222 52528822258828 2822 852225 852 522 252 825522 82585225;
 • 8522225, 255852228 222 282522222282 222 52 2582882558, 52 82222 22 2822 2522225222 52 5285222 22 82528885282222 582 282 582 522252 852 52 882522222282 528822, 552 222 52552 2825555222;
 • 825822 52 82222 52 8252225822 2822 882222 222 2555 25 82282582822 852 52 882522222282 52222 228255255.


16. 58528585555285

525822 222 22 2225 885585828 852 5222 882522222282 282282 825522 825285555, 8882822 52 2825822 885585828 852 255852. 82 25528222 22222 52 225822 25525222822 22 82 2252588222 282522282222822 22 25585222 222 5252288222 88558582 22 825852222 5225 222 2285822 88558582 8555852 522 5228 22 58852 22228822 882 552 852 52 22 825852222 88558582 8822.


17. Overdracht van rechten

De Agent kan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Principaal, de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan derden.


18. Amendementen en wijzigingen

Elke mogelijke wijziging van deze Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door beide partijen wordt ondertekend.


19. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking vallen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdvestiging van de Agent.Opgesteld te ________ op ________ in twee originele exemplaren, waarbij elke partij bevestigt één exemplaar te hebben ontvangen.Handtekeningen:


de Principaalde Agent

Uw document bekijken

HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST


TUSSEN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________, ________;

met e-mailadres: ________
met telefoonnummer: ________

hierna de "Principaal";


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, met ondernemingsnummer ________, en vertegenwoordigd door ________;

met e-mailadres: ________
met telefoonnummer: ________

hierna de "Agent";


hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;WORDT VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET:

1. De Principaal is een onderneming die actief is in de volgende sector: ________.

De Principaal is de eigenaar van de producten en diensten die onder de volgend merken op de markt worden gebracht:

________;

hierna aangeduid als de "Producten".

2. De Agent is een ervaren speler in de sector aangaande de Producten, en beschikt over de juiste vaardigheden, specifieke kennis en de juiste contacten voor de promotie en marketing van deze Producten.

3. De Partijen willen samenwerken op basis van wederzijdse onafhankelijkheid.

De Principaal heeft geen zeggenschap over de Agent, die dus geenszins in ondergeschikte band zal zijn ten opzichte van de Principaal. Hij zal zijn taken echter uitvoeren in overleg met de Principaal.

De Agent verklaart dat hij door het aangaan en/of uitvoeren van deze overeenkomst niet in strijd handelt met enige verplichting die hem bindt ten opzichte van een derde met wie hij eerder een overeenkomst heeft gesloten.

De Agent verklaart dat hij al zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt.

4. Na een onderhandelingsfase hebben de Partijen besloten deze overeenkomst te sluiten, die, met inbegrip van deze preambule die er een deel van vormt, hierna de "Overeenkomst" wordt genoemd.WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

1. Opdracht

De opdracht van de Agent is om in naam en voor rekening van de Principaal klanten te prospecteren en te zoeken in het volgende gebied (hierna het "Gebied"):

________

Het aanbrengen van klanten door de Agent is niet beperkt tot een bepaald type, bepaalde categorie of bepaalde sector van klanten.

In de uitoefening van zijn opdracht zijn de bevoegdheden van de Agent beperkt tot het onderhandelen, in naam en voor rekening van de Principaal, over zaken met betrekking tot de Producten.


2. Onafhankelijkheid van de Agent

De Agent voert de opdracht uit zonder enige band van ondergeschiktheid ten opzichte van de Principaal, en dus als onafhankelijke handelsagent. Bijgevolg organiseert hij zijn activiteiten naar eigen inzicht en beschikt hij vrij over het verloop van zijn tijd.

De Principaal kan aldus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de Agent in de uitoefening van zijn activiteit aan derden wordt berokkend.


3. Exclusiviteit

Aan de Agent wordt een exclusief recht verleend om zijn opdracht uit te voeren.

Deze exclusiviteit geldt voor de verkoop van de Producten aan klanten die in het volgende gebied zijn gevestigd:

________

De Principaal verbindt zich er derhalve toe een dergelijke opdracht niet toe te vertrouwen aan een andere agent, partner of dienstverlener. Deze exclusiviteit geldt echter niet voor de Principaal, die zich het recht voorbehoudt de Producten rechtstreeks te verdelen.

Omgekeerd zal de Agent zich onthouden van prospectie en onderhandelingen over de Producten met klanten die buiten het Gebied gevestigd zijn.


4. Duur

De Overeenkomst treedt in werking op ________ en wordt voor onbepaalde duur gesloten.


5. Algemene verbintenissen van de Agent

De Agent verbindt zich ertoe de belangen van de Principaal te beschermen en loyaal en te goeder trouw te handelen.

Hij verbindt zich er met name toe:

 • de verkoop van de Producten op het Gebied zoveel mogelijk te promoten en te bevorderen;
 • regelmatig een bezoek te brengen aan de klanten die producten kunnen bestellen in het Gebied;
 • de klanten te informeren over de contractuele voorwaarden die door de Principaal zijn vastgelegd, met inbegrip van zijn algemene voorwaarden;
 • de Principaal onmiddellijk alle aanvragen of bestellingen van Producten die hij heeft ontvangen door te sturen;
 • zich tijdig aan te passen aan elke wijziging aan de Producten;
 • de Principaal onmiddellijk op de hoogte te brengen van klachten van klanten met betrekking tot gebreken aan de Producten of vertragingen in de levering;
 • de Principaal elk kwartaal een verslag toe te zenden over zijn prospectiewerk, de lopende zaken, de marktomstandigheden en de activiteiten van concurrerende ondernemingen;
 • de solvabiliteit van de klanten van wie hij de orders aan de Principaal doorgeeft na te gaan;
 • geen orders van klanten van wie hij de moeilijke financiële situatie kent of had moeten kennen door te geven zonder de Principaal daarvan vooraf op de hoogte te brengen;
 • de Principaal zo nodig bij te staan bij het innen van de vorderingen;
 • alle redelijke instructies van de Principaal met betrekking tot zijn opdracht op te volgen.


6. Subagenten en vertegenwoordigers van de Agent

De Agent mag, naar eigen oordeel, sub-agenten of vertegenwoordigers aanstellen voor de uitoefening van zijn taken.

In dit geval blijft de Agent uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de activiteiten van zijn sub-agenten en vertegenwoordigers ten opzichte van de Principaal en is hij als enige verantwoordelijk voor de betaling van hun commissies of lonen. Deze laatste heeft geen enkel recht of rechtstreekse vordering tegen de Principaal.


7. Ontvangsten

De Agent kan namens de Principaal bedragen innen op voorwaarde dat hij de geïnde gelden onmiddellijk aan de Principaal overmaakt.


8. Vertrouwelijkheid

De Agent zal zich zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na de beëindiging ervan onthouden van het bekendmaken aan concurrerende of niet-concurrerende derden van bedrijfsgeheimen en productieprocessen, klantenlijsten, verkoopsvoorwaarden, werk- en organisatiemethoden van de Principaal.

Alle proefstalen, goederen, documentatie en, in het algemeen, commercieel materiaal die tijdens de uitvoering van zijn opdracht aan de Agent worden toevertrouwd, blijven eigendom van de Principaal en moeten aan hem worden teruggegeven zodra de contractuele relatie eindigt.


9. Kosten

De Agent draagt alle kosten die in verband met de uitoefening van zijn activiteit worden gemaakt, met inbegrip van kantoor-, personeels-, reis-, auto-, correspondentie-, telefoon-, verzekerings-, boekhoud- en reclamekosten.


10. Algemene verbintenissen van de Principaal

De Principaal verbindt zich ertoe om loyaal en te goeder trouw te handelen in zijn omgang met de Agent.

Hij verbindt zich er met name toe:

 • de Agent binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van de aanvaarding, weigering of niet-uitvoering van een order die de Agent aan hem heeft doorgegeven en, op verzoek van de Agent, de redenen voor een weigering of niet-uitvoering te vermelden;
 • de Agent binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen in geval van een vermindering van de productie- of leveringscapaciteit;
 • de Agent tijdig op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn verkoopsvoorwaarden en elke wijziging aangaande de Producten;
 • de Agent gratis de documentatie en het promotiemateriaal dat nodig is voor zijn opdracht ter beschikking te stellen.


11. Vergoeding

Als tegenprestatie voor de goede uitoefening van zijn functie ontvangt de Agent een vaste vergoeding van ________ EUR bruto per uur.


12. Facturatie en betaling

De Agent zal zijn facturen aan de Principaal dagelijks bezorgen.

Na ontvangst van de factuur heeft de Principaal ________ dagen om de factuur te betalen of te betwisten.


13. Mogelijkheid van vervroegde beëindiging

Elke Partij kan de Overeenkomst te allen tijde en om elke willekeurige reden opzeggen met een opzeggingstermijn van één, twee, drie, vier, vijf of zes maanden, afhankelijk van het feit of de Overeenkomst respectievelijk tijdens het eerste, tijdens het tweede, tijdens het derde, tijdens het vierde, tijdens het vijfde of dan wel na het vijfde jaar van uitvoering van de Overeenkomst wordt beëindigd.

De Partij die de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn en zonder een geldig beroep te doen op een uitzonderlijke omstandigheid of ernstig wangedrag van de andere Partij beëindigt, is gehouden tot betaling van een vergoeding gelijk aan de gebruikelijke vergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn of het resterende deel van die termijn.


14. Beëindiging zonder opzegtermijn

Elke Partij kan de Overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen wanneer uitzonderlijke omstandigheden het voor de Partijen blijvend onmogelijk maken om professioneel samen te werken of wegens een ernstige tekortkoming van de andere Partij in de nakoming van haar verplichtingen.

De Partij die de Overeenkomst opzegt, doet dit uiterlijk zeven werkdagen na kennis te hebben genomen van de feiten die de opzegging rechtvaardigen. Als uitzonderlijke omstandigheden worden onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, beschouwd:

 • het overlijden van de Agent;
 • faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, inbeslagname van goederen of elke andere omstandigheid die het krediet van de Agent ernstig kan ondermijnen.


15. 582882282288252225822

85 82282582822 852 52 882522222282 52222 52 82222 52852 22 222 582882282288252225822 8522225 582 282582 2852222 2555 52 2582882558 52222 22855852 22 52 25222 222 828255252 2852222 55228228822 52222 5822285285, 22 8225855552 552 5222 5828882282 222 822258 552282288222 822552822 8225 52 2582882558 22828252.

8222 8252225822 82552 82 8255255822 222 52 2252588822552 58285285822 852 52 25222 22 52 55285222 852 2852222. 82 8252225822 82555522 25582558 222 2555 825222582222, 82522225 22 85888 852 52 2228552852 8222888828 852 52 8552822 8822 2555 22 22 85888 852 522 2228552852 852 52 2258252 855582 52 882522222282 5822282255 8255 825822 582 282525 552 8822 2555 88.

82 8252225822 88 2822 825885585825:

 • 825822 52 2582882558 52 882522222282 52222 822825825 22 222 25282822 52522 582 22 882222 88 552 52 82222;
 • 825822 52 82222 52 882522222282 52222 822825825, 222282 5222 82282582822 22 882222 88 552 222 25282822 222252222822 582 552 52 2582882558 252 825522 22222522225 22 522 228282 88 852 52 82222825, 52 55258852 22 52 282222 852 52 82222 588 228282 8555852 52 822522222822 852 2822 582888228222 52528822258828 2822 852225 852 522 252 825522 82585225;
 • 8522225, 255852228 222 282522222282 222 52 2582882558, 52 82222 22 2822 2522225222 52 5285222 22 82528885282222 582 282 582 522252 852 52 882522222282 528822, 552 222 52552 2825555222;
 • 825822 52 82222 52 8252225822 2822 882222 222 2555 25 82282582822 852 52 882522222282 52222 228255255.


16. 58528585555285

525822 222 22 2225 885585828 852 5222 882522222282 282282 825522 825285555, 8882822 52 2825822 885585828 852 255852. 82 25528222 22222 52 225822 25525222822 22 82 2252588222 282522282222822 22 25585222 222 5252288222 88558582 22 825852222 5225 222 2285822 88558582 8555852 522 5228 22 58852 22228822 882 552 852 52 22 825852222 88558582 8822.


17. Overdracht van rechten

De Agent kan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Principaal, de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overdragen aan derden.


18. Amendementen en wijzigingen

Elke mogelijke wijziging van deze Overeenkomst moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door beide partijen wordt ondertekend.


19. Toepasselijk recht en geschillen

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking vallen alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de hoofdvestiging van de Agent.Opgesteld te ________ op ________ in twee originele exemplaren, waarbij elke partij bevestigt één exemplaar te hebben ontvangen.Handtekeningen:


de Principaalde Agent