Naar boven

Handelshuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Kies het gewest waarin het pand zich bevindt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

HANDELSHUUROVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Verhuurder";


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" genoemd;IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder middels deze handelshuurovereenkomst het goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig beschreven als volgt:

________;

hierna het "Goed" genoemd.


2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten tussen de partijen worden gedeeld, en die als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gevoegd.

Er wordt ook een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt, waarvan ook die kosten worden gedeeld tussen de partijen, en dit nadat het pand is ontruimd en vooraleer de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.

De Huurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed wordt verhuurd aan de Huurder teneinde het te gebruiken voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van 9 jaar.


5. OPZEG

De Huurder heeft het recht om deze overeenkomst bij het verstrijken van elke periode van drie jaar op te zeggen bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt.

De Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst aan het einde van elke periode van drie jaar te beëindigen, mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, teneinde in het Goed zelf handel te bedrijven of er een handel te laten uitoefenen door (i) zijn echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Verhuurder of van zijn echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ EUR, exclusief kosten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________, en met de volgende vermelding:

"________"


7. HERZIENING

Elke partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere partij verzoeken de huurprijs te herzien op voorwaarde dat de huurwaarde ingevolge nieuwe omstandigheden 15% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs.


8. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter privédoeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, internet, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.


9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken ten belope van een bedrag van ________ EUR middels:

________

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


10. INTERESTEN

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze handelshuurovereenkomst, is de in gebreke blijvende partij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd die gelijk zal zijn aan de wettelijke interest in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op de website:
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties. De interest zal telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd, echter na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, geheven op of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid, met uitzondering van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


12. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


13. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere afvoerleidingen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs,...) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, terrassen en privé-omheining in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de nodige diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


14. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


15. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


16. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening ter zake. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten in het Goed te kunnen uitvoeren. Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, en voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


17. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


18. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit laatste echter rechtstreeks of onrechtstreeks de schadevergoeding waarop de Verhuurder recht heeft mag beïnvloeden.


19. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbreuk omvatten. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen het verhaal van de buren.

Indien hij werken uitvoert, zal de Huurder zich ook behoorlijk verzekeren tegen de daaraan verbonden risico's.

Op diens eerste verzoek zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.

De Huurder draagt de kosten van de eventuele verhoging van de verzekeringskosten van het gebouw waarin het Goed zich bevindt die het gevolg is van de beroepsactiviteit van de Huurder.


20. BEËINDIGING 588 85 HUUR

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 52 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 2285582288222, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 222288228 258 8282552 8225 52 525825555822 852 522 2225.


21. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 2825228 2822 55222222882222 5522, 225552252 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 822228 522 82582582222 852 52 5555) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 8228828222 28258282222 582222 82 225258822 2825822 22 22 222525 25258 258822 52 25528222 2825222 22 22222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 52288528 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 2885 222 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


22. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


23. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

  • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur, kosten en lasten niet nakomt;
  • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


24. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

  • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.


Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd':

De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:
___________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

HANDELSHUUROVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Verhuurder";


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" genoemd;IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder middels deze handelshuurovereenkomst het goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig beschreven als volgt:

________;

hierna het "Goed" genoemd.


2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten tussen de partijen worden gedeeld, en die als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gevoegd.

Er wordt ook een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt, waarvan ook die kosten worden gedeeld tussen de partijen, en dit nadat het pand is ontruimd en vooraleer de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.

De Huurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed wordt verhuurd aan de Huurder teneinde het te gebruiken voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van 9 jaar.


5. OPZEG

De Huurder heeft het recht om deze overeenkomst bij het verstrijken van elke periode van drie jaar op te zeggen bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt.

De Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst aan het einde van elke periode van drie jaar te beëindigen, mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, teneinde in het Goed zelf handel te bedrijven of er een handel te laten uitoefenen door (i) zijn echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Verhuurder of van zijn echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ EUR, exclusief kosten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________, en met de volgende vermelding:

"________"


7. HERZIENING

Elke partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere partij verzoeken de huurprijs te herzien op voorwaarde dat de huurwaarde ingevolge nieuwe omstandigheden 15% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs.


8. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter privédoeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, internet, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.


9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken ten belope van een bedrag van ________ EUR middels:

________

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


10. INTERESTEN

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze handelshuurovereenkomst, is de in gebreke blijvende partij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd die gelijk zal zijn aan de wettelijke interest in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op de website:
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties. De interest zal telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd, echter na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, geheven op of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid, met uitzondering van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


12. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


13. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere afvoerleidingen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs,...) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, terrassen en privé-omheining in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de nodige diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


14. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


15. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


16. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening ter zake. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten in het Goed te kunnen uitvoeren. Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, en voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


17. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


18. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit laatste echter rechtstreeks of onrechtstreeks de schadevergoeding waarop de Verhuurder recht heeft mag beïnvloeden.


19. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbreuk omvatten. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen het verhaal van de buren.

Indien hij werken uitvoert, zal de Huurder zich ook behoorlijk verzekeren tegen de daaraan verbonden risico's.

Op diens eerste verzoek zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.

De Huurder draagt de kosten van de eventuele verhoging van de verzekeringskosten van het gebouw waarin het Goed zich bevindt die het gevolg is van de beroepsactiviteit van de Huurder.


20. BEËINDIGING 588 85 HUUR

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 52 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 2285582288222, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 222288228 258 8282552 8225 52 525825555822 852 522 2225.


21. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 2825228 2822 55222222882222 5522, 225552252 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 822228 522 82582582222 852 52 5555) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 8228828222 28258282222 582222 82 225258822 2825822 22 22 222525 25258 258822 52 25528222 2825222 22 22222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 52288528 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 2885 222 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


22. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


23. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

  • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur, kosten en lasten niet nakomt;
  • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


24. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

  • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.


Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd':

De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:
___________________________
________