Handelshuurovereenkomst op lange termijn

Voortgang:
0%
?
X

Kies de regio waarin de commerciële ruimte die in de commerciële huurovereenkomst wordt gehuurd zich bevindt. De regels betreffende de huurovereenkomst verschillen per gewest in België.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

HANDELSHUUROVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te :

________ ;

hierna de "Verhuurder" ;


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te :

________,

en met ondernemingsnummer ________ ;

hierna de "Huurder" genoemd ;

individueel de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :


ARTIKEL 1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder middels deze handelshuurovereenkomst het goed gelegen te :

________ ;

zorgvuldig bezocht en volledig beschreven als volgt :

________ ;

hierna het "Goed" genoemd.


ARTIKEL 2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de Partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten tussen de Partijen worden gedeeld, en die als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gevoegd.

Er wordt ook een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt, waarvan ook die kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en dit nadat het pand is ontruimd en vooraleer de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.

De Huurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


ARTIKEL 3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed wordt verhuurd aan de Huurder teneinde het te gebruiken voor het volgende gebruik:

________.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van 9 jaar.


ARTIKEL 5. OPZEG

De Huurder heeft het recht om deze overeenkomst bij het verstrijken van elke periode van drie jaar op te zeggen bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt.

De Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst aan het einde van elke periode van drie jaar te beëindigen, mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, teneinde in het Goed zelf handel te bedrijven of er een handel te laten uitoefenen door (i) zijn echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Verhuurder of van zijn echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


ARTIKEL 6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ EUR (________), exclusief kosten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten :

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________, en met de volgende vermelding :

"________".


ARTIKEL 7. HERZIENING

Elke Partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere Partij verzoeken de huurprijs te herzien op voorwaarde dat de huurwaarde ingevolge nieuwe omstandigheden 15% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs.


ARTIKEL 8. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken ten belope van een bedrag van ________ EUR. De Huurder heeft het bedrag geblokkeerd bij de volgende bank: ________.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


ARTIKEL 10. INTERESTEN

Wanneer een Partij te laat betaalt, is zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd vanaf de vervaldag. De rentevoet is de wettelijke rente voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

De rente wordt telkens voor de gehele begonnen maand gerekend.

Indien een Partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd, echter na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


ARTIKEL 11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, geheven op of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid, met uitzondering van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


ARTIKEL 12. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

De registratierechten zijn ten laste van de Verhuurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


ARTIKEL 13. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere afvoerleidingen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs, enz.) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, terrassen en privé-omheining in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de nodige diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


ARTIKEL 14. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


ARTIKEL 15. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening ter zake. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten in het Goed te kunnen uitvoeren. Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, en voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 16. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 17. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 52 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555, 222525 552 582 8552822 285225 528528252228 22 22528528252228 52 8855528252225822 855522 52 5255555525 52852 52222 252 82828822522.


ARTIKEL 18. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 582 28282228 85525, 85225885552, 22228222822 22 285885252 22852222. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 522 8255558 852 52 85522.

525822 582 825222 58282252, 258 52 8555525 2885 222 8252258822 8252222522 22222 52 5555552 825822522 588882'8.

82 58228 225822 8252222 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.

82 8555525 555522 52 228222 852 52 282225282 825522822 852 52 825222258228228222 852 522 228258 855582 522 2225 2885 8288252 582 522 228282 88 852 52 82522285828882282 852 52 8555525.


ARTIKEL 19. BEËINDIGING VAN DE HUUR

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens de schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de kosten, binnen de grenzen van het gebruikelijke, van de potentiële vastgoedmakelaar die mogelijks zal instaan voor de herverhuring van het Goed.


ARTIKEL 20. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, tijdens twee aaneengesloten uren, gedurende drie maanden voor het einde van de overeenkomst (wegens opzeg of wegens het verstrijken van de duur) door derden te laten bezoeken. De specifieke tijdstippen dienen in onderling overleg en te goeder trouw tussen de partijen overeen te komen.

Tijdens dezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen affiches worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten met zich mee brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook van toepassing indien het Goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

De Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


ARTIKEL 21. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


ARTIKEL 22. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

  • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur, kosten en lasten niet nakomt;
  • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


ARTIKEL 23. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

  • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de aanvang van een gerechtelijke procedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden.


Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding "Gelezen en goedgekeurd" :


De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:
___________________________
________

Uw document bekijken

HANDELSHUUROVEREENKOMSTTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te :

________ ;

hierna de "Verhuurder" ;


EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te :

________,

en met ondernemingsnummer ________ ;

hierna de "Huurder" genoemd ;

individueel de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :


ARTIKEL 1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder middels deze handelshuurovereenkomst het goed gelegen te :

________ ;

zorgvuldig bezocht en volledig beschreven als volgt :

________ ;

hierna het "Goed" genoemd.


ARTIKEL 2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de Partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten tussen de Partijen worden gedeeld, en die als bijlage aan deze overeenkomst zal worden gevoegd.

Er wordt ook een plaatsbeschrijving bij uittrede opgemaakt, waarvan ook die kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en dit nadat het pand is ontruimd en vooraleer de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.

De Huurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


ARTIKEL 3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed wordt verhuurd aan de Huurder teneinde het te gebruiken voor het volgende gebruik:

________.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van 9 jaar.


ARTIKEL 5. OPZEG

De Huurder heeft het recht om deze overeenkomst bij het verstrijken van elke periode van drie jaar op te zeggen bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt.

De Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst aan het einde van elke periode van drie jaar te beëindigen, mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, teneinde in het Goed zelf handel te bedrijven of er een handel te laten uitoefenen door (i) zijn echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Verhuurder of van zijn echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de verhuurder of zijn echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


ARTIKEL 6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ EUR (________), exclusief kosten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten :

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________, en met de volgende vermelding :

"________".


ARTIKEL 7. HERZIENING

Elke Partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere Partij verzoeken de huurprijs te herzien op voorwaarde dat de huurwaarde ingevolge nieuwe omstandigheden 15% hoger of lager ligt dan de geldende huurprijs.


ARTIKEL 8. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken ten belope van een bedrag van ________ EUR. De Huurder heeft het bedrag geblokkeerd bij de volgende bank: ________.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


ARTIKEL 10. INTERESTEN

Wanneer een Partij te laat betaalt, is zij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd vanaf de vervaldag. De rentevoet is de wettelijke rente voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

De rente wordt telkens voor de gehele begonnen maand gerekend.

Indien een Partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd, echter na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


ARTIKEL 11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, geheven op of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid, met uitzondering van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


ARTIKEL 12. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

De registratierechten zijn ten laste van de Verhuurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


ARTIKEL 13. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere afvoerleidingen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs, enz.) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, terrassen en privé-omheining in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de nodige diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


ARTIKEL 14. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


ARTIKEL 15. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening ter zake. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten in het Goed te kunnen uitvoeren. Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, en voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 16. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 17. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 52 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555, 222525 552 582 8552822 285225 528528252228 22 22528528252228 52 8855528252225822 855522 52 5255555525 52852 52222 252 82828822522.


ARTIKEL 18. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 582 28282228 85525, 85225885552, 22228222822 22 285885252 22852222. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 522 8255558 852 52 85522.

525822 582 825222 58282252, 258 52 8555525 2885 222 8252258822 8252222522 22222 52 5555552 825822522 588882'8.

82 58228 225822 8252222 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.

82 8555525 555522 52 228222 852 52 282225282 825522822 852 52 825222258228228222 852 522 228258 855582 522 2225 2885 8288252 582 522 228282 88 852 52 82522285828882282 852 52 8555525.


ARTIKEL 19. BEËINDIGING VAN DE HUUR

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens de schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de kosten, binnen de grenzen van het gebruikelijke, van de potentiële vastgoedmakelaar die mogelijks zal instaan voor de herverhuring van het Goed.


ARTIKEL 20. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, tijdens twee aaneengesloten uren, gedurende drie maanden voor het einde van de overeenkomst (wegens opzeg of wegens het verstrijken van de duur) door derden te laten bezoeken. De specifieke tijdstippen dienen in onderling overleg en te goeder trouw tussen de partijen overeen te komen.

Tijdens dezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen affiches worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten met zich mee brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook van toepassing indien het Goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

De Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


ARTIKEL 21. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


ARTIKEL 22. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

  • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur, kosten en lasten niet nakomt;
  • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
  • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


ARTIKEL 23. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

  • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de aanvang van een gerechtelijke procedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden.


Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding "Gelezen en goedgekeurd" :


De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:
___________________________
________