Handelshuurovereenkomst van korte duur

Voortgang:
0%
?
X

Kies de hoedanigheid van de verhuurder van het goed die een persoon (elk individu) of een onderneming (natuurlijk persoon, BV, NV, VZW....) kan zijn.

Hulp
nodig?
Model bewerken

HANDELSHUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en met woonplaats te :

________ ;

hierna de "Verhuurder",

EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te :

________,

met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________ ;

hierna de "Huurder",


WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

ARTIKEL 1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder ten titel van handelshuur het goed gelegen te:

________ ;

dat de Partijen zorgvuldig hebben bezocht en dat als volgt kan worden beschreven:

________ ;

hierna het "Goed".


ARTIKEL 2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de partijen en die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huur, waarvan de kosten eveneens tussen de partijen worden gedeeld, wordt uitgevoerd nadat het pand is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Verhuurder worden overhandigd.


ARTIKEL 3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van ________ maanden.

De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de termijn.


ARTIKEL 5. OPZEG

De Huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief of deurwaardersexploot, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de aangetekende brief.


ARTIKEL 6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend voor een huur van ________ EUR per maand, exclusief kosten en lasten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________.


ARTIKEL 7. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter privédoeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, internet, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.


ARTIKEL 8. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Geblokkeerde rekening op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ EUR;
 • Cash betaling in handen van de Verhuurder van ________ EUR;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ EUR;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ EUR;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, op voorwaarde dat de Huurder volledig en behoorlijk alle verplichtingen is nagekomen.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


ARTIKEL 9. INTERESTEN

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze handelshuurovereenkomst is de in gebreke blijvende partij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd die gelijk zal zijn aan de wettelijke interest in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op de website:

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

De interest zal telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


ARTIKEL 10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


ARTIKEL 11. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden deze kosten geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


ARTIKEL 12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

A. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

B. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen (en andere afvoerleidingen) onderhouden naargelang de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs,...) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de omheiningen in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


ARTIKEL 13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van enig risico voor de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen uitvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het Goed of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


ARTIKEL 14. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


ARTIKEL 15. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij, met oog op het beoogde of opgegeven gebruik van het onroerend goed, alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft ingewonnen in verband met de naleving van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving, onder meer met betrekking tot de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en van de stedenbouwkundige voorschriften betreffende de afgifte van vergunningen die nodig zijn om de activiteiten op die plaats uit voeren. De Verhuurder heeft aldus geen enkele verplichting om de bestemming van het Goed zoals die beoogd of aangegeven wordt door de Huurder, te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of van bedrog.

Eventuele boetes of lasten die voortvloeien uit de toepassing van die wetgeving, komen uitsluitend ten laste van de Huurder. De Verhuurder is slechts gehouden tot zulke lasten of boetes binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De Huurder mag niets wijzigen aan de bestemming of de stedenbouwkundige voorschriften, tenzij met de schriftelijke toestemming van de Verhuurder en van de betrokken overheidsinstantie. Alle kosten die de Verhuurder zou moeten dragen als gevolg van een inbreuk op deze bepaling door de Huurder zullen ten laste zijn van de Huurder en hem worden doorgerekend.

De partijen erkennen dat er geen storting van afval op het gehuurde Goed kan zijn. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde Goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of heeft toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is de Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en noodzakelijke maatregelen.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 16. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 17. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 52 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 52 58222222822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555. 882 8552822 252 285225, 528528252228 2285 22528528252228, 52 8855528252225822 855522 52 5255555525 52852 52222 82828822522.


ARTIKEL 18. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 582 28282228 85525, 85225885552, 22228222822 22 285885252 22852222. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 522 8255558 852 52 85522.

82 58228 225822 8252222 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.

82 8555525 555522 52 228222 852 52 282225282 825522822 852 52 825222258228228222 852 522 228258 855582 522 2225 2885 8288252 582 522 228282 88 852 52 82522285828882282 852 52 8555525.


ARTIKEL 19. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 52 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 2285582288222, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 222288228 258 8282552 8225 52 525825555822 852 522 2225.


ARTIKEL 20. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, tijdens twee aaneengesloten uren, gedurende drie maanden voor het einde van de overeenkomst (wegens opzeg of wegens het verstrijken van de duur) door derden te laten bezoeken. De specifieke tijdstippen dienen in onderling overleg en te goeder trouw tussen de partijen overeen te komen.

Tijdens diezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen affiches worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten met zich mee brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook van toepassing indien het Goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

De Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


ARTIKEL 21. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


ARTIKEL 22. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van de huur en de lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


ARTIKEL 23. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding "Gelezen en goedgekeurd"
:


De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:

Voor ________:
___________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

HANDELSHUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en met woonplaats te :

________ ;

hierna de "Verhuurder",

EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te :

________,

met ondernemingsnummer ________, en hierin vertegenwoordigd door ________ ;

hierna de "Huurder",


WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

ARTIKEL 1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder ten titel van handelshuur het goed gelegen te:

________ ;

dat de Partijen zorgvuldig hebben bezocht en dat als volgt kan worden beschreven:

________ ;

hierna het "Goed".


ARTIKEL 2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de partijen en die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huur, waarvan de kosten eveneens tussen de partijen worden gedeeld, wordt uitgevoerd nadat het pand is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Verhuurder worden overhandigd.


ARTIKEL 3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen mits schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van ________ maanden.

De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de termijn.


ARTIKEL 5. OPZEG

De Huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief of deurwaardersexploot, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de aangetekende brief.


ARTIKEL 6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend voor een huur van ________ EUR per maand, exclusief kosten en lasten.

Behoudens andersluidende instructies door de Verhuurder, dient de Huurder de huur te betalen overeenkomstig de volgende modaliteiten:

________,

op de bankrekening ________, op naam van ________.


ARTIKEL 7. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter privédoeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, internet, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Huurder.


ARTIKEL 8. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Geblokkeerde rekening op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ EUR;
 • Cash betaling in handen van de Verhuurder van ________ EUR;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ EUR;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ EUR;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, op voorwaarde dat de Huurder volledig en behoorlijk alle verplichtingen is nagekomen.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van de Verhuurder het Goed in gebruik nemen voordat de waarborg behoorlijk is verstrekt.


ARTIKEL 9. INTERESTEN

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze handelshuurovereenkomst is de in gebreke blijvende partij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd die gelijk zal zijn aan de wettelijke interest in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op de website:

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/rentevoet_betalingsachterstand_handelstransacties.

De interest zal telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag diezelfde interest verschuldigd na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


ARTIKEL 10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, in verhouding tot de duur van het gebruik.


ARTIKEL 11. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden deze kosten geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


ARTIKEL 12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

A. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsook van grote herstellingen, andere dan gewone huurherstellingen, aan het Goed, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

B. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen evenals voor alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen maar het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

Hij zal onder andere, en voor zover relevant, de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen (en andere afvoerleidingen) onderhouden naargelang de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen vorst en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen (septische putten, reservoirs,...) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Hij zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de omheiningen in goede staat houden. Met uitzondering van grote herstellingen draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. De Huurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende betrokken partijen. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten uitvoeren wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt hij ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die periodiek door een erkend koeltechnicus moeten worden onderhouden en gecontroleerd en waarvoor een energierekening en een dashboard moeten worden bijgehouden, in overeenstemming met de toepasselijke regionale wetgeving.


ARTIKEL 13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van enig risico voor de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen uitvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het Goed of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling houdt echter geen kwijting in ten opzichte van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom of van een onverdeeld mede-eigendom, van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om een set sleutels of gelijkaardig te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


ARTIKEL 14. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


ARTIKEL 15. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij, met oog op het beoogde of opgegeven gebruik van het onroerend goed, alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft ingewonnen in verband met de naleving van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving, onder meer met betrekking tot de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en van de stedenbouwkundige voorschriften betreffende de afgifte van vergunningen die nodig zijn om de activiteiten op die plaats uit voeren. De Verhuurder heeft aldus geen enkele verplichting om de bestemming van het Goed zoals die beoogd of aangegeven wordt door de Huurder, te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of van bedrog.

Eventuele boetes of lasten die voortvloeien uit de toepassing van die wetgeving, komen uitsluitend ten laste van de Huurder. De Verhuurder is slechts gehouden tot zulke lasten of boetes binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De Huurder mag niets wijzigen aan de bestemming of de stedenbouwkundige voorschriften, tenzij met de schriftelijke toestemming van de Verhuurder en van de betrokken overheidsinstantie. Alle kosten die de Verhuurder zou moeten dragen als gevolg van een inbreuk op deze bepaling door de Huurder zullen ten laste zijn van de Huurder en hem worden doorgerekend.

De partijen erkennen dat er geen storting van afval op het gehuurde Goed kan zijn. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde Goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of heeft toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, voor zover wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is de Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en noodzakelijke maatregelen.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 16. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


ARTIKEL 17. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 52 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 52 58222222822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555. 882 8552822 252 285225, 528528252228 2285 22528528252228, 52 8855528252225822 855522 52 5255555525 52852 52222 82828822522.


ARTIKEL 18. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 582 28282228 85525, 85225885552, 22228222822 22 285885252 22852222. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 522 8255558 852 52 85522.

82 58228 225822 8252222 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.

82 8555525 555522 52 228222 852 52 282225282 825522822 852 52 825222258228228222 852 522 228258 855582 522 2225 2885 8288252 582 522 228282 88 852 52 82522285828882282 852 52 8555525.


ARTIKEL 19. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 52 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 2285582288222, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 222288228 258 8282552 8225 52 525825555822 852 522 2225.


ARTIKEL 20. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, tijdens twee aaneengesloten uren, gedurende drie maanden voor het einde van de overeenkomst (wegens opzeg of wegens het verstrijken van de duur) door derden te laten bezoeken. De specifieke tijdstippen dienen in onderling overleg en te goeder trouw tussen de partijen overeen te komen.

Tijdens diezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen affiches worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal de Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten met zich mee brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook van toepassing indien het Goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

De Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


ARTIKEL 21. DOMICILIERING

De Huurder kiest domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij dan aan de Verhuurder moet meedelen.


ARTIKEL 22. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van de huur en de lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


ARTIKEL 23. BIJLAGEN

Wordt aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie.


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding "Gelezen en goedgekeurd"
:


De Verhuurder:
___________________________
________


De Huurder:

Voor ________:
___________________________
________