Naar boven

Handelshuurovereenkomst van korte duur

Voortgang:
0%
?
X

Kies de regio waarin het gehuurde goed zich bevindt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

HANDELSHUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Verhuurder",

EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd op het volgende adres:________, ingeschreven onder het volgende nummer: ________, en vertegenwoordigd door: ________;

hierna de "Huurder",


WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt ten titel van handelshuur aan de Huurder het goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt op gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving op gemeenschappelijke kosten wordt uitgevoerd nadat het pand is ontruimd en voordat de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.


3. BESTEMIMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van Verhuurder.

De huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het onroerend goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder zou kunnen maken als gevolg van een inbreuk op deze paragraaf door de Huurder zullen in rekening worden gebracht en worden doorberekend aan de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor de volgende duur: ________.
De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de termijn.


5. OPZEG

De Huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief of deurwaardersexploot, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de aangetekende brief.


6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijks huur van ________ euro, exclusief lasten.

De huur dient door de Huurder te worden betaald volgens de volgende bepalingen:

________;

Tenzij andere instructies van de Verhuurder, op de volgende bankrekening: ________.


7. LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


8. HUURWAARBORG

De huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.
De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


9. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, naar rato van de duur van het verblijf.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


11. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede grote reparaties, anders dan huur, aan het Goed, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitenhoutwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen en alle werkzaamheden die aan de verhuurder toekomen, maar die het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal onder andere de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere uitlaatpijpen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen ( septische putten, reservoirs,....) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Het zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de privé-omgeving in goede staat houden. Met uitzondering van grote reparaties draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten stellen wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt het ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die door een geautoriseerde technicus moeten worden onderhouden, periodiek door een geautoriseerde persoon moeten worden gecontroleerd en een energierekening en een dashboard moeten bijhouden, in overeenstemming met de geldende regionale wetgeving.


12. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


13. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


14. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is de Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


16. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555, 222525 552 582 528528252228 22 22528528252228 852 8288225 88 22 52 8855528252225822 825885585825 552 52 5255555525.


17. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 22588 85525, 85225885552 22 285885252. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 52 52852828552822 852 52 85522.

82 8252222 852 52 5255555525 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.


18. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 825222825282 2285582, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 8255228225528822 88 8225 52 525825555822 852 522 2225.


19. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, gedurende twee aaneengesloten uren, binnen drie maanden voor het einde van de overeenkomst door derden te laten bezoeken, overeen te komen met de Huurder.

Tijdens dezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen posters worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten tot stand brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook te allen tijde van toepassing indien het goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


20. DOMICILIERING

De Huurder kiest een domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij moet opgeven.


21. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, plus één voor registratie.


HANDTEKENINGEN


Document
weergeven dat in behandeling is

HANDELSHUUROVEREENKOMST VAN KORTE DUUR

TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Verhuurder",

EN

________, met maatschappelijke zetel gevestigd op het volgende adres:________, ingeschreven onder het volgende nummer: ________, en vertegenwoordigd door: ________;

hierna de "Huurder",


WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt ten titel van handelshuur aan de Huurder het goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt op gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving op gemeenschappelijke kosten wordt uitgevoerd nadat het pand is ontruimd en voordat de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.


3. BESTEMIMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van Verhuurder.

De huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het onroerend goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder zou kunnen maken als gevolg van een inbreuk op deze paragraaf door de Huurder zullen in rekening worden gebracht en worden doorberekend aan de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor de volgende duur: ________.
De huurovereenkomst eindigt automatisch aan het einde van de termijn.


5. OPZEG

De Huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief of deurwaardersexploot, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de aangetekende brief.


6. HUUR

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijks huur van ________ euro, exclusief lasten.

De huur dient door de Huurder te worden betaald volgens de volgende bepalingen:

________;

Tenzij andere instructies van de Verhuurder, op de volgende bankrekening: ________.


7. LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


8. HUURWAARBORG

De huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.
De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


9. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, naar rato van de duur van het verblijf.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


11. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede grote reparaties, anders dan huur, aan het Goed, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitenhoutwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.
Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen en alle werkzaamheden die aan de verhuurder toekomen, maar die het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal onder andere de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere uitlaatpijpen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen ( septische putten, reservoirs,....) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Het zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de privé-omgeving in goede staat houden. Met uitzondering van grote reparaties draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten stellen wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt het ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die door een geautoriseerde technicus moeten worden onderhouden, periodiek door een geautoriseerde persoon moeten worden gecontroleerd en een energierekening en een dashboard moeten bijhouden, in overeenstemming met de geldende regionale wetgeving.


12. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

De Huurder kan in de gehuurde lokalen echter de voor zijn bedrijf noodzakelijke verbouwingen doorvoeren onder de voorwaarden voorzien in de wet op de handelshuur.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


13. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


14. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is de Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


16. 88555258582

52 22858 852 22228222822 258 5255555525 52 8555525 5825852 282582 82 222288 8228822. 82 8555525 252 2222 222282 8855528252225822 28822, 222 582222525822 852 2822 5285222 222222825 52 22228222555, 222525 552 582 528528252228 22 22528528252228 852 8288225 88 22 52 8855528252225822 825885585825 552 52 5255555525.


17. 5585555858258

82 8555525 88 825288852 22 225552252 52 5555 852 52 5555282522222282 222 25882252 82522225822 52 22 8858222 22222 5555588882'8, 22588 85525, 85225885552 22 285885252. 828225822 258 582 2885 222222 8252222522 22222 52 52852828552822 852 52 85522.

82 8252222 852 52 5255555525 258 582 52 5255555525 522 828828 8282522 852 522 528858222 852 222 2285822 22 8222252 82522225822822888 22 52 82258822 852 2522828.


18. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 825222825282 2285582, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 8255228225528822 88 8225 52 525825555822 852 522 2225.


19. BEZOEK EN AANPLAKKINGEN

De Verhuurder of zijn vertegenwoordiger in de ruimste zin van het woord heeft het recht het Goed drie dagen per week, gedurende twee aaneengesloten uren, binnen drie maanden voor het einde van de overeenkomst door derden te laten bezoeken, overeen te komen met de Huurder.

Tijdens dezelfde periode moet de Huurder toestaan dat op de meest zichtbare plaatsen posters worden geplaatst waarop de verhuur van het pand wordt aangekondigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Verhuurder ervoor zorgen dat dergelijke affiches geen abnormale overlast voor de Huurder met zich meebrengen en geen vroegtijdige bezoeken of contacten tot stand brengen.

De twee voorgaande alinea's zijn ook te allen tijde van toepassing indien het goed te koop wordt aangeboden, zelfs indien dit meer dan drie maanden voor het einde van de huurovereenkomst gebeurt.

Verhuurder heeft tevens het recht om een afspraak te maken met de Huurder, om de goede uitvoering van de verplichtingen van de Huurder te controleren, of om de woning te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, makelaar, aannemer, architect, enz.


20. DOMICILIERING

De Huurder kiest een domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij moet opgeven.


21. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving


23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, plus één voor registratie.


HANDTEKENINGEN