Handgift of bankgift

Voortgang:
0%
?
X

Een gift (schenking) is een handeling waarbij een of meer personen (de schenker(s)) om niet goederen schenken (of afstaan) aan een of meer andere personen (de begiftigde(n)) die deze aanvaard(en). Geef aan of de schenking betrekking heeft op de overschrijving van geld, de overhandiging van geld of de overhandiging van een ander roerend goed dan geld. Wat is "een overschrijving van geld (bij de bank)" ? Kies deze optie als de schenker(s) de schenking doet (doen) door middel van een elektronische overmaking bij een bank, zodat het geldbedrag van de schenking van één bankrekening (die van de schenker(s)) naar één of meer bankrekeningen (die van de begiftigde(n)) wordt overgemaakt. De schenker vermeldt bij voorkeur niets ter referentie van de betaling, en al zeker niet de termen "schenking" of "gift". Wat is "een overhandiging van geld (van hand tot hand)" ? Kies deze optie als de schenker(s) de gift contant overhandigt (in cash), zodat het bedrag van de gift fysiek van de hand van de schenker(s) naar de hand van de begiftigde(n) gaat. Wat is "een overhandiging van een ander materieel goed dan geld" ? Kies deze optie als de schenker(s) een materieel voorwerp (anders dan geld) schenkt/schenken aan een of meer begiftigde(n). Deze optie is niet geschikt voor de gift van geld, maar wel voor de gift van een voorwerp zoals een juweel, een schilderij, een auto, enz. Opgelet: dit document is niet geschikt voor de gift van onroerend goed (huis, flat, enz.).

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

VERKLARING VAN BANKGIFT

TUSSEN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Schenker";

EN:

________, geboren op ________ met woonplaats te ________;

hierna de "Begiftigde";


OVERWEGENDE DAT de Schenker de wil heeft gehad om een gift te doen aan de Begiftigde;

OVERWEGENDE DAT de Begiftigde deze gift heeft aanvaard;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van deze gift schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verklaring;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. De verwantschap

De Schenker en de Begiftigde geven aan dat zij geen familie van elkaar zijn of op enigerlei wijze aan elkaar verwant zijn.


Artikel
2. De gift

De Schenker bevestigt middels deze verklaring de intentie om een bankgift te hebben willen tot stand brengen ten voordele van de Begiftigde.

De Begiftigde heeft het geld aanvaard en bevestigt de inbezitneming ervan.


Artikel 3. Voorwerp van de gift

De overschrijving betreft de overschrijving van een totaalbedrag van ________ EUR (________).

Het bedrag werd door de Schenker overgemaakt van zijn bankrekeningnummer ________ op ________ naar de bankrekening met nummer ________, op naam van de Begiftigde.

Het bankafschrift waarop de overschrijving van deze schenking is vermeld, is aan deze overeenkomst gehecht.


Artikel 4. Ondertekening door de Partijen

Deze verklaring wordt ondertekend in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Na ondertekening door de Partijen zal de Schenker deze verklaring per aangetekend schrijven naar de Begiftigde versturen.

***

Handtekeningen, 822552222552 5225 52 55252288552822 8252285822 "2282222 22 22252222555" 22 222 52 55252288552822 8252285822 852 52 55252 22 285528 852 ondertekening: De Schenker:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________De Begiftigde:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________

Bijlage:

Verklaring van de bank in verband met de bankgift

Uw document bekijken

VERKLARING VAN BANKGIFT

TUSSEN:

________, geboren op ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Schenker";

EN:

________, geboren op ________ met woonplaats te ________;

hierna de "Begiftigde";


OVERWEGENDE DAT de Schenker de wil heeft gehad om een gift te doen aan de Begiftigde;

OVERWEGENDE DAT de Begiftigde deze gift heeft aanvaard;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de modaliteiten van deze gift schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verklaring;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. De verwantschap

De Schenker en de Begiftigde geven aan dat zij geen familie van elkaar zijn of op enigerlei wijze aan elkaar verwant zijn.


Artikel
2. De gift

De Schenker bevestigt middels deze verklaring de intentie om een bankgift te hebben willen tot stand brengen ten voordele van de Begiftigde.

De Begiftigde heeft het geld aanvaard en bevestigt de inbezitneming ervan.


Artikel 3. Voorwerp van de gift

De overschrijving betreft de overschrijving van een totaalbedrag van ________ EUR (________).

Het bedrag werd door de Schenker overgemaakt van zijn bankrekeningnummer ________ op ________ naar de bankrekening met nummer ________, op naam van de Begiftigde.

Het bankafschrift waarop de overschrijving van deze schenking is vermeld, is aan deze overeenkomst gehecht.


Artikel 4. Ondertekening door de Partijen

Deze verklaring wordt ondertekend in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Na ondertekening door de Partijen zal de Schenker deze verklaring per aangetekend schrijven naar de Begiftigde versturen.

***

Handtekeningen, 822552222552 5225 52 55252288552822 8252285822 "2282222 22 22252222555" 22 222 52 55252288552822 8252285822 852 52 55252 22 285528 852 ondertekening: De Schenker:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________De Begiftigde:
__________________________
________

Datum: ___/___/______

Plaats: _____________

Bijlage:

Verklaring van de bank in verband met de bankgift