Huurovereenkomst voor een garage, box of parkeerplaats

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer het type Goed dat wordt verhuurd. Een parkeerplaats is een open externe staanplaats, zonder verbouwing. Een garage is een ondergrondse parkeerplaats, gevestigd in een gebouw. Een box is een gesloten externe staanplaats, met muren en een dak.

Hulp
nodig?
Model bewerkenHUUROVEREENKOMST VAN EEN
PARKEERPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Verhuurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

Hierna de "Huurder",


WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verhuurder geeft aan de Huurder parkeerplaats gelegen op het volgende adres:

________;

van een oppervlakte van ________ vierkante meters, zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de overeenkomst zal een gedetailleerde en op gemeenschappelijke kosten plaatsbeschrijving worden opgesteld door de partijen, die wordt aangehecht aan deze overeenkomst.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huurovereenkomst zal op gemeenschappelijke kosten worden uitgevoerd na teruggave van het Goed aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik: exclusief gebruik van parkeerruimte.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften inzake de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder kan maken als gevolg van een overtreding van dit lid door de Huurder worden doorberekend en in rekening gebracht bij de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.

De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________.


5. HUUR

De huur wordt toegekend in ruil voor een huur van ________ euro, betaald in één keer.

De betaling van de huurprijs gebeurt bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

De huur wordt, tenzij anders aangegeven door Verhuurder, betaald op de volgende bankrekening:

________.


6. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


7. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


8. INTERETS

In geval van achterstallige betaling door een partij is deze vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van ________ % per jaar verschuldigd, waarbij de rente telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag rente verschuldigd van ________ % per jaar, na acht dagen na ingebrekestelling, waarbij de rente telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die door een overheidsinstantie op het gehuurde goed worden of zullen worden geplaatst, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, in verhouding tot de duur van zijn bezetting.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren.


10. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van grote herstellingen, anders dan huur, uit te voeren bij het Goed.
Indien het noodzakelijk is om dergelijke herstellingen uit te voeren, is de Huurder verplicht om de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade kan dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor kleine verhuur en kleine onderhoudsherstellingen, evenals voor alle herstellingen die het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Met uitzondering van grote herstellingen, draagt hij de kosten veroorzaakt door criminele handelingen of vandalisme.


11. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen.

Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


12. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren.

Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.


13. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het onroerend goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


14. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Verhuurder.


15. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de rechtsmiddelen van de buren.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


16. BEEINDIGING VAN DE HUUR

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de kosten, binnen de grenzen van het beroepsmatig gebruik, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de herverhuring van het Goed.


17. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 525522 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 8555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 2282258 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 82525 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


18. 5558855552585 8858588588 858582

8222 282522222282 82552 852 5285288222, 222855288822 22 222525 25882222282 852 52 5285225 222822522 825822:

 • 52 8555525 2822 825288852822 222 82258822 852 5555 22 858222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 82522225822882528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 2555228282528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 825288852822 222 852252552 2285582 852 522 2225 2822 252222 22 552 582 82852 222 222 5225 222 82 255852 852 22882852 222552 822288 852 85522582525.


19. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN


Document
weergeven dat in behandeling isHUUROVEREENKOMST VAN EEN
PARKEERPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Verhuurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

Hierna de "Huurder",


WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verhuurder geeft aan de Huurder parkeerplaats gelegen op het volgende adres:

________;

van een oppervlakte van ________ vierkante meters, zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de overeenkomst zal een gedetailleerde en op gemeenschappelijke kosten plaatsbeschrijving worden opgesteld door de partijen, die wordt aangehecht aan deze overeenkomst.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huurovereenkomst zal op gemeenschappelijke kosten worden uitgevoerd na teruggave van het Goed aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik: exclusief gebruik van parkeerruimte.

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften inzake de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder kan maken als gevolg van een overtreding van dit lid door de Huurder worden doorberekend en in rekening gebracht bij de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.

De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________.


5. HUUR

De huur wordt toegekend in ruil voor een huur van ________ euro, betaald in één keer.

De betaling van de huurprijs gebeurt bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

De huur wordt, tenzij anders aangegeven door Verhuurder, betaald op de volgende bankrekening:

________.


6. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


7. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro;

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


8. INTERETS

In geval van achterstallige betaling door een partij is deze vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van ________ % per jaar verschuldigd, waarbij de rente telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag rente verschuldigd van ________ % per jaar, na acht dagen na ingebrekestelling, waarbij de rente telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die door een overheidsinstantie op het gehuurde goed worden of zullen worden geplaatst, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, in verhouding tot de duur van zijn bezetting.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren.


10. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van grote herstellingen, anders dan huur, uit te voeren bij het Goed.
Indien het noodzakelijk is om dergelijke herstellingen uit te voeren, is de Huurder verplicht om de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade kan dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor kleine verhuur en kleine onderhoudsherstellingen, evenals voor alle herstellingen die het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Met uitzondering van grote herstellingen, draagt hij de kosten veroorzaakt door criminele handelingen of vandalisme.


11. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen.

Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


12. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren.

Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.


13. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het onroerend goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


14. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Verhuurder.


15. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de rechtsmiddelen van de buren.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


16. BEEINDIGING VAN DE HUUR

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de kosten, binnen de grenzen van het beroepsmatig gebruik, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de herverhuring van het Goed.


17. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 525522 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 8555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 2282258 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 82525 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


18. 5558855552585 8858588588 858582

8222 282522222282 82552 852 5285288222, 222855288822 22 222525 25882222282 852 52 5285225 222822522 825822:

 • 52 8555525 2822 825288852822 222 82258822 852 5555 22 858222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 82522225822882528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 2555228282528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 825288852822 222 852252552 2285582 852 522 2225 2822 252222 22 552 582 82852 222 222 5225 222 82 255852 852 22882852 222552 822288 852 85522582525.


19. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er onderdelen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN