Huurovereenkomst voor kantoren

Voortgang:
0%
?
X

Kies de regio waarin het gehuurde goed zich bevindt.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST VOOR KANTOREN



TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Verhuurder",



EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Huurder",



WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het Goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de huurovereenkomst, door de partijen, zal een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld tegen gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving bij de huuruitreding zal ook tegen gemeenschappelijke kosten gebeuren, na vrijlating van het Goed en voor teruggave van de sleutels aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften inzake de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder kan maken als gevolg van een overtreding van dit lid door de Huurder worden doorberekend en in rekening gebracht bij de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en wordt gesloten voor een onbepaalde duur duur.

De huurovereenkomst kan als volgt worden beëindigd:

________


5. HUURPRIJS

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ euro, exclusief kosten.

De huur moet door de Huurder worden betaald volgens de volgende voorwaarden:

________;

Tenzij verdere instructies van de Verhuurder, op de volgende bankrekening: ________.

En met de volgende vermeldingen:

"________".


6. HERZIENING

Elke partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere partij verzoeken de huurprijs te herzien, op voorwaarde dat nieuwe omstandigheden die een verlaging of verhoging van de huurprijs met ten minste 15% rechtvaardigen, worden gemeld.


7. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


8. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


9. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________ % per jaar, na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, naar rato van de duur van het verblijf.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


11. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede grote reparaties, anders dan huur, aan het Goed, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitenhoutwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen en alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen, maar die het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal onder andere de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere uitlaatpijpen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen ( septische putten, reservoirs,....) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Het zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de privé-omgeving in goede staat houden. Met uitzondering van grote reparaties draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten stellen wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt het ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die door een geautoriseerde technicus moeten worden onderhouden, periodiek door een geautoriseerde persoon moeten worden gecontroleerd en een energierekening en een dashboard moeten bijhouden, in overeenstemming met de geldende regionale wetgeving.


12. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


13. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


14. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het onroerend goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de rechtsmiddelen van de buren.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


18. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 825222825282 2285582, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 8255228225528822 88 8225 52 525825555822 852 522 2225.


19. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 525522 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 8555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 2282258 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 82525 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


20. DOMICILIERING

De Huurder kiest een domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij moet opgeven.


21. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving.


23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.



HANDTEKENINGEN



Uw document bekijken

HUUROVEREENKOMST VOOR KANTOREN



TUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende op het volgende adres: ________;

hierna de "Verhuurder",



EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Huurder",



WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het Goed gelegen te:

________;

zorgvuldig bezocht en volledig als volgt beschreven:

________;

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de huurovereenkomst, door de partijen, zal een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld tegen gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze overeenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving bij de huuruitreding zal ook tegen gemeenschappelijke kosten gebeuren, na vrijlating van het Goed en voor teruggave van de sleutels aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft verstrekt met betrekking tot de naleving van de stedenbouwkundige wetgeving, onder meer met betrekking tot de bezetting van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, en de stedenbouwkundige voorschriften inzake de afgifte van vergunningen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te waarborgen en alle rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.

Wijziging van de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken instantie. Alle kosten die de Verhuurder kan maken als gevolg van een overtreding van dit lid door de Huurder worden doorberekend en in rekening gebracht bij de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en wordt gesloten voor een onbepaalde duur duur.

De huurovereenkomst kan als volgt worden beëindigd:

________


5. HUURPRIJS

De huurovereenkomst wordt toegekend in ruil voor een maandelijkse huur van ________ euro, exclusief kosten.

De huur moet door de Huurder worden betaald volgens de volgende voorwaarden:

________;

Tenzij verdere instructies van de Verhuurder, op de volgende bankrekening: ________.

En met de volgende vermeldingen:

"________".


6. HERZIENING

Elke partij kan binnen de drie maanden voorafgaand aan het einde van elke periode van drie jaar de andere partij verzoeken de huurprijs te herzien, op voorwaarde dat nieuwe omstandigheden die een verlaging of verhoging van de huurprijs met ten minste 15% rechtvaardigen, worden gemeld.


7. KOSTEN

Naast de huur zal de Huurder geen extra kosten in rekening worden gebracht.


8. HUURWAARBORG

De Huurder is verplicht een waarborg te geven voor de nakoming van zijn verplichtingen, in één van de volgende vormen:

 • Rekening geblokkeerd op naam van de Huurder bij een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Contante betaling in handen van de Verhuurder van ________ euro;
 • Aanbetaling door een financiële instelling voor een bedrag van ________ euro;
 • Deponeren van activa bij de Verhuurder voor een bedrag van ________ euro.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of kosten te betalen. Deze zal worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld in overeenstemming met de duur van de huurovereenkomst en het opvragen ervan moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die fysiek of juridisch noodzakelijk is.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


9. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________ % per jaar, na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


10. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard dan ook, die door een overheidsinstantie worden of zullen worden geheven op het Goed, met uitzondering van de onroerende voorheffing, worden gedragen door de Huurder, naar rato van de duur van het verblijf.

Stempel- en registratierechten zijn voor rekening van de Huurder, die de formaliteit binnen de wettelijke termijnen zal uitvoeren. Voor de inning van de registratierechten worden de niet gekwantificeerde kosten die voortvloeien uit deze huurovereenkomst geschat op 0,20 procent van de huurprijs.


11. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

a. Ten laste van de Verhuurder

Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede grote reparaties, anders dan huur, aan het Goed, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitenhoutwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht de Verhuurder hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verergering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder is verantwoordelijk voor de gewoonlijke huurherstellingen en alle werkzaamheden die aan de Verhuurder toekomen, maar die het gevolg zijn van zijn handelen of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal onder andere de vereiste rookmelders onderhouden en de batterijen vervangen na hun nuttige levensduur, en de schoorstenen en andere uitlaatpijpen onderhouden, volgens de frequentie die de gebruikte verwarmingsmethode vereist. Hij zal de toegankelijke delen van de sanitaire voorzieningen onderhouden en de individuele ketel ontkalken. Hij moet alle installaties, leidingen en apparatuur in goede staat houden en beschermen tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's. Hij moet de putten regelmatig reinigen ( septische putten, reservoirs,....) en de afvoerleidingen en goten reinigen. Het zal alle gebroken of gebarsten ramen vervangen. Hij zal de luiken onderhouden. Als het Goed is uitgerust met een privélift, is het de verantwoordelijkheid van de Huurder om een onderhoudscontract te ondertekenen met een erkend bedrijf en de clausules ervan nauwgezet na te leven. Hij zal de eventuele tuin, de terrassen en de privé-omgeving in goede staat houden. Met uitzondering van grote reparaties draagt hij de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen of vandalisme van personen die al dan niet bij het gebouw betrokken zijn.

In overeenstemming met de regionale wetgeving, waarvan de Huurder verklaart op de hoogte te zijn, laat hij de periodieke keuring van het individuele verwarmingssysteem uitvoeren door een erkende technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Hij zal ook de diagnose van het verwarmingssysteem laten stellen wanneer de ketel een levensduur van 15 jaar heeft. Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of in het geval van meerdere ketels, zorgt het ervoor dat er een energierekening van het verwarmingsverbruik wordt bijgehouden. Hetzelfde geldt voor airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, die door een geautoriseerde technicus moeten worden onderhouden, periodiek door een geautoriseerde persoon moeten worden gecontroleerd en een energierekening en een dashboard moeten bijhouden, in overeenstemming met de geldende regionale wetgeving.


12. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het gehuurde goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de Huurder, met ontheffing van de Verhuurder, en verworven door de Verhuurder zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde autoriteiten op grond van wet- of regelgeving worden vereist om de gehuurde ruimten aan te passen of aan te passen aan het beoogde gebruik of de activiteit van de Huurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Huurder.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het terrein of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het eigendom, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Verhuurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Evenmin sluit het de mogelijke verplichting uit om spellen of apparaten te verstrekken op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


13. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs niet sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


14. MILIEU - STEDENBOUW

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige stappen heeft ondernomen en alle informatie heeft verstrekt over de naleving van de stedelijke en milieubepalingen, onder meer met betrekking tot de stedelijke en milieuvoorschriften voor het betrokken gebouw en de administratieve vergunningen die hij moet verkrijgen om zijn activiteiten op het terrein uit te voeren. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven goed te garanderen, tenzij er sprake is van een omstandig stilzwijgen of bedrog.

Alle rechten of boetes die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving komen uitsluitend ten laste van de Huurder, waarbij de Verhuurder slechts gebonden is binnen de in het vorige lid genoemde grenzen.

De partijen verklaren dat er geen storting van afval op het gehuurde goed is. De Huurder draagt de kosten van alle verplichtingen die aan de Verhuurder worden opgelegd als gevolg van de aanwezigheid van afval in het gehuurde goed aan het einde van de overeenkomst.

De Verhuurder verklaart dat hij vóór deze overeenkomst geen enkele activiteit op het gehuurde goed heeft verricht of toegestaan die tot vervuiling kan leiden en dat hij niet op de hoogte is van enige vervuiling. In geval van ontdekking van vervuiling, indien wordt aangetoond dat deze zich vóór het sluiten van deze huurovereenkomst heeft voorgedaan, is De Huurder niet aansprakelijk voor eventuele saneringskosten en maatregelen die noodzakelijk zijn.

De Verhuurder verklaart dat het Goed geen koolwaterstoftank heeft met een opslagcapaciteit van 3.000 liter of meer, zoals bedoeld in het besluit van de Waalse regering van 17 juli 2003.

De Huurder mag geen koolwaterstoftank in het Goed plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het onroerend goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de duur van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de rechtsmiddelen van de buren.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


18. 85558852582 588 85 8558

52 22858 852 82282582822 852 5222 282522222282 822228 885585 852 52 8555525, 555522 5222 8552822 5882 228222 22 58225822 582 582 5222 82282582822 822528822822 22 8225582 582, 25582 222 22222282288252225822 228822 552 5582 2552522 5555, 52 8258855858252 5555228522 22 52 228222, 882222 52 2522222 852 522 825222825282 2285582, 852 52 2222228282 8582222525228555 582 8255228225528822 88 8225 52 525825555822 852 522 2225.


19. 855855 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (822228 22222 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 525522 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 8555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 22 52 22282 288528552 28552822 2282258 825522 222855282 855522 52 8255555 852 522 2525 82552 552222225825. 522282 525258 88 28252222222222, 258 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 2222 852222825822 82222222 22 822258222 222 82525 8522222.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

5255555525 52222 228228 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 85822225252228882258, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


20. DOMICILIERING

De Huurder kiest een domicilie op het adres van het Goed voor alle kennisgevingen of diensten in verband met deze huurovereenkomst en de gevolgen ervan. Op het einde van deze huurovereenkomst kan hij de Verhuurder echter meedelen dat hij zijn woonplaats kiest op een ander Belgisch adres dat hij moet opgeven.


21. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Deze overeenkomst wordt van rechtswege, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

 • de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
 • de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
 • de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. BIJLAGEN

Worden aan deze overeenkomst gehecht:

 • eenmaal opgesteld, de plaatsbeschrijving.


23. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.



HANDTEKENINGEN