Huurovereenkomst voor een roerend goed

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de Verhuurder een of meer individuen, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is (BVBA, NV, VZW, stichting....).

Hulp
nodig?
Model bewerken

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN ROEREND GOED


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Verhuurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Huurder",


WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het volgende roerend goed (hierna het "Goed"):

________;

Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om de huur te betalen, de zorg van een goede huisvader aan het Goed te geven en het Goed in dezelfde staat terug te geven aan het einde van de overeenkomst.


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de overeenkomst zal een gedetailleerde en op gemeenschappelijke kosten plaatsbeschrijving worden opgesteld door de partijen, die wordt aangehecht aan deze overeenkomst.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huurovereenkomst zal op gemeenschappelijke kosten worden uitgevoerd na teruggave van het Goed aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven Goed te waarborgen en de rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.

De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________;

Ter kennis gebracht als volgt: ________.


5. INBEZITNAME

De Huurder zal het Goed in bezit nemen zodra de overeenkomst is ondertekend.


6. HUUR

De huur wordt toegekend in ruil voor een huur van ________ euro, betaald in één keer.

De betaling van de huurprijs gebeurt bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

De huur wordt, tenzij anders aangegeven door Verhuurder, betaald op de volgende bankrekening:

________.


7. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling door een partij, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd van ________ % per jaar, de rente die telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


8. KOSTEN EN UITGAVEN

Alle kosten en uitgaven in verband met het gebruik en genot van het Goed zijn voor rekening van Verhuurder.


9. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

De Huurder is verantwoordelijk voor alle herstellingen, inclusief grote herstellingen, aan het Goed.


10. WIJZIGINGEN VAN HET GOED

De Huurder kan elke wijziging aan het Goed aanbrengen om het goed te verfraaien, te verbeteren of te transformeren. Zij worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, op kosten en risico van de Huurder, in volledige kwijting van de Verhuurder, en door hem verworven zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.


11. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


12. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


13. HUUROPZEGGING

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding, de verschuldigde huurgelden.


14. 5558855552585 8858588588 858582

8222 282522222282 82552 55222528885, 222855288822 22 222525 25882222282 852 52 5285225 822825825 825822:

 • 52 8555525 2822 8285222 552 2822 825288852822 222 2285582 852 522 2225 82 282522282222822 222 52 82258555522 25852;
 • 52 8555525 2822 825288852822 22 52 5555 22 8225822 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 82522225822882528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 2555228282528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 825288852822 22 522 2225 22 852252522 88222 22 228558222 2822 252222.


15. 85828258

852 5222 282522222282 2822 52 82822252 282222222 2252852:

 • 2222558 5222 88 222282285, 52 285528828855828822


16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Verhuurder.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.


De Verhuurder


De Huurder

Document
weergeven dat in behandeling is

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN ROEREND GOED


TUSSEN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Verhuurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, wonende op het volgende adres: ________,

hierna de "Huurder",


WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het volgende roerend goed (hierna het "Goed"):

________;

Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om de huur te betalen, de zorg van een goede huisvader aan het Goed te geven en het Goed in dezelfde staat terug te geven aan het einde van de overeenkomst.


2. PLAATSBESCHRIJVING

Aan het begin van de overeenkomst zal een gedetailleerde en op gemeenschappelijke kosten plaatsbeschrijving worden opgesteld door de partijen, die wordt aangehecht aan deze overeenkomst.

De plaatsbeschrijving aan het einde van de huurovereenkomst zal op gemeenschappelijke kosten worden uitgevoerd na teruggave van het Goed aan de Verhuurder.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huur van het Goed wordt toegekend voor het volgende gebruik:

________

De Huurder mag deze bestemming alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van Verhuurder.

De Huurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed. Bijgevolg is de Verhuurder niet belast met enige verplichting om de bestemming van het door de Huurder geplande of aangegeven Goed te waarborgen en de rechten of boetes die uit hoofde van de wetgeving verschuldigd zijn, komen uitsluitend ten laste van de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een onbepaalde duur.

De huurovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________;

Ter kennis gebracht als volgt: ________.


5. INBEZITNAME

De Huurder zal het Goed in bezit nemen zodra de overeenkomst is ondertekend.


6. HUUR

De huur wordt toegekend in ruil voor een huur van ________ euro, betaald in één keer.

De betaling van de huurprijs gebeurt bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

De huur wordt, tenzij anders aangegeven door Verhuurder, betaald op de volgende bankrekening:

________.


7. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling door een partij, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente verschuldigd van ________ % per jaar, de rente die telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


8. KOSTEN EN UITGAVEN

Alle kosten en uitgaven in verband met het gebruik en genot van het Goed zijn voor rekening van Verhuurder.


9. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

De Huurder is verantwoordelijk voor alle herstellingen, inclusief grote herstellingen, aan het Goed.


10. WIJZIGINGEN VAN HET GOED

De Huurder kan elke wijziging aan het Goed aanbrengen om het goed te verfraaien, te verbeteren of te transformeren. Zij worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, op kosten en risico van de Huurder, in volledige kwijting van de Verhuurder, en door hem verworven zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Verhuurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.


11. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


12. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst.

Op verzoek van de Verhuurder zal hij de Verhuurder het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


13. HUUROPZEGGING

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en uitgaven die uit deze beëindiging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding, de verschuldigde huurgelden.


14. 5558855552585 8858588588 858582

8222 282522222282 82552 55222528885, 222855288822 22 222525 25882222282 852 52 5285225 822825825 825822:

 • 52 8555525 2822 8285222 552 2822 825288852822 222 2285582 852 522 2225 82 282522282222822 222 52 82258555522 25852;
 • 52 8555525 2822 825288852822 22 52 5555 22 8225822 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 82522225822882528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 2555228282528885282222 2822 252222;
 • 52 8555525 2822 825288852822 22 522 2225 22 852252522 88222 22 228558222 2822 252222.


15. 85828258

852 5222 282522222282 2822 52 82822252 282222222 2252852:

 • 2222558 5222 88 222282285, 52 285528828855828822


16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de Verhuurder.


Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele kopieën als er partijen zijn.


De Verhuurder


De Huurder