Kennisgeving van de redenen voor ontslag om dringende reden

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de werkgever die is overgegaan tot het ontslag om dringende reden. Dit is de naam van de particulier of de maatschappelijke benaming van de onderneming (vennootschap of vereniging). Dit wordt de "maatschappelijke benaming" van de onderneming genoemd, d.w.z. de "officiële" naam van de onderneming, zoals geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze naam is met het bedrijfsnummer te vinden op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Wat is ontslag om dringende redenen? Het ernstige gedrag van de werknemer heeft tot het ontslag geleid. Deze ernstige gedraging, die "ernstige tekortkoming" of "ernstige reden" wordt genoemd, is elke fout die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Ernstige tekortkoming vereist derhalve 3 elementen: - een aan de werknemer te wijten fout: de werknemer heeft zich in de beroepscontext slecht gedragen - de schuld moet ernstig zijn: het besluit om een werknemer te ontslaan heeft ernstige gevolgen voor die werknemer, dus de schuld moet ernstig genoeg zijn om een dergelijk besluit te rechtvaardigen - de samenwerking tussen de werknemer en de werkgever onmiddellijk en blijvend onmogelijk wordt gemaakt

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte Mevrouw ________,

Betreft: Kennisgeving van de dringende reden

Wij verwijzen naar het aangetekend schrijven van ________.

In overeenstemming met Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 delen wij u mee dat onderstaande ernstige tekortkomingen tot dit ontslag hebben geleid:

________

Als bewijs hebben wij de volgende documenten:

________

822 828228255252 25522 558528822 552 2822 8255252 2522288822282 852228252822 222 5 222855288822 22 5228282822 2222228822 8255 2225522.

Te gepasten tijde bezorgen wij u alle vereiste sociale documenten.____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________


________, ________


Per aangetekend schrijven


Geachte Mevrouw ________,

Betreft: Kennisgeving van de dringende reden

Wij verwijzen naar het aangetekend schrijven van ________.

In overeenstemming met Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 delen wij u mee dat onderstaande ernstige tekortkomingen tot dit ontslag hebben geleid:

________

Als bewijs hebben wij de volgende documenten:

________

822 828228255252 25522 558528822 552 2822 8255252 2522288822282 852228252822 222 5 222855288822 22 5228282822 2222228822 8255 2225522.

Te gepasten tijde bezorgen wij u alle vereiste sociale documenten.____________________________
________