Naar boven

Notulen van een gewone of buitengewone algemene vergadering

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze notulen betrekking hebben op de (Gewone) Algemene Vergadering, voor de goedkeuring van de rekeningen van de Vennootschap, of dat ze betrekking hebben op een Algemene Vergadering die alleen om andere redenen wordt bijeengeroepen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

________

KBO Nummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.


SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die is neergelegd bij het Bureau. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen dat elke aandeelhouder verklaart aan te houden.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.


VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering werd geldig bijeengeroepen bij aangetekende brieven verzonden op ________ aan aandeelhouders, houders van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders.

Het bewijs van deze uitnodigingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering.

Alle aandeelhouders hebben de documenten die hun overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking worden gesteld, gelezen of hebben kunnen lezen.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Rekening houdend met de aanwezigheid wordt de stemming gehouden voor ________ stemmen op de ________ het totaal van de aandelen van de vennootschap.


AGENDA

1. Beheersverslag over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de zaakvoerders.


BERAADSLAGING

1. Beheersverslag over de jaarrekening

De algemene vergadering neemt nota van de verklaring van de zaakvoerder dat er in het afgelopen boekjaar geen transacties hebben plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarverslagen.

De vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De zaakvoerder beantwoordt vragen van aandeelhouders met betrekking tot het bestuur.

Over dit punt hoeft niet te worden gestemd.


2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3. Kwijting van de zaakvoerders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar dat eindigde op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


OVERIGE BEPALINGEN

Aangezien de agenda is uitgeput, wordt de vergadering beëindigd om ________.


225552 22 52 5522222822 28552822 22 5525 22 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.


Namen 22 55252222282222:

Document
weergeven dat in behandeling is

________

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)

________

KBO Nummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.


SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die is neergelegd bij het Bureau. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen dat elke aandeelhouder verklaart aan te houden.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.


VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De algemene vergadering werd geldig bijeengeroepen bij aangetekende brieven verzonden op ________ aan aandeelhouders, houders van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders.

Het bewijs van deze uitnodigingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering.

Alle aandeelhouders hebben de documenten die hun overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking worden gesteld, gelezen of hebben kunnen lezen.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Rekening houdend met de aanwezigheid wordt de stemming gehouden voor ________ stemmen op de ________ het totaal van de aandelen van de vennootschap.


AGENDA

1. Beheersverslag over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de zaakvoerders.


BERAADSLAGING

1. Beheersverslag over de jaarrekening

De algemene vergadering neemt nota van de verklaring van de zaakvoerder dat er in het afgelopen boekjaar geen transacties hebben plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van de jaarverslagen.

De vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De zaakvoerder beantwoordt vragen van aandeelhouders met betrekking tot het bestuur.

Over dit punt hoeft niet te worden gestemd.


2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3. Kwijting van de zaakvoerders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar dat eindigde op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


OVERIGE BEPALINGEN

Aangezien de agenda is uitgeput, wordt de vergadering beëindigd om ________.


225552 22 52 5522222822 28552822 22 5525 22 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.


Namen 22 55252222282222: