Notulen van een gewone of buitengewone algemene vergadering

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze notulen betrekking hebben op de (Gewone) Algemene Vergadering, m.n. voor de goedkeuring van de rekeningen van de vennootschap, of betrekking hebben op een Buitengewone Algemene Vergadering die om andere redenen wordt bijeengeroepen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

Besloten Vennootschap (BV)

________

Ondernemingsnummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________ om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding van en het toezicht op de Algemene Vergadering wordt verzorgd door het Bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.


SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die is neergelegd bij het Bureau. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aandeelhouder verklaart te beschikken.

De aanwezigheidslijst wordt mede ondertekend door de leden van het Bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. De lijst zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de eventuele volmachten van de vertegenwoordigde personen.


VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen bij aangetekende brieven verzonden op ________ aan aandeelhouders, houders van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en bestuurders.

Het bewijs van deze uitnodigingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergadering.

Alle aandeelhouders hebben de documenten die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, gelezen of kunnen lezen.

De Algemene Vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Rekening houdend met de aanwezigheden wordt de stemming gehouden met ________ stemmen op het totaal aantal van ________ stemmen gelinkt aan alle aandelen van de vennootschap.


AGENDA

1. Beheersverslag over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de bestuurders.


BERAADSLAGING

1. Beheersverslag over de jaarrekening

De Algemene Vergadering neemt nota van de verklaring van het Bestuur dat er in het afgelopen boekjaar geen transacties hebben plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de jaarverslagen.

De Algemene Vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De bestuurder(s) beantwoord(t)(en) vragen van aandeelhouders met betrekking tot het bestuur.

Over dit punt hoeft niet te worden gestemd.


2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3. Kwijting van de bestuurders

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar dat eindigde op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


OVERIGE BEPALINGEN

Aangezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten om ________.


225552 22 52 5522222822 28552822 22 5525, 22 22252222555 5225 52 88222222 52525525822 25 58228 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 88222222 52525525822 582 5555 22 855222.


Namen 22 55252222282222:

Document
weergeven dat in behandeling is

________

Besloten Vennootschap (BV)

________

Ondernemingsnummer: ________


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________ om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding van en het toezicht op de Algemene Vergadering wordt verzorgd door het Bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.


SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die is neergelegd bij het Bureau. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aandeelhouder verklaart te beschikken.

De aanwezigheidslijst wordt mede ondertekend door de leden van het Bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. De lijst zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de eventuele volmachten van de vertegenwoordigde personen.


VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen bij aangetekende brieven verzonden op ________ aan aandeelhouders, houders van certificaten die in samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en bestuurders.

Het bewijs van deze uitnodigingen wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot de Algemene Vergadering.

Alle aandeelhouders hebben de documenten die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld, gelezen of kunnen lezen.

De Algemene Vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Rekening houdend met de aanwezigheden wordt de stemming gehouden met ________ stemmen op het totaal aantal van ________ stemmen gelinkt aan alle aandelen van de vennootschap.


AGENDA

1. Beheersverslag over de jaarrekening;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Kwijting van de bestuurders.


BERAADSLAGING

1. Beheersverslag over de jaarrekening

De Algemene Vergadering neemt nota van de verklaring van het Bestuur dat er in het afgelopen boekjaar geen transacties hebben plaatsgevonden die aanleiding hebben gegeven tot een belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de jaarverslagen.

De Algemene Vergadering beraadslaagt vervolgens over de inhoud van deze verslagen. De bestuurder(s) beantwoord(t)(en) vragen van aandeelhouders met betrekking tot het bestuur.

Over dit punt hoeft niet te worden gestemd.


2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en de toelichting, en beraadslaagt daarover in zijn geheel.

Na beraadslaging en uitoefening van het interpellatierecht keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening goed.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3. Kwijting van de bestuurders

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar dat eindigde op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


OVERIGE BEPALINGEN

Aangezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten om ________.


225552 22 52 5522222822 28552822 22 5525, 22 22252222555 5225 52 88222222 52525525822 25 58228 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 88222222 52525525822 582 5555 22 855222.


Namen 22 55252222282222: