Notulen van een algemene vergadering van een vereniging zonder winstoogmerk

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of deze notulen bestemd zijn voor de jaarlijkse (Gewone) Algemene Vergadering om de rekeningen van de Vereniging goed te keuren, of dat ze bestemd zijn voor een Algemene Vergadering die alleen over andere aangelegenheden wordt bijeengeroepen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________

Vereniging zonder winstoogmerk

________
________

KBO Nummer: ________
Register van rechtspersonen: Antwerpen


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de presentielijst die bij het Bureau wordt neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.AANWEZIGHEDEN

- Aanwezig:

________

- Verontschuldigd: Geen enkel lid verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid.

- Niet-verontschuldigde afwezigheid: Geen enkel lid is afwezig zonder zich te verontschuldigen.

- Uitgenodigd: Er zijn geen genodigden aanwezig.

- Vertegenwoordiging: Geen enkel lid heeft een volmacht gegeven om zich te laten vertegenwoordigen.VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen door middel van een oproeping aan de leden op ________.

Het bewijs van deze uitnodiging wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde leden voldeden aan de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering.

Alle leden hebben de documenten die hun overeenkomstig de wet en de statuten ter beschikking worden gesteld, gelezen of hebben kunnen lezen.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk vast lid heeft één stem. Gezien de aanwezigheid, nemen ________ leden deel aan de stemming over een totaal van ________.AGENDA

1. Ontslagnemingen, uitsluitingen en toelatingen;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Kwijting aan de Commissaris;

6. Verlenging van het mandaat van een bestuurder;

7. Herroeping van het mandaat van een bestuurder;

8. Benoeming van een bestuurder;

9. Verlenging van het mandaat van de Commissaris;

10. Herroeping van de Commissaris;

11. Benoeming van de Commissaris;

12. Wijziging van de statuten van de vereniging met het oog op de volgende doelstellingen:

________;

13. Verlenging van de duur van de vereniging;

14. Ontbinding van de vereniging;

15. Toewijzing van activa;

16. Aanwijzing van een vereffenaarBERAADSLAGINGEN


1.
Ontslagnemingen, uitsluitingen en toelatingen

a) Ontslagen:

De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag als vast lid van:

________

b) Uitsluitingen:

De algemene vergadering besluit, na hun verdediging gehoord te hebben, de volgende leden uit te sluiten:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.

c) Geacht ontslag te nemen:

De algemene vergadering stelt vast dat de volgende leden:

________

Worden geacht ontslag te hebben genomen in overeenstemming met de volgende bepalingen van de statuten van de vereniging:

________

Er zal hen een kennisgeving worden gestuurd om hen te informeren dat zij als gevolg daarvan hun lidmaatschap van de vereniging zullen verliezen.

d) Toelatingen:

De algemene vergadering besluit de volgende personen als vaste leden te kiezen:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


2.
Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

Het Bestuursorgaan legt de rekeningen van de vereniging voor aan de algemene vergadering. De commissaris presenteert ook zijn verslag.

De algemene vergadering besluit deze rekeningen goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3.
Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

Het Bestuursorgaan presenteert het budget voor het komende boekjaar.

De Algemene Vergadering besluit deze begroting goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


4.
Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


5.
Kwijting aan de Commissaris

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


6.
Verlenging van het mandaat van een bestuurder

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de verlenging van het mandaat van de volgende bestuurders:

- ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


7.
Herroeping van het mandaat van een bestuurder

De algemene vergadering heeft gestemd over het ontslag van de volgende bestuurders:

- ________

.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


8.
Benoeming van een bestuurder

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de benoeming van de volgende bestuurders:

- ________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


9
. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de verlenging van het mandaat van de Commissaris: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


10.
Herroeping van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de intrekking van het mandaat van de Commissaris: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


11.
Benoeming van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de benoeming van de volgende Commissaris:

________, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te: ________, en vertegenwoordigd door: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


12. Wijziging van de statuten van de vereniging

Het Bestuursorgaan stelt voor om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

________

Als volgt:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


13. Verlenging van de duur van de vereniging

In overeenstemming met de statuten is de vereniging beperkt tot de volgende duur: ________

Om dit te wijzigen, stelt het Bestuursorgaan voor om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

________

Als volgt:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


14. Ontbinding van de vereniging

Het Bestuursorgaan vermeldt de redenen waarom het verzoek tot ontbinding van de vereniging op de agenda wordt geplaatst. Het document is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

Zowel de rekeningen van het vorige boekjaar als die van het lopende jaar worden gepresenteerd.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook over de ontbinding van de vereniging.
Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


15.
Toewijzing van activa

Het Bestuursorgaan stelt voor het netto-actief als volgt toe te wijzen:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


16. Aanwijzing van een vereffenaar

De algemene vergadering beslist om als vereffenaar te kiezen, zodat hij alle handelingen kan stellen die nodig zijn voor de vereffening:

________, gevestigd in ________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.52858528258258

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 822825825 22 ________.

225552 22 52 5522222822 285528- 22 5525 22, 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.


85222 22 55252222282222:

Document
weergeven dat in behandeling is

________

Vereniging zonder winstoogmerk

________
________

KBO Nummer: ________
Register van rechtspersonen: Antwerpen


NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING


gehouden op ________, om ________,

op het volgende adres:

________BUREAU

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- de voorzitter: ________;
- de secretaris: ________.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de presentielijst die bij het Bureau wordt neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.AANWEZIGHEDEN

- Aanwezig:

________

- Verontschuldigd: Geen enkel lid verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid.

- Niet-verontschuldigde afwezigheid: Geen enkel lid is afwezig zonder zich te verontschuldigen.

- Uitgenodigd: Er zijn geen genodigden aanwezig.

- Vertegenwoordiging: Geen enkel lid heeft een volmacht gegeven om zich te laten vertegenwoordigen.VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Algemene Vergadering werd geldig bijeengeroepen door middel van een oproeping aan de leden op ________.

Het bewijs van deze uitnodiging wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde leden voldeden aan de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering.

Alle leden hebben de documenten die hun overeenkomstig de wet en de statuten ter beschikking worden gesteld, gelezen of hebben kunnen lezen.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

Elk vast lid heeft één stem. Gezien de aanwezigheid, nemen ________ leden deel aan de stemming over een totaal van ________.AGENDA

1. Ontslagnemingen, uitsluitingen en toelatingen;

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________;

3. Goedkeuring van de begroting voor het komende boekjaar;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Kwijting aan de Commissaris;

6. Verlenging van het mandaat van een bestuurder;

7. Herroeping van het mandaat van een bestuurder;

8. Benoeming van een bestuurder;

9. Verlenging van het mandaat van de Commissaris;

10. Herroeping van de Commissaris;

11. Benoeming van de Commissaris;

12. Wijziging van de statuten van de vereniging met het oog op de volgende doelstellingen:

________;

13. Verlenging van de duur van de vereniging;

14. Ontbinding van de vereniging;

15. Toewijzing van activa;

16. Aanwijzing van een vereffenaarBERAADSLAGINGEN


1.
Ontslagnemingen, uitsluitingen en toelatingen

a) Ontslagen:

De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag als vast lid van:

________

b) Uitsluitingen:

De algemene vergadering besluit, na hun verdediging gehoord te hebben, de volgende leden uit te sluiten:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.

c) Geacht ontslag te nemen:

De algemene vergadering stelt vast dat de volgende leden:

________

Worden geacht ontslag te hebben genomen in overeenstemming met de volgende bepalingen van de statuten van de vereniging:

________

Er zal hen een kennisgeving worden gestuurd om hen te informeren dat zij als gevolg daarvan hun lidmaatschap van de vereniging zullen verliezen.

d) Toelatingen:

De algemene vergadering besluit de volgende personen als vaste leden te kiezen:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


2.
Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op ________

Het Bestuursorgaan legt de rekeningen van de vereniging voor aan de algemene vergadering. De commissaris presenteert ook zijn verslag.

De algemene vergadering besluit deze rekeningen goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


3.
Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar;

Het Bestuursorgaan presenteert het budget voor het komende boekjaar.

De Algemene Vergadering besluit deze begroting goed te keuren.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


4.
Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


5.
Kwijting aan de Commissaris

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar dat eindigt op ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


6.
Verlenging van het mandaat van een bestuurder

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de verlenging van het mandaat van de volgende bestuurders:

- ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


7.
Herroeping van het mandaat van een bestuurder

De algemene vergadering heeft gestemd over het ontslag van de volgende bestuurders:

- ________

.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


8.
Benoeming van een bestuurder

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de benoeming van de volgende bestuurders:

- ________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


9
. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de verlenging van het mandaat van de Commissaris: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


10.
Herroeping van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de intrekking van het mandaat van de Commissaris: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


11.
Benoeming van de Commissaris

De Algemene Vergadering heeft gestemd over de benoeming van de volgende Commissaris:

________, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te: ________, en vertegenwoordigd door: ________.

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


12. Wijziging van de statuten van de vereniging

Het Bestuursorgaan stelt voor om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

________

Als volgt:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


13. Verlenging van de duur van de vereniging

In overeenstemming met de statuten is de vereniging beperkt tot de volgende duur: ________

Om dit te wijzigen, stelt het Bestuursorgaan voor om de volgende artikelen van de statuten te wijzigen:

________

Als volgt:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


14. Ontbinding van de vereniging

Het Bestuursorgaan vermeldt de redenen waarom het verzoek tot ontbinding van de vereniging op de agenda wordt geplaatst. Het document is als bijlage bij deze notulen gevoegd.

Zowel de rekeningen van het vorige boekjaar als die van het lopende jaar worden gepresenteerd.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook over de ontbinding van de vereniging.
Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


15.
Toewijzing van activa

Het Bestuursorgaan stelt voor het netto-actief als volgt toe te wijzen:

________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.


16. Aanwijzing van een vereffenaar

De algemene vergadering beslist om als vereffenaar te kiezen, zodat hij alle handelingen kan stellen die nodig zijn voor de vereffening:

________, gevestigd in ________

Dit besluit is AANGENOMEN met eenparigheid van stemmen.52858528258258

852222822 52 522255 88 58222252, 82552 52 82525525822 822825825 22 ________.

225552 22 52 5522222822 285528- 22 5525 22, 25 22252255822 5225 52 58222222 82525525822 25 822822, 825522 5222 2225822 22525222225 5225 52 82522 852 522 855255 22 52 82522 852 52 82525525822 582 555522 528822 82522852.


85222 22 55252222282222: