Onderhuurovereenkomst voor een woninghuur

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het type hoofdhuurovereenkomst die de oorspronkelijke verhuurder en de huurder bindt. De hoofdverblijfplaats is de plaats waar de huurder en eventueel zijn of haar familie het vaakst wonen. Het is dus niet noodzakelijkerwijs de plaats waar het in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De tweede verblijfplaats is elke andere accommodatie.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende te ________;

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Onderhuurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Huurder verhuurt aan de Onderhuurder het goed aangewend als zijn hoofdverblijfplaats gesitueerd op het volgende adres: ________.

Het goed wordt gedeeltelijk onderverhuurd, is zorgvuldig bezocht en wordt nauwkeurig beschreven als volgt:

________

Hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten voor veiligheid, hygiëne en uitrusting van een woning, en is in goede staat wat betreft het onderhoud van enigerlei soort.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De kosten van de plaatsbeschrijving bij uittreding worden eveneens door de partijen gedeeld. De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed zal worden gebruikt als hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Huurder geeft geen toestemming om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. De Onderhuurder zal alleen verantwoordelijk zijn, en zal de Huurder schadeloos stellen, voor de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een beroepsactiviteit in strijd met deze overeenkomst.

De Onderhuurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen.

Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Geen enkele wijziging door de Onderhuurder aan het bestemmingsplan of de stedenbouwkundige voorschriften is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Huurder en van de bevoegde overheden.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.


4. DUUR

Onverminderd het onderstaande is deze onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst die eindigt op ________.

Deze onderhuurovereenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

Deze huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld overeenkomstig de Artikelen 15 t.e.m. 21 het Vlaamse Woninghuurdecreet.

In alle gevallen waarin een opzegging op elk mogelijk ogenblik kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die opzegging wordt gedaan.

a. Opzegging door de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaald door Artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet, luidende als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Opzegging door de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaald door de Artikelen 17 t.em. 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet, zijnde:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. IMPACT VAN DE HOOFDHUUROVEREENKOMST

Indien de hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder wordt opgezegd, verstuurt de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief naar de Onderhuurder, dit binnen de 15 dagen en per aangetekend schrijven.

De partijen erkennen dat deze onderhuurovereenkomst dan een einde neemt op hetzelfde moment als de hoofdhuurovereenkomst.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend voor een maandelijkse huurprijs van ________ EUR, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Onderhuurder worden betaald binnen de volgende termijnen:

________;

op de bankrekening ________, behoudens andere instructies van de Huurder.


8. KOSTEN EN LASTEN

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zullen alle kosten en lasten in de huurprijs zijn inbegrepen.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter eigen doeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die worden geheven of die zullen worden geheven op het onderverhuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid of instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder.


10. HUURWAARBORG

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Onderhuurder een van de volgende vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Onderhuurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

Het bedrag van de huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld voor de duur van de huurovereenkomst en het opvragen van de waarborg moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Onderhuurder mag het Goed, zonder toestemming van de Huurder, niet in gebruik nemen vooraleer de waarborg naar behoren is verstrekt.


11. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens per begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________ % per jaar, die begint te lopen acht dagen na ontvangst van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens per begonnen maand wordt berekend.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Huurder

De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder te verzoeken de grote herstellingen die aan het Goed moeten worden uitgevoerd, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk uit te voeren. De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder te verzoeken de nodige rookmelders aan te schaffen, te installeren en te vervangen.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Onderhuurder verplicht om de Huurder meteen en binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Onderhuurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kosten ingevolge de verergering van de door zijn nalaten veroorzaakte schade.

De Onderhuurder zal niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke werkzaamheden.

b. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder draagt de kosten van huurreparaties, die niet veroorzaakt zijn door veroudering of overmacht, en van klein onderhoud, alsmede werkzaamheden die voor rekening van de Huurder komen maar het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. De Onderhuurder zal het schrijnwerk, houtwerk en kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere afvoerkanalen laten onderhouden, volgens de door de reglementering vereiste frequentie of, bij gebrek daaraan, door rekening te houden met de frequentie van gebruik, en minstens binnen een korte termijn voor het einde van de huur.

De Onderhuurder onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en hoe dan ook elk jaar in het geval van een oliegestookte ketel of om de drie jaar in het geval van een gasketel, laat hij het individuele verwarmingssysteem controleren door een erkend technicus. De Onderhuurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij het onderhoud van de ketel betrokken zijn. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Onderhuurder in een schone en onderhouden staat worden verzorgd en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

De Onderhuurder moet de afvoerleidingen en gemakkelijk toegankelijke goten reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden en verbouwingen gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Huurder, van de Verhuurder en, indien van toepassing, van de betrokken overheid. Deze werken, die voor rekening en risico zijn van de Onderhuurder, worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. De Huurder zal geenszins verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken en zal de voordelen van de werken verwerven zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, onverminderd het recht van de Huurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat moet worden hersteld.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Onderhuurder, zorgt deze ervoor dat de Huurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het Goed, de eventuele bijgebouwen en aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Het sluit een eventuele verplichting om sleutels of inrichtingen af te leveren op grond van een mede-eigendomsbeslissing geenszins uit.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder.


15. REGISTRATIE

De Huurder zal de huurovereenkomst, de eventuele bijlagen daaraan en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst laten registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn alle kosten in dit verband voor rekening van de Huurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Huurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Onderhuurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Huurder de Onderhuurder hiervan zo snel als mogelijk in kennis stellen. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van de uitoefening van zijn rechten tegenover de onteigenaar zonder dat dit evenwel rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed zou hebben op de schadevergoeding die verschuldigd is aan de Huurder of Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Onderhuurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbreuk omvat. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen het verhaal van de buren.

De Onderhuurder zal de Huurder op zijn eerste verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en van de betaling van de premies.


18. DIEREN

De 'klassieke' huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de geldende wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


19. ONTBINDING VAN DE HUUR

a. Op grond van een tekortkoming van de Onderhuurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een fout of tekortkoming van de Onderhuurder, draagt de Onderhuurder alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria, binnen de grenzen van de gebruiken van het beroep, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk zal zijn voor de wederverhuring van het Goed.

b. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Huurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van het Goed, kan de aan de Onderhuurder verschuldigde schadevergoeding onder andere bestaan uit de verhuiskosten.


20. 85585558 58 8882285558258

82 8555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (2288882 852 222 222222822 22 882 522 82582582222 852 52 5555 852 52 282522222282) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 825255555525 222528258 22 52 8555525 22/22 52 5255555525 5252528258 22222 52 25288222 28258282222 552 225258822 22 22 222525 25258 2825222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 825255555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 8555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 825255555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 8555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 825255555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 825255555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 8582222525228555, 2588222258222, 55222225, 558582282, 222.


21. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


22. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Onderhuurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn waarborgverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


23. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor onderhuurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Deze toelichting is beschikbaar op de volgende website: https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads.


24. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);
- zodra dit is gebeurd, de plaatsbeschrijving.


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN

Document
weergeven dat in behandeling is

OVEREENKOMST VOOR DE ONDERVERHURING VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende te ________;

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Onderhuurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Huurder verhuurt aan de Onderhuurder het goed aangewend als zijn hoofdverblijfplaats gesitueerd op het volgende adres: ________.

Het goed wordt gedeeltelijk onderverhuurd, is zorgvuldig bezocht en wordt nauwkeurig beschreven als volgt:

________

Hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten voor veiligheid, hygiëne en uitrusting van een woning, en is in goede staat wat betreft het onderhoud van enigerlei soort.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De kosten van de plaatsbeschrijving bij uittreding worden eveneens door de partijen gedeeld. De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

Het Goed zal worden gebruikt als hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Huurder geeft geen toestemming om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een beroepsactiviteit. De Onderhuurder zal alleen verantwoordelijk zijn, en zal de Huurder schadeloos stellen, voor de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een beroepsactiviteit in strijd met deze overeenkomst.

De Onderhuurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Dit omvat onder, zonder daartoe beperkt te zijn, de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de eventuele vergunningsverplichtingen.

Bijgevolg heeft de Huurder geen enkele verplichting om de door de Onderhuurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Geen enkele wijziging door de Onderhuurder aan het bestemmingsplan of de stedenbouwkundige voorschriften is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Huurder en van de bevoegde overheden.

Alle kosten of boetes, van welke aard ook, die als gevolg van een inbreuk op dit artikel ten laste zouden vallen van de Huurder zullen volledig doorgerekend worden aan de Onderhuurder.


4. DUUR

Onverminderd het onderstaande is deze onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst die eindigt op ________.

Deze onderhuurovereenkomst vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

Deze huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld overeenkomstig de Artikelen 15 t.e.m. 21 het Vlaamse Woninghuurdecreet.

In alle gevallen waarin een opzegging op elk mogelijk ogenblik kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin die opzegging wordt gedaan.

a. Opzegging door de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaald door Artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet, luidende als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Opzegging door de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaald door de Artikelen 17 t.em. 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet, zijnde:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. IMPACT VAN DE HOOFDHUUROVEREENKOMST

Indien de hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder wordt opgezegd, verstuurt de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief naar de Onderhuurder, dit binnen de 15 dagen en per aangetekend schrijven.

De partijen erkennen dat deze onderhuurovereenkomst dan een einde neemt op hetzelfde moment als de hoofdhuurovereenkomst.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend voor een maandelijkse huurprijs van ________ EUR, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Onderhuurder worden betaald binnen de volgende termijnen:

________;

op de bankrekening ________, behoudens andere instructies van de Huurder.


8. KOSTEN EN LASTEN

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, zullen alle kosten en lasten in de huurprijs zijn inbegrepen.

Alle abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter eigen doeleinden, inclusief doch niet beperkt tot kabeltelevisie, telefoon, elektriciteit, gas of meterverhuur, vallen uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die worden geheven of die zullen worden geheven op het onderverhuurde Goed, door eender welke bevoegde overheid of instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder.


10. HUURWAARBORG

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Onderhuurder een van de volgende vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen, na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Onderhuurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg niet beschouwd worden als kwijting van enige openstaande kosten, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om huurgelden of kosten te betalen.

Het bedrag van de huurwaarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De waarborg moet worden gesteld voor de duur van de huurovereenkomst en het opvragen van de waarborg moet mogelijk worden gemaakt binnen de tijd die feitelijk of juridisch noodzakelijk is.

De Onderhuurder mag het Goed, zonder toestemming van de Huurder, niet in gebruik nemen vooraleer de waarborg naar behoren is verstrekt.


11. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens per begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________ % per jaar, die begint te lopen acht dagen na ontvangst van een ingebrekestelling die zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens per begonnen maand wordt berekend.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Huurder

De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder te verzoeken de grote herstellingen die aan het Goed moeten worden uitgevoerd, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk uit te voeren. De Huurder verbindt er zich toe de Verhuurder te verzoeken de nodige rookmelders aan te schaffen, te installeren en te vervangen.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Onderhuurder verplicht om de Huurder meteen en binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Onderhuurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kosten ingevolge de verergering van de door zijn nalaten veroorzaakte schade.

De Onderhuurder zal niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke werkzaamheden.

b. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder draagt de kosten van huurreparaties, die niet veroorzaakt zijn door veroudering of overmacht, en van klein onderhoud, alsmede werkzaamheden die voor rekening van de Huurder komen maar het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. De Onderhuurder zal het schrijnwerk, houtwerk en kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere afvoerkanalen laten onderhouden, volgens de door de reglementering vereiste frequentie of, bij gebrek daaraan, door rekening te houden met de frequentie van gebruik, en minstens binnen een korte termijn voor het einde van de huur.

De Onderhuurder onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en hoe dan ook elk jaar in het geval van een oliegestookte ketel of om de drie jaar in het geval van een gasketel, laat hij het individuele verwarmingssysteem controleren door een erkend technicus. De Onderhuurder erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij het onderhoud van de ketel betrokken zijn. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Onderhuurder in een schone en onderhouden staat worden verzorgd en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

De Onderhuurder moet de afvoerleidingen en gemakkelijk toegankelijke goten reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden en verbouwingen gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Huurder, van de Verhuurder en, indien van toepassing, van de betrokken overheid. Deze werken, die voor rekening en risico zijn van de Onderhuurder, worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving. De Huurder zal geenszins verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze werken en zal de voordelen van de werken verwerven zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, onverminderd het recht van de Huurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat moet worden hersteld.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Onderhuurder, zorgt deze ervoor dat de Huurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om het Goed, de eventuele bijgebouwen en aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Het sluit een eventuele verplichting om sleutels of inrichtingen af te leveren op grond van een mede-eigendomsbeslissing geenszins uit.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder.


15. REGISTRATIE

De Huurder zal de huurovereenkomst, de eventuele bijlagen daaraan en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst laten registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn alle kosten in dit verband voor rekening van de Huurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Huurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Onderhuurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Huurder de Onderhuurder hiervan zo snel als mogelijk in kennis stellen. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van de uitoefening van zijn rechten tegenover de onteigenaar zonder dat dit evenwel rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed zou hebben op de schadevergoeding die verschuldigd is aan de Huurder of Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Onderhuurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbreuk omvat. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen het verhaal van de buren.

De Onderhuurder zal de Huurder op zijn eerste verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en van de betaling van de premies.


18. DIEREN

De 'klassieke' huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de geldende wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


19. ONTBINDING VAN DE HUUR

a. Op grond van een tekortkoming van de Onderhuurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een fout of tekortkoming van de Onderhuurder, draagt de Onderhuurder alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria, binnen de grenzen van de gebruiken van het beroep, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk zal zijn voor de wederverhuring van het Goed.

b. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Huurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van het Goed, kan de aan de Onderhuurder verschuldigde schadevergoeding onder andere bestaan uit de verhuiskosten.


20. 85585558 58 8882285558258

82 8555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 282522222282 (2288882 852 222 222222822 22 882 522 82582582222 852 52 5555 852 52 282522222282) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 825255555525 222528258 22 52 8555525 22/22 52 5255555525 5252528258 22222 52 25288222 28258282222 552 225258822 22 22 222525 25258 2825222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 825255555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 8555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 825255555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 8555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 825255555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 825255555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 8582222525228555, 2588222258222, 55222225, 558582282, 222.


21. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


22. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Onderhuurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn waarborgverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


23. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor onderhuurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Deze toelichting is beschikbaar op de volgende website: https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads.


24. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);
- zodra dit is gebeurd, de plaatsbeschrijving.


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN