Naar boven

Onderhuurovereenkomst voor een woninghuur

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de oorspronkelijke verhuurder al dan niet uitdrukkelijk of impliciet toestemming heeft gegeven voor de onderhuur van de woning in de oorspronkelijke overeenkomst of in een latere overeenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ONDERHUUROVEREENKOMST — HUUR VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende te ________;

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Onderhuurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Huurder verhuurt aan de Onderhuurder het goed aangewend als zijn hoofdverblijfplaats gesitueerd op het volgende adres: ________.

Het goed wordt gedeeltelijk onderverhuurd, is zorgvuldig bezocht en wordt nauwkeurig als volgt beschreven:

________

Hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten voor veiligheid, hygiëne en uitrusting van een woning, en is in goede staat wat betreft reparaties van allerlei soort.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De kosten van de plaatsbeschrijving bij uittreding worden eveneens door de partijen gedeeld en wordt uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Huurder geeft geen toestemming om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een professionele activiteit. Alleen de Onderhuurder neemt, in het voordeel van de Huurder, de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een door deze overeenkomst verboden beroepsactiviteit op zich.

De Onderhuurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Dit gaat onder meer over de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de vergunningsverplichtingen.

Bijgevolg is de Huurder niet verplicht om de bestemming van de door de Onderhuurder geplande of aangegeven Goederen te garanderen en zijn alle rechten of boetes die krachtens de wetgeving verschuldigd zijn, uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.

Geen enkele wijziging door de Onderhuurder van het bestemmingsplan of stedenbouwkundige voorschriften is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Huurder en de betrokken overheid. Alle kosten die door de Huurder kunnen worden gedragen als gevolg van een inbreuk op dit artikel door de Onderhuurder, zullen in rekening worden gebracht en worden doorgerekend aan de Onderhuurder.


4. DUUR

Deze onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst, eindigend op ________.

De huur vang aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet, artikels 15 tot 23.

In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

a. Van de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaalt door artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Van de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaalt door artikels 17 tot en met 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. IMPACT VAN DE HOOFDHUUROVEREENKOMST

Indien de hoofdhuurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd, stuurt de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief binnen de 15 dagen per aangetekende brief naar de Onderhuurder.

Deze onderhuurovereenkomst eindigt dan op hetzelfde moment als de hoofdhuurovereenkomst.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend tegen een maandelijkse huurprijs van ________ euro, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Onderhuurder worden betaald binnen de volgende termijnen:

________;

Tenzij verdere instructies van de Huurder, op de volgende bankrekening: ________


8. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huurprijs worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Onderhuurder.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, gehoffen of die zullen worden gehoffen op het onderverhuurde Goed, door eender welke publiekrechtelijke instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder.


10. HUURWAARBORG

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Onderhuurder drie vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.


11. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Huurder

Huurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede eventuele reparaties, anders dan in verband met de huur – huurreparaties -, die aan het goed moeten worden uitgevoerd, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitentimmerwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Onderhuurder verplicht om de Huurder stipt en op tijd op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verslechtering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder draagt de kosten van huurreparaties, niet veroorzaakt door veroudering of overmacht, en klein onderhoud, alsmede werkzaamheden die voor rekening van de Huurder komen, maar die het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal het schrijnwerk, houtwerk en kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere evacuatiekanalen laten onderhouden, onder andere volgens de frequentie vereist door de reglementering of, bij gebrek daaraan, door de frequentie van gebruik, en ten minste kort voor de huuruitgang.

Hij onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en elk jaar, in het geval van een oliegestookte ketel, of om de drie jaar, in het geval van een gasketel, laat hij het individuele verwarmingssysteem periodiek controleren door een erkende keteltechnicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Onderhuurder in een schone en onderhouden staat worden onderhouden en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

Hij moet de afvoerleidingen en gemakkelijk toegankelijke goten reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de onderhuurder, in volledige kwijting van de Huurder, en door hem verworven zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Huurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de onderhuurder, zorgt deze ervoor dat de Huurder een volledige reeks sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om de woning, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Huurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Het sluit evenmin de eventuele verplichting uit om spellen of apparaten te leveren op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder.


15. REGISTRATIE

De Huurder zal de huurovereenkomst, de wijzigingen daarop en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn de kosten voor rekening van de Huurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Huurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Onderhuurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Huurder de Onderhuurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Huurder.


17. VERZEKERINGEN

De Onderhuurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de schade aan de buren.

Hij zal de Huurder op zijn verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


18. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


19. ONTBINDING VAN DE HUUR

a. Op grond van een fout van de Onderhuurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Onderhuurder, draagt deze laatste alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria, binnen de grenzen van het beroepsgebruik, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de wederverhuring van het Goed.

De bovengenoemde opzeggingsvergoeding wordt verhoogd tot zes maanden indien wordt aangetoond dat de Onderhuurder het onderverhuurde Goed ook zonder opzeggingstermijn heeft verlaten.

b. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Huurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van de accommodatie, kan de aan de Onderhuurder verschuldigde schadevergoeding met name bestaan uit verhuiskosten.


20. 85585558 58 8882285558258

82 8555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 522 82225582 (822228 825822 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 52522558 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 825255555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 825255555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 8555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 825255555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 8555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 825255555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 825255555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 858222252522288822228, 2588222258222, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


21. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


22. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Onderhuurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


23. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor onderhuurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Deze toelichting is beschikbaar op de volgende website: https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads.


24. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);
- zodra dit is gebeurd, de plaatsbeschrijving.


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te __________, op __________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN

Document
weergeven dat in behandeling is

ONDERHUUROVEREENKOMST — HUUR VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________ en wonende te ________;

hierna de "Huurder",


EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Onderhuurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Huurder verhuurt aan de Onderhuurder het goed aangewend als zijn hoofdverblijfplaats gesitueerd op het volgende adres: ________.

Het goed wordt gedeeltelijk onderverhuurd, is zorgvuldig bezocht en wordt nauwkeurig als volgt beschreven:

________

Hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten voor veiligheid, hygiëne en uitrusting van een woning, en is in goede staat wat betreft reparaties van allerlei soort.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen, en die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De kosten van de plaatsbeschrijving bij uittreding worden eveneens door de partijen gedeeld en wordt uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt voor de hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Huurder geeft geen toestemming om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een professionele activiteit. Alleen de Onderhuurder neemt, in het voordeel van de Huurder, de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een door deze overeenkomst verboden beroepsactiviteit op zich.

De Onderhuurder verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en alle informatie heeft ingewonnen in verband met de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed en in verband met de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Dit gaat onder meer over de bestemming van het gebied waarin het gebouw zich bevindt, de stedenbouwkundige voorschriften en de vergunningsverplichtingen.

Bijgevolg is de Huurder niet verplicht om de bestemming van de door de Onderhuurder geplande of aangegeven Goederen te garanderen en zijn alle rechten of boetes die krachtens de wetgeving verschuldigd zijn, uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.

Geen enkele wijziging door de Onderhuurder van het bestemmingsplan of stedenbouwkundige voorschriften is toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de Huurder en de betrokken overheid. Alle kosten die door de Huurder kunnen worden gedragen als gevolg van een inbreuk op dit artikel door de Onderhuurder, zullen in rekening worden gebracht en worden doorgerekend aan de Onderhuurder.


4. DUUR

Deze onderhuurovereenkomst is in alle gevallen beperkt tot de resterende duur van de hoofdhuurovereenkomst, eindigend op ________.

De huur vang aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld volgens het Vlaamse Woninghuurdecreet, artikels 15 tot 23.

In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

a. Van de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaalt door artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Van de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaalt door artikels 17 tot en met 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. IMPACT VAN DE HOOFDHUUROVEREENKOMST

Indien de hoofdhuurovereenkomst door de verhuurder wordt opgezegd, stuurt de Huurder een kopie van de opzeggingsbrief binnen de 15 dagen per aangetekende brief naar de Onderhuurder.

Deze onderhuurovereenkomst eindigt dan op hetzelfde moment als de hoofdhuurovereenkomst.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend tegen een maandelijkse huurprijs van ________ euro, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Onderhuurder worden betaald binnen de volgende termijnen:

________;

Tenzij verdere instructies van de Huurder, op de volgende bankrekening: ________


8. KOSTEN EN LASTEN

Naast de huurprijs worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Onderhuurder.


9. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, gehoffen of die zullen worden gehoffen op het onderverhuurde Goed, door eender welke publiekrechtelijke instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de Huurder.


10. HUURWAARBORG

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Onderhuurder drie vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de onderhuurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.


11. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd van ________ % per jaar, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Huurder

Huurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders, alsmede eventuele reparaties, anders dan in verband met de huur – huurreparaties -, die aan het goed moeten worden uitgevoerd, waaronder onder meer dak- en constructieherstellingen, schilderwerk en buitentimmerwerk.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Onderhuurder verplicht om de Huurder stipt en op tijd op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan hij mogelijk de verslechtering van de door zijn passiviteit veroorzaakte schade moet dragen.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat er enige vergoeding verschuldigd is.

b. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder draagt de kosten van huurreparaties, niet veroorzaakt door veroudering of overmacht, en klein onderhoud, alsmede werkzaamheden die voor rekening van de Huurder komen, maar die het gevolg zijn van zijn handeling of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is. Hij zal het schrijnwerk, houtwerk en kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere evacuatiekanalen laten onderhouden, onder andere volgens de frequentie vereist door de reglementering of, bij gebrek daaraan, door de frequentie van gebruik, en ten minste kort voor de huuruitgang.

Hij onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en elk jaar, in het geval van een oliegestookte ketel, of om de drie jaar, in het geval van een gasketel, laat hij het individuele verwarmingssysteem periodiek controleren door een erkende keteltechnicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van de verschillende partijen die bij de ketel betrokken zijn. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Onderhuurder in een schone en onderhouden staat worden onderhouden en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

Hij moet de afvoerleidingen en gemakkelijk toegankelijke goten reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of transformeren van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder en, indien van toepassing, de betrokken instantie. Deze worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, voor rekening en risico van de onderhuurder, in volledige kwijting van de Huurder, en door hem verworven zonder vergoeding, onverminderd het recht van de Huurder om bij het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, tenzij anders overeengekomen.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de onderhuurder, zorgt deze ervoor dat de Huurder een volledige reeks sleutels of inrichtingen ontvangt die bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de sluiting ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om de woning, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling vloeit op geen enkele wijze voort uit een ontslag van de Huurder, of van een orgaan van een mede-eigendom, of van een onverdeeld mede-eigendom, of van een aan hen opgelegde verplichting. Het sluit evenmin de eventuele verplichting uit om spellen of apparaten te leveren op grond van een mede-eigendomsbeslissing.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Onderhuurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Huurder.


15. REGISTRATIE

De Huurder zal de huurovereenkomst, de wijzigingen daarop en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn de kosten voor rekening van de Huurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Huurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Onderhuurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal Huurder de Onderhuurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de schadevergoeding verschuldigd aan de Huurder.


17. VERZEKERINGEN

De Onderhuurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de schade aan de buren.

Hij zal de Huurder op zijn verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van premies.


18. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch, van welke aard dan ook vormen.


19. ONTBINDING VAN DE HUUR

a. Op grond van een fout van de Onderhuurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens schuld van de Onderhuurder, draagt deze laatste alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria, binnen de grenzen van het beroepsgebruik, van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de wederverhuring van het Goed.

De bovengenoemde opzeggingsvergoeding wordt verhoogd tot zes maanden indien wordt aangetoond dat de Onderhuurder het onderverhuurde Goed ook zonder opzeggingstermijn heeft verlaten.

b. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Huurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van de accommodatie, kan de aan de Onderhuurder verschuldigde schadevergoeding met name bestaan uit verhuiskosten.


20. 85585558 58 8882285558258

82 8555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 522 82225582 (822228 825822 22 522 82582582222 852 222 2252822) 5225 52522558 22 85222 82222222, 2825222 22 22222 222 52 825255555525.

5825228 52228252 2258252 2222 52 825255555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 8555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 825255555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 8555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 825255555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 825255555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 858222252522288822228, 2588222258222, 25228555, 55222225, 558582282, 222.


21. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


22. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Onderhuurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn garantieverplichtingen niet nakomt;
- de Onderhuurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dat dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


23. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor onderhuurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Deze toelichting is beschikbaar op de volgende website: https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads.


24. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);
- zodra dit is gebeurd, de plaatsbeschrijving.


25. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te __________, op __________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN