Onderverhuring van een handelspand

Voortgang:
0%
?
X

Een huurder heeft op basis van de regels van het Burgerlijk Wetboek het recht om het gehuurde goed onder te verhuren. In de overeenkomst kan daar evenwel van afgeweken. Geef hier dus aan of er in de hoofdhuurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder een verbod is opgenomen om het pand onder te verhuren.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

OVEREENKOMST VOOR DE
ONDERVERHURING VAN EEN HANDELSPAND


TUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" genoemd;

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Onderhuurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een handelshuurovereenkomst heeft gesloten met de eigenaar van het pand (hierna de "Verhuurder" genoemd) dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, waarbij de overeenkomst tussen de Huurder en Verhuurder hierna de "Hoofdhuurovereenkomst" wordt genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Partijen overeengekomen zijn dat de Huurder het goed onderverhuurt aan de Onderhuurder, waarvan de modaliteiten worden vastgelegd in deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd);


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Voorwerp

Middels deze Overeenkomst verhuurt de Huurder aan de Onderhuurder, ten titel van onderverhuring, het gebouw gelegen te:

________.

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed dat zal worden onderverhuurd:

________;

hierna het "Goed" genoemd

Het Goed heeft een oppervlakte van ________ m2.

De Onderhuurder heeft toegang tot de volgende gemeenschappelijke ruimtes, waarop het mede-eigendomsreglement van toepassing is:

________;

hierna de "Gemeenschappelijke ruimtes" genoemd.

Het aandeel dat aan het Goed in de mede-eigendom is gekoppeld is ________ op ________.

De Huurder bevestigt dat geen bepaling uit de Hoofdhuurovereenkomst hem belet om het Goed onder te verhuren.


Artikel 2. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Onderhuurder en de Huurder, en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Een plaatsbeschrijving wordt eveneens uitgevoerd bij het verlaten van het Goed door de Onderhuurder nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.

De Onderhuurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


Artikel 3. Beheer

________, die optreedt in de hoedanigheid als ________, staat in voor het beheer van het gebouw.


Artikel 4. Bestemming van het Goed

Het Goed wordt verhuurd aan de Onderhuurder teneinde het Goed te gebruiken voor de volgende commerciële doeleinden:

________

De Onderhuurder mag deze bestemming in geen geval wijzigen.


Artikel 5. Duur

§1 De duur van de Overeenkomst vangt aan op ________ en loopt tot ________.

§2 De Partijen erkennen dat de duur van de Overeenkomst de duur van de Hoofdhuurovereenkomst niet kan overschrijden. Wordt de Hoofdhuurovereenkomst beëindigd door de Verhuurder in overeenstemming met de bepalingen van deze Hoofdhuurovereenkomst en/of de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld in geval van verkoop van het Goed), zal de Overeenkomst ook van rechtswege een einde nemen zonder dat de Onderhuurder enige vergoeding kan vorderen van de Huurder, tenzij in geval van fout van de Huurder. De Huurder zal de Onderhuurder onverwijld informeren in geval van beëindiging of opzegging van de Hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder.

§3 De Onderhuurder kan de Overeenkomst beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt per aangetekende brief of bij deurwaarderexploot.

§4 De Huurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode de Overeenkomst beëindigen mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, teneinde in het Goed zelf een handel uit te oefenen of er een handel te laten uitoefenen door (i) diens echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Huurder of van diens echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de Huurder of diens echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


Artikel 6. Hernieuwing

De Onderhuurder erkent dat de Huurder hem behoorlijk heeft geïnformeerd over het feit dat de Hoofdhuurovereenkomst nog geen enkele keer werd hernieuwd in de zin van de Artikelen 13 e.v. van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van het niet aanvragen van de hernieuwing door de Huurder of het verwerpen van de aanvraag van de Huurder door de Verhuurder om redenen die alleen de Huurder betreffen, kan de Onderhuurder alsnog zijn recht op de hernieuwing doen gelden indien de Onderhuurder de aanvraag die hij, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aan de Huurder heeft gericht op dezelfde dag en op dezelfde wijze ter kennis van de Verhuurder heeft gebracht.


Artikel 7. Huurprijs

De basis huurprijs bedraagt ________ EUR (________) per maand.

De huurprijs wordt betaald uiterlijk de ________ dag van de begonnen maand, op het bankrekeningnummer ________, op naam van ________.

De betaling van de huurprijs vermeldt de referentie ________.


Artikel 8. Kosten en lasten

§1 De Onderhuurder zal het toepasselijke aandeel in de gemeenschappelijke kosten en lasten betalen van het onroerend goed waar het Goed deel van uitmaakt.

Deze gemeenschappelijke kosten en lasten omvatten onder meer de kosten van verbruik en onderhoud voor de Gemeenschappelijke ruimtes, zijnde het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming, de onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten, de kosten voor onderhoud en verzekering van eventuele liften, verlichting, onderhoud van eventuele verwarmings- en andere installaties en de vergoeding van de syndicus.

§2 De Onderhuurder zal de kosten en lasten vergoeden met betrekking tot het verbruik door de Onderhuurder van de volgende voorzieningen:

________.

§3 Teneinde deze kosten en lasten, bedoeld in §1 en §2, te dekken betaalt de Onderhuurder een provisie van ________ EUR (________) per maand, die tegelijk met de huurprijs wordt betaald.

De afrekening van het finale bedrag van het aandeel van de Onderhuurder in deze kosten en lasten zal jaarlijks gebeuren op basis van de opgave van gemeenschappelijke kosten en lasten op te maken door de Verhuurder of de ________, en die de Huurder op zijn beurt aan de Onderhuurder bezorgt. De Huurder of de Onderhuurder betaalt dan meteen aan de andere Partij het verschil tussen de betaalde provisies en de werkelijke uitgaven. De Partijen kunnen samen beslissen om het bedrag van de provisie aan te passen.

§4 Alle andere abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter eigen doeleinden, inclusief doch niet beperkt tot elektriciteit, gas, televisie en telefoon, vallen uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.


Artikel 9. Indexatie

Het bedrag van de huurprijs zal op elke verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst, zoals bepaald in Artikel 2 van deze Overeenkomst, geïndexeerd worden overeenkomstig de formule (basis huurprijs x nieuwe indexcijfer) / basisindexcijfer. De Huurder deelt de geïndexeerde huurprijs schriftelijk mee aan de Onderhuurder.

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de Overeenkomst aanvang neemt. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst.

De indexcijfers zijn de cijfers van de gezondheidsindex (basis 2013), zoals gepubliceerd door Statbel op haar website.


Artikel 10. Waarborg

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te garanderen, een waarborg ten belope van een bedrag van ________ EUR verstrekken middels een betaling op een geblokkeerde rekening op naam van de Onderhuurder. De eventueel opgebrachte rente valt ten bate van de Onderhuurder.

De waarborg wordt vrijgegeven aan het einde van de Overeenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Onderhuurder.

De waarborg kan niet worden aangewend tot betaling van de huurprijs of van de kosten en lasten.

Behoudens toestemming van de Huurder mag de Onderhuurder het Goed niet in gebruik nemen alvorens de waarborg is verstrekt.


Artikel 11. Interesten

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst zal de in gebreke blijvende Partij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling interest verschuldigd zijn aan de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties op basis van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op zijn website.


Artikel 12. Belastingen en heffingen

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die het onroerend goed bezwaren en opgelegd worden door enige bevoegde autoriteit, zullen ten laste vallen van de Onderhuurder.


Artikel 13. Registratie van de Overeenkomst

De registratie van deze Overeenkomst wordt gedaan door de Verhuurder binnen een termijn van vier (4) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

De kosten die gepaard gaan met deze registratie, die begroot worden op 0,20% van het totaalbedrag van de huurprijs en de kosten en lasten voor de totale duur van de Overeenkomst, zijn ten laste van de Huurder, niettegenstaande het vorige artikel.


Artikel 14. Verzekering

De Onderhuurder is gehouden om zich gedurende de duur van de Overeenkomst behoorlijk te laten verzekeren tegen de huurrisico's die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbraak omvatten. De Onderhuurder moet zich ook verzekeren tegen het verhaal van de buren.

Indien hij werken uitvoert, zal de Onderhuurder zich ook behoorlijk verzekeren tegen de daaraan verbonden risico's.

Op het eerste verzoek van de Huurder bezorgt de Onderhuurder hem onverwijld het bewijs van de ondertekening van een geldige en lopende verzekering en van de betaling van de premies.

De Onderhuurder draagt de kosten van de eventuele verhoging van de verzekeringskosten van het gebouw waarin het Goed zich bevindt die het gevolg is van de beroepsactiviteit van de Onderhuurder.


Artikel 15. Onderhoud en herstellingen

I. Verantwoordelijkheid van de Huurder

De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder te verzoeken de grote herstellingen, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk, aan het Goed uit te voeren. De Huurder verbindt er zich eveneens toe de Verhuurder te verzoeken de nodige rookmelders aan te schaffen, te installeren en te vervangen.

De Onderhuurder zal niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke herstellingen.

De Onderhuurder is verplicht de noodzaak voor dergelijke reparaties binnen een redelijke termijn te melden aan de Huurder, bij gebreke waarvan de Onderhuurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kosten ingevolge de verergering van de door zijn nalaten veroorzaakte schade.

II. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder is verantwoordelijk voor alle huurherstellingen en onderhoud niet vermeld in het vorige punt, alsmede voor enige grote herstellingen indien die het gevolg zijn van handelingen van de Onderhuurder of personen voor wie de Onderhuurder verantwoordelijk is.

De Onderhuurder staat, voor zover relevant, in voor het onderhoud van de boiler en alle water-, gas- en elektriciteitsinstallaties. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de wetgeving van het Vlaams Gewest in het bijzonder, staat de Onderhuurder in voor zijn verplichtingen met betrekking tot het onderhoud en de periodieke keuring van het centrale verwarmingssysteem, het airconditioningsysteem en/of de stookolietank, voor zover die aanwezig zijn in het Goed, uit te voeren door een erkend technicus. De Huurder verbindt zich ertoe, op eerste verzoek, eventuele vragen en nodige attesten van de Onderhuurder in verband met de gegevens van de verwarmingsinstallatie en/of stookolietank mee te delen aan de Huurder.

Met uitzondering van grote reparaties draagt de Onderhuurder de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen, vandalisme of inbraak.


Artikel 16. Werken en renovaties

Alle werkzaamheden en verbouwingen gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Huurder, van de Verhuurder en, indien van toepassing, van de betrokken overheid. Deze werken, die voor rekening en risico zijn van de Onderhuurder, worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de welzijnswetgeving en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening).

Verbeteringen worden eigendom van de Huurder of de Verhuurder zonder daar enige vergoeding voor verschuldigd te zijn. De Huurder, op eigen initiatief of op vraag van de Verhuurder, heeft evenwel het recht om aan het einde van de Overeenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld.

De Onderhuurder heeft het recht aan het Goed de voor zijn onderneming dienstige verbouwingen uit te voeren, mits de kosten daarvan drie jaar huur niet te boven gaan en op voorwaarde dat deze verbouwingen de veiligheid, de stabiliteit en de esthetische waarde van het Goed niet in gedrang brengen. De Onderhuurder dient in dit verband de modaliteiten en procedure vastgelegd in de Artikelen 7 tot 9 van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek) te respecteren.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde overheden op grond van toepasselijke wetgeving noodzakelijk zijn om het Goed aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik en/of de activiteit van de Onderhuurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderhuurder. De Huurder zal geenszins verantwoordelijk zijn voor enige ongeschiktheid van het Goed voor de uitoefening van dergelijke activiteit.


Artikel 17. Gemeenschappelijke ruimtes

De Onderhuurder is verplicht zich te houden aan het bij de Overeenkomst gevoegde reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement.

De Huurder zal de Onderhuurder, desgevallend, ook op de hoogte brengen van het bestaan van een register van beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars, dat op dezelfde wijze als deze Overeenkomst zal worden geëerbiedigd. Het register kan worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de vereniging van mede-eigenaars.


Artikel 18. 85822288222 25522822

82 825255555525 825285552 552 582 5882 25525222822 52222 2222222 22 258 22222 22 5882 82528822 8222525282 52222 8222822222 82 8258525 222 52 822228822 822522 55822288222 25522822 582 852 2222588822 88 22 522 2225 22 22 52 8282222822 582 52 825255555525 25552 822222 22 22822. 882 22852, 222525 5555222 8222522 22 2822, 522 2582822 852 5882 82252282582525822 8225885582222 22 282225282 8252522822882528885282222.

82 8555525 52222 2222 222282 825288852822 22 52 5225 52 825255555525 8222252 8282222822 852 522 2225 22 2555252522. 8882 228222 22 822228, 852 82822 5555 222, 582 222 85822 225522 858822 852 52 8555525 22 852 52 5255555525 588 228282 852 222 8285252 22 582 5528228 258822 82882582 522522522225 825522 552 52 825255555525.


Artikel 19. 2222 22525825555822 22 2825555852

82 2822 82552 88 522 52 825255555525 2822 2222282552 522 2225 82 225255555 22 22822 552 22 2825 22 555222 552 222 52552.


Artikel 20. Onteigening

In geval van onteigening zal de Huurder de Onderhuurder zo snel als mogelijk inlichten. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding vorderen van de Huurder of de Verhuurder.


Artikel 21. Bezoek en aanplakking

De Onderhuurder stemt ermee in dat zowel tijdens een periode van ________ voor het einde van de Overeenkomst als in geval de Verhuurder het Goed te koop stelt, de Huurder en/of de Verhuurder het recht hebben om het Goed met derden te bezoeken. De Onderhuurder enerzijds en de Huurder en/of de Verhuurder anderzijds komen de precieze tijdstippen dan onderling en te goeder trouw overeen.

Tijdens diezelfde periodes laat de Onderhuurder toe dat affiches worden aangeplakt met als doel een nieuwe huurder of onderhuurder of een koper voor het Goed te vinden.

De Onderhuurder kent de Huurder en Verhuurder bovendien het recht toe om op eenvoudig verzoek het Goed te kunnen bezoeken in aanwezigheid van de Huurder om de naleving van deze Overeenkomst na te gaan. Het exacte tijdstip wordt in onderling overleg en te goeder trouw overeengekomen.


Artikel 22. Correspondentie

Elke correspondentie te versturen onder deze Overeenkomst zal op het volgende adres worden bezorgd:

  • indien aan de Huurder: op het adres van de Huurder zoals vermeld bovenaan deze Overeenkomst;
  • indien aan de Onderhuurder: op het adres van het Goed.


Artikel 23. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

De Partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de aanvang van een gerechtelijke procedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden.

Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst die de Partijen niet in der minne kunnen regelen zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.


Opgemaakt te ________, op ________, in vijf originelen waarvan elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en waarvan de drie overige exemplaren kunnen gebruikt worden voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

de Huurder:
____________________________


de Onderhuurder:
____________________________


Bijlagen
:

  • De plaatsbeschrijving
  • Een kopie van het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement
Uw document bekijken

OVEREENKOMST VOOR DE
ONDERVERHURING VAN EEN HANDELSPAND


TUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" genoemd;

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Onderhuurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een handelshuurovereenkomst heeft gesloten met de eigenaar van het pand (hierna de "Verhuurder" genoemd) dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, waarbij de overeenkomst tussen de Huurder en Verhuurder hierna de "Hoofdhuurovereenkomst" wordt genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Partijen overeengekomen zijn dat de Huurder het goed onderverhuurt aan de Onderhuurder, waarvan de modaliteiten worden vastgelegd in deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd);


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Voorwerp

Middels deze Overeenkomst verhuurt de Huurder aan de Onderhuurder, ten titel van onderverhuring, het gebouw gelegen te:

________.

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed dat zal worden onderverhuurd:

________;

hierna het "Goed" genoemd

Het Goed heeft een oppervlakte van ________ m2.

De Onderhuurder heeft toegang tot de volgende gemeenschappelijke ruimtes, waarop het mede-eigendomsreglement van toepassing is:

________;

hierna de "Gemeenschappelijke ruimtes" genoemd.

Het aandeel dat aan het Goed in de mede-eigendom is gekoppeld is ________ op ________.

De Huurder bevestigt dat geen bepaling uit de Hoofdhuurovereenkomst hem belet om het Goed onder te verhuren.


Artikel 2. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Onderhuurder en de Huurder, en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Een plaatsbeschrijving wordt eveneens uitgevoerd bij het verlaten van het Goed door de Onderhuurder nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels terug aan de Huurder worden overhandigd.

De Onderhuurder verbindt zich ertoe het Goed in dezelfde staat terug te geven als de staat waarin hij het heeft ontvangen, behoudens hetgeen door ouderdom, normale slijtage of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.


Artikel 3. Beheer

________, die optreedt in de hoedanigheid als ________, staat in voor het beheer van het gebouw.


Artikel 4. Bestemming van het Goed

Het Goed wordt verhuurd aan de Onderhuurder teneinde het Goed te gebruiken voor de volgende commerciële doeleinden:

________

De Onderhuurder mag deze bestemming in geen geval wijzigen.


Artikel 5. Duur

§1 De duur van de Overeenkomst vangt aan op ________ en loopt tot ________.

§2 De Partijen erkennen dat de duur van de Overeenkomst de duur van de Hoofdhuurovereenkomst niet kan overschrijden. Wordt de Hoofdhuurovereenkomst beëindigd door de Verhuurder in overeenstemming met de bepalingen van deze Hoofdhuurovereenkomst en/of de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld in geval van verkoop van het Goed), zal de Overeenkomst ook van rechtswege een einde nemen zonder dat de Onderhuurder enige vergoeding kan vorderen van de Huurder, tenzij in geval van fout van de Huurder. De Huurder zal de Onderhuurder onverwijld informeren in geval van beëindiging of opzegging van de Hoofdhuurovereenkomst door de Verhuurder.

§3 De Onderhuurder kan de Overeenkomst beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits de opzegging ten laatste zes (6) maanden voor het verstrijken van die periode plaatsvindt per aangetekende brief of bij deurwaarderexploot.

§4 De Huurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode de Overeenkomst beëindigen mits de opzegging ten laatste één (1) jaar voor het verstrijken van die periode plaatsvindt per aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, teneinde in het Goed zelf een handel uit te oefenen of er een handel te laten uitoefenen door (i) diens echtgenoot of echtgenote, een afstammeling, een aangenomen kind, een bloedverwant in opgaande lijn van de Huurder of van diens echtgenoot of echtgenote; of door (ii) een personenvennootschap waarvan de werkende vennoten of de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten in dezelfde betrekking van bloedverwantschap, aanverwantschap of adoptieve verwantschap staan tot de Huurder of diens echtgenoot of echtgenote als omschreven in (i).


Artikel 6. Hernieuwing

De Onderhuurder erkent dat de Huurder hem behoorlijk heeft geïnformeerd over het feit dat de Hoofdhuurovereenkomst nog geen enkele keer werd hernieuwd in de zin van de Artikelen 13 e.v. van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van het niet aanvragen van de hernieuwing door de Huurder of het verwerpen van de aanvraag van de Huurder door de Verhuurder om redenen die alleen de Huurder betreffen, kan de Onderhuurder alsnog zijn recht op de hernieuwing doen gelden indien de Onderhuurder de aanvraag die hij, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, aan de Huurder heeft gericht op dezelfde dag en op dezelfde wijze ter kennis van de Verhuurder heeft gebracht.


Artikel 7. Huurprijs

De basis huurprijs bedraagt ________ EUR (________) per maand.

De huurprijs wordt betaald uiterlijk de ________ dag van de begonnen maand, op het bankrekeningnummer ________, op naam van ________.

De betaling van de huurprijs vermeldt de referentie ________.


Artikel 8. Kosten en lasten

§1 De Onderhuurder zal het toepasselijke aandeel in de gemeenschappelijke kosten en lasten betalen van het onroerend goed waar het Goed deel van uitmaakt.

Deze gemeenschappelijke kosten en lasten omvatten onder meer de kosten van verbruik en onderhoud voor de Gemeenschappelijke ruimtes, zijnde het verbruik van water, gas, elektriciteit en verwarming, de onderhouds-, schoonmaak- en herstellingskosten, de kosten voor onderhoud en verzekering van eventuele liften, verlichting, onderhoud van eventuele verwarmings- en andere installaties en de vergoeding van de syndicus.

§2 De Onderhuurder zal de kosten en lasten vergoeden met betrekking tot het verbruik door de Onderhuurder van de volgende voorzieningen:

________.

§3 Teneinde deze kosten en lasten, bedoeld in §1 en §2, te dekken betaalt de Onderhuurder een provisie van ________ EUR (________) per maand, die tegelijk met de huurprijs wordt betaald.

De afrekening van het finale bedrag van het aandeel van de Onderhuurder in deze kosten en lasten zal jaarlijks gebeuren op basis van de opgave van gemeenschappelijke kosten en lasten op te maken door de Verhuurder of de ________, en die de Huurder op zijn beurt aan de Onderhuurder bezorgt. De Huurder of de Onderhuurder betaalt dan meteen aan de andere Partij het verschil tussen de betaalde provisies en de werkelijke uitgaven. De Partijen kunnen samen beslissen om het bedrag van de provisie aan te passen.

§4 Alle andere abonnementen en contracten met betrekking tot geïndividualiseerde diensten voor louter eigen doeleinden, inclusief doch niet beperkt tot elektriciteit, gas, televisie en telefoon, vallen uitsluitend ten laste van de Onderhuurder.


Artikel 9. Indexatie

Het bedrag van de huurprijs zal op elke verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst, zoals bepaald in Artikel 2 van deze Overeenkomst, geïndexeerd worden overeenkomstig de formule (basis huurprijs x nieuwe indexcijfer) / basisindexcijfer. De Huurder deelt de geïndexeerde huurprijs schriftelijk mee aan de Onderhuurder.

Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de Overeenkomst aanvang neemt. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst.

De indexcijfers zijn de cijfers van de gezondheidsindex (basis 2013), zoals gepubliceerd door Statbel op haar website.


Artikel 10. Waarborg

De Onderhuurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te garanderen, een waarborg ten belope van een bedrag van ________ EUR verstrekken middels een betaling op een geblokkeerde rekening op naam van de Onderhuurder. De eventueel opgebrachte rente valt ten bate van de Onderhuurder.

De waarborg wordt vrijgegeven aan het einde van de Overeenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Onderhuurder.

De waarborg kan niet worden aangewend tot betaling van de huurprijs of van de kosten en lasten.

Behoudens toestemming van de Huurder mag de Onderhuurder het Goed niet in gebruik nemen alvorens de waarborg is verstrekt.


Artikel 11. Interesten

In geval van niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst zal de in gebreke blijvende Partij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling interest verschuldigd zijn aan de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties op basis van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gepubliceerd door de FOD Financiën op zijn website.


Artikel 12. Belastingen en heffingen

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die het onroerend goed bezwaren en opgelegd worden door enige bevoegde autoriteit, zullen ten laste vallen van de Onderhuurder.


Artikel 13. Registratie van de Overeenkomst

De registratie van deze Overeenkomst wordt gedaan door de Verhuurder binnen een termijn van vier (4) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

De kosten die gepaard gaan met deze registratie, die begroot worden op 0,20% van het totaalbedrag van de huurprijs en de kosten en lasten voor de totale duur van de Overeenkomst, zijn ten laste van de Huurder, niettegenstaande het vorige artikel.


Artikel 14. Verzekering

De Onderhuurder is gehouden om zich gedurende de duur van de Overeenkomst behoorlijk te laten verzekeren tegen de huurrisico's die minstens brand, waterschade, ontploffing en glasbraak omvatten. De Onderhuurder moet zich ook verzekeren tegen het verhaal van de buren.

Indien hij werken uitvoert, zal de Onderhuurder zich ook behoorlijk verzekeren tegen de daaraan verbonden risico's.

Op het eerste verzoek van de Huurder bezorgt de Onderhuurder hem onverwijld het bewijs van de ondertekening van een geldige en lopende verzekering en van de betaling van de premies.

De Onderhuurder draagt de kosten van de eventuele verhoging van de verzekeringskosten van het gebouw waarin het Goed zich bevindt die het gevolg is van de beroepsactiviteit van de Onderhuurder.


Artikel 15. Onderhoud en herstellingen

I. Verantwoordelijkheid van de Huurder

De Huurder verbindt zich ertoe de Verhuurder te verzoeken de grote herstellingen, waaronder dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk, aan het Goed uit te voeren. De Huurder verbindt er zich eveneens toe de Verhuurder te verzoeken de nodige rookmelders aan te schaffen, te installeren en te vervangen.

De Onderhuurder zal niet gerechtigd zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke herstellingen.

De Onderhuurder is verplicht de noodzaak voor dergelijke reparaties binnen een redelijke termijn te melden aan de Huurder, bij gebreke waarvan de Onderhuurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kosten ingevolge de verergering van de door zijn nalaten veroorzaakte schade.

II. Ten laste van de Onderhuurder

De Onderhuurder is verantwoordelijk voor alle huurherstellingen en onderhoud niet vermeld in het vorige punt, alsmede voor enige grote herstellingen indien die het gevolg zijn van handelingen van de Onderhuurder of personen voor wie de Onderhuurder verantwoordelijk is.

De Onderhuurder staat, voor zover relevant, in voor het onderhoud van de boiler en alle water-, gas- en elektriciteitsinstallaties. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de wetgeving van het Vlaams Gewest in het bijzonder, staat de Onderhuurder in voor zijn verplichtingen met betrekking tot het onderhoud en de periodieke keuring van het centrale verwarmingssysteem, het airconditioningsysteem en/of de stookolietank, voor zover die aanwezig zijn in het Goed, uit te voeren door een erkend technicus. De Huurder verbindt zich ertoe, op eerste verzoek, eventuele vragen en nodige attesten van de Onderhuurder in verband met de gegevens van de verwarmingsinstallatie en/of stookolietank mee te delen aan de Huurder.

Met uitzondering van grote reparaties draagt de Onderhuurder de kosten die veroorzaakt worden door criminele handelingen, vandalisme of inbraak.


Artikel 16. Werken en renovaties

Alle werkzaamheden en verbouwingen gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Onderhuurder mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Huurder, van de Verhuurder en, indien van toepassing, van de betrokken overheid. Deze werken, die voor rekening en risico zijn van de Onderhuurder, worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de welzijnswetgeving en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening).

Verbeteringen worden eigendom van de Huurder of de Verhuurder zonder daar enige vergoeding voor verschuldigd te zijn. De Huurder, op eigen initiatief of op vraag van de Verhuurder, heeft evenwel het recht om aan het einde van de Overeenkomst te eisen dat de lokalen in hun oorspronkelijke staat worden hersteld.

De Onderhuurder heeft het recht aan het Goed de voor zijn onderneming dienstige verbouwingen uit te voeren, mits de kosten daarvan drie jaar huur niet te boven gaan en op voorwaarde dat deze verbouwingen de veiligheid, de stabiliteit en de esthetische waarde van het Goed niet in gedrang brengen. De Onderhuurder dient in dit verband de modaliteiten en procedure vastgelegd in de Artikelen 7 tot 9 van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek) te respecteren.

Alle werkzaamheden of aanpassingen die door de bevoegde overheden op grond van toepasselijke wetgeving noodzakelijk zijn om het Goed aan te passen of aangepast te houden aan het beoogde gebruik en/of de activiteit van de Onderhuurder, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Onderhuurder. De Huurder zal geenszins verantwoordelijk zijn voor enige ongeschiktheid van het Goed voor de uitoefening van dergelijke activiteit.


Artikel 17. Gemeenschappelijke ruimtes

De Onderhuurder is verplicht zich te houden aan het bij de Overeenkomst gevoegde reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement.

De Huurder zal de Onderhuurder, desgevallend, ook op de hoogte brengen van het bestaan van een register van beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars, dat op dezelfde wijze als deze Overeenkomst zal worden geëerbiedigd. Het register kan worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de vereniging van mede-eigenaars.


Artikel 18. 85822288222 25522822

82 825255555525 825285552 552 582 5882 25525222822 52222 2222222 22 258 22222 22 5882 82528822 8222525282 52222 8222822222 82 8258525 222 52 822228822 822522 55822288222 25522822 582 852 2222588822 88 22 522 2225 22 22 52 8282222822 582 52 825255555525 25552 822222 22 22822. 882 22852, 222525 5555222 8222522 22 2822, 522 2582822 852 5882 82252282582525822 8225885582222 22 282225282 8252522822882528885282222.

82 8555525 52222 2222 222282 825288852822 22 52 5225 52 825255555525 8222252 8282222822 852 522 2225 22 2555252522. 8882 228222 22 822228, 852 82822 5555 222, 582 222 85822 225522 858822 852 52 8555525 22 852 52 5255555525 588 228282 852 222 8285252 22 582 5528228 258822 82882582 522522522225 825522 552 52 825255555525.


Artikel 19. 2222 22525825555822 22 2825555852

82 2822 82552 88 522 52 825255555525 2822 2222282552 522 2225 82 225255555 22 22822 552 22 2825 22 555222 552 222 52552.


Artikel 20. Onteigening

In geval van onteigening zal de Huurder de Onderhuurder zo snel als mogelijk inlichten. De Onderhuurder kan geen enkele schadevergoeding vorderen van de Huurder of de Verhuurder.


Artikel 21. Bezoek en aanplakking

De Onderhuurder stemt ermee in dat zowel tijdens een periode van ________ voor het einde van de Overeenkomst als in geval de Verhuurder het Goed te koop stelt, de Huurder en/of de Verhuurder het recht hebben om het Goed met derden te bezoeken. De Onderhuurder enerzijds en de Huurder en/of de Verhuurder anderzijds komen de precieze tijdstippen dan onderling en te goeder trouw overeen.

Tijdens diezelfde periodes laat de Onderhuurder toe dat affiches worden aangeplakt met als doel een nieuwe huurder of onderhuurder of een koper voor het Goed te vinden.

De Onderhuurder kent de Huurder en Verhuurder bovendien het recht toe om op eenvoudig verzoek het Goed te kunnen bezoeken in aanwezigheid van de Huurder om de naleving van deze Overeenkomst na te gaan. Het exacte tijdstip wordt in onderling overleg en te goeder trouw overeengekomen.


Artikel 22. Correspondentie

Elke correspondentie te versturen onder deze Overeenkomst zal op het volgende adres worden bezorgd:

  • indien aan de Huurder: op het adres van de Huurder zoals vermeld bovenaan deze Overeenkomst;
  • indien aan de Onderhuurder: op het adres van het Goed.


Artikel 23. Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

De Partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de aanvang van een gerechtelijke procedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden.

Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst die de Partijen niet in der minne kunnen regelen zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.


Opgemaakt te ________, op ________, in vijf originelen waarvan elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen en waarvan de drie overige exemplaren kunnen gebruikt worden voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

de Huurder:
____________________________


de Onderhuurder:
____________________________


Bijlagen
:

  • De plaatsbeschrijving
  • Een kopie van het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement