Overdracht van een handelshuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de verhuurder in het kader van de huurovereenkomst (doorgaans de eigenaar of eigenaars van het pand) ook een partij is in deze overdrachtsovereenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVERDRACHT VAN DE HANDELSHUUROVEREENKOMST


TUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Verhuurder";

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" of "Overdrager" genoemd;

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Overnemer" of "Nieuwe Huurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een huurovereenkomst heeft gesloten met de Verhuurder, hierna de "Huurovereenkomst" genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Huurder zijn rechten en plichten onder de Huurovereenkomst wenst over te dragen aan de Overnemer;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de overdracht en de modaliteiten ervan regelen middels deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd);


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Overdracht

De Huurder draagt aan de Overnemer alle rechten en plichten uit de Huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te:

________;

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed waarvan de huur wordt overgedragen:

________;

hierna het "Goed" genoemd.

De Overnemer, die verklaart behoorlijk geïnformeerd te zijn over de inhoud van de Huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten als huurder, verbindt zich ertoe alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen uit te voeren en na te leven en de Huurder te vrijwaren voor eventuele aanspraken van de Verhuurder. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar de 'huurder' of dd 'Huurder', wijst dit voortaan naar de Overnemer.

De Partijen erkennen dat deze Overeenkomst een schuldvernieuwing is in de zin van Artikel 1271 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2. Datum

De overdracht van de Huurovereenkomst gaat in vanaf ________ en wordt gedaan voor de tijd dat de Huurovereenkomst nog loopt, dit is tot ________.


Artikel 3. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt op tegenspraak en in aanwezigheid van de Verhuurder, de Huurder en de Overnemer, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Deze plaatsbeschrijving geldt als inkomende plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Overnemer, en geldt als uitgaande plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De Huurder zal aan de Verhuurder de opgelopen huurschade vergoeden tot aan de datum van deze plaatsbeschrijving.


Artikel 4. Huurprijs

Het bedrag van de huurprijs en van de kosten en lasten vermeld in de Huurovereenkomst werd inmiddels geïndexeerd en/of gewijzigd. Aldus erkennen Partijen dat de op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst geldende huurprijs ________ EUR en van de kosten en lasten ________ EUR bedraagt.


Artikel 5. Bestemming

De Overnemer verbindt zich ertoe de in de Huurovereenkomst opgegeven bestemming van de het Goed na te leven.


Artikel 6. Hernieuwing

De Overnemer erkent dat de Huurder hem behoorlijk heeft geïnformeerd over het feit dat de Huurovereenkomst nog geen enkele keer werd hernieuwd in de zin van de Artikelen 13 e.v. van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek).


Artikel 7. Huurwaarborg

De Overnemer zal de huurwaarborg zoals vermeld in de Huurovereenkomst stellen.

De Verhuurder verbindt er zich vervolgens toe de huurwaarborg gesteld door de Huurder vrij te geven, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Huurder.


Artikel 8. Verantwoordelijkheid

De Huurder wordt vanaf de begindatum van deze Overeenkomst zoals bepaald in Artikel 2 ontheven van elke toekomstige verplichting, behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen.


Artikel 9. Registratie

De registratie van deze Overeenkomst wordt gedaan door de Verhuurder. Deze registratie moet gebeuren binnen een termijn van vier (4) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

De kosten die gepaard gaan met deze registratie, die begroot worden op 0,20% van het totaalbedrag van de huurprijs en de kosten en lasten voor de totale duur van de Overeenkomst, zijn ten laste van de Overnemer.


Artikel 10. 5222588288222 822228822 22 228858882282882852822

8222 882522222282 82552 82522582 5225 522 828288852 52852.

582 2288588 222 8225222822 222 52 882522222282 552 52 25528222 2822 82 525 28222 252222 5222822 258 825522 8225228225 552 52 52852852222 852 522 225285228822 55522588822222 8555 522 2225 2885 8288252.Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originelen als er Partijen zijn, waarbij elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, en vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

de Verhuurder:
____________________________
________


de Huurder:
____________________________
________


de Overnemer:
____________________________
________


Bijlagen:

  • een kopie van de Huurovereenkomst
  • de plaatsbeschrijving
Document
weergeven dat in behandeling is

OVERDRACHT VAN DE HANDELSHUUROVEREENKOMST


TUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Verhuurder";

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Huurder" of "Overdrager" genoemd;

EN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Overnemer" of "Nieuwe Huurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een huurovereenkomst heeft gesloten met de Verhuurder, hierna de "Huurovereenkomst" genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Huurder zijn rechten en plichten onder de Huurovereenkomst wenst over te dragen aan de Overnemer;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de overdracht en de modaliteiten ervan regelen middels deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst" genoemd);


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Overdracht

De Huurder draagt aan de Overnemer alle rechten en plichten uit de Huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te:

________;

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed waarvan de huur wordt overgedragen:

________;

hierna het "Goed" genoemd.

De Overnemer, die verklaart behoorlijk geïnformeerd te zijn over de inhoud van de Huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten als huurder, verbindt zich ertoe alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen uit te voeren en na te leven en de Huurder te vrijwaren voor eventuele aanspraken van de Verhuurder. Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar de 'huurder' of dd 'Huurder', wijst dit voortaan naar de Overnemer.

De Partijen erkennen dat deze Overeenkomst een schuldvernieuwing is in de zin van Artikel 1271 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 2. Datum

De overdracht van de Huurovereenkomst gaat in vanaf ________ en wordt gedaan voor de tijd dat de Huurovereenkomst nog loopt, dit is tot ________.


Artikel 3. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt op tegenspraak en in aanwezigheid van de Verhuurder, de Huurder en de Overnemer, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Deze plaatsbeschrijving geldt als inkomende plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Overnemer, en geldt als uitgaande plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De Huurder zal aan de Verhuurder de opgelopen huurschade vergoeden tot aan de datum van deze plaatsbeschrijving.


Artikel 4. Huurprijs

Het bedrag van de huurprijs en van de kosten en lasten vermeld in de Huurovereenkomst werd inmiddels geïndexeerd en/of gewijzigd. Aldus erkennen Partijen dat de op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst geldende huurprijs ________ EUR en van de kosten en lasten ________ EUR bedraagt.


Artikel 5. Bestemming

De Overnemer verbindt zich ertoe de in de Huurovereenkomst opgegeven bestemming van de het Goed na te leven.


Artikel 6. Hernieuwing

De Overnemer erkent dat de Huurder hem behoorlijk heeft geïnformeerd over het feit dat de Huurovereenkomst nog geen enkele keer werd hernieuwd in de zin van de Artikelen 13 e.v. van de Regels betreffende de handelshuur (Afdeling IIbis van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek).


Artikel 7. Huurwaarborg

De Overnemer zal de huurwaarborg zoals vermeld in de Huurovereenkomst stellen.

De Verhuurder verbindt er zich vervolgens toe de huurwaarborg gesteld door de Huurder vrij te geven, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Huurder.


Artikel 8. Verantwoordelijkheid

De Huurder wordt vanaf de begindatum van deze Overeenkomst zoals bepaald in Artikel 2 ontheven van elke toekomstige verplichting, behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen.


Artikel 9. Registratie

De registratie van deze Overeenkomst wordt gedaan door de Verhuurder. Deze registratie moet gebeuren binnen een termijn van vier (4) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

De kosten die gepaard gaan met deze registratie, die begroot worden op 0,20% van het totaalbedrag van de huurprijs en de kosten en lasten voor de totale duur van de Overeenkomst, zijn ten laste van de Overnemer.


Artikel 10. 5222588288222 822228822 22 228858882282882852822

8222 882522222282 82552 82522582 5225 522 828288852 52852.

582 2288588 222 8225222822 222 52 882522222282 552 52 25528222 2822 82 525 28222 252222 5222822 258 825522 8225228225 552 52 52852852222 852 522 225285228822 55522588822222 8555 522 2225 2885 8288252.Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originelen als er Partijen zijn, waarbij elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, en vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

de Verhuurder:
____________________________
________


de Huurder:
____________________________
________


de Overnemer:
____________________________
________


Bijlagen:

  • een kopie van de Huurovereenkomst
  • de plaatsbeschrijving