Overdracht van een woninghuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of het pand in kwestie gelegen is in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

OVERDRACHT VAN DE WONINGHUUROVEREENKOMSTTUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________ en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Verhuurder";

EN:

________, geboren op ________ te ________, met woonplaats te ________;

hierna de "Huurder" of "Overdrager" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ te ________, met woonplaats te ________;

hierna de "Overnemer" of "Nieuwe Huurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een huurovereenkomst heeft gesloten met de Verhuurder, hierna de "Huurovereenkomst" genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Huurder de rechten en plichten uit de Huurovereenkomst wenst over te dragen aan de Overnemer;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de overdracht en de modaliteiten ervan regelen middels deze overeenkomst, hierna de "Overeenkomst" genoemd;


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Overdracht

De Huurder draagt aan de Overnemer alle rechten en plichten uit de Huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te:

________;

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed waarvan de huur wordt overgedragen:

________;

hierna het "Goed" genoemd.

De Overnemer, die verklaart behoorlijk geïnformeerd te zijn over de inhoud van de Huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten als huurder, verbindt zich ertoe alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen uit te voeren en na te leven.

Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar de 'huurder' of 'Huurder', wijst dit voortaan op de Overnemer.


Artikel 2. Datum

De overdracht van de Huurovereenkomst gaat in vanaf ________ en wordt gedaan voor de tijd dat de Huurovereenkomst nog loopt, dit is tot ________.


Artikel 3. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde tussentijdse plaatsbeschrijving opgemaakt op tegenspraak en in aanwezigheid van de Verhuurder, de Huurder en de Overnemer, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Deze plaatsbeschrijving geldt, samen met de plaatsbeschrijving opgesteld door of onder instructie van de Verhuurder en de Huurder, als inkomende plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Overnemer, en geldt als uitgaande plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De Huurder zal aan de Verhuurder de opgelopen en vastgestelde huurschade die blijkt uit deze tussentijdse plaatsbeschrijving.


Artikel 4. Huurprijs

Het bedrag van de huurprijs en van de kosten en lasten vermeld in de Huurovereenkomst werd inmiddels geïndexeerd en/of gewijzigd. Aldus erkennen Partijen dat de op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst geldende huurprijs ________ EUR en van de kosten en lasten ________ EUR bedraagt.


Artikel 5. Huurwaarborg

De Overnemer zal de huurwaarborg zoals vermeld in de Huurovereenkomst stellen.

De Verhuurder verbindt er zich vervolgens toe de huurwaarborg gesteld door de Huurder vrij te geven, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Huurder.


Artikel 6. Verantwoordelijkheid

De Huurder wordt vanaf de datum ontheven van elke toekomstige verplichting onder de Huurovereenkomst, behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen.


Artikel 7. 82288255282

82 52288255282 852 5222 882522222282 82552 225552 5225 52 5255555525. 8222 52288255282 2222 22825522 882222 222 2252822 van 2822 (2) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.


Artikel 8. 5222588288222 822228822 22 228858882282882852822

8222 882522222282 82552 82522582 5225 522 828288852 52852.

582 2288588 222 8225222822 222 52 882522222282 552 52 25528222 2822 82 525 28222 252222 5222822 258 825522 8225228225 552 52 52852852222 852 522 225285228822 55522588822222 8555 522 2225 2885 8288252.Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originelen als er Partijen zijn, waarbij elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, en vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

voor de Verhuurder:
____________________________
________


de Huurder:
____________________________
________


de Overnemer:
____________________________
________


Bijlage:

  • een kopie van de Huurovereenkomst en de bijlagen
  • de plaatsbeschrijving opgesteld tussen de Huurder en de Verhuurder
  • de tussentijdse plaatsbeschrijving
Uw document bekijken

OVERDRACHT VAN DE WONINGHUUROVEREENKOMSTTUSSEN:

________, met maatschappelijke zetel gevestigd te ________ en met ondernemingsnummer ________;

hierna de "Verhuurder";

EN:

________, geboren op ________ te ________, met woonplaats te ________;

hierna de "Huurder" of "Overdrager" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ te ________, met woonplaats te ________;

hierna de "Overnemer" of "Nieuwe Huurder" genoemd;

hierna elk afzonderlijk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT
de Huurder een huurovereenkomst heeft gesloten met de Verhuurder, hierna de "Huurovereenkomst" genoemd;

OVERWEGENDE DAT de Huurder de rechten en plichten uit de Huurovereenkomst wenst over te dragen aan de Overnemer;

OVERWEGENDE DAT de Partijen de overdracht en de modaliteiten ervan regelen middels deze overeenkomst, hierna de "Overeenkomst" genoemd;


IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Overdracht

De Huurder draagt aan de Overnemer alle rechten en plichten uit de Huurovereenkomst betreffende het pand gelegen te:

________;

De Partijen, die het goed aandachtig hebben bezocht en onderzocht, geven de volgende beschrijving aan het goed waarvan de huur wordt overgedragen:

________;

hierna het "Goed" genoemd.

De Overnemer, die verklaart behoorlijk geïnformeerd te zijn over de inhoud van de Huurovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten als huurder, verbindt zich ertoe alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen uit te voeren en na te leven.

Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar de 'huurder' of 'Huurder', wijst dit voortaan op de Overnemer.


Artikel 2. Datum

De overdracht van de Huurovereenkomst gaat in vanaf ________ en wordt gedaan voor de tijd dat de Huurovereenkomst nog loopt, dit is tot ________.


Artikel 3. Plaatsbeschrijving

Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt door de Partijen een gedetailleerde tussentijdse plaatsbeschrijving opgemaakt op tegenspraak en in aanwezigheid van de Verhuurder, de Huurder en de Overnemer, waarvan de kosten worden gedeeld tussen de Partijen en die als bijlage aan de Overeenkomst zal worden gevoegd.

Deze plaatsbeschrijving geldt, samen met de plaatsbeschrijving opgesteld door of onder instructie van de Verhuurder en de Huurder, als inkomende plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Overnemer, en geldt als uitgaande plaatsbeschrijving in het kader van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder.

De Huurder zal aan de Verhuurder de opgelopen en vastgestelde huurschade die blijkt uit deze tussentijdse plaatsbeschrijving.


Artikel 4. Huurprijs

Het bedrag van de huurprijs en van de kosten en lasten vermeld in de Huurovereenkomst werd inmiddels geïndexeerd en/of gewijzigd. Aldus erkennen Partijen dat de op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst geldende huurprijs ________ EUR en van de kosten en lasten ________ EUR bedraagt.


Artikel 5. Huurwaarborg

De Overnemer zal de huurwaarborg zoals vermeld in de Huurovereenkomst stellen.

De Verhuurder verbindt er zich vervolgens toe de huurwaarborg gesteld door de Huurder vrij te geven, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke uitvoering van alle verplichtingen door de Huurder.


Artikel 6. Verantwoordelijkheid

De Huurder wordt vanaf de datum ontheven van elke toekomstige verplichting onder de Huurovereenkomst, behoudens de in deze Overeenkomst opgenomen bepalingen.


Artikel 7. 82288255282

82 52288255282 852 5222 882522222282 82552 225552 5225 52 5255555525. 8222 52288255282 2222 22825522 882222 222 2252822 van 2822 (2) maanden na het sluiten van de Overeenkomst.


Artikel 8. 5222588288222 822228822 22 228858882282882852822

8222 882522222282 82552 82522582 5225 522 828288852 52852.

582 2288588 222 8225222822 222 52 882522222282 552 52 25528222 2822 82 525 28222 252222 5222822 258 825522 8225228225 552 52 52852852222 852 522 225285228822 55522588822222 8555 522 2225 2885 8288252.Opgemaakt te ________, op ________, in evenveel originelen als er Partijen zijn, waarbij elke Partij erkent een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen, en vermeerderd met drie exemplaren voor de registratie van de Overeenkomst;


Handtekeningen, voorafgegaan door de vermelding 'Gelezen en goedgekeurd'
:

voor de Verhuurder:
____________________________
________


de Huurder:
____________________________
________


de Overnemer:
____________________________
________


Bijlage:

  • een kopie van de Huurovereenkomst en de bijlagen
  • de plaatsbeschrijving opgesteld tussen de Huurder en de Verhuurder
  • de tussentijdse plaatsbeschrijving