Overeenkomst betreffende de toelating voor het gebruik van een afbeelding

Voortgang:
0%
?
X

Geef hier aan of de persoon van wie het portret of de afbeelding wordt gebruikt een minderjarige is. Is dit het geval, moeten de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige deze toestemming ondertekenen. Is de minderjarige ouder dan 12 jaar dan moet ook de minderjarige zelf de overeenkomst mee ondertekenen.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOESTEMMING
VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFBEELDING


TUSSEN:

________, geboren op ________, en wonende te ________;

hierna de "Geportretteerde" genoemd;


EN:

________, geboren op ________, en wonende te ________;

hierna de "Gebruiker" genoemd;

hierna gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft betrekking op het hieronder beschreven beeldmateriaal dat is gemaakt en/of zal worden gemaakt van de Geportretteerde:

________;

hierna het "Beeldmateriaal" genoemd.

De Geportretteerde verleent middels deze overeenkomst aan de Gebruiker het volledige en exclusieve recht voor het maken, reproduceren en gebruiken van het Beeldmateriaal in overeenstemming met de modaliteiten van deze overeenkomst.


Artikel 2. Gebruik van het Beeldmateriaal

De Geportretteerde geeft de uitdrukkelijke toelating aan de Gebruiker om het Beeldmateriaal te bewerken, te reproduceren en te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. De Geportretteerde gaat ermee akkoord dat het Beeldmateriaal in dit verband middels elke mogelijke drager of elk mogelijk medium aan het publiek kan worden openbaar gemaakt. Meer specifiek, en zonder daartoe beperkt te zijn, geeft de Geportretteerde de toelating om het Beeldmateriaal als volgt en voor de onderstaande doeleinden te bewerken, te reproduceren en te gebruiken:

________

De Geportretteerde erkent en stemt ermee in dat het Beeldmateriaal bewerkt en gereproduceerd kan worden, op welke wijze en in welk formaat dan ook, voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De Gebruiker verbindt er zich evenwel toe dat het Beeldmateriaal en enige teksten die het Beeldmateriaal zullen vergezellen geen afbreuk zullen doen aan de persoonlijke integriteit en waardigheid van de Geportretteerde.


Artikel 3. Duur van de toestemming

De Geportretteerde verleent de toestemming, zoals in deze overeenkomst bepaald, aan de Gebruiker voor een duur van ________. De Geportretteerde kan deze toestemming niet intrekken, tenzij de Geportretteerde daartoe gegronde redenen zou hebben. Dergelijke intrekking geldt enkel voor de toekomst en geschiedt onverminderd het mogelijke recht tot schadevergoeding ten voordele van de Gebruiker.


Artikel 4. Territorium

De Geportretteerde verleent deze toestemming voor wereldwijd gebruik.


Artikel 5. Vergoeding

In ruil voor de toelating door de Geportretteerde zoals bepaald onder deze overeenkomst verbindt de Gebruiker zich ertoe om een eenmalige en forfaitaire som van ________ EUR te betalen aan de Geportretteerde. De Gebruiker zal deze betaling uitvoeren binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De Geportretteerde erkent dat de Gebruiker de exclusieve titularis is van alle intellectuele eigendomsrechten op het Beeldmateriaal. Deze overeenkomst draagt geen enkel auteursrecht over het Beeldmateriaal over aan de Geportretteerde.


Artikel
7. 58528585555285

525822 222 82258822 852 5222 282522222282 282282, 22822282 22 2822-2222282288555 82552 825285555, 258 5222 52 2285825285 852 52 2825822 8225882222 852 5222 282522222282 2822 552258222. 82 25528222 825882522 2885 25222 22 222855288822 22 22 222525 25258 222 2285822 82258822 22 2252555252822 225 8258522822 852 52 22228582 8252855552 82258822.


Artikel 8. Toepasselijke wetgeving

De Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.


Opgemaakt te ________, op ________,

de Geportretteerde,________________________
________
de Gebruiker________________________
________

Uw document bekijken

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE TOESTEMMING
VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFBEELDING


TUSSEN:

________, geboren op ________, en wonende te ________;

hierna de "Geportretteerde" genoemd;


EN:

________, geboren op ________, en wonende te ________;

hierna de "Gebruiker" genoemd;

hierna gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft betrekking op het hieronder beschreven beeldmateriaal dat is gemaakt en/of zal worden gemaakt van de Geportretteerde:

________;

hierna het "Beeldmateriaal" genoemd.

De Geportretteerde verleent middels deze overeenkomst aan de Gebruiker het volledige en exclusieve recht voor het maken, reproduceren en gebruiken van het Beeldmateriaal in overeenstemming met de modaliteiten van deze overeenkomst.


Artikel 2. Gebruik van het Beeldmateriaal

De Geportretteerde geeft de uitdrukkelijke toelating aan de Gebruiker om het Beeldmateriaal te bewerken, te reproduceren en te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. De Geportretteerde gaat ermee akkoord dat het Beeldmateriaal in dit verband middels elke mogelijke drager of elk mogelijk medium aan het publiek kan worden openbaar gemaakt. Meer specifiek, en zonder daartoe beperkt te zijn, geeft de Geportretteerde de toelating om het Beeldmateriaal als volgt en voor de onderstaande doeleinden te bewerken, te reproduceren en te gebruiken:

________

De Geportretteerde erkent en stemt ermee in dat het Beeldmateriaal bewerkt en gereproduceerd kan worden, op welke wijze en in welk formaat dan ook, voor de doeleinden zoals vermeld in deze overeenkomst. De Gebruiker verbindt er zich evenwel toe dat het Beeldmateriaal en enige teksten die het Beeldmateriaal zullen vergezellen geen afbreuk zullen doen aan de persoonlijke integriteit en waardigheid van de Geportretteerde.


Artikel 3. Duur van de toestemming

De Geportretteerde verleent de toestemming, zoals in deze overeenkomst bepaald, aan de Gebruiker voor een duur van ________. De Geportretteerde kan deze toestemming niet intrekken, tenzij de Geportretteerde daartoe gegronde redenen zou hebben. Dergelijke intrekking geldt enkel voor de toekomst en geschiedt onverminderd het mogelijke recht tot schadevergoeding ten voordele van de Gebruiker.


Artikel 4. Territorium

De Geportretteerde verleent deze toestemming voor wereldwijd gebruik.


Artikel 5. Vergoeding

In ruil voor de toelating door de Geportretteerde zoals bepaald onder deze overeenkomst verbindt de Gebruiker zich ertoe om een eenmalige en forfaitaire som van ________ EUR te betalen aan de Geportretteerde. De Gebruiker zal deze betaling uitvoeren binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst.


Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

De Geportretteerde erkent dat de Gebruiker de exclusieve titularis is van alle intellectuele eigendomsrechten op het Beeldmateriaal. Deze overeenkomst draagt geen enkel auteursrecht over het Beeldmateriaal over aan de Geportretteerde.


Artikel
7. 58528585555285

525822 222 82258822 852 5222 282522222282 282282, 22822282 22 2822-2222282288555 82552 825285555, 258 5222 52 2285825285 852 52 2825822 8225882222 852 5222 282522222282 2822 552258222. 82 25528222 825882522 2885 25222 22 222855288822 22 22 222525 25258 222 2285822 82258822 22 2252555252822 225 8258522822 852 52 22228582 8252855552 82258822.


Artikel 8. Toepasselijke wetgeving

De Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.


Opgemaakt te ________, op ________,

de Geportretteerde,________________________
________
de Gebruiker________________________
________