Overeenkomst naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werkgever een natuurlijke persoon of een onderneming (een vennootschap of vereniging) is.

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVEREENKOMST NAAR AANLEIDING VAN DE BEËINDIGING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN ONDERLING AKKOORD


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werknemer in dienst is getreden bij de Werkgever op ________ als ________ in het kader van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Partijen (hierna, met inbegrip van alle eventuele bijlagen en amendementen, de "Arbeidsovereenkomst" genoemd);

OVERWEGENDE DAT de Werkgever de Arbeidsovereenkomst op ________ heeft opgezegd, waarbij de opzeggingstermijn aanvang heeft genomen op ________;

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen de Arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn in onderling akkoord definitief te beëindigen. Deze beeindiging is ingegaan op ________;

OVERWEGENDE DAT de Partijen, na wederzijdse toegevingen te doen, zijn samengekomen om de modaliteiten van de beëindiging van hun Arbeidsovereenkomst in onderling akkoord vast te leggen in deze overeenkomst;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:


Artikel 1. Einde van de Arbeidsovereenkomst

De Partijen zijn in onderling akkoord overeengekomen dat de Arbeidsovereenkomst een einde nam op ________. Dit was de laatste dag van tewerkstelling van de Werknemer in het kader van de Arbeidsovereenkomst.


Artikel 2. Betaling van loon

De Werkgever is aan de Werknemer verschuldigd:

  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van gewoon loon ter vergoeding van alle geleverde arbeidsprestaties onder de Arbeidsovereenkomst tot aan de datum vermeld in het Artikel 1. van deze overeenkomst
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van vervroegd vakantiegeld
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van (pro rata) eindejaarspremie
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van (pro rata) bonus
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van ________

De Werkgever zal, na aftrek van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen, binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst overgaan tot deze betaling.


Artikel 3. Vertrekvergoeding

In het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kent de Werkgever aan de Werknemer een eenmalige forfaitaire vertrekvergoeding toe ten bedrage van ________ EUR (________) bruto.

De Werkgever zal dit bedrag, na aftrek van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen, binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst overmaken.


Artikel 4. Sociale documenten

De Werkgever zal de Werknemer te gepasten tijde alle vereiste sociale documenten bezorgen.


Artikel 5. Dading

Onderhavige overeenkomst is een dading in de zin van Artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en bindt de Partijen op definitieve en onherroepelijke wijze.

Voor zover de andere Partij alle verbintenissen onder deze overeenkomst naleeft, stemmen de Partijen er door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst mee in afstand te doen van elk recht, elke vordering of elke aanspraak, van welke aard dan ook, die zij ten opzichte van elkaar hebben of in de toekomst zullen hebben in het kader van hun arbeidsrelatie onder de Arbeidsovereenkomst en in het kader van de beëindiging ervan. Dit houdt de verzaking in, doch is daartoe niet beperkt, van enige vordering tot een schadevergoeding, opzeggingsvergoeding, loonachterstallen, vakantiegeld, eindejaarspremie, bonussen in het kader van de arbeidsrelatie onder de Arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, behoudens eventuele aanspraken opgenomen in Artikel 2. van deze overeenkomst.


Artikel 6. Afstand

De Partijen erkennen dat zij de nodige inlichtingen hebben ingewonnen in verband met hun rechten en plichten alsook in verband met de gevolgen die gepaard gaan met het sluiten van deze overeenkomst. De Partijen verzaken daarom aan enige vordering uit hoofde van een dwaling omtrent de feiten of omtrent het bestaan of de omvang van hun rechten.


Artikel 7. 528825822 282522222282

8222 282522222282 22852 522 828825822 5222255 258822 52 25528222 2825 552 528255222 2555 5528285822 852 52 82282582822 852 52 8582858282522222282 22 82852 58558 58828 852 52 25528222 225255525285 22 28252222222222 2822 82 582 8258525. 8222 282522222282 82585222 552 222 82882582 5882 28252222228222, 522225522, 82258228822 22 85822888828822, 22828 885582228822 588 222528822, 582 52 25528222 528822 582228888285 22 5222882222 8225 52 55252 852 2252522222822 852 5222 282522222282 222 8225222822 222 52 225588228222 852 52 82282582822 852 52 8582858282522222282.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Elke Partij erkent dat de inhoud van deze overeenkomst evenwel als enige andere informatie die is of wordt gedeeld door de andere Partij in het kader van (het sluiten van) deze overeenkomst vertrouwelijk is en niet geopenbaard mag worden aan derden.


Artikel 9. Scheidbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk, in onderlinge overeenstemming en te goeder trouw een geldige bepaling te onderhandelen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling.


Artikel 10. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.


Opgemaakt te ________ op ________ in twee exemplaren waarvan elke Partij erkent een origineel te hebben ontvangen.


Handtekeningen, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding 'Gelezen en goedgekeurd':

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is

OVEREENKOMST NAAR AANLEIDING VAN DE BEËINDIGING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN ONDERLING AKKOORD


TUSSEN:

________, met maatschappelijk adres te ________, en met ondernemingsnummer ________, hierin behoorlijk vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Werkgever" genoemd;

EN:

________, geboren op ________ en met woonplaats te ________;

hierna de "Werknemer" genoemd;

hierna elk afzonderlijk de "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd;


OVERWEGENDE DAT de Werknemer in dienst is getreden bij de Werkgever op ________ als ________ in het kader van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de Partijen (hierna, met inbegrip van alle eventuele bijlagen en amendementen, de "Arbeidsovereenkomst" genoemd);

OVERWEGENDE DAT de Werkgever de Arbeidsovereenkomst op ________ heeft opgezegd, waarbij de opzeggingstermijn aanvang heeft genomen op ________;

OVERWEGENDE DAT de Partijen zijn overeengekomen de Arbeidsovereenkomst tijdens de opzeggingstermijn in onderling akkoord definitief te beëindigen. Deze beeindiging is ingegaan op ________;

OVERWEGENDE DAT de Partijen, na wederzijdse toegevingen te doen, zijn samengekomen om de modaliteiten van de beëindiging van hun Arbeidsovereenkomst in onderling akkoord vast te leggen in deze overeenkomst;


WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:


Artikel 1. Einde van de Arbeidsovereenkomst

De Partijen zijn in onderling akkoord overeengekomen dat de Arbeidsovereenkomst een einde nam op ________. Dit was de laatste dag van tewerkstelling van de Werknemer in het kader van de Arbeidsovereenkomst.


Artikel 2. Betaling van loon

De Werkgever is aan de Werknemer verschuldigd:

  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van gewoon loon ter vergoeding van alle geleverde arbeidsprestaties onder de Arbeidsovereenkomst tot aan de datum vermeld in het Artikel 1. van deze overeenkomst
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van vervroegd vakantiegeld
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van (pro rata) eindejaarspremie
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van (pro rata) bonus
  • een bedrag van ________ EUR (________) bruto ten titel van ________

De Werkgever zal, na aftrek van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen, binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst overgaan tot deze betaling.


Artikel 3. Vertrekvergoeding

In het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kent de Werkgever aan de Werknemer een eenmalige forfaitaire vertrekvergoeding toe ten bedrage van ________ EUR (________) bruto.

De Werkgever zal dit bedrag, na aftrek van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen, binnen de ________ dagen na de ondertekening van deze overeenkomst overmaken.


Artikel 4. Sociale documenten

De Werkgever zal de Werknemer te gepasten tijde alle vereiste sociale documenten bezorgen.


Artikel 5. Dading

Onderhavige overeenkomst is een dading in de zin van Artikel 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en bindt de Partijen op definitieve en onherroepelijke wijze.

Voor zover de andere Partij alle verbintenissen onder deze overeenkomst naleeft, stemmen de Partijen er door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst mee in afstand te doen van elk recht, elke vordering of elke aanspraak, van welke aard dan ook, die zij ten opzichte van elkaar hebben of in de toekomst zullen hebben in het kader van hun arbeidsrelatie onder de Arbeidsovereenkomst en in het kader van de beëindiging ervan. Dit houdt de verzaking in, doch is daartoe niet beperkt, van enige vordering tot een schadevergoeding, opzeggingsvergoeding, loonachterstallen, vakantiegeld, eindejaarspremie, bonussen in het kader van de arbeidsrelatie onder de Arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, behoudens eventuele aanspraken opgenomen in Artikel 2. van deze overeenkomst.


Artikel 6. Afstand

De Partijen erkennen dat zij de nodige inlichtingen hebben ingewonnen in verband met hun rechten en plichten alsook in verband met de gevolgen die gepaard gaan met het sluiten van deze overeenkomst. De Partijen verzaken daarom aan enige vordering uit hoofde van een dwaling omtrent de feiten of omtrent het bestaan of de omvang van hun rechten.


Artikel 7. 528825822 282522222282

8222 282522222282 22852 522 828825822 5222255 258822 52 25528222 2825 552 528255222 2555 5528285822 852 52 82282582822 852 52 8582858282522222282 22 82852 58558 58828 852 52 25528222 225255525285 22 28252222222222 2822 82 582 8258525. 8222 282522222282 82585222 552 222 82882582 5882 28252222228222, 522225522, 82258228822 22 85822888828822, 22828 885582228822 588 222528822, 582 52 25528222 528822 582228888285 22 5222882222 8225 52 55252 852 2252522222822 852 5222 282522222282 222 8225222822 222 52 225588228222 852 52 82282582822 852 52 8582858282522222282.


Artikel 8. Vertrouwelijkheid

Elke Partij erkent dat de inhoud van deze overeenkomst evenwel als enige andere informatie die is of wordt gedeeld door de andere Partij in het kader van (het sluiten van) deze overeenkomst vertrouwelijk is en niet geopenbaard mag worden aan derden.


Artikel 9. Scheidbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De Partijen verbinden zich ertoe om onmiddellijk, in onderlinge overeenstemming en te goeder trouw een geldige bepaling te onderhandelen ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling.


Artikel 10. Toepasselijk recht

De Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.


Opgemaakt te ________ op ________ in twee exemplaren waarvan elke Partij erkent een origineel te hebben ontvangen.


Handtekeningen, voorafgegaan door de handgeschreven vermelding 'Gelezen en goedgekeurd':

voor de Werkgever:
_________________________
________, ________


de Werknemer:
_________________________
________