Statuten van een besloten vennootschap

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de op te richten besloten vennootschap (zonder vermelding van 'besloten vennootschap').

Hulp
nodig?
Model bewerken

Oprichting van de besloten vennootschap ________

Gegevens van de oprichter:

________, met maatschappelijke zetel te ________ en met ondernemingsnummer ________.


STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de Besloten Vennootschap (BV).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.


Artikel 5. Aanvangsvermogen en inbreng

De oprichter erkent erop toe te zien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van het voorgenomen voorwerp van de vennootschap.

Inbreng in geld: De inbreng van de oprichters bedraagt ________ EUR (________). De inbreng is volledig volstort. Hiervoor werd een bankattest afgeleverd door ________ met de vermelding van het bedrag van de gestorte inbreng.

Inbreng in natura: De inbreng in natura in de vennootschap is de volgende:

________

De inbreng in natura werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen omschreven en gewaardeerd door mevrouw ________, bedrijfsrevisor, die in het daaruit resulterende verslag als volgt besluit:

________.

In ruil voor de inbreng worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een aandeelhouder; (ii) aan de echtgenoot van de overdrager; of (iii) aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.


Artikel 7. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid kunnen hebben van statutair bestuurder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder steeds en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn. Op het moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van een vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder weliswaar beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder:

  • ________, met maatschappelijke zetel te ________ en met ondernemingsnummer ________, vast vertegenwoordigd door mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________.


Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een bestuurder is, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.


Artikel 9. 822222822, 2228852 22 82822255285 852 522 552288228 8282555

822 82825558252552 252 522 552288228 8282555, 588222 52 825222228225582822 852 52 822222288552 852 552 8282555 5522552, 22555222 552 222 22 2225 22582222. 882 252222 82522 852 522 82825558252552 22 525522 2822. 822 82825558252552 8225582 22 52 82522 852 522 552288228 8282555 282 588222, 22252228822 22 588 8288222 22252522, 22 8225582 552 82228582822.

822 552288228 8282555 22852 22828 52 55252882222 22 828888882222 582 2822 825525 528222 552 52 825222222 852 522 552288228 82822 852 52 822222288552, 2822588 52 55252882222 22 828888882222 582, 22828 22 5252222 852 552 282525 828522 552 22 82522222 22828 2288882 852 552 82225288225 25552225, 52 25882222282 852 522 82825558252552 2822 52852855558222.

822 82825558252552 22 52 2252822225522 222 522 552288228 8282555 (882222 52 2522222 852 582 552288228 8282555) 22222 8822225252 258528282222 82582222 552 222 22 2225 22582222.


Artikel 10. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op ________ om ________ uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering wordt verder bijeengeroepen op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris.

Een aandeelhouder die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien deze gebruikmaakt van:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, staat het de aandeelhouders vrij langs elektronische weg op afstand te stemmen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering, voor zover het stemmen als volgt gebeurt:

________


Artikel 11. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er, desgevallend, stemrecht te kunnen uitoefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  • de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de effectenhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.


Artikel 12. Uittreding

Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 13. Commissaris

De controlebevoegdheden van de commissaris zullen worden uitgeoefend door ________, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voortaan aangesteld als commissaris van de vennootschap.


Artikel 14. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.


Artikel 15. Winstbestemming

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot de vaststelling van de uitkeringen in overeenstemming met de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Dergelijk besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris beoordeeld.


Artikel 16. Vereffening en verdeling van het netto-actief

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

85 82258822 852 5882 88558522 22 82288225282 852 52 225822 228522 22 582 22 8285222 22, 825822 25 55252822 2822 582 2822 2822 82882252, 25 52582288822 852 522 282288852 258822 52 55252822, 82552 522 22222-582822 82552285 22525 5882 55252285255258 2555 8255255822 852 52 5285222 82 522 82522222822885852 582 2822 2288222 552 52 55252822 552 282 82282222. 82 22252522 582 222 82 252555 8225552522 2822 825522 22 52228252 88222 82552285.


Artikel 17. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.


Artikel 18. Overgangsbepalingen

a. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

b. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.

Document
weergeven dat in behandeling is

Oprichting van de besloten vennootschap ________

Gegevens van de oprichter:

________, met maatschappelijke zetel te ________ en met ondernemingsnummer ________.


STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de Besloten Vennootschap (BV).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.


Artikel 5. Aanvangsvermogen en inbreng

De oprichter erkent erop toe te zien dat de vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van het voorgenomen voorwerp van de vennootschap.

Inbreng in geld: De inbreng van de oprichters bedraagt ________ EUR (________). De inbreng is volledig volstort. Hiervoor werd een bankattest afgeleverd door ________ met de vermelding van het bedrag van de gestorte inbreng.

Inbreng in natura: De inbreng in natura in de vennootschap is de volgende:

________

De inbreng in natura werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen omschreven en gewaardeerd door mevrouw ________, bedrijfsrevisor, die in het daaruit resulterende verslag als volgt besluit:

________.

In ruil voor de inbreng worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen (i) aan een aandeelhouder; (ii) aan de echtgenoot van de overdrager; of (iii) aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.


Artikel 7. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid kunnen hebben van statutair bestuurder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder steeds en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met een opzeggingstermijn. Op het moment van opzegging kan de algemene vergadering beslissen over het eventueel toekennen van een vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder weliswaar beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder:

  • ________, met maatschappelijke zetel te ________ en met ondernemingsnummer ________, vast vertegenwoordigd door mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________.


Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een bestuurder is, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.


Artikel 9. 822222822, 2228852 22 82822255285 852 522 552288228 8282555

822 82825558252552 252 522 552288228 8282555, 588222 52 825222228225582822 852 52 822222288552 852 552 8282555 5522552, 22555222 552 222 22 2225 22582222. 882 252222 82522 852 522 82825558252552 22 525522 2822. 822 82825558252552 8225582 22 52 82522 852 522 552288228 8282555 282 588222, 22252228822 22 588 8288222 22252522, 22 8225582 552 82228582822.

822 552288228 8282555 22852 22828 52 55252882222 22 828888882222 582 2822 825525 528222 552 52 825222222 852 522 552288228 82822 852 52 822222288552, 2822588 52 55252882222 22 828888882222 582, 22828 22 5252222 852 552 282525 828522 552 22 82522222 22828 2288882 852 552 82225288225 25552225, 52 25882222282 852 522 82825558252552 2822 52852855558222.

822 82825558252552 22 52 2252822225522 222 522 552288228 8282555 (882222 52 2522222 852 582 552288228 8282555) 22222 8822225252 258528282222 82582222 552 222 22 2225 22582222.


Artikel 10. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op ________ om ________ uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering wordt verder bijeengeroepen op verzoek van het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen. De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de aandeelhouders, bestuurders en commissaris.

Een aandeelhouder die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien deze gebruikmaakt van:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, staat het de aandeelhouders vrij langs elektronische weg op afstand te stemmen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering, voor zover het stemmen als volgt gebeurt:

________


Artikel 11. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er, desgevallend, stemrecht te kunnen uitoefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  • de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de effectenhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder evenwel te kunnen deelnemen aan de stemming.


Artikel 12. Uittreding

Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 13. Commissaris

De controlebevoegdheden van de commissaris zullen worden uitgeoefend door ________, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voortaan aangesteld als commissaris van de vennootschap.


Artikel 14. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.


Artikel 15. Winstbestemming

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot de vaststelling van de uitkeringen in overeenstemming met de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Dergelijk besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet moet worden neergelegd. In het geval waarbij een commissaris is of wordt benoemd, beoordeelt de commissaris de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijkse controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In het geval er een commissaris is of wordt benoemd, wordt de staat van activa en passiva door de commissaris beoordeeld.


Artikel 16. Vereffening en verdeling van het netto-actief

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

85 82258822 852 5882 88558522 22 82288225282 852 52 225822 228522 22 582 22 8285222 22, 825822 25 55252822 2822 582 2822 2822 82882252, 25 52582288822 852 522 282288852 258822 52 55252822, 82552 522 22222-582822 82552285 22525 5882 55252285255258 2555 8255255822 852 52 5285222 82 522 82522222822885852 582 2822 2288222 552 52 55252822 552 282 82282222. 82 22252522 582 222 82 252555 8225552522 2822 825522 22 52228252 88222 82552285.


Artikel 17. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.


Artikel 18. Overgangsbepalingen

a. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

b. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.