Statuten van een commanditaire vennootschap

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de op te richten commanditaire vennootschap (zonder vermelding van 'commanditaire vennootschap' of 'CommV').

Hulp
nodig?
Model bewerken

Oprichting van de commanditaire vennootschap ________

met adres:

________


Op ________ zijn ondergetekenden:

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

de "beherende vennoot";

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

de "stille vennoot";

hierna gezamenlijk de "vennoten" genoemd;

samengekomen om te besluiten tot de oprichting van een commanditaire vennootschap.


De beherende vennoot brengt een bedrag in van ________ EUR (________) en brengt ook de volgende inbreng in natura in:

________,

in ruil voor.

De stille vennoot brengt een bedrag in van ________ EUR (________) en brengt ook de volgende inbreng in natura in:

________,

in ruil voor ________ (________) aandelen.

De inbrengen in geld worden uiterlijk op de datum van de oprichting volstort op de bankrekening die op naam staat van de vennootschap.


STATUTEN
:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de Commanditaire Vennootschap (CommV).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in samenwerking met een derde:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van zodanige aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan de vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en voor zover de opzegging te goeder trouw is.

Ingeval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap niet onmogelijk wordt.


Artikel 5. Kapitaal

In ruil voor de inbrengen worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winsten/verliezen en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Iedere vennoot mag, wat betreft zijn aandeel in de vennootschap, een derde tot deelgenoot nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de andere vennoten vereist is.

De overdracht van aandelen kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, zoals bepaald in Artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 7. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris van het vermogen van de vennootschap en een jaarrekening op.


Artikel 8. Vennoten

A. 85282552288225285

82 825252252 22 2282225258222552 82222222 2822 5222528822 22 228222522 5528255228822 8225 52 82588222288822 852 52 822222288552. 82 828882 22 8222525825852 82222222 2822 8828528 5528255228822 8225 52 82588222288822 852 52 822222288552 222 828222 852 552 8285222. 522 828882 22 8222525825852 8222222 252 2222 222282 5555 852 8282555 8255885222, 222 2822 255852228 222 82825852. 85882222 22 555522882222, 55522 852 82225282 2822588 258528282222 552 255282255258 2222822 8225 55252882222 582 858222 552 82822255285 882222 2822 2822828 2222 25822 55522 852 8282555. 522 8222525825852 8222222 88 222 5522822 852 525522 5222528822 5528255228822 8225 5882 82588222288822 852 52 822222288552 8555552 582 52222 2222282522 82 28252525822 852 582 825825. 522 8222525825852 8222222 88 222 5522822 852 525522 222 588 52 2282225258222552 82222222 5222528822 5528255228822 8225 5882 82588222288822 852 52 822222288552 825822 582 25 222 22822222 852 2225522 52222 52 25222 852 52 822222288552 8555 22 22222.

B. 525222228225582822

82 82222222 2822 222 5522822 852 525522 22228 825822522 5225 52 5555 852 222 852 522 22 852 222 25528225525 8225 22825 5222 528822 225525285 882222 52 225222 852 552 828222552522.

C. Vergadering van vennoten

Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op ________ om ________ uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Voorts wordt de vergadering op elk moment bijeengeroepen indien daar door de zaakvoerder(s) of door ________ van de vennoten om wordt verzocht.

De oproepingen tot de vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste ________ dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de vennoten. Indien alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen plaatsvinden.

De vennoten, verenigd in vergadering, nemen unaniem alle beslissingen die de vennootschap aanbelangen of die deze statuten wijzigen.

De vergaderingen kunnen slechts geldig besluiten indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Een vennoot die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien de vennoot gebruikmaakt van de volgende communicatiekanalen:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, mogen de vennoten via elektronische weg vanop afstand stemmen vòòr het plaatsvinden van de algemene vergadering, op voorwaarde dat het stemmen als volgt gebeurt:

________

De vennoot mag zich op de vergadering van vennoten door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

D. Winstbestemming

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

E. Terugtrekking

Een vennoot kan zich terugtrekken uit de vennootschap onder de volgende voorwaarden:

________

In dat geval zal de vennootschap niet worden ontbonden omwille van de terugtrekking. De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

F. Uitsluiting

Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap omwille van de volgende redenen:

________.

Dergelijke uitsluiting vereist een unanieme beslissing van de andere vennoten.

De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van een zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van benoeming.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen de zaakvoerders elk afzonderlijk handelen in hun bevoegdheden en de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de commanditaire vennootschap en is deze zaakvoerder een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.

Het mandaat van een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe wettige redenen bestaan alsook bij een eenparige beslissing van de vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________


Artikel 10. 82225282

525252 8222222 82885822 2825 52 82588855282 2252522228- 22 8222528282822255285. 882 252 22 52 22228 852 52 822222288552 822522 22222 852 52 822222, 8582822, 2225822 22 525252 5285222222 22 22885582222 852 52 822222288552 22 252 852 52 25528225525(8) 5882 2252852582222 22 828885282222 22855222. 52 582 8258525 252 52 8222222 2885 222 85222 82522222822558222 22 88282552 5225 222 2522522 5882522522.


Artikel 11. Ontbinding en vereffening

A. Overlijden

Het overlijden van een van de vennoten leidt tot de automatische ontbinding van de vennootschap.

B. Vereffening en verdeling van het netto-actief

De vennootschap kan voorts worden ontbonden overeenkomstig het Artikel 4 'Duur van de vennootschap' van deze statuten, door een besluit van de algemene vergadering van vennoten, van rechtswege als gevolg van de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een van de vennoten of door een ander door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen de zaakvoerders van rechtswege vereffenaars zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaar of vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vastgesteld in Artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 12. Overige bepalingen

A. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.

B. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

C. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.

***


Gedaan te ________ op ________


Handtekeningen van de vennoten:

Document
weergeven dat in behandeling is

Oprichting van de commanditaire vennootschap ________

met adres:

________


Op ________ zijn ondergetekenden:

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

de "beherende vennoot";

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________;

de "stille vennoot";

hierna gezamenlijk de "vennoten" genoemd;

samengekomen om te besluiten tot de oprichting van een commanditaire vennootschap.


De beherende vennoot brengt een bedrag in van ________ EUR (________) en brengt ook de volgende inbreng in natura in:

________,

in ruil voor.

De stille vennoot brengt een bedrag in van ________ EUR (________) en brengt ook de volgende inbreng in natura in:

________,

in ruil voor ________ (________) aandelen.

De inbrengen in geld worden uiterlijk op de datum van de oprichting volstort op de bankrekening die op naam staat van de vennootschap.


STATUTEN
:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de Commanditaire Vennootschap (CommV).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in samenwerking met een derde:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van zodanige aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan de vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en voor zover de opzegging te goeder trouw is.

Ingeval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap niet onmogelijk wordt.


Artikel 5. Kapitaal

In ruil voor de inbrengen worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winsten/verliezen en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Iedere vennoot mag, wat betreft zijn aandeel in de vennootschap, een derde tot deelgenoot nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de andere vennoten vereist is.

De overdracht van aandelen kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, zoals bepaald in Artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 7. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris van het vermogen van de vennootschap en een jaarrekening op.


Artikel 8. Vennoten

A. 85282552288225285

82 825252252 22 2282225258222552 82222222 2822 5222528822 22 228222522 5528255228822 8225 52 82588222288822 852 52 822222288552. 82 828882 22 8222525825852 82222222 2822 8828528 5528255228822 8225 52 82588222288822 852 52 822222288552 222 828222 852 552 8285222. 522 828882 22 8222525825852 8222222 252 2222 222282 5555 852 8282555 8255885222, 222 2822 255852228 222 82825852. 85882222 22 555522882222, 55522 852 82225282 2822588 258528282222 552 255282255258 2222822 8225 55252882222 582 858222 552 82822255285 882222 2822 2822828 2222 25822 55522 852 8282555. 522 8222525825852 8222222 88 222 5522822 852 525522 5222528822 5528255228822 8225 5882 82588222288822 852 52 822222288552 8555552 582 52222 2222282522 82 28252525822 852 582 825825. 522 8222525825852 8222222 88 222 5522822 852 525522 222 588 52 2282225258222552 82222222 5222528822 5528255228822 8225 5882 82588222288822 852 52 822222288552 825822 582 25 222 22822222 852 2225522 52222 52 25222 852 52 822222288552 8555 22 22222.

B. 525222228225582822

82 82222222 2822 222 5522822 852 525522 22228 825822522 5225 52 5555 852 222 852 522 22 852 222 25528225525 8225 22825 5222 528822 225525285 882222 52 225222 852 552 828222552522.

C. Vergadering van vennoten

Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping op ________ om ________ uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Voorts wordt de vergadering op elk moment bijeengeroepen indien daar door de zaakvoerder(s) of door ________ van de vennoten om wordt verzocht.

De oproepingen tot de vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste ________ dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de vennoten. Indien alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen plaatsvinden.

De vennoten, verenigd in vergadering, nemen unaniem alle beslissingen die de vennootschap aanbelangen of die deze statuten wijzigen.

De vergaderingen kunnen slechts geldig besluiten indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Een vennoot die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien de vennoot gebruikmaakt van de volgende communicatiekanalen:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, mogen de vennoten via elektronische weg vanop afstand stemmen vòòr het plaatsvinden van de algemene vergadering, op voorwaarde dat het stemmen als volgt gebeurt:

________

De vennoot mag zich op de vergadering van vennoten door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

D. Winstbestemming

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

E. Terugtrekking

Een vennoot kan zich terugtrekken uit de vennootschap onder de volgende voorwaarden:

________

In dat geval zal de vennootschap niet worden ontbonden omwille van de terugtrekking. De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

F. Uitsluiting

Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap omwille van de volgende redenen:

________.

Dergelijke uitsluiting vereist een unanieme beslissing van de andere vennoten.

De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met de hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van een zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van benoeming.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen de zaakvoerders elk afzonderlijk handelen in hun bevoegdheden en de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de commanditaire vennootschap en is deze zaakvoerder een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.

Het mandaat van een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe wettige redenen bestaan alsook bij een eenparige beslissing van de vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:

  • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________


Artikel 10. 82225282

525252 8222222 82885822 2825 52 82588855282 2252522228- 22 8222528282822255285. 882 252 22 52 22228 852 52 822222288552 822522 22222 852 52 822222, 8582822, 2225822 22 525252 5285222222 22 22885582222 852 52 822222288552 22 252 852 52 25528225525(8) 5882 2252852582222 22 828885282222 22855222. 52 582 8258525 252 52 8222222 2885 222 85222 82522222822558222 22 88282552 5225 222 2522522 5882522522.


Artikel 11. Ontbinding en vereffening

A. Overlijden

Het overlijden van een van de vennoten leidt tot de automatische ontbinding van de vennootschap.

B. Vereffening en verdeling van het netto-actief

De vennootschap kan voorts worden ontbonden overeenkomstig het Artikel 4 'Duur van de vennootschap' van deze statuten, door een besluit van de algemene vergadering van vennoten, van rechtswege als gevolg van de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een van de vennoten of door een ander door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen de zaakvoerders van rechtswege vereffenaars zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaar of vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vastgesteld in Artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 12. Overige bepalingen

A. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.

B. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

C. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.

***


Gedaan te ________ op ________


Handtekeningen van de vennoten: