Statuten van een vennootschap onder firma

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de naam in van de op te richten vennootschap onder firma (zonder vermelding van 'vennootschap onder firma' of 'vof').

Hulp
nodig?
Model bewerken

Oprichting van de vennootschap onder firma ________

met adres:

________


Op ________ zijn ondergetekenden:

 • mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________ ;
 • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________ ;

hierna de "vennoten" genoemd;

samengekomen om te besluiten tot de oprichting van een vennootschap onder firma.


De vennoten brengen een bedrag in van ________ EUR (________) en brengen ook de volgende inbreng in natura in:

________.

Dit aanvangsvermogen wordt vertegenwoordigd door ________ (________) aandelen, waar als volgt wordt op ingeschreven:

 • ________, ________ schrijft in op ________ (________) aandelen;
 • ________, ________ schrijft in op ________ (________) aandelen

De inbrengen in geld worden uiterlijk op de datum van de oprichting volstort op de bankrekening die op naam staat van de vennootschap.


STATUTEN
:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de vennootschap onder firma (VOF).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in samenwerking met een derde:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, en van roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te kunnen werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan de vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en voor zover de opzegging te goeder trouw is.

Ingeval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap niet onmogelijk wordt.


Artikel 5. Kapitaal

In ruil voor de inbrengen worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winsten/verliezen en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Iedere vennoot mag, wat betreft zijn aandeel in de vennootschap, een derde tot deelgenoot nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de andere vennoten vereist is.

De overdracht van aandelen kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, zoals bepaald in Artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 7. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris van het vermogen van de vennootschap en een jaarrekening op.


Artikel 8. Vennoten

A. Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

B. 525222228225582822

82 82222222 2822 222 5522822 852 525522 22228 825822522 5225 52 5555 852 222 852 522 22 5225 52 5555 852 222 25528225525 8225 22825 5222 528822 225525285 882222 52 225222 852 552 828222552522.

C. Vergadering van vennoten

Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op ________ om ________ uur. De jaarlijkse vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Voorts wordt de vergadering op elk moment bijeengeroepen indien daar door de zaakvoerder(s) of door ________ van de vennoten om wordt verzocht.

De oproepingen tot de vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste ________ dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de vennoten. Indien alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen plaatsvinden.

De vennoten, verenigd in vergadering, nemen unaniem alle beslissingen die de vennootschap aanbelangen of die deze statuten wijzigen. De vergaderingen kunnen slechts geldig besluiten indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Een vennoot die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien deze gebruikmaakt van de volgende communicatiekanalen:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, mogen de vennoten via elektronische weg vanop afstand stemmen vòòr het plaatsvinden van de algemene vergadering, op voorwaarde dat het stemmen als volgt gebeurt:

________

De vennoot mag zich op de vergadering van vennoten door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

D. Winstbestemming

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

E. Terugtrekking

Een vennoot kan zich terugtrekken uit de vennootschap onder de volgende voorwaarden:

________

In dat geval zal de vennootschap niet worden ontbonden omwille van de terugtrekking. De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

F. Uitsluiting

Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap omwille van de volgende redenen:

________.

Dergelijke uitsluiting vereist een unanieme beslissing van de andere vennoten.

De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoot zijn, met de hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van een zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van benoeming.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, nemen de zaakvoerders gezamenlijk de beslissingen in het kader van hun bevoegdheden.

Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de vennootschap onder firma en is deze zaakvoerder een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.

Het mandaat van een een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe wettige redenen bestaan alsook bij een eenparige beslissing van de vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:

 • mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________
 • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________


Artikel 10. Controle

Iedere vennoot beschikt over de individuele onderzoeks-en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en andere documenten en geschriften van de vennootschap en kan van de zaakvoerder(s) alle ophelderingen en inlichtingen opvragen. In dit verband kan de vennoot zich ook laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.


Artikel 11. Ontbinding en vereffening

A. Overlijden

Het overlijden van een van de vennoten leidt tot de automatische ontbinding van de vennootschap.

B. 52522222822 22 825528822 852 522 22222-582822

82 822222288552 252 822528 825522 222822522 28252222228282 522 8528228 2 '8555 852 52 822222288552' 852 5222 82525222, 5225 222 8288582 852 52 58222222 82525525822 852 82222222, 852 5285288222 588 228282 852 52 2282285525285, 52 82522222822, 522 2588888822222 22 522 222228822 2282522222 852 222 852 52 82222222 22 5225 222 52525 5225 52 822 2288552822 2282 22 22825522288, 22 5225 222 2252852288222 8288888822.

5222858 852 2228825822 852 52 822222288552 258822 52 255282255258 852 5285288222 825222225558 2822, 222282 52 58222222 82525525822 525258 8288882. 82 82522222555 22 825222225558 528822 52 828222552522 22588 85822282285 82 8528228 5:28 2.8. 852 522 2228222 852 522222288552222 22 525228282222.


Artikel 12. Overige bepalingen

A. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.

B. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

C. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.

***


Gedaan te ________ op ________


Handtekeningen van de vennoten:

Document
weergeven dat in behandeling is

Oprichting van de vennootschap onder firma ________

met adres:

________


Op ________ zijn ondergetekenden:

 • mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________ ;
 • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________, met woonplaats te ________ ;

hierna de "vennoten" genoemd;

samengekomen om te besluiten tot de oprichting van een vennootschap onder firma.


De vennoten brengen een bedrag in van ________ EUR (________) en brengen ook de volgende inbreng in natura in:

________.

Dit aanvangsvermogen wordt vertegenwoordigd door ________ (________) aandelen, waar als volgt wordt op ingeschreven:

 • ________, ________ schrijft in op ________ (________) aandelen;
 • ________, ________ schrijft in op ________ (________) aandelen

De inbrengen in geld worden uiterlijk op de datum van de oprichting volstort op de bankrekening die op naam staat van de vennootschap.


STATUTEN
:

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft als rechtsvorm de vennootschap onder firma (VOF).

De vennootschap krijgt de naam "________".


Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel is:

________

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde, alleen of in samenwerking met een derde:

________

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, en van roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te kunnen werken.

De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.

De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen en particulieren.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.


Artikel 4. Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan de vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn en voor zover de opzegging te goeder trouw is.

Ingeval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap niet onmogelijk wordt.


Artikel 5. Kapitaal

In ruil voor de inbrengen worden ________ aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winsten/verliezen en in het vereffeningssaldo.


Artikel 6. Overdracht van aandelen

De aandelen kunnen niet worden overgedragen.

Iedere vennoot mag, wat betreft zijn aandeel in de vennootschap, een derde tot deelgenoot nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de andere vennoten vereist is.

De overdracht van aandelen kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, zoals bepaald in Artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 7. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris van het vermogen van de vennootschap en een jaarrekening op.


Artikel 8. Vennoten

A. Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

B. 525222228225582822

82 82222222 2822 222 5522822 852 525522 22228 825822522 5225 52 5555 852 222 852 522 22 5225 52 5555 852 222 25528225525 8225 22825 5222 528822 225525285 882222 52 225222 852 552 828222552522.

C. Vergadering van vennoten

Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op ________ om ________ uur. De jaarlijkse vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Voorts wordt de vergadering op elk moment bijeengeroepen indien daar door de zaakvoerder(s) of door ________ van de vennoten om wordt verzocht.

De oproepingen tot de vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden ten minste ________ dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de vennoten. Indien alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen plaatsvinden.

De vennoten, verenigd in vergadering, nemen unaniem alle beslissingen die de vennootschap aanbelangen of die deze statuten wijzigen. De vergaderingen kunnen slechts geldig besluiten indien alle vennoten vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Een vennoot die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige op de algemene vergadering indien deze gebruikmaakt van de volgende communicatiekanalen:

________

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, mogen de vennoten via elektronische weg vanop afstand stemmen vòòr het plaatsvinden van de algemene vergadering, op voorwaarde dat het stemmen als volgt gebeurt:

________

De vennoot mag zich op de vergadering van vennoten door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

D. Winstbestemming

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

E. Terugtrekking

Een vennoot kan zich terugtrekken uit de vennootschap onder de volgende voorwaarden:

________

In dat geval zal de vennootschap niet worden ontbonden omwille van de terugtrekking. De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

F. Uitsluiting

Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap omwille van de volgende redenen:

________.

Dergelijke uitsluiting vereist een unanieme beslissing van de andere vennoten.

De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.


Artikel 9. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoot zijn, met de hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van een zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van benoeming.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, nemen de zaakvoerders gezamenlijk de beslissingen in het kader van hun bevoegdheden.

Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de vennootschap onder firma en is deze zaakvoerder een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.

Het mandaat van een een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe wettige redenen bestaan alsook bij een eenparige beslissing van de vennoten.

De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder:

 • mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________
 • Mevrouw ________, ________, geboren te ________ op ________


Artikel 10. Controle

Iedere vennoot beschikt over de individuele onderzoeks-en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en andere documenten en geschriften van de vennootschap en kan van de zaakvoerder(s) alle ophelderingen en inlichtingen opvragen. In dit verband kan de vennoot zich ook laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.


Artikel 11. Ontbinding en vereffening

A. Overlijden

Het overlijden van een van de vennoten leidt tot de automatische ontbinding van de vennootschap.

B. 52522222822 22 825528822 852 522 22222-582822

82 822222288552 252 822528 825522 222822522 28252222228282 522 8528228 2 '8555 852 52 822222288552' 852 5222 82525222, 5225 222 8288582 852 52 58222222 82525525822 852 82222222, 852 5285288222 588 228282 852 52 2282285525285, 52 82522222822, 522 2588888822222 22 522 222228822 2282522222 852 222 852 52 82222222 22 5225 222 52525 5225 52 822 2288552822 2282 22 22825522288, 22 5225 222 2252852288222 8288888822.

5222858 852 2228825822 852 52 822222288552 258822 52 255282255258 852 5285288222 825222225558 2822, 222282 52 58222222 82525525822 525258 8288882. 82 82522222555 22 825222225558 528822 52 828222552522 22588 85822282285 82 8528228 5:28 2.8. 852 522 2228222 852 522222288552222 22 525228282222.


Artikel 12. Overige bepalingen

A. Het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december ________.

B. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats op ________.

C. E-mailadres en website

Het e-mailadres van de vennootschap is: ________.

De website van de vennootschap is: ________.

***


Gedaan te ________ op ________


Handtekeningen van de vennoten: