Statuten van een Vereniging zonder Winstoogmerk

Voortgang:
0%
?
X

Een vereniging moet worden opgericht door ten minste 2 leden. Vermeld het aantal stichtende leden die deelnemen aan de oprichting van de vereniging.

Hulp
nodig?
Model bewerken

De oprichters:

- ________, wonende te ________;

- ________, wonende te ________.


verklaren om onderling een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de statuten als volgt vast te stellen:TITEL I – MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR


Artikel 1
– Naam

De vzw draagt de naam: "________".

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op het volgende adres: ________.

Artikel 3 – Doel

De vereniging heeft als doel:

________

Zij streeft haar doel met alle middelen na, en in het bijzonder als volgt:

________

Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen of vergemakkelijken, met inbegrip van de oprichting van, het beheer van of de deelname in diensten of instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de verwezenlijking van het doel dat zij zich heeft gesteld.

Artikel 4 – Duur

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.


TITEL II – LEDEN

Artikel 5 – Samenstelling

De vereniging is samengesteld uit vaste leden.

Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan ________. Hun aantal is onbeperkt.

Naast de wettelijke vereisten genieten de vaste leden de rechten en zijn zij gebonden aan de verplichten die in deze statuten staan gespecificeerd.

Artikel 6 – Vaste leden

Zijn vaste leden:

________

Zij genieten de meest uitgebreide rechten van de vereniging.

Artikel 7 – Ledenregister

De vereniging houdt, via haar bestuursorgaan, een ledenregister bij in overeenstemming met de wet.

Artikel 8 – Ontslag, uitsluiting, schorsing

Elk lid kan zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door een schriftelijk ontslag te sturen naar het bestuursorgaan.

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Het niet naleven van de statuten, ernstige inbreuken op het inwendig reglement, de gedragsregels, ernstig wangedrag, handelingen of uitingen die de goede naam of het aanzien van de vereniging kunnen aantasten, overlijden of faillissement, zijn handelingen die kunnen leiden tot de uitsluiting van een lid.

De uitsluiting van een vast lid kan slechts worden beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het bestuursorgaan kan de betrokken leden schorsen tot het besluit van de Algemene Vergadering.

De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden, evenals de schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van het overleden of failliete lid, hebben geen recht op het aandelenkapitaal. Zij mogen geen verklaring, boekhouding, terugbetaling van bijdragen, verzegeling of inventaris vragen of eisen.


TITEL III – BIJDRAGEN

Artikel 9 – Bijdragen

De leden zijn niet verplicht om een toetredingsprijs of bijdrage te betalen. Zij ondersteunen de vereniging actief met hun capaciteiten en toewijding.


TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 – Samenstelling

De Algemene Vergadering brengt alle volwaardige leden samen.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de Ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

Het bestuursorgaan kan elke persoon uitnodigen om de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te wonen. De algemene vergadering beslist over de opportuniteit van deze uitnodiging.

Artikel 11 – Bevoegdheid

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegekend.

Zij is bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- de benoeming en het ontslag van commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging in geval van toekenning van een bezoldiging;
- de jaarlijkse kwijting aan bestuurders en eventuele commissarissen;
- de jaarlijkse goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de benoeming of het ontslag van de vereffenaar;
- de toelating en uitsluiting van de leden;
- de beslissing om een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen elk lid van de vereniging, elke bestuurder, elke commissaris, elke persoon die gemachtigd is om de vereniging of elke door de algemene vergadering aangewezen vertegenwoordiger te vertegenwoordigen;
- de omvorming van de vereniging tot een vennootschap met een maatschappelijk doel;
- de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement;
- alle andere gevallen die de statuten of de wet vereisen.

Artikel 12 – Gewone Algemene Vergadering

De Gewone Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden, binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Zij heeft verplicht als agendapunt:

- de voorstelling van het jaarverslag van het bestuursorgaan;
- de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar;
- de voorlopige begroting voor het volgende boekjaar.

Artikel 13 – Buitengewone Algemene Vergadering

De vereniging kan ook te allen tijde bij besluit van het bestuursorgaan in een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden, in het bijzonder op verzoek van ten minste een vijfde van de gewone leden.

Artikel 14 – Oproeping

Alle vaste leden moeten ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering worden opgeroepen.

In de oproeping worden de dag, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering vermeld.

Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de vaste leden wordt ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 15 – Aanwezigheidsquorum

Behoudens in de gevallen waarin deze statuten of de wet anders bepalen, zal de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 16 – Volmachten

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits de vertegenwoordiger zelf lid is van de vereniging.

Elke vertegenwoordiger mag maximaal beschikken over.

Artikel 17 – Beraadslagingen

De Algemene Vergadering beraadslaagt over alle agendapunten. Bij wijze van uitzondering kan het ook geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Alle vaste leden hebben gelijke stemrechten.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aangenomen, met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in deze statuten of in de wet.

Bij gelijke stemming, is die van de Voorzitter of de bestuurder die hem/haar vervangt doorslaggevend, tenzij er maar 2 bestuurders zijn, in welk geval de stemming uitgesteld is tot de volgende vergadering.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.

Artikel 18 – Wijziging van de statuten

De Algemene Vergadering kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping worden vermeld en indien ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Amendementen worden slechts aanvaard indien zij ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden krijgen, met uitzondering van amendementen die van invloed zijn op het doel van de vereniging, die ten minste vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet krijgen.

Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen na een periode van ten minste vijftien dagen. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar steeds met betrekking tot de meerderheid van de voorziene stemmen.

Artikel 19 – Register van besluiten

De besluiten van de Vergadering worden vastgelegd in een register van notulen, medeondertekend door de Voorzitter en een bestuurder.

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het door alle leden in ruime zin kan worden geraadpleegd, na een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur waarmee het lid de datum en het tijdstip van de controle moet overeenkomen. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 20 – Bekendmaking van besluiten

Overeenkomstig de wet worden elke wijziging van de statuten en elke akte betreffende de benoeming of de beëindiging van het mandaat van bestuurders of commissarissen onverwijld neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de griffier.


TITEL V – BESTUUR

Artikel 21 – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van minstens drie personen, tenzij de vereniging slechts twee leden telt, in welk geval het bestuursorgaan uit slechts twee personen mag bestaan. Dit orgaan wordt het bestuur of het bestuursorgaan genoemd.

De bestuurders worden uitsluitend gekozen uit de leden.

Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een bepaalde duur, gelijk aan ________. Na afloop van hun mandaat zijn de aftredende leden van de Raad van Bestuur niet herverkiesbaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 22 – Functies

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Dezelfde bestuurder kan in meer dan één functie worden benoemd.

In geval van verhindering van de Voorzitter zal zijn functie worden uitgeoefend door de oudste van de aanwezige bestuurders of door enige andere persoon die door het bestuursorgaan wordt aangewezen.

Artikel 23 – Ontslag, herroeping, vacature

Elke bestuurder die ontslag wenst te nemen, moet het bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing. Zijn ontslag wordt onmiddellijk van kracht, tenzij dit ertoe leidt dat het aantal bestuurders onder het minimumaantal daalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

In geval van een vacature kan de algemene vergadering een voorlopige bewindvoerder aanwijzen. In dat geval voltooit hij de ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt. Indien er geen benoeming plaatsvindt, zal het bestuursorgaan in de vacature voorzien.

Artikel 24 – Vergaderingen

Het bestuur komt bijeen wanneer de behoeften van de vereniging dit vereisen en wanneer de voorzitter of ten minste twee van zijn leden daarom verzoeken.

Oproepen tot vergaderingen worden ten minste drie kalenderdagen voor de datum van de vergadering door de secretaris of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder, per gewone brief, per e-mail of zelfs mondeling, verzonden. Zij bevatten de agenda, de datum en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. De documenten die ter bespreking aan het bestuursorgaan worden voorgelegd, zijn bij deze mailing gevoegd. Indien zij bij wijze van uitzondering niet beschikbaar blijken te zijn op het ogenblik van de bijeenroeping van de vergadering, moeten zij voor raadpleging beschikbaar zijn voor de genoemde raad van bestuur.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een ondertekende schriftelijke volmacht.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of vertegenwoordigd is geweest op een vergadering van het bestuursorgaan, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Een bestuurder kan ook afzien van het recht om een klacht in te dienen over het ontbreken of de onregelmatigheid van de kennisgeving, voor of na de vergadering waaraan hij of zij niet heeft deelgenomen.

Het Bestuur kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen wiens aanwezigheid hij noodzakelijk acht, uitsluitend met raadgevende stem.

Artikel 25 – Beraadslaging

Het Bestuur beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Haar besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijke stemming, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in de vorm van notulen, medeondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een speciaal register. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

Artikel 26828222552522

822 8282555 52222 52 5582822 828222552522 8225 52 5528288255282 22 522 825225 852 52 8252282822. 52228 52 55252882222 582 5225 52 822 22 5222 82525222 552 52 58222222 82525525822 2822 822582525522, 2822 852 5555 82822255285 58222882222.


TITEL VI – 882525855 8555558

Artikel 27852288228 8282555

822 8282555 252 82255852 828222552522 528222522 552 222 552288228 82825558252552 828255252 582 222 22 2225 22582222, 58 552 2822 82825555258, 582 82 582 522552825285 55252822.

82 828222552522 852 522 552288228 8282555 2822 8222522 222 52 5522882282 8282555855252882222 852 52 8252282822:

- 582 52 825222222 852 522 552288228 825225 852 52 552 2822 28258282222;
- 582, 822228 552 228522 552 828522 22 822228 552 82225288225 25552225, 52 25882222282 852 52 8555 852 8282555 2822 52852855558222.

82 5555 852 522 2525552 852 52 2252822225522 8225 522 552288228 8282555, 552 525282588555 252 2822, 82552 85822282285 5225 522 82825558252552.

2522225 52 22528222255 8282555525 222 22252252 588 8282555525, 82222222 522 28252 852 522 2525552 852 52 8282555525 55222528885 522 28252 852 522 2525552 852 52 22528222255 8282555525.

822 8282555 252, 22 282 22228882 22 222525 2885 22 222222 8255228225522, 52 2528282 852 52 82552282255288222 8225 522 552288228 8282555 8228258222.

82 55252882222 222 8225222822 222 52 822222822 22 52 82282582822 852 52 25282828 852 52 552 522 552288228 8282555 225282222552 22582222 825522 2282588285 225 2582282 852 52 828528522 852 5222552528 2225228225 22 28252222228282 52 822 222588882255.


TITEL VII – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 28 – Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Zij kan deze vertegenwoordiging echter toevertrouwen aan een vertegenwoordigend orgaan bestaande uit één of meer bestuurders of één of meer derden van de vereniging die individueel of gezamenlijk optreden, al naar gelang het geval. De persoon of personen die deel uitmaken van het vertegenwoordigingsorgaan zijn niet verplicht hun bevoegdheden tegenover derden te rechtvaardigen.

De duur van hun mandaat en hun eventuele herverkiezing worden bepaald door het bestuur. Zij kunnen te allen tijde door hem worden herroepen.

De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden onverwijld ter griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd en overeenkomstig de wet gepubliceerd.


TITEL VIII – OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 29 – Intern reglement

Het intern reglement kan door de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering, die met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden besluit.

Artikel 30 – Boekjaar

Het boekjaar begint op ________ en eindigt op ________.

Artikel 31 – Rekeningen en budgetten

De rekening van het vorige boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de raad van bestuur.

De rekeningen en budgetten van de vereniging worden bijgehouden, bewaard en gepubliceerd in overeenstemming met de wet.

Artikel 32 – Raadpleging van registers en boekhouddocumenten

Ieder lid kan op eenvoudig schriftelijk en met redenen omkleed verzoek aan de Raad van Bestuur het ledenregister, alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, de Raad van Bestuur en alle boekhoudkundige documenten van de vereniging raadplegen. Het lid dient aan te geven tot welke documenten hij of zij toegang wenst te krijgen. De Raad van Bestuur stelt een datum vast voor de raadpleging van de documenten met het lid. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 33 – Ontbinding

In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen, hun bevoegdheden bepalen en de verdeling van de nettoactiva van de vennootschap aangeven. Deze toewijzing moet gebeuren ten gunste van een belangeloos doel dat zo dicht mogelijk bij dat van de vereniging ligt.

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de taken van de vereffenaar(s), de sluiting van de vereffening, alsook de toewijzing van de nettoactiva, wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd overeenkomstig de wet.

Artikel 34 – Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Dit zijn de statuten.


Na de goedkeuring van deze statuten heeft de Algemene Vergadering vandaag de volgende bestuurders verkozen:

- ________, geboren te ________, op ________ en wonende te ________;

- ________, geboren te ________, op ________ en wonende te ________


die dit mandaat aanvaarden.Gedaan te ________, op ________.Handtekeningen van de oprichters
:

Document
weergeven dat in behandeling is

De oprichters:

- ________, wonende te ________;

- ________, wonende te ________.


verklaren om onderling een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de statuten als volgt vast te stellen:TITEL I – MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUUR


Artikel 1
– Naam

De vzw draagt de naam: "________".

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, op het volgende adres: ________.

Artikel 3 – Doel

De vereniging heeft als doel:

________

Zij streeft haar doel met alle middelen na, en in het bijzonder als volgt:

________

Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen of vergemakkelijken, met inbegrip van de oprichting van, het beheer van of de deelname in diensten of instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de verwezenlijking van het doel dat zij zich heeft gesteld.

Artikel 4 – Duur

De vereniging is opgericht voor een onbepaalde duur.


TITEL II – LEDEN

Artikel 5 – Samenstelling

De vereniging is samengesteld uit vaste leden.

Het aantal vaste leden mag niet minder zijn dan ________. Hun aantal is onbeperkt.

Naast de wettelijke vereisten genieten de vaste leden de rechten en zijn zij gebonden aan de verplichten die in deze statuten staan gespecificeerd.

Artikel 6 – Vaste leden

Zijn vaste leden:

________

Zij genieten de meest uitgebreide rechten van de vereniging.

Artikel 7 – Ledenregister

De vereniging houdt, via haar bestuursorgaan, een ledenregister bij in overeenstemming met de wet.

Artikel 8 – Ontslag, uitsluiting, schorsing

Elk lid kan zich te allen tijde uit de vereniging terugtrekken door een schriftelijk ontslag te sturen naar het bestuursorgaan.

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Het niet naleven van de statuten, ernstige inbreuken op het inwendig reglement, de gedragsregels, ernstig wangedrag, handelingen of uitingen die de goede naam of het aanzien van de vereniging kunnen aantasten, overlijden of faillissement, zijn handelingen die kunnen leiden tot de uitsluiting van een lid.

De uitsluiting van een vast lid kan slechts worden beslist door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het bestuursorgaan kan de betrokken leden schorsen tot het besluit van de Algemene Vergadering.

De ontslagnemende, geschorste of uitgesloten leden, evenals de schuldeisers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van het overleden of failliete lid, hebben geen recht op het aandelenkapitaal. Zij mogen geen verklaring, boekhouding, terugbetaling van bijdragen, verzegeling of inventaris vragen of eisen.


TITEL III – BIJDRAGEN

Artikel 9 – Bijdragen

De leden zijn niet verplicht om een toetredingsprijs of bijdrage te betalen. Zij ondersteunen de vereniging actief met hun capaciteiten en toewijding.


TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10 – Samenstelling

De Algemene Vergadering brengt alle volwaardige leden samen.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de Ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

Het bestuursorgaan kan elke persoon uitnodigen om de Algemene Vergadering geheel of gedeeltelijk als waarnemer of adviseur bij te wonen. De algemene vergadering beslist over de opportuniteit van deze uitnodiging.

Artikel 11 – Bevoegdheid

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegekend.

Zij is bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- de benoeming en het ontslag van commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging in geval van toekenning van een bezoldiging;
- de jaarlijkse kwijting aan bestuurders en eventuele commissarissen;
- de jaarlijkse goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de benoeming of het ontslag van de vereffenaar;
- de toelating en uitsluiting van de leden;
- de beslissing om een vordering tot schadevergoeding in te stellen tegen elk lid van de vereniging, elke bestuurder, elke commissaris, elke persoon die gemachtigd is om de vereniging of elke door de algemene vergadering aangewezen vertegenwoordiger te vertegenwoordigen;
- de omvorming van de vereniging tot een vennootschap met een maatschappelijk doel;
- de goedkeuring en wijziging van het huishoudelijk reglement;
- alle andere gevallen die de statuten of de wet vereisen.

Artikel 12 – Gewone Algemene Vergadering

De Gewone Algemene Vergadering wordt ten minste eenmaal per jaar gehouden, binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Zij heeft verplicht als agendapunt:

- de voorstelling van het jaarverslag van het bestuursorgaan;
- de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar;
- de voorlopige begroting voor het volgende boekjaar.

Artikel 13 – Buitengewone Algemene Vergadering

De vereniging kan ook te allen tijde bij besluit van het bestuursorgaan in een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen worden, in het bijzonder op verzoek van ten minste een vijfde van de gewone leden.

Artikel 14 – Oproeping

Alle vaste leden moeten ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering worden opgeroepen.

In de oproeping worden de dag, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering vermeld.

Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de vaste leden wordt ondertekend, moet op de agenda worden geplaatst.

Artikel 15 – Aanwezigheidsquorum

Behoudens in de gevallen waarin deze statuten of de wet anders bepalen, zal de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 16 – Volmachten

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits de vertegenwoordiger zelf lid is van de vereniging.

Elke vertegenwoordiger mag maximaal beschikken over.

Artikel 17 – Beraadslagingen

De Algemene Vergadering beraadslaagt over alle agendapunten. Bij wijze van uitzondering kan het ook geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Alle vaste leden hebben gelijke stemrechten.

De besluiten van de Algemene Vergadering worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aangenomen, met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in deze statuten of in de wet.

Bij gelijke stemming, is die van de Voorzitter of de bestuurder die hem/haar vervangt doorslaggevend, tenzij er maar 2 bestuurders zijn, in welk geval de stemming uitgesteld is tot de volgende vergadering.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen zijn uitgesloten van de berekening.

Artikel 18 – Wijziging van de statuten

De Algemene Vergadering kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten indien de wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping worden vermeld en indien ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Amendementen worden slechts aanvaard indien zij ten minste twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden krijgen, met uitzondering van amendementen die van invloed zijn op het doel van de vereniging, die ten minste vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet krijgen.

Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen na een periode van ten minste vijftien dagen. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar steeds met betrekking tot de meerderheid van de voorziene stemmen.

Artikel 19 – Register van besluiten

De besluiten van de Vergadering worden vastgelegd in een register van notulen, medeondertekend door de Voorzitter en een bestuurder.

Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar het door alle leden in ruime zin kan worden geraadpleegd, na een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur waarmee het lid de datum en het tijdstip van de controle moet overeenkomen. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 20 – Bekendmaking van besluiten

Overeenkomstig de wet worden elke wijziging van de statuten en elke akte betreffende de benoeming of de beëindiging van het mandaat van bestuurders of commissarissen onverwijld neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad door de griffier.


TITEL V – BESTUUR

Artikel 21 – Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van minstens drie personen, tenzij de vereniging slechts twee leden telt, in welk geval het bestuursorgaan uit slechts twee personen mag bestaan. Dit orgaan wordt het bestuur of het bestuursorgaan genoemd.

De bestuurders worden uitsluitend gekozen uit de leden.

Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een bepaalde duur, gelijk aan ________. Na afloop van hun mandaat zijn de aftredende leden van de Raad van Bestuur niet herverkiesbaar.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan. Zij zijn enkel verantwoording verschuldigd aan de vereniging voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 22 – Functies

Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Dezelfde bestuurder kan in meer dan één functie worden benoemd.

In geval van verhindering van de Voorzitter zal zijn functie worden uitgeoefend door de oudste van de aanwezige bestuurders of door enige andere persoon die door het bestuursorgaan wordt aangewezen.

Artikel 23 – Ontslag, herroeping, vacature

Elke bestuurder die ontslag wenst te nemen, moet het bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing. Zijn ontslag wordt onmiddellijk van kracht, tenzij dit ertoe leidt dat het aantal bestuurders onder het minimumaantal daalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

In geval van een vacature kan de algemene vergadering een voorlopige bewindvoerder aanwijzen. In dat geval voltooit hij de ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt. Indien er geen benoeming plaatsvindt, zal het bestuursorgaan in de vacature voorzien.

Artikel 24 – Vergaderingen

Het bestuur komt bijeen wanneer de behoeften van de vereniging dit vereisen en wanneer de voorzitter of ten minste twee van zijn leden daarom verzoeken.

Oproepen tot vergaderingen worden ten minste drie kalenderdagen voor de datum van de vergadering door de secretaris of, bij gebrek daaraan, door een bestuurder, per gewone brief, per e-mail of zelfs mondeling, verzonden. Zij bevatten de agenda, de datum en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. De documenten die ter bespreking aan het bestuursorgaan worden voorgelegd, zijn bij deze mailing gevoegd. Indien zij bij wijze van uitzondering niet beschikbaar blijken te zijn op het ogenblik van de bijeenroeping van de vergadering, moeten zij voor raadpleging beschikbaar zijn voor de genoemde raad van bestuur.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door middel van een ondertekende schriftelijke volmacht.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of vertegenwoordigd is geweest op een vergadering van het bestuursorgaan, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen. Een bestuurder kan ook afzien van het recht om een klacht in te dienen over het ontbreken of de onregelmatigheid van de kennisgeving, voor of na de vergadering waaraan hij of zij niet heeft deelgenomen.

Het Bestuur kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen wiens aanwezigheid hij noodzakelijk acht, uitsluitend met raadgevende stem.

Artikel 25 – Beraadslaging

Het Bestuur beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Haar besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijke stemming, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De besluiten van het Bestuur worden vastgelegd in de vorm van notulen, medeondertekend door de voorzitter en de secretaris en ingeschreven in een speciaal register. Dit register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel.

Artikel 26828222552522

822 8282555 52222 52 5582822 828222552522 8225 52 5528288255282 22 522 825225 852 52 8252282822. 52228 52 55252882222 582 5225 52 822 22 5222 82525222 552 52 58222222 82525525822 2822 822582525522, 2822 852 5555 82822255285 58222882222.


TITEL VI – 882525855 8555558

Artikel 27852288228 8282555

822 8282555 252 82255852 828222552522 528222522 552 222 552288228 82825558252552 828255252 582 222 22 2225 22582222, 58 552 2822 82825555258, 582 82 582 522552825285 55252822.

82 828222552522 852 522 552288228 8282555 2822 8222522 222 52 5522882282 8282555855252882222 852 52 8252282822:

- 582 52 825222222 852 522 552288228 825225 852 52 552 2822 28258282222;
- 582, 822228 552 228522 552 828522 22 822228 552 82225288225 25552225, 52 25882222282 852 52 8555 852 8282555 2822 52852855558222.

82 5555 852 522 2525552 852 52 2252822225522 8225 522 552288228 8282555, 552 525282588555 252 2822, 82552 85822282285 5225 522 82825558252552.

2522225 52 22528222255 8282555525 222 22252252 588 8282555525, 82222222 522 28252 852 522 2525552 852 52 8282555525 55222528885 522 28252 852 522 2525552 852 52 22528222255 8282555525.

822 8282555 252, 22 282 22228882 22 222525 2885 22 222222 8255228225522, 52 2528282 852 52 82552282255288222 8225 522 552288228 8282555 8228258222.

82 55252882222 222 8225222822 222 52 822222822 22 52 82282582822 852 52 25282828 852 52 552 522 552288228 8282555 225282222552 22582222 825522 2282588285 225 2582282 852 52 828528522 852 5222552528 2225228225 22 28252222228282 52 822 222588882255.


TITEL VII – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 28 – Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

Zij kan deze vertegenwoordiging echter toevertrouwen aan een vertegenwoordigend orgaan bestaande uit één of meer bestuurders of één of meer derden van de vereniging die individueel of gezamenlijk optreden, al naar gelang het geval. De persoon of personen die deel uitmaken van het vertegenwoordigingsorgaan zijn niet verplicht hun bevoegdheden tegenover derden te rechtvaardigen.

De duur van hun mandaat en hun eventuele herverkiezing worden bepaald door het bestuur. Zij kunnen te allen tijde door hem worden herroepen.

De handelingen met betrekking tot de benoeming of de beëindiging van de functies van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden onverwijld ter griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd en overeenkomstig de wet gepubliceerd.


TITEL VIII – OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 29 – Intern reglement

Het intern reglement kan door de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door de Algemene Vergadering, die met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden besluit.

Artikel 30 – Boekjaar

Het boekjaar begint op ________ en eindigt op ________.

Artikel 31 – Rekeningen en budgetten

De rekening van het vorige boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de raad van bestuur.

De rekeningen en budgetten van de vereniging worden bijgehouden, bewaard en gepubliceerd in overeenstemming met de wet.

Artikel 32 – Raadpleging van registers en boekhouddocumenten

Ieder lid kan op eenvoudig schriftelijk en met redenen omkleed verzoek aan de Raad van Bestuur het ledenregister, alle notulen en besluiten van de algemene vergadering, de Raad van Bestuur en alle boekhoudkundige documenten van de vereniging raadplegen. Het lid dient aan te geven tot welke documenten hij of zij toegang wenst te krijgen. De Raad van Bestuur stelt een datum vast voor de raadpleging van de documenten met het lid. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 33 – Ontbinding

In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering de vereffenaar(s) benoemen, hun bevoegdheden bepalen en de verdeling van de nettoactiva van de vennootschap aangeven. Deze toewijzing moet gebeuren ten gunste van een belangeloos doel dat zo dicht mogelijk bij dat van de vereniging ligt.

Elke beslissing met betrekking tot de ontbinding, de voorwaarden van de vereffening, de benoeming en de beëindiging van de taken van de vereffenaar(s), de sluiting van de vereffening, alsook de toewijzing van de nettoactiva, wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd overeenkomstig de wet.

Artikel 34 – Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien, wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.


Dit zijn de statuten.


Na de goedkeuring van deze statuten heeft de Algemene Vergadering vandaag de volgende bestuurders verkozen:

- ________, geboren te ________, op ________ en wonende te ________;

- ________, geboren te ________, op ________ en wonende te ________


die dit mandaat aanvaarden.Gedaan te ________, op ________.Handtekeningen van de oprichters
: