Telewerk policy

Voortgang:
0%
?
X

Vul hier de maatschappelijke benaming van de onderneming (d.i. de juridische naam en de rechtsvorm) in die deze telewerk policy wil invoeren.

Hulp
nodig?
Model bewerken

TELEWERK POLICY

________
________

BIJLAGE BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT

Versie van ________


PREAMBULE

Deze policy stelt de regels vast aangaande telewerk binnen ________. De modaliteiten houden verband met de mogelijkheid tot het verrichten van structureel telewerk binnen de onderneming.

Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Het verrichten van telewerk is gefundeerd op vertrouwen tussen ________ en de werknemer. Het telewerk is een manier waarop werknemers hun werk en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen.


I. Principes

1. Vrijwillig karakter

Elk geval van telewerk is gebaseerd op vrijwilligheid van de werknemer en vereist tevens het akkoord van de manager / leidinggevende van de werknemer.

De werknemer die telewerk verricht garandeert zijn of haar taken ongestoord, zorgvuldig en efficiënt uit te voeren en op de manier overeengekomen tussen ________ en de werknemer. De werknemer die telewerk verricht moet te allen tijde kunnen aantonen voldoende autonoom te kunnen werken.

2. Schriftelijke overeenkomst

De werknemer kan slechts telewerk verrichten op voorwaarde dat ________ en de werknemer een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, uiterlijk voor het aanvangen van de uitvoering van enig telewerk, in verband met de concrete modaliteiten van het telewerk. Deze schriftelijke overeenkomst bestaat uit een bijlage aan de arbeidsovereenkomst of kan bestaan uit de toepasselijke modaliteiten uit de lopende arbeidsovereenkomst tussen ________ en de werknemer zelf.

In deze individuele overeenkomst zullen de volgende modaliteiten altijd worden vastgelegd:

 • de frequentie van het telewerk, en eventueel (i) de dagen waarop telewerk wordt verricht; en (ii) de dagen en/of tijdstippen van aanwezigheid in de onderneming;
 • de ogenblikken waarop of de periodes tijdens dewelke de werknemer bereikbaar moet zijn en via welke communicatiemiddelen;
 • de modaliteiten van de apparatuur en de technische ondersteuning waar de werknemer tijdens het telewerk beroep op kan doen;
 • de eventuele vergoeding door ________ van de kosten verbonden aan het telewerk;
 • de eventuele modaliteiten in verband met het stopzetten van het telewerk;
 • de plaats of plaatsen die de werknemer heeft gekozen om het werk te verrichten of de manier van meedelen ervan.


II. Structureel telewerk

1. Regelmatig karakter

Het structureel telewerk is het telewerk dat op regelmatige en niet-incidentele basis wordt uitgevoerd, en is onderworpen aan de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85.

2. Structureel telewerk bij ________

Structureel telewerk kan door een werknemer met een voltijdse tewerkstelling aangevraagd worden voor maximaal ________ dagen per week. Voor werknemers in een deeltijdse tewerkstelling geldt dit aantal pro rata.

Een werknemer kan ook een aanvraag doen voor een halve dag telewerk.

Een of meerdere vaste dagen voor structureel telewerk zijn niet mogelijk. Dit kan dan ook op geen enkele manier een verworven recht zijn van de werknemer.

3. Aanvragen van structureel telewerk

De aanvraag voor structureel telewerk dient minstens ________ op voorhand te worden gedaan, en meer bepaald als volgt:

________

Het verrichten van telewerk vereist aldus het akkoord van de manager / leidinggevende van de betreffende werknemer. De werknemer dient in geval van telewerk met zijn of haar manager / leidinggevende de taken en werkzaamheden te bespreken die hij of zij kan uitvoeren tijdens het telewerk.

________ behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een reeds goedgekeurde telewerkdag alsnog in te trekken omwille van redenen van urgentie of vereiste aanwezigheid.


III. Functies en activiteiten die in aanmerking komen voor telewerk

De werkzaamheden van de werknemer moeten geschikt zijn om middels telewerk uitgevoerd te worden. Eventuele technische beperkingen of de aard van de taken van de werknemer kan het verrichten van telewerk uitsluiten.


IV. Arbeidsvoorwaarden

De werknemer die telewerk verricht, geniet dezelfde rechten inzake individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden als de werknemers die op de bedrijfslocatie van ________ werken. De werknemer is eveneens onderworpen aan een gelijkwaardige werkbelasting en aan gelijkwaardige prestatienormen als deze andere werknemers.


V. Plaats

Telewerk kan worden verricht in de woning van de werknemer of in een andere door de werknemer gekozen plaats.

De werknemer garandeert evenwel dat die werkplaats een gezonde en veilige omgeving is. De werknemer moet garanderen dat de omstandigheden waarin hij of zij het telewerk verricht geschikt zijn om de werkzaamheden volledig en geconcentreerd te verrichten.


VI. Arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en cao's

________ en de werknemers dienen ten allen tijde alle bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement en de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven.

Voor zover aanwezig binnen de onderneming leeft de werknemer alle andere policies (zoals, doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing binnen de onderneming, de car policy, e-mail en internet policy, gsm/smartphone policy, data protection policy, gedragscode, etc.) na tijdens de uitvoering van het telewerk.


VII. Werkuren

Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur (zoals bepaald in het arbeidsreglement) organiseert de werknemer zelf het werk dat tijdens het telewerk verricht wordt.

Voor de werknemers wiens arbeidstijd moet worden geregistreerd, gelden de volgende regels:

________

Tijdens het telewerk kunnen geen overuren worden gepresteerd behoudens met uitdrukkelijke goedkeuring van de manager / leidinggevende.


VIII. Bereikbaarheid van de werknemer

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, moet de werknemer te allen tijde bereikbaar zijn, in de eerste plaats voor zijn of haar leidinggevende / manager en directe collega's, tijdens het uitvoeren van het telewerk.

Die bereikbaarheid wordt meer bepaald als volgt gegarandeerd:

________

Eventuele uitzonderingen of afwijkingen in dit verband zullen worden vermeld in de schriftelijke overeenkomst aangaande telewerk tussen ________ en de betrokken werknemer, zoals bedoeld in Clausule I, 2. van deze policy.


IX. Apparatuur

________ is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de apparatuur en het materiaal die nodig zijn voor het telewerk.

De werknemer zal de apparatuur en het materiaal die hem of haar ter beschikking worden gesteld zorgvuldig en als een 'goede huisvader' gebruiken.

Indien nodig en op diens verzoek ontvangt de werknemer een adequate opleiding in verband met het gebruik van de technische apparatuur nodig voor het telewerk.


X. Technische ondersteuning

De werknemer kan beroep doen op de technische ondersteuning van ________ aangaande het gebruik van de IT-apparatuur door de werknemer, en meer bepaald als volgt:

________


XI. Defect aan apparatuur of overmacht

De werknemer is verplicht ________ onmiddellijk op de hoogte te stellen van een defect aan de door de onderneming ter beschikking gestelde apparatuur of materialen. Hij of zij neemt contact op met ________ zoals bepaald in de vorige clausule van deze policy.

In geval van een defect aan deze apparatuur of in geval van overmacht waardoor de werknemer niet in de mogelijkheid is het telewerk te verrichten, heeft de werknemer alsnog het recht op het overeengekomen loon. De werknemer en diens manager zullen evenwel de uitvoering van alternatieve taken proberen overeenkomen of de werknemer zal zich, indien mogelijk, naar de bedrijfslocatie begeven.


XII. Kosten verbonden aan het telewerk

Binnen het bedrijf worden de volgende vergoedingen toegekend voor de werknemers die structureel telewerk verrichten en een individuele schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met ________:

________


XIII. Arbeidsongeval

Ongevallen tijdens het telewerk kunnen gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering indien het arbeidsongeval plaatsvindt binnen de in de onderneming geldende arbeidsduur. De werknemer volgt aldus de voorziene procedures in geval van een ongeval tijdens het telewerk. De gekozen plaats van het telewerk moet gekend zijn bij ________.


XIV. 52528885282222 82 22858 852 282222

82 522288 82 8258525 222 282222 (88. 82 8258525 222 522 228522 25852, 52 225822 52228222, 82225282,...) 22588 8252285 82 522 5582858522822222, 228522 228252825255 825822 52 825222225 852 25588 82522.


XV. 58252 552 522 8255885222 852 22828252

________ 252 22 58822 28252 22552822 552 522 8255885222 852 22828252 5225 222, 22255252 22 82255852 8252222258 2822 222252552 88, 882822582285, 222525 5555222 8222522 22 2822, 825822 ________ 22552282 552 52 5555 852 522 8252 2822 2225 82522828555 82552 225852 222 522 22828252.

882 28885582 852 522 22828252 5225 52 825222225, 882822582285, 222525 5555222 8222522 22 2822, 588 52 825222225 222 2588225222 82282 88 82 285528 852 222 2822 22 5555 8252255252522, 252 ________ 222855288822 222 28252 8228822 552 522 825525 8255885222 852 22828252 5225 52 822522222 825222225.


XVI. Vertrouwelijke informatie en gegevensbescherming

De werknemer verbindt zich ertoe geen fabrieks- en zakengeheimen aan derden bekend te maken en erop te waken dat enige informatie, en alle vertrouwelijke informatie in het bijzonder, die de onderneming aanbelangt afgeschermd blijft (o.m. door zich af te melden bij het niet gebruiken van de laptop).

De werknemer leeft alle huidige of toekomstige policies in verband met de bescherming en veiligheid van gegevens na.

In elk geval zal de werknemer worden uitgenodigd voor een gesprek met ________ indien een onregelmatigheid wordt vastgesteld.


XVII. Gezondheid en veiligheid op het werk

De interne preventiedienst van ________ kan de werkplek van de werknemer controleren. Indien het telewerk wordt verricht in de woonplaats van de werknemer dient de werkgever een dergelijk bezoek vooraf aan te kondigen en moet de werknemer ermee instemmen.


***

Opgemaakt te ________, op ________

Document
weergeven dat in behandeling is

TELEWERK POLICY

________
________

BIJLAGE BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT

Versie van ________


PREAMBULE

Deze policy stelt de regels vast aangaande telewerk binnen ________. De modaliteiten houden verband met de mogelijkheid tot het verrichten van structureel telewerk binnen de onderneming.

Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Het verrichten van telewerk is gefundeerd op vertrouwen tussen ________ en de werknemer. Het telewerk is een manier waarop werknemers hun werk en privéleven beter op elkaar kunnen afstemmen.


I. Principes

1. Vrijwillig karakter

Elk geval van telewerk is gebaseerd op vrijwilligheid van de werknemer en vereist tevens het akkoord van de manager / leidinggevende van de werknemer.

De werknemer die telewerk verricht garandeert zijn of haar taken ongestoord, zorgvuldig en efficiënt uit te voeren en op de manier overeengekomen tussen ________ en de werknemer. De werknemer die telewerk verricht moet te allen tijde kunnen aantonen voldoende autonoom te kunnen werken.

2. Schriftelijke overeenkomst

De werknemer kan slechts telewerk verrichten op voorwaarde dat ________ en de werknemer een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, uiterlijk voor het aanvangen van de uitvoering van enig telewerk, in verband met de concrete modaliteiten van het telewerk. Deze schriftelijke overeenkomst bestaat uit een bijlage aan de arbeidsovereenkomst of kan bestaan uit de toepasselijke modaliteiten uit de lopende arbeidsovereenkomst tussen ________ en de werknemer zelf.

In deze individuele overeenkomst zullen de volgende modaliteiten altijd worden vastgelegd:

 • de frequentie van het telewerk, en eventueel (i) de dagen waarop telewerk wordt verricht; en (ii) de dagen en/of tijdstippen van aanwezigheid in de onderneming;
 • de ogenblikken waarop of de periodes tijdens dewelke de werknemer bereikbaar moet zijn en via welke communicatiemiddelen;
 • de modaliteiten van de apparatuur en de technische ondersteuning waar de werknemer tijdens het telewerk beroep op kan doen;
 • de eventuele vergoeding door ________ van de kosten verbonden aan het telewerk;
 • de eventuele modaliteiten in verband met het stopzetten van het telewerk;
 • de plaats of plaatsen die de werknemer heeft gekozen om het werk te verrichten of de manier van meedelen ervan.


II. Structureel telewerk

1. Regelmatig karakter

Het structureel telewerk is het telewerk dat op regelmatige en niet-incidentele basis wordt uitgevoerd, en is onderworpen aan de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85.

2. Structureel telewerk bij ________

Structureel telewerk kan door een werknemer met een voltijdse tewerkstelling aangevraagd worden voor maximaal ________ dagen per week. Voor werknemers in een deeltijdse tewerkstelling geldt dit aantal pro rata.

Een werknemer kan ook een aanvraag doen voor een halve dag telewerk.

Een of meerdere vaste dagen voor structureel telewerk zijn niet mogelijk. Dit kan dan ook op geen enkele manier een verworven recht zijn van de werknemer.

3. Aanvragen van structureel telewerk

De aanvraag voor structureel telewerk dient minstens ________ op voorhand te worden gedaan, en meer bepaald als volgt:

________

Het verrichten van telewerk vereist aldus het akkoord van de manager / leidinggevende van de betreffende werknemer. De werknemer dient in geval van telewerk met zijn of haar manager / leidinggevende de taken en werkzaamheden te bespreken die hij of zij kan uitvoeren tijdens het telewerk.

________ behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een reeds goedgekeurde telewerkdag alsnog in te trekken omwille van redenen van urgentie of vereiste aanwezigheid.


III. Functies en activiteiten die in aanmerking komen voor telewerk

De werkzaamheden van de werknemer moeten geschikt zijn om middels telewerk uitgevoerd te worden. Eventuele technische beperkingen of de aard van de taken van de werknemer kan het verrichten van telewerk uitsluiten.


IV. Arbeidsvoorwaarden

De werknemer die telewerk verricht, geniet dezelfde rechten inzake individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden als de werknemers die op de bedrijfslocatie van ________ werken. De werknemer is eveneens onderworpen aan een gelijkwaardige werkbelasting en aan gelijkwaardige prestatienormen als deze andere werknemers.


V. Plaats

Telewerk kan worden verricht in de woning van de werknemer of in een andere door de werknemer gekozen plaats.

De werknemer garandeert evenwel dat die werkplaats een gezonde en veilige omgeving is. De werknemer moet garanderen dat de omstandigheden waarin hij of zij het telewerk verricht geschikt zijn om de werkzaamheden volledig en geconcentreerd te verrichten.


VI. Arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement en cao's

________ en de werknemers dienen ten allen tijde alle bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement en de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven.

Voor zover aanwezig binnen de onderneming leeft de werknemer alle andere policies (zoals, doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing binnen de onderneming, de car policy, e-mail en internet policy, gsm/smartphone policy, data protection policy, gedragscode, etc.) na tijdens de uitvoering van het telewerk.


VII. Werkuren

Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur (zoals bepaald in het arbeidsreglement) organiseert de werknemer zelf het werk dat tijdens het telewerk verricht wordt.

Voor de werknemers wiens arbeidstijd moet worden geregistreerd, gelden de volgende regels:

________

Tijdens het telewerk kunnen geen overuren worden gepresteerd behoudens met uitdrukkelijke goedkeuring van de manager / leidinggevende.


VIII. Bereikbaarheid van de werknemer

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, moet de werknemer te allen tijde bereikbaar zijn, in de eerste plaats voor zijn of haar leidinggevende / manager en directe collega's, tijdens het uitvoeren van het telewerk.

Die bereikbaarheid wordt meer bepaald als volgt gegarandeerd:

________

Eventuele uitzonderingen of afwijkingen in dit verband zullen worden vermeld in de schriftelijke overeenkomst aangaande telewerk tussen ________ en de betrokken werknemer, zoals bedoeld in Clausule I, 2. van deze policy.


IX. Apparatuur

________ is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen, het installeren en het onderhouden van de apparatuur en het materiaal die nodig zijn voor het telewerk.

De werknemer zal de apparatuur en het materiaal die hem of haar ter beschikking worden gesteld zorgvuldig en als een 'goede huisvader' gebruiken.

Indien nodig en op diens verzoek ontvangt de werknemer een adequate opleiding in verband met het gebruik van de technische apparatuur nodig voor het telewerk.


X. Technische ondersteuning

De werknemer kan beroep doen op de technische ondersteuning van ________ aangaande het gebruik van de IT-apparatuur door de werknemer, en meer bepaald als volgt:

________


XI. Defect aan apparatuur of overmacht

De werknemer is verplicht ________ onmiddellijk op de hoogte te stellen van een defect aan de door de onderneming ter beschikking gestelde apparatuur of materialen. Hij of zij neemt contact op met ________ zoals bepaald in de vorige clausule van deze policy.

In geval van een defect aan deze apparatuur of in geval van overmacht waardoor de werknemer niet in de mogelijkheid is het telewerk te verrichten, heeft de werknemer alsnog het recht op het overeengekomen loon. De werknemer en diens manager zullen evenwel de uitvoering van alternatieve taken proberen overeenkomen of de werknemer zal zich, indien mogelijk, naar de bedrijfslocatie begeven.


XII. Kosten verbonden aan het telewerk

Binnen het bedrijf worden de volgende vergoedingen toegekend voor de werknemers die structureel telewerk verrichten en een individuele schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met ________:

________


XIII. Arbeidsongeval

Ongevallen tijdens het telewerk kunnen gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering indien het arbeidsongeval plaatsvindt binnen de in de onderneming geldende arbeidsduur. De werknemer volgt aldus de voorziene procedures in geval van een ongeval tijdens het telewerk. De gekozen plaats van het telewerk moet gekend zijn bij ________.


XIV. 52528885282222 82 22858 852 282222

82 522288 82 8258525 222 282222 (88. 82 8258525 222 522 228522 25852, 52 225822 52228222, 82225282,...) 22588 8252285 82 522 5582858522822222, 228522 228252825255 825822 52 825222225 852 25588 82522.


XV. 58252 552 522 8255885222 852 22828252

________ 252 22 58822 28252 22552822 552 522 8255885222 852 22828252 5225 222, 22255252 22 82255852 8252222258 2822 222252552 88, 882822582285, 222525 5555222 8222522 22 2822, 825822 ________ 22552282 552 52 5555 852 522 8252 2822 2225 82522828555 82552 225852 222 522 22828252.

882 28885582 852 522 22828252 5225 52 825222225, 882822582285, 222525 5555222 8222522 22 2822, 588 52 825222225 222 2588225222 82282 88 82 285528 852 222 2822 22 5555 8252255252522, 252 ________ 222855288822 222 28252 8228822 552 522 825525 8255885222 852 22828252 5225 52 822522222 825222225.


XVI. Vertrouwelijke informatie en gegevensbescherming

De werknemer verbindt zich ertoe geen fabrieks- en zakengeheimen aan derden bekend te maken en erop te waken dat enige informatie, en alle vertrouwelijke informatie in het bijzonder, die de onderneming aanbelangt afgeschermd blijft (o.m. door zich af te melden bij het niet gebruiken van de laptop).

De werknemer leeft alle huidige of toekomstige policies in verband met de bescherming en veiligheid van gegevens na.

In elk geval zal de werknemer worden uitgenodigd voor een gesprek met ________ indien een onregelmatigheid wordt vastgesteld.


XVII. Gezondheid en veiligheid op het werk

De interne preventiedienst van ________ kan de werkplek van de werknemer controleren. Indien het telewerk wordt verricht in de woonplaats van de werknemer dient de werkgever een dergelijk bezoek vooraf aan te kondigen en moet de werknemer ermee instemmen.


***

Opgemaakt te ________, op ________