Vertegenwoordiging / Lastgeving

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de lastgeving in kwestie betrekking heeft op een vertegenwoordiging in rechte (om iemand voor de rechtbank in het kader van een procedure te vertegenwoordigen), op de verkoop van producten of diensten voor rekening van een andere persoon (d.i. een handelsagentuur) of op geen van beide.

Hulp
nodig?
Model bewerken


LASTGEVING


________, de "Lastgever", wonende te ________ verklaart hierbij een lastgeving en volmacht te geven aan ________, de "Lasthebber", voor de volgende opdracht:

________

De Lasthebber is gemachtigd zijn taken geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden door middel van een bijzondere volmacht. De Lasthebber blijft evenwel verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn opdracht, ook na de overdracht ervan.

De lastgeving is om niet.

Alle voorschotten, kosten en verliezen die de Lasthebber bij de uitvoering van het mandaat, zonder dat die te wijten zijn aan zijn eigen onzorgvuldigheid of schuld, worden vergoed.

De lastgeving wordt gesloten voor een maximale duur van ________ na ondertekening door de Lastgever. De lastgeving eindigt dus op of voor ________.

De Lasthebber kan te allen tijde afstand doen van zijn opdracht, net zoals de Lastgever deze lastgeving op elk moment kan herroepen.

Het mandaat eindigt ook bij overlijden of onbekwaamheid van een van de partijen.


Gedaan te ________, op ________


Voorna(a)m(en) en achternaam evenals handtekening van de lastgever:


Voorna(a)m(en) en achternaam evenals handtekening van de lasthebber voor de aanvaarding van zijn opdracht:


Document
weergeven dat in behandeling is


LASTGEVING


________, de "Lastgever", wonende te ________ verklaart hierbij een lastgeving en volmacht te geven aan ________, de "Lasthebber", voor de volgende opdracht:

________

De Lasthebber is gemachtigd zijn taken geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden door middel van een bijzondere volmacht. De Lasthebber blijft evenwel verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn opdracht, ook na de overdracht ervan.

De lastgeving is om niet.

Alle voorschotten, kosten en verliezen die de Lasthebber bij de uitvoering van het mandaat, zonder dat die te wijten zijn aan zijn eigen onzorgvuldigheid of schuld, worden vergoed.

De lastgeving wordt gesloten voor een maximale duur van ________ na ondertekening door de Lastgever. De lastgeving eindigt dus op of voor ________.

De Lasthebber kan te allen tijde afstand doen van zijn opdracht, net zoals de Lastgever deze lastgeving op elk moment kan herroepen.

Het mandaat eindigt ook bij overlijden of onbekwaamheid van een van de partijen.


Gedaan te ________, op ________


Voorna(a)m(en) en achternaam evenals handtekening van de lastgever:


Voorna(a)m(en) en achternaam evenals handtekening van de lasthebber voor de aanvaarding van zijn opdracht: