Vertrouwelijkheidsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst kan wederkerig zijn (elke partij belooft de tussen hen uitgewisselde informatie vertrouwelijk te houden) of eenzijdig (slechts één partij belooft de andere partij de vertrouwelijkheid van de meegedeelde informatie). Geef aan of de vertrouwelijkheidsverbintenis betrekking heeft op alle partijen bij de overeenkomst op basis van wederkerigheid, dan wel of slechts één of meer partijen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te respecteren.

Hulp
nodig?
Model bewerken


VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMSTTUSSEN

________, wonende op het volgende adres: ________;


EN

________, wonende op het volgende adres: ________;


Hierna afzonderlijk "Partij" en gezamenlijk "Partijen" genoemd,
WERD VOORAFGAANDELIJK ALS VOLGT UITEENGEZET:

Overwegende dat de partijen bij deze vertrouwelijkheidsovereenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd) ten doel hebben samen te werken aan het volgende project:

________

Overwegende dat om deze samenwerking met succes uit te voeren, de partijen verplicht zijn vertrouwelijke informatie uit te wisselen zoals hieronder gedefinieerd, waarvan de mededeling onderworpen is aan de voorwaarden van deze overeenkomst.WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Het doel van de overeenkomst is de verbintenis van de Partijente formaliseren om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie te bewaren, zoals hieronder gedefinieerd.


2. DEFINITIE

Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van technische, commerciële, knowhow, plannen, tekeningen, rapporten, computergegevens en archieven, uitgewisseld door de artijen op enigerlei wijze, en die uitdrukkelijk of onrechtstreeks als vertrouwelijk worden aangemerkt op het moment van hun bekendmaking of uiterlijk dertig dagen daarna, gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst.

De partijen verbinden zich er eveneens toe de vertrouwelijkheid van het bestaan, de ondertekening en de uitvoering van de overeenkomst te bewaren.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de volgende informatie geen Vertrouwelijke Informatie is:

  • iinformatie waarvan de Partijen reeds kennis hadden;
  • informatie die in het publieke domein is gekomen of bij het publiek bekend is;
  • informatie die door een derde partij openbaar wordt gemaakt zonder dat er sprake is van een fout of schending van een overeenkomst of van een geheimhoudingsplicht;
  • informatie waarvoor schriftelijke toestemming tot openbaarmaking wordt gegeven door de uitgevende Partij.

In het geval dat een deel of element van de Vertrouwelijke Informatie onder een van de bovengenoemde uitzonderingen valt, blijft de Vertrouwelijke Informatie in haar geheel onder de bescherming van deze Overeenkomst vallen.


3. VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN

De Partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van ________ jaar na het einde van de overeenkomst.

Als zodanig mag geen Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij worden onthuld zonder schriftelijke toestemming van de partij die de Vertrouwelijke Informatie heeft verstrekt.

De Partijen verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen, in het bijzonder met betrekking tot hun werknemers, partners, medewerkers en vertegenwoordigers, zodat de overgedragen vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt of overgedragen aan derden.

Ze verbinden zich ertoe dezelfde mate van aandacht en zorg besteden aan de bescherming van vertrouwelijke informatie dat zij zouden hechten aan haar eigen informatie van dezelfde aard en van hetzelfde belang.

De Partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van het in de preambule van deze overeenkomst beschreven project. Vertrouwelijke informatie mag daarom alleen worden doorgegeven aan werknemers, partners, medewerkers of vertegenwoordigers die op grond van hun functie geïnformeerd moeten worden. De derde aan wie de vertrouwelijke informatie aldus wordt doorgegeven, wordt naar behoren in kennis gesteld van het bestaan van de overeenkomst en van het vertrouwelijke karakter van de meegedeelde informatie, waarbij hij zich ertoe verbindt een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht in acht te nemen.

In het geval van een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie wordt gelast, zal de gelaste Partij al het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen door de autoriteiten in kennis te stellen van het bestaan van de overeenkomst en de andere partij inlichten over het bestaand van de procedure.


4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Overeenkomst mag in geen geval worden opgevat als een licentie, overdracht of afstand, rechtstreeks of stilzwijgend, van enig intellectueel eigendomsrecht, octrooi of octrooiaanvraag, auteursrecht, ontwerp, industrieel of commercieel geheim, handelsmerk of knowhow.


5. SAMENWERKING TUSSEN DE PARTIJEN

De overeenkomst schept geen enkele verplichting tussen de partijen om een contract te sluiten of een project te voltooien.


6. WAARBORGEN

Vertrouwelijke informatie wordt overgebracht "zoals ze is".

De overeenkomst schept derhalve geen garantieverplichting van de nauwkeurigheid, het nut of de volledigheid van de verstrekte Vertrouwelijke Informatie door de Partijen.


7. STRAFBEPALING

Niet-naleving van de geheimhoudingsplicht kan ernstige en onherstelbare schade veroorzaken.

In geval van overtreding of gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, zal de foutieve Partij aan de andere Partij een vaste vergoeding van ________ euro overschrijven, onverminderd zijn recht om vergoeding van hogere schade te vorderen.


8. DUUR

De overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening door de partijen.

De overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten.

De overeenkomst kan door elke partij worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________.


9. TERUGGAVE EN VERNIETIGING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie en de fysieke ondersteuning daarvan blijven het exclusieve eigendom van van de partij die ze heeft overgelegd.

Aan het einde van de overeenkomst, of op eenvoudig verzoek verbindt elke Partij zich ertoe de andere partij binnen 30 dagen na het verzoek om teruggave of vernietiging alle haar toebehorende vertrouwelijke informatie terug te geven of de vernietiging ervan te certificeren.


10. 8558525 8528258258

8222 282522222282 22852 5882 5225 52 25528222 28252222222222 8225882222 22 82585222 5882 2255252 225252882222, 522558528 22 8225882222, 222528822 22 885582228822, 258822 52 25528222 82252222252 522 225258252 852 5222 282522222282.

525822 222 852 52 885585828 852 5222 282522222282 22822282 22 22228582 88 22 82552, 2222 5222 88558582 588 222288552822 825522 828852585, 8555882 52 525252 885585828 852 255852 8882822. 82 25528222 825852222 52 5222552222 88558582 5225 222 2285822 88558582 8555852 52 822222288 22 58852 22228822 882 552 225825222288222 825228822 8822.

2222 222282 882282822, 82282582822 22 222288228822 852 5222 282522222282 88 228582, 222282 5222 885582228822 88 22525222225 5225 52 255282 22 25528222.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
Gedaan op __________________, te _______________, in evenveel exemplaren als er partijen zijn.HANDTEKENINGEN VAN DE PARTIJEN

Document
weergeven dat in behandeling is


VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMSTTUSSEN

________, wonende op het volgende adres: ________;


EN

________, wonende op het volgende adres: ________;


Hierna afzonderlijk "Partij" en gezamenlijk "Partijen" genoemd,
WERD VOORAFGAANDELIJK ALS VOLGT UITEENGEZET:

Overwegende dat de partijen bij deze vertrouwelijkheidsovereenkomst (hierna "de Overeenkomst" genoemd) ten doel hebben samen te werken aan het volgende project:

________

Overwegende dat om deze samenwerking met succes uit te voeren, de partijen verplicht zijn vertrouwelijke informatie uit te wisselen zoals hieronder gedefinieerd, waarvan de mededeling onderworpen is aan de voorwaarden van deze overeenkomst.WERD ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Het doel van de overeenkomst is de verbintenis van de Partijente formaliseren om de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie te bewaren, zoals hieronder gedefinieerd.


2. DEFINITIE

Onder "Vertrouwelijke Informatie" wordt verstaan alle informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van technische, commerciële, knowhow, plannen, tekeningen, rapporten, computergegevens en archieven, uitgewisseld door de artijen op enigerlei wijze, en die uitdrukkelijk of onrechtstreeks als vertrouwelijk worden aangemerkt op het moment van hun bekendmaking of uiterlijk dertig dagen daarna, gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst.

De partijen verbinden zich er eveneens toe de vertrouwelijkheid van het bestaan, de ondertekening en de uitvoering van de overeenkomst te bewaren.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de volgende informatie geen Vertrouwelijke Informatie is:

  • iinformatie waarvan de Partijen reeds kennis hadden;
  • informatie die in het publieke domein is gekomen of bij het publiek bekend is;
  • informatie die door een derde partij openbaar wordt gemaakt zonder dat er sprake is van een fout of schending van een overeenkomst of van een geheimhoudingsplicht;
  • informatie waarvoor schriftelijke toestemming tot openbaarmaking wordt gegeven door de uitgevende Partij.

In het geval dat een deel of element van de Vertrouwelijke Informatie onder een van de bovengenoemde uitzonderingen valt, blijft de Vertrouwelijke Informatie in haar geheel onder de bescherming van deze Overeenkomst vallen.


3. VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN

De Partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van ________ jaar na het einde van de overeenkomst.

Als zodanig mag geen Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij worden onthuld zonder schriftelijke toestemming van de partij die de Vertrouwelijke Informatie heeft verstrekt.

De Partijen verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen, in het bijzonder met betrekking tot hun werknemers, partners, medewerkers en vertegenwoordigers, zodat de overgedragen vertrouwelijke informatie niet wordt bekendgemaakt of overgedragen aan derden.

Ze verbinden zich ertoe dezelfde mate van aandacht en zorg besteden aan de bescherming van vertrouwelijke informatie dat zij zouden hechten aan haar eigen informatie van dezelfde aard en van hetzelfde belang.

De Partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van het in de preambule van deze overeenkomst beschreven project. Vertrouwelijke informatie mag daarom alleen worden doorgegeven aan werknemers, partners, medewerkers of vertegenwoordigers die op grond van hun functie geïnformeerd moeten worden. De derde aan wie de vertrouwelijke informatie aldus wordt doorgegeven, wordt naar behoren in kennis gesteld van het bestaan van de overeenkomst en van het vertrouwelijke karakter van de meegedeelde informatie, waarbij hij zich ertoe verbindt een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht in acht te nemen.

In het geval van een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie wordt gelast, zal de gelaste Partij al het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van de informatie te beschermen door de autoriteiten in kennis te stellen van het bestaan van de overeenkomst en de andere partij inlichten over het bestaand van de procedure.


4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Overeenkomst mag in geen geval worden opgevat als een licentie, overdracht of afstand, rechtstreeks of stilzwijgend, van enig intellectueel eigendomsrecht, octrooi of octrooiaanvraag, auteursrecht, ontwerp, industrieel of commercieel geheim, handelsmerk of knowhow.


5. SAMENWERKING TUSSEN DE PARTIJEN

De overeenkomst schept geen enkele verplichting tussen de partijen om een contract te sluiten of een project te voltooien.


6. WAARBORGEN

Vertrouwelijke informatie wordt overgebracht "zoals ze is".

De overeenkomst schept derhalve geen garantieverplichting van de nauwkeurigheid, het nut of de volledigheid van de verstrekte Vertrouwelijke Informatie door de Partijen.


7. STRAFBEPALING

Niet-naleving van de geheimhoudingsplicht kan ernstige en onherstelbare schade veroorzaken.

In geval van overtreding of gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst, zal de foutieve Partij aan de andere Partij een vaste vergoeding van ________ euro overschrijven, onverminderd zijn recht om vergoeding van hogere schade te vorderen.


8. DUUR

De overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening door de partijen.

De overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten.

De overeenkomst kan door elke partij worden opgezegd met inachtneming van de volgende opzeggingstermijn: ________.


9. TERUGGAVE EN VERNIETIGING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Vertrouwelijke informatie en de fysieke ondersteuning daarvan blijven het exclusieve eigendom van van de partij die ze heeft overgelegd.

Aan het einde van de overeenkomst, of op eenvoudig verzoek verbindt elke Partij zich ertoe de andere partij binnen 30 dagen na het verzoek om teruggave of vernietiging alle haar toebehorende vertrouwelijke informatie terug te geven of de vernietiging ervan te certificeren.


10. 8558525 8528258258

8222 282522222282 22852 5882 5225 52 25528222 28252222222222 8225882222 22 82585222 5882 2255252 225252882222, 522558528 22 8225882222, 222528822 22 885582228822, 258822 52 25528222 82252222252 522 225258252 852 5222 282522222282.

525822 222 852 52 885585828 852 5222 282522222282 22822282 22 22228582 88 22 82552, 2222 5222 88558582 588 222288552822 825522 828852585, 8555882 52 525252 885585828 852 255852 8882822. 82 25528222 825852222 52 5222552222 88558582 5225 222 2285822 88558582 8555852 52 822222288 22 58852 22228822 882 552 225825222288222 825228822 8822.

2222 222282 882282822, 82282582822 22 222288228822 852 5222 282522222282 88 228582, 222282 5222 885582228822 88 22525222225 5225 52 255282 22 25528222.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.
Gedaan op __________________, te _______________, in evenveel exemplaren als er partijen zijn.HANDTEKENINGEN VAN DE PARTIJEN