Verzoek om verwijdering van inhoud op een website

Voortgang:
0%
?
X

Geef hier aan welk type inhoud wordt gevraagd te worden verwijderd. In dit verzoek om verwijdering van inhoud moet precies worden aangegeven welke inhoud de verzoeker van de site wil laten verwijderen, alsmede de redenen voor de verwijdering. Verzoeken kunnen betrekking hebben op verschillende soorten inhoud: - de verwijdering van inhoud die bij wet verboden is : dit is inhoud die bij wet is veroordeeld zodra hij op het internet wordt gepubliceerd. Zo kan bijvoorbeeld worden gesproken van het aanzetten tot rassenhaat, het aanzetten tot geweld of zelfs het verontschuldigen voor terrorisme; - de verwijdering van inhoud die de privacy schendt : dit is inhoud die de privacy van een persoon niet respecteert. We kunnen spreken van een schending van het medisch geheim, een schending van het respect voor het gevoelsleven, enz; - de verwijdering van inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht : dit is het gebruik of de reproductie van een werk van de persoon die om verwijdering van inhoud verzoekt (illustraties, foto's, schilderijen, muzikale composities, enz.) door een andere persoon, zonder zijn of haar toestemming of door zijn of haar toestemming te overschrijden (d.w.z. door de grenzen van de gegeven toestemming niet in acht te nemen); - de verwijdering van een lasterlijke inhoud of schadelijk voor de goede naam : dit is een inhoud of woorden die aan de verzoeker om verwijdering van de inhoud een niet geverifieerd feit toeschrijven dat zijn eer of zijn toedoen aantast. - de verwijdering van inhoud op een andere grond : als het verzoek om verwijdering van inhoud niet op een van de bovenstaande redenen is gebaseerd, moet de verzoeker de reden voor het verzoek om verwijdering van de inhoud in de rest van het formulier toevoegen.

Hulp
nodig?
Model bewerken

________
________

________
________
________


Gedaan te ________, op ________,


Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft : Verzoek om verwijdering van inhoud die bij wet verboden is aanwezig op uw site "________"


Mevrouw, Meneer,

Ik, ondergetekende, Mevrouw ________, informeer u over de aanwezigheid van inhoud die bij wet verboden is op uw site "________" (________).

De inhoud in kwestie bevindt zich op :

________

De inhoud is als volgt :

________

U bent ervan op de hoogte dat de publicatie van inhoud die misdaden tegen de menselijkheid terroristische daden verheerlijkt, of inhoud die aanzet tot rassenhaat, haat jegens personen op grond van hun geslacht, seksuele geaardheid of identiteit of hun handicap, alsook kinderpornografie, of geweld, met name tegen vrouwen, en misdrijven tegen de menselijke waardigheid, strafbaar is bij de wet.

Deze verbodsbepalingen vloeien voort uit de artikelen 140bis en 380ter van het Belgisch Strafwetboek, artikel 20 van de Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden van 30 juli 1981, de artikelen 4 en 22 van de Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van 30 mei 2007 en artikel 1 van de Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd van 23 maart 1995.

882228282 5522 82 5 22 52 825255 855522 2822 8252222 8225222822 52222, 22 82588252522. 882 222822222288 852 222 228828282 5258282 852 58 2522 258 82 282 22222525522 2822 52 2552 552 52 82822252 5285225 8225 22 822222 222 522 222 22 52 825882525822 852 52 825255.

Met vriendelijke groet,


________

Handtekening

Document
weergeven dat in behandeling is

________
________

________
________
________


Gedaan te ________, op ________,


Per aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft : Verzoek om verwijdering van inhoud die bij wet verboden is aanwezig op uw site "________"


Mevrouw, Meneer,

Ik, ondergetekende, Mevrouw ________, informeer u over de aanwezigheid van inhoud die bij wet verboden is op uw site "________" (________).

De inhoud in kwestie bevindt zich op :

________

De inhoud is als volgt :

________

U bent ervan op de hoogte dat de publicatie van inhoud die misdaden tegen de menselijkheid terroristische daden verheerlijkt, of inhoud die aanzet tot rassenhaat, haat jegens personen op grond van hun geslacht, seksuele geaardheid of identiteit of hun handicap, alsook kinderpornografie, of geweld, met name tegen vrouwen, en misdrijven tegen de menselijke waardigheid, strafbaar is bij de wet.

Deze verbodsbepalingen vloeien voort uit de artikelen 140bis en 380ter van het Belgisch Strafwetboek, artikel 20 van de Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden van 30 juli 1981, de artikelen 4 en 22 van de Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van 30 mei 2007 en artikel 1 van de Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd van 23 maart 1995.

882228282 5522 82 5 22 52 825255 855522 2822 8252222 8225222822 52222, 22 82588252522. 882 222822222288 852 222 228828282 5258282 852 58 2522 258 82 282 22222525522 2822 52 2552 552 52 82822252 5285225 8225 22 822222 222 522 222 22 52 825882525822 852 52 825255.

Met vriendelijke groet,


________

Handtekening