Voorafgaande scheidingsovereenkomst met wederzijdse instemming

Voortgang:
0%
?
X

Geef hier het geslacht van de eerste echtgenoot aan. In de rest van het formulier wordt hij of zij "echtgenoot #1" genoemd en de andere echtgenoot "echtgenoot #2".

Hulp
nodig?
Model bewerken

OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN DE ECHTSCHEIDING MET WEDERZIJDSE INSTEMMING
TUSSEN:

Mijnheer ________, geboren op ________ te ________, met de ________ nationaliteit, het volgende beroep: ________, en wonende op het volgende adres: ________;

EN:

Mijnheer ________, geboren op ________ te ________, met de ________ nationaliteit, het volgende beroep: ________, en verblijvend op het volgende adres: ________.DEWELKE ONDERGETEKEND,

voorafgaand aan de echtscheiding met wederzijdse instemming dat zij vastbesloten zijn uit te oefenen, en overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, hebben verklaard dat zij hun respectieve eigendomsrechten als volgt zullen regelen, en hebben zij de volgende overeenkomsten tussen hen gesloten:WERD VOORAFGAANDELIJK ALS VOLGT UITEENGEZET

1. Huwelijk

De partijen zijn getrouwd voor de Griffier van de burgerlijke stand van ________, op ________;

2. Huwelijkstelsel

Aangezien de partijen geen huwelijkscontract hebben gesloten, zijn zij getrouwd onder het regime van gemeenschap van goederen.

3. Kinderen

De partijen hebben geen kinderen.

4. Inventaris

De partijen hebben geen gebruik gemaakt van hun wettelijk recht om een inventaris op te maken van al hun roerende of onroerende goederen, hetzij hun eigen of gemeenschappelijke, en zien af van dit recht door de ondertekening van deze overeenkomst.DADINGSOVEREENKOMST

De partijen verklaren dat hun respectieve patrimoniale rechten als volgt zijn geregeld:

1. Verdeling van de goederen

Mijnheer ________ behoudt en krijgt de volgende activa via dading en op basis van gedeeld gebruik toegewezen:

________

Mijnheer ________ behoudt en krijgt de volgende activa via dading en op basis van gedeeld gebruik toegewezen:

________

Deze verdeling is definitief en onafhankelijk.
De partijen hebben voordien de andere roerende goederen, rollend materieel, roerende goederen, effecten en roerende goederen, in het algemeen van welke aard ook, die hun toebehoren, verdeeld.

De echtgenoten, op de hoogte gebracht van de gevolgen van het ontbreken van bewijs met betrekking tot deze splitsing, bevestigen opnieuw hun bereidheid om wederzijds de eigendom toe te kennen van het meubilair dat zij hebben overgenomen, alsook van de bankrekeningen die op hun naam zijn geopend en van de andere effecten of roerende goederen in hun bezit.


2. Aanstellingen, inkomsten en besparingen

De door elk van de echtgenoten ontvangen of gerealiseerde salarissen, inkomsten en spaargelden blijven zijn of haar persoonlijke bezittingen vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Elke echtgeno(o)t(e) behoudt het volledige voordeel van de levensverzekering of groepsverzekering waarvoor hij of zij als begunstigde is aangewezen.


3. Schulden

De partijen verklaren dat zij vóór of na hun scheiding geen enkele schuld van welke aard dan ook, en die nog niet volledig is terugbetaald zijn aangegaan.

Indien het echter anders zou zijn, komen de lopende schulden die vóór of na de ondertekening van deze overeenkomst zijn ontstaan en waarvoor de wederpartij niet in kennis is gesteld, uitsluitend ten laste van de partij in wiens naam zij zijn ontstaan of voor wiens rekening zij zijn ontstaan, in volledige kwijting van de andere echtgenoot.


4. Inkomstenbelasting

Het saldo van de personenbelastingen met betrekking tot de inkomsten van het afgelopen en toekomstige boekjaren wordt, door inhouding van bedrijfsvoorheffing, gedragen door of ten voordele van elk van de partijen, in verhouding tot de door elk van hen aangegeven inkomsten, in overeenstemming met de verdeling die de belastingadministratie op verzoek van de meest gerede partij moet doen.


5. 82252828, 25222828282222, 8225222

5822 885222822, 2522288 22 258522288552 582 552 52 222 22 52 525252 2852222222 222 22 885582822 88, 888222 2822 22 5555 28222522, 22225852 52 5555 25852.

88252222228282 5528228 2528 852 522 225285228822 2228222 22222 52 25528222 2825222 552 82 22858 852 2825882522 852 222 852 522 8225 522 822288 22 52 582825552 852 52 2852885285822, 52 28258282252 2852222222 5882 5285222 82 52 258522288552 852 52 82252825825222 22 82 522 882222525 522 828825822 8222288222 8558522285582 852 52 28258282252 2852222222 82552 22222222.

882228282 825285522 52 25528222 552 82 22858 852 2825882522 852 222 852 522 2825228 52 28528852858228252825552 222 82525282582 8282222822, 52 258522288552 852 52 2852222222 582 225 2825882522, 82882582 258 825522 22825 5225 2822 2522225222 582 2822 52 28258282252 2852222222 2822.

***

Als gevolg van deze Schikking verklaren de partijen dat zij geen aanspraak, in welke hoedanigheid dan ook, meer hebben op enige activa met betrekking tot de andere, behoudens de bepalingen van deze Overeenkomst.OVEREENKOMSTEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK


1. Woonplaatsen van de echtgenoten

Tijdens de duur van de proeftijd, Mijnheer ________ zal op het volgende adres wonen: ________.

Tijdens de duur van de proeftijd, Mijnheer ________ zal op het volgende adres wonen: ________.

Elke echtgeno(o)t(e) verbindt zich ertoe zijn of haar echtgeno(o)t(e) niet binnen te komen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de echtgeno(o)t(e).

Indien een van de ondergetekende tijdens het proeftijd van woonplaats verandert, verbindt hij zich ertoe zijn echtgenoot en de griffier van de bevoegde rechter daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zonder evenwel een wijziging van deze overeenkomsten op te stellen.


2. Uitkering tussen echtgenoten

Elk van de partijen doet definitief en onherroepelijk afstand van het recht op alimentatie van de ander voor zichzelf, zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding.BEVOEGDE RECHTBANK EN PROCESKOSTEN

De bevoegde rechter is de familierechtbank van Antwerpen.

De kosten van de procedure bedragen De helft van de kosten wordt gedragen door elk van de partijen. Elke partij draagt de eventuele kosten en honoraria van haar raadsman.

Indien de procedure aan de ene partij mislukt, verbindt de andere partij zich ertoe de reeds gemaakte procedurekosten aan de andere partij te vergoeden.OPSCHORTENDE VOORWAARDE

82 25525222822 28252222222222 22525 52 28228 "28252222228222 82252288552822 5225 5528228 2522 852 522 225285228822 2228222" 2822 222855288822 852 2222588822 22 52588228555, 8225 22825 282 52 252222258252 5222822.

82 22828222 852 52 885822822 825522 2222885252 222 52 552 852 52 222222822 852 522 58822882822 852 522 822288 22 28528852858228822288 82 52 522882258 852 52 85522588222 82525.

88252222228282 52 8225882222 852 5528228 2882 852 522 225285228822 2228222 2822 52 28252222228222 285225 852 255852, 22828 222 5522822 852 52 28522222222 588 222 5522822 852 552 22252522, 85252 52 825822822 852 52 55285552.

82525 8225825255 852 52 22252 5828225822 852 52 8225255252 552822822 252222 282 852 52 25528222 552 282 82882582 22852522 88 222 5555 5285222 22 552 282 2822 852225 82552582222 852 82822 5555 552 222 52222 22 52 525252 255282, 552222822 5222 282522222282 222 52282828282, 22525825852 22 25528582822282 82522222822 852 52 258822 522 828255252 5222282222 82522.Gedaan te ______________________, op ___________________, in __________ originele exemplaren.


Handtekeningen:

Document
weergeven dat in behandeling is

OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN DE ECHTSCHEIDING MET WEDERZIJDSE INSTEMMING
TUSSEN:

Mijnheer ________, geboren op ________ te ________, met de ________ nationaliteit, het volgende beroep: ________, en wonende op het volgende adres: ________;

EN:

Mijnheer ________, geboren op ________ te ________, met de ________ nationaliteit, het volgende beroep: ________, en verblijvend op het volgende adres: ________.DEWELKE ONDERGETEKEND,

voorafgaand aan de echtscheiding met wederzijdse instemming dat zij vastbesloten zijn uit te oefenen, en overeenkomstig de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek, hebben verklaard dat zij hun respectieve eigendomsrechten als volgt zullen regelen, en hebben zij de volgende overeenkomsten tussen hen gesloten:WERD VOORAFGAANDELIJK ALS VOLGT UITEENGEZET

1. Huwelijk

De partijen zijn getrouwd voor de Griffier van de burgerlijke stand van ________, op ________;

2. Huwelijkstelsel

Aangezien de partijen geen huwelijkscontract hebben gesloten, zijn zij getrouwd onder het regime van gemeenschap van goederen.

3. Kinderen

De partijen hebben geen kinderen.

4. Inventaris

De partijen hebben geen gebruik gemaakt van hun wettelijk recht om een inventaris op te maken van al hun roerende of onroerende goederen, hetzij hun eigen of gemeenschappelijke, en zien af van dit recht door de ondertekening van deze overeenkomst.DADINGSOVEREENKOMST

De partijen verklaren dat hun respectieve patrimoniale rechten als volgt zijn geregeld:

1. Verdeling van de goederen

Mijnheer ________ behoudt en krijgt de volgende activa via dading en op basis van gedeeld gebruik toegewezen:

________

Mijnheer ________ behoudt en krijgt de volgende activa via dading en op basis van gedeeld gebruik toegewezen:

________

Deze verdeling is definitief en onafhankelijk.
De partijen hebben voordien de andere roerende goederen, rollend materieel, roerende goederen, effecten en roerende goederen, in het algemeen van welke aard ook, die hun toebehoren, verdeeld.

De echtgenoten, op de hoogte gebracht van de gevolgen van het ontbreken van bewijs met betrekking tot deze splitsing, bevestigen opnieuw hun bereidheid om wederzijds de eigendom toe te kennen van het meubilair dat zij hebben overgenomen, alsook van de bankrekeningen die op hun naam zijn geopend en van de andere effecten of roerende goederen in hun bezit.


2. Aanstellingen, inkomsten en besparingen

De door elk van de echtgenoten ontvangen of gerealiseerde salarissen, inkomsten en spaargelden blijven zijn of haar persoonlijke bezittingen vanaf de ondertekening van deze overeenkomst. Elke echtgeno(o)t(e) behoudt het volledige voordeel van de levensverzekering of groepsverzekering waarvoor hij of zij als begunstigde is aangewezen.


3. Schulden

De partijen verklaren dat zij vóór of na hun scheiding geen enkele schuld van welke aard dan ook, en die nog niet volledig is terugbetaald zijn aangegaan.

Indien het echter anders zou zijn, komen de lopende schulden die vóór of na de ondertekening van deze overeenkomst zijn ontstaan en waarvoor de wederpartij niet in kennis is gesteld, uitsluitend ten laste van de partij in wiens naam zij zijn ontstaan of voor wiens rekening zij zijn ontstaan, in volledige kwijting van de andere echtgenoot.


4. Inkomstenbelasting

Het saldo van de personenbelastingen met betrekking tot de inkomsten van het afgelopen en toekomstige boekjaren wordt, door inhouding van bedrijfsvoorheffing, gedragen door of ten voordele van elk van de partijen, in verhouding tot de door elk van hen aangegeven inkomsten, in overeenstemming met de verdeling die de belastingadministratie op verzoek van de meest gerede partij moet doen.


5. 82252828, 25222828282222, 8225222

5822 885222822, 2522288 22 258522288552 582 552 52 222 22 52 525252 2852222222 222 22 885582822 88, 888222 2822 22 5555 28222522, 22225852 52 5555 25852.

88252222228282 5528228 2528 852 522 225285228822 2228222 22222 52 25528222 2825222 552 82 22858 852 2825882522 852 222 852 522 8225 522 822288 22 52 582825552 852 52 2852885285822, 52 28258282252 2852222222 5882 5285222 82 52 258522288552 852 52 82252825825222 22 82 522 882222525 522 828825822 8222288222 8558522285582 852 52 28258282252 2852222222 82552 22222222.

882228282 825285522 52 25528222 552 82 22858 852 2825882522 852 222 852 522 2825228 52 28528852858228252825552 222 82525282582 8282222822, 52 258522288552 852 52 2852222222 582 225 2825882522, 82882582 258 825522 22825 5225 2822 2522225222 582 2822 52 28258282252 2852222222 2822.

***

Als gevolg van deze Schikking verklaren de partijen dat zij geen aanspraak, in welke hoedanigheid dan ook, meer hebben op enige activa met betrekking tot de andere, behoudens de bepalingen van deze Overeenkomst.OVEREENKOMSTEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 1288 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK


1. Woonplaatsen van de echtgenoten

Tijdens de duur van de proeftijd, Mijnheer ________ zal op het volgende adres wonen: ________.

Tijdens de duur van de proeftijd, Mijnheer ________ zal op het volgende adres wonen: ________.

Elke echtgeno(o)t(e) verbindt zich ertoe zijn of haar echtgeno(o)t(e) niet binnen te komen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de echtgeno(o)t(e).

Indien een van de ondergetekende tijdens het proeftijd van woonplaats verandert, verbindt hij zich ertoe zijn echtgenoot en de griffier van de bevoegde rechter daarvan onmiddellijk in kennis te stellen, zonder evenwel een wijziging van deze overeenkomsten op te stellen.


2. Uitkering tussen echtgenoten

Elk van de partijen doet definitief en onherroepelijk afstand van het recht op alimentatie van de ander voor zichzelf, zowel tijdens de proeftijd als na de echtscheiding.BEVOEGDE RECHTBANK EN PROCESKOSTEN

De bevoegde rechter is de familierechtbank van Antwerpen.

De kosten van de procedure bedragen De helft van de kosten wordt gedragen door elk van de partijen. Elke partij draagt de eventuele kosten en honoraria van haar raadsman.

Indien de procedure aan de ene partij mislukt, verbindt de andere partij zich ertoe de reeds gemaakte procedurekosten aan de andere partij te vergoeden.OPSCHORTENDE VOORWAARDE

82 25525222822 28252222222222 22525 52 28228 "28252222228222 82252288552822 5225 5528228 2522 852 522 225285228822 2228222" 2822 222855288822 852 2222588822 22 52588228555, 8225 22825 282 52 252222258252 5222822.

82 22828222 852 52 885822822 825522 2222885252 222 52 552 852 52 222222822 852 522 58822882822 852 522 822288 22 28528852858228822288 82 52 522882258 852 52 85522588222 82525.

88252222228282 52 8225882222 852 5528228 2882 852 522 225285228822 2228222 2822 52 28252222228222 285225 852 255852, 22828 222 5522822 852 52 28522222222 588 222 5522822 852 552 22252522, 85252 52 825822822 852 52 55285552.

82525 8225825255 852 52 22252 5828225822 852 52 8225255252 552822822 252222 282 852 52 25528222 552 282 82882582 22852522 88 222 5555 5285222 22 552 282 2822 852225 82552582222 852 82822 5555 552 222 52222 22 52 525252 255282, 552222822 5222 282522222282 222 52282828282, 22525825852 22 25528582822282 82522222822 852 52 258822 522 828255252 5222282222 82522.Gedaan te ______________________, op ___________________, in __________ originele exemplaren.


Handtekeningen: