Vrijwilligersovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan welk type organisatie wenst samen te werken met vrijwilligers. Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat uit een groep natuurlijke personen of rechtspersonen die een belangeloos doel nastreven. De vzw onderscheidt zich van de feitelijke vereniging. Deze laatste heeft geen rechtspersoonlijkheid, de leden kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en investeren hun eigen vermogen. De vzw beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die losstaat van die van haar leden. De rechtspersoonlijkheid betekent dat de vzw rechten en plichten heeft. De leden beschikken over een beperkte aansprakelijkheid en investeren in beginsel hun eigen vermogen niet voor de verbintenissen van de vzw.

Hulp
nodig?
Model bewerken


VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
TUSSEN

De vereniging zonder winstoogmerk "________" met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Vereniging";


EN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Vrijwilliger";


1. VOORWERP

Het doel van deze overeenkomst is het regelen van de respectievelijke rechten en plichten van de Vereniging en de Vrijwilliger.


2. VERPLICHTINGEN VAN DE VRIJWILLIGER

De Vrijwilliger stelt zijn of haar vaardigheden ten dienste van de Vereniging om haar in staat te stellen haar doelstellingen beter te bereiken.

De Vrijwilliger verbindt zich ertoe de Vereniging op de hoogte te brengen van alle andere vrijwillige activiteiten die bij een andere vereniging worden uitgevoerd en van de ontvangen vergoedingen in dat verband.


3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERENIGING

De Vereniging verbindt zich ertoe de Vrijwilliger alle uitrusting ter beschikking te stellen die nodig is voor de goede uitvoering van zijn opdracht en de kosten te dragen die de Vrijwilliger bij de uitvoering van zijn opdracht maakt.


4. VERGOEDING

De Vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten die hij of zij verricht ten behoeve van de Vereniging.

De Vereniging betaalt de Vrijwilliger evenwel een forfaitaire onkostenvergoeding die niet meer zal bedragen dan de van belastingen en socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde dag- en jaarbedragen (zoals vastgelegd in de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers).

Op basis van bewijsstukken vergoedt de Vereniging de reiskosten van de Vrijwilliger die hij voor rekening van de Vereniging heeft gemaakt tot een maximum van 2000 kilometer per jaar. De kilometervergoeding wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965 tot vaststelling van de algemene regels inzake reiskosten.

De betaling van deze onkostenvergoeding vindt als volgt plaats:

________


5. AANSPRAKELIJKHEID

De Vereniging is aansprakelijk voor elke toevallige lichte fout van de Vrijwilliger die schade heeft veroorzaakt aan de Vereniging of aan derden in het kader van de vrijwilligersactiviteiten.

De Vrijwilliger is aansprakelijk voor zijn of haar bedrog, zware fout en gewoonlijk voorkomende lichte fout, alsook voor elke schade die hij of zij zichzelf berokkent.


6. 55855558582

82 5252282822 88582 222 82522225822 52 582 222 282822 52 8222288222 55282552288225285 852 52 5252282822 5222, 222 582222525822 852 52 822255825282 55282552288225285.


7. 55885 588 85 855855858255

82 558288888225 22 52 5252282822 252222 552 852228252822 22 282 222222 8228258222, 222525 552 582 8855528822 252 2822 8225 52 525252 255282.


8. VERTROUWELIJKHEID

De Vrijwilliger is gebonden aan een algemene vertrouwelijkheidsplicht.

De Vrijwilliger verbindt zich ertoe geen enkel bedrijfsgeheim bekend te maken dat hem tijdens zijn vrijwillige activiteiten binnen de Vereniging ter kennis kan komen.


Gedaan te ________, op ________.


Handtekeningen:

voor de Vereniging:_____________________________
________, ________


de Vrijwilliger:_____________________________
________

Document
weergeven dat in behandeling is


VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
TUSSEN

De vereniging zonder winstoogmerk "________" met maatschappelijke zetel gevestigd te ________, vertegenwoordigd door ________, ________;

hierna de "Vereniging";


EN

________, geboren op ________ te ________, en met woonplaats te ________;

hierna de "Vrijwilliger";


1. VOORWERP

Het doel van deze overeenkomst is het regelen van de respectievelijke rechten en plichten van de Vereniging en de Vrijwilliger.


2. VERPLICHTINGEN VAN DE VRIJWILLIGER

De Vrijwilliger stelt zijn of haar vaardigheden ten dienste van de Vereniging om haar in staat te stellen haar doelstellingen beter te bereiken.

De Vrijwilliger verbindt zich ertoe de Vereniging op de hoogte te brengen van alle andere vrijwillige activiteiten die bij een andere vereniging worden uitgevoerd en van de ontvangen vergoedingen in dat verband.


3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERENIGING

De Vereniging verbindt zich ertoe de Vrijwilliger alle uitrusting ter beschikking te stellen die nodig is voor de goede uitvoering van zijn opdracht en de kosten te dragen die de Vrijwilliger bij de uitvoering van zijn opdracht maakt.


4. VERGOEDING

De Vrijwilliger ontvangt geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten die hij of zij verricht ten behoeve van de Vereniging.

De Vereniging betaalt de Vrijwilliger evenwel een forfaitaire onkostenvergoeding die niet meer zal bedragen dan de van belastingen en socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde dag- en jaarbedragen (zoals vastgelegd in de Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers).

Op basis van bewijsstukken vergoedt de Vereniging de reiskosten van de Vrijwilliger die hij voor rekening van de Vereniging heeft gemaakt tot een maximum van 2000 kilometer per jaar. De kilometervergoeding wordt berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965 tot vaststelling van de algemene regels inzake reiskosten.

De betaling van deze onkostenvergoeding vindt als volgt plaats:

________


5. AANSPRAKELIJKHEID

De Vereniging is aansprakelijk voor elke toevallige lichte fout van de Vrijwilliger die schade heeft veroorzaakt aan de Vereniging of aan derden in het kader van de vrijwilligersactiviteiten.

De Vrijwilliger is aansprakelijk voor zijn of haar bedrog, zware fout en gewoonlijk voorkomende lichte fout, alsook voor elke schade die hij of zij zichzelf berokkent.


6. 55855558582

82 5252282822 88582 222 82522225822 52 582 222 282822 52 8222288222 55282552288225285 852 52 5252282822 5222, 222 582222525822 852 52 822255825282 55282552288225285.


7. 55885 588 85 855855858255

82 558288888225 22 52 5252282822 252222 552 852228252822 22 282 222222 8228258222, 222525 552 582 8855528822 252 2822 8225 52 525252 255282.


8. VERTROUWELIJKHEID

De Vrijwilliger is gebonden aan een algemene vertrouwelijkheidsplicht.

De Vrijwilliger verbindt zich ertoe geen enkel bedrijfsgeheim bekend te maken dat hem tijdens zijn vrijwillige activiteiten binnen de Vereniging ter kennis kan komen.


Gedaan te ________, op ________.


Handtekeningen:

voor de Vereniging:_____________________________
________, ________


de Vrijwilliger:_____________________________
________