Wedstrijdreglement

Voortgang:
0%
?
X

Geef aan of de wedstrijd waarvoor dit wedstrijdreglement wordt opgesteld een loterij of een kansspel is. Een loterij is een spel waarbij, al dan niet met een inzet, de winst louter wordt bepaald door het lot. Een loterij moet altijd openbaar zijn. Een kansspel is een spel waarbij een bepaalde inzet wordt gevraagd en dat voor spelers winst of verlies kan opleveren en waarbij die winst of dat verlies geheel of gedeeltelijk door het lot wordt bepaald.

Hulp
nodig?
Model bewerken

WEDSTRIJDREGLEMENT

________

________


Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd '________', hierna de "Wedstrijd" genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door ________, met maatschappelijk adres te ________ ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer ________, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.


Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op ________ en eindigt op ________.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.


Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.


Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • emailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via ________) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.


Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website ________.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

________

Aan het einde van de Wedstrijd volgt een schiftingsvraag.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.


Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

________

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.


Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

________ x ________

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).


Artikel 8. Fraude en misbruik

________ houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9. 822252885282

82 8822555 852 222 25828 82582222 52 22282222822 552 52 85252885225 22 2822 22 5555 2552 22/22 82285 (225 2222 22 88522) 22 228558222 82 522 25525 852 282225282 822252885282 22 25222282 852 52 85252885225 2225222 52 225825825 (828858822 885 8288582225852525822).


Artikel 10. 85282552288225285

82 52282522 552 52 225825825 2282552 225228 8225 28222 588882 852 52 522822225. 82 85252885225 252 58558 222282828 5528255228822 825522 2282285 8225 22822 5285282522282 22 225285282522282 885552 582 225 2822 222282222 5225 222 522822225 2288882 852 52 52282522 552 52 225825825 22 522 222852222 22/22 228558222 852 22 282225282 22852222 552 222 25828.

82 85252885225 252 828225822 222282828 8255228225528822 22525522 825522 8225 22822 2285288852 25222222222, 228522 552 22282528258825822 22 222 28885222 52282522.

522528 8252552 52 85252885225 2885 522 52852 8225 22 52 225825825, 225228228822 22 82 2822 225228, 22 8228258222, 22 88228222, 582 22 8228822, 52 22 22858222 22 22 22525852222 822228 5252222 852 282525852, 2288882 852 525252 22525222 858222 52 888 852 52 85252885225 (22588, 5285 2822 8222522 222, 2285288852 8288522222 22 52228222) 22 825822 8222288222 5252222 82 222 82255852 25588588282 52 22525222822 5555 225522 222 5882222. 82 85252885225 258 82 552 22858 2222 222282 55282552288225285 555222 22 52 5228222258 258822 2222 222282 8855528252225822 825885585825 2822.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.


Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

________

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.


Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 14. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.


***


Dit Wedstrijdreglement dateert van ________

Document
weergeven dat in behandeling is

WEDSTRIJDREGLEMENT

________

________


Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd '________', hierna de "Wedstrijd" genoemd.

De Wedstrijd wordt georganiseerd door ________, met maatschappelijk adres te ________ ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer ________, hierna de "Organisator" genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.


Artikel 2. Duur

De Wedstrijd start op ________ en eindigt op ________.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen.


Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde adres verblijven als deze personen.

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming op te vragen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd.


Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • emailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via ________) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.


Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website ________.

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

________

Aan het einde van de Wedstrijd volgt een schiftingsvraag.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.


Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

________

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.


Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kan worden is:

________ x ________

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).


Artikel 8. Fraude en misbruik

________ houdt toezicht over het correcte verloop van de Wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 9. 822252885282

82 8822555 852 222 25828 82582222 52 22282222822 552 52 85252885225 22 2822 22 5555 2552 22/22 82285 (225 2222 22 88522) 22 228558222 82 522 25525 852 282225282 822252885282 22 25222282 852 52 85252885225 2225222 52 225825825 (828858822 885 8288582225852525822).


Artikel 10. 85282552288225285

82 52282522 552 52 225825825 2282552 225228 8225 28222 588882 852 52 522822225. 82 85252885225 252 58558 222282828 5528255228822 825522 2282285 8225 22822 5285282522282 22 225285282522282 885552 582 225 2822 222282222 5225 222 522822225 2288882 852 52 52282522 552 52 225825825 22 522 222852222 22/22 228558222 852 22 282225282 22852222 552 222 25828.

82 85252885225 252 828225822 222282828 8255228225528822 22525522 825522 8225 22822 2285288852 25222222222, 228522 552 22282528258825822 22 222 28885222 52282522.

522528 8252552 52 85252885225 2885 522 52852 8225 22 52 225825825, 225228228822 22 82 2822 225228, 22 8228258222, 22 88228222, 582 22 8228822, 52 22 22858222 22 22 22525852222 822228 5252222 852 282525852, 2288882 852 525252 22525222 858222 52 888 852 52 85252885225 (22588, 5285 2822 8222522 222, 2285288852 8288522222 22 52228222) 22 825822 8222288222 5252222 82 222 82255852 25588588282 52 22525222822 5555 225522 222 5882222. 82 85252885225 258 82 552 22858 2222 222282 55282552288225285 555222 22 52 5228222258 258822 2222 222282 8855528252225822 825885585825 2822.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Indien de deelname aan de Wedstrijd vereist dat de deelnemer een inzending (beeld, geluid,...) moet insturen, garandeert de deelnemer dat deze inzending geen inbreuk zal vormen op enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten, van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de eigenaars van de beelden of van de personen die te horen zouden zijn in of te zien zouden zijn op de inzending. De deelnemer vrijwaart de Organisator voor aanspraken van derden in dit verband.

De deelnemer gaat er bovendien mee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de Organisator. De deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten, inclusief doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bv. auteursrecht), op dergelijk materiaal. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd en ruimte, aan de Organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer.


Artikel 12. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

________

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd.


Artikel 13. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 14. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.


***


Dit Wedstrijdreglement dateert van ________