Naar boven

Woninghuurovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Kies de regio waarin de woning zich bevindt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

HUUROVEREENKOMST — HUUR VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Verhuurder";EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Huurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het goed gelegen te:

________,

dat de partijen zorgvuldig hebben bezocht en als volgt volledig beschrijven:

________

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten wat betreft veiligheid, hygiëne en voorzieningen, en is in goede staat van onderhoud.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld tegen gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving bij uittreding wordt op gemeenschappelijke kosten uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt als hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Verhuurder geeft geen toestemming aan de Huurder om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een professionele activiteit. Alleen de Huurder neemt, in het voordeel van de Verhuurder, de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een door deze overeenkomst verboden beroepsactiviteit op zich.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen of zal nemen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen met betrekking tot de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, onder meer met betrekking tot de bestemming van het gebied waarin het Goed zich bevindt en de stedenbouwkundige voorschriften en eventuele vergunningsverplichtingen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de door de Huurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Wijzigingen aan de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder zijn niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken overheid.

Alle kosten en boetes, van welke aard ook, als gevolg van een inbreuk op dit artikel zullen uitsluiten ten laste komen van de Huurder en zullen kunnen worden verhaald op de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld volgens artikelen 15 t.e.m. 23 van het Vlaamse Woninghuurdecreet.

In alle gevallen waarin een opzegging 'te allen tijde' kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

a. Opzeggingsmogelijkheden van de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaald door artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet dat luidt als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Opzeggingsmogelijkheden van de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaald door artikelen 17 tot en met 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. BEEINDIGING VAN DE HUUR WEGENS FOUT OF ERNSTIGE TEKORTKOMING

a. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een fout of tekortkoming van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de wederverhuring van het Goed (binnen de grenzen van het beroepsgebruik).

b. Op grond van een fout van de Verhuurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Verhuurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van de accommodatie bijvoorbeeld kan de aan de Huurder verschuldigde schadevergoeding onder andere bestaan uit de verhuiskosten.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend aan een maandelijkse huurprijs van ________ EUR, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Huurder uiterlijk worden betaald op het volgende tijdstip:

________

Tenzij anders aangegeven door de Verhuurder, wordt de huur overgeschreven op de bankrekening met nummer ________.


8. KOSTEN

Naast de huurprijs worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Huurder.


9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Huurder drie vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de Huurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de Huurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande lasten meebrengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of lasten te betalen. Het bedrag van de waarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


10. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan de wettelijke interestvoet gepubliceerd door de FOD Financiën waarbij deze interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________% per jaar, na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die worden geheven of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke overheid of instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, vallen ten laste van de Verhuurder.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders en de kosten van eventuele grote herstellingen (andere dan de gewone huurherstellingen) die aan het Goed moeten worden uitgevoerd, waaronder onder meer dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat de Huurder gerechtigd zal zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke herstellingen.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht om de Verhuurder meteen en tijdig op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Huurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de de door zijn nalaten veroorzaakte verergering van de schade.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder draagt de kosten van alle huurherstellingen die niet vermeld zijn in het vorige punt (en die niet veroorzaakt zijn door veroudering of overmacht), en van kleine herstellingen, alsmede van de werkzaamheden die voor rekening van de Verhuurder komen maar die het gevolg zijn van een handeling van de Huurder of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

De Huurder zal het schrijnwerk, het houtwerk en de kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere evacuatiekanalen laten onderhouden, onder andere volgens de frequentie vereist door de toepasselijke wetgeving of, bij gebrek daaraan, in verhouding met het gebruik ervan, en minstens kort voor het einde van de huurovereenkomst.

Hij onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en in elk geval elk jaar in het geval van een stookolietank en om de drie jaar in het geval van een gasketel, laat de Huurder het individuele verwarmingssysteem periodiek controleren door een erkend technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van degene die het nodig heeft in het kader van het onderhoud ervan. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Huurder in goede staat worden onderhouden en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

De Huurder moet de afvoerleidingen en andere toegankelijke leidingen reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en voor rekening van en op volledig risico van de Huurder. De verfraaiingen of verbeteringen worden verworven door de Verhuurder zonder enige vergoeding, dit onverminderd het recht van de Verhuurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat moet worden hersteld.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die enkel bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de omheining ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om de woning, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling doet op geen enkele wijze afbreuk aan enige andere verplichtingen van de Huurder of de Verhuurder ten aanzien van een orgaan van mede-eigendom.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. REGISTRATIE

De Verhuurder zal deze huurovereenkomst, eventuele schriftelijke wijzigingen daaraan en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn de kosten voor rekening van de Verhuurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Verhuurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Huurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van het uitoefenen van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed mag hebben op de schadevergoeding die in dit verband verschuldigd aan de Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de schade aan de buren.

Hij zal de Verhuurder op zijn eerste verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van de premies.


18. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


19. 85585558 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 522 82225582 (2288882 852 222 222222822 22 882 522 82582582222 852 52 5555 852 52 282522222282) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 5255555525 22 52 8555525 22222 52 25288222 28258282222 552 225258822 22 22 222525 25258 2825222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 5255555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 8582222525228555, 2588222258222, 55222225, 558582282, 222.


20. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


21. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Huurder zijn waarborgverplichtingen niet nakomt;
- de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Op de website https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads is deze toelichting beschikbaar.


23. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);

- zodra deze is opgesteld, de plaatsbeschrijving.


24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit geschil aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN:

Document
weergeven dat in behandeling is

HUUROVEREENKOMST — HUUR VAN EEN HOOFDVERBLIJFPLAATSTUSSEN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________;

hierna de "Verhuurder";EN

________, geboren op ________ te ________, en wonende te ________,

hierna de "Huurder",IS ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


1. VOORWERP

De Verhuurder verhuurt aan de Huurder het goed gelegen te:

________,

dat de partijen zorgvuldig hebben bezocht en als volgt volledig beschrijven:

________

hierna het "Goed".


2. PLAATSBESCHRIJVING

Het Goed voldoet aan de basisvereisten wat betreft veiligheid, hygiëne en voorzieningen, en is in goede staat van onderhoud.

Aan het begin van de huurovereenkomst zal, door de partijen, een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgesteld tegen gemeenschappelijke kosten, die als bijlage bij deze huurovereenkomst zal worden gevoegd.

De plaatsbeschrijving bij uittreding wordt op gemeenschappelijke kosten uitgevoerd nadat het Goed is ontruimd en voordat de sleutels aan de Verhuurder worden overhandigd.


3. BESTEMMING VAN HET GOED

De huurovereenkomst is bedoeld om te worden gebruikt als hoofdverblijfplaats van de Huurder.

De Verhuurder geeft geen toestemming aan de Huurder om het Goed geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor de uitoefening van een professionele activiteit. Alleen de Huurder neemt, in het voordeel van de Verhuurder, de eventuele fiscale gevolgen van de uitoefening van een door deze overeenkomst verboden beroepsactiviteit op zich.

De Huurder verklaart dat hij met betrekking tot de beoogde of opgegeven bestemming van het Goed alle nodige maatregelen heeft genomen of zal nemen en alle vereiste informatie heeft ingewonnen met betrekking tot de naleving van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, onder meer met betrekking tot de bestemming van het gebied waarin het Goed zich bevindt en de stedenbouwkundige voorschriften en eventuele vergunningsverplichtingen.

De Verhuurder is derhalve niet belast met enige verplichting om de door de Huurder beoogde bestemming van het Goed te garanderen.

Wijzigingen aan de bestemmingsregels of stedenbouwkundige voorschriften door de Huurder zijn niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de Verhuurder en de betrokken overheid.

Alle kosten en boetes, van welke aard ook, als gevolg van een inbreuk op dit artikel zullen uitsluiten ten laste komen van de Huurder en zullen kunnen worden verhaald op de Huurder.


4. DUUR

De huur vangt aan op ________ en is gesloten voor een duur van negen jaar.

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de bovenvermelde periode als een van de partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging heeft betekend.

Indien binnen deze termijn geen opzegging plaatsvond, wordt de huurovereenkomst telkens voor een periode van drie jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden.


5. OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE PARTIJEN

De opzeggingsmogelijkheden van de partijen worden geregeld volgens artikelen 15 t.e.m. 23 van het Vlaamse Woninghuurdecreet.

In alle gevallen waarin een opzegging 'te allen tijde' kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging wordt gedaan.

a. Opzeggingsmogelijkheden van de Huurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Huurder wordt bepaald door artikel 20 van het Vlaamse Woninghuurdecreet dat luidt als volgt:

"Opzegging door de huurder

§ 1. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Als de huurovereenkomst door de opzegging van de huurder een einde neemt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende respectievelijk het eerste, het tweede of het derde jaar.

Zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden, vermeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zijn de opzeggingstermijn, vermeld in het eerste lid, en de vergoeding, vermeld in het tweede lid, niet van toepassing. De huurder brengt de verhuurder op de hoogte van de opzegging, die ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan.

§ 2. Als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt conform artikel 17 tot en met 19, kan de huurder op zijn beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. In dat geval is hij de vergoeding, vermeld in paragraaf 1, niet verschuldigd.

Als de huurder de huurovereenkomst beëindigt met toepassing van het eerste lid, blijft de verhuurder verplicht tot uitvoering van de reden die ten grondslag ligt aan de aanvankelijke opzegging of tot de betaling van de vergoeding, vermeld in artikel 17 tot en met 19."

b. Opzeggingsmogelijkheden van de Verhuurder

De opzegging van de huurovereenkomst door de Verhuurder wordt bepaald door artikelen 17 tot en met 19 van het Vlaamse Woninghuurdecreet als volgt:

Artikel 17. Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, als hij het goed persoonlijk en werkelijk wil betrekken.

De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen om de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de verhuurder of de afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in de opgaande lijn of bloedverwanten in de zijlijn tot in de derde graad van de verhuurder of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner het goed persoonlijk en werkelijk te laten betrekken. De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap met de verhuurder. De verhuurder bewijst op verzoek van de huurder de band van verwantschap. De verhuurder voldoet aan dat verzoek binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de kennisgeving ervan, zo niet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld.

§ 2. Het goed moet worden betrokken binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven.

Als de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 18. Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken

§ 1. De verhuurder kan de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen als hij het onroerend goed of een gedeelte ervan wil wederopbouwen, verbouwen of renoveren, en als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° de werkzaamheden worden uitgevoerd met eerbiediging van de decretale en verordeningsbepalingen over de ruimtelijke ordening;
2° de werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gedeelte dat de huurder bewoont;
3° de werkzaamheden kosten meer dan drie jaar huur van het verhuurde goed. Als het gebouw waarin dat goed gelegen is uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en waaraan werkzaamheden worden uitgevoerd, kosten de werkzaamheden meer dan twee jaar huur voor al die woningen samen.

De opzeggingstermijn bedraagt zes maanden, tenzij de opzegging wordt gedaan tijdens de eerste driejarige periode. In dat geval kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De verhuurder bezorgt de volgende documenten aan de huurder op het moment van de opzegging:
1° de hem verleende omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen als deze voor de werkzaamheden vereist is; en
2° een omstandig bestek of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst.

§ 2. De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of na de teruggave van het goed door de huurder als de teruggave later plaatsvindt. Na de beëindiging van de werken, vraagt de verhuurder een conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode.

Als de verhuurder de werkzaamheden niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden uitvoert en geen bewijs van buitengewone omstandigheden kan leveren, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.

De huurder kan de verhuurder verzoeken om hem kosteloos de documenten te bezorgen waaruit blijkt dat de werkzaamheden conform de voorwaarden, vermeld in dit artikel, zijn uitgevoerd.

§ 3. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.

Artikel 19. Opzegging door de verhuurder zonder motief

§ 1. Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding.

De vergoeding, vermeld in het eerste lid, is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

§ 2. De partijen kunnen overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te beperken.


6. BEEINDIGING VAN DE HUUR WEGENS FOUT OF ERNSTIGE TEKORTKOMING

a. Op grond van een fout van de Huurder

In geval van beëindiging van deze overeenkomst wegens een fout of tekortkoming van de Huurder, draagt deze laatste alle kosten en lasten die uit deze opzegging voortvloeien en betaalt hij, naast een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden huur, de verschuldigde huurgelden en de honoraria van de potentiële vastgoedmakelaar die verantwoordelijk is voor de wederverhuring van het Goed (binnen de grenzen van het beroepsgebruik).

b. Op grond van een fout van de Verhuurder

In geval van opzegging van de huurovereenkomst wegens het niet voldoen door de Verhuurder aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting van de accommodatie bijvoorbeeld kan de aan de Huurder verschuldigde schadevergoeding onder andere bestaan uit de verhuiskosten.


7. HUURPRIJS

Deze huur wordt toegekend aan een maandelijkse huurprijs van ________ EUR, exclusief kosten.

De huurprijs moet door de Huurder uiterlijk worden betaald op het volgende tijdstip:

________

Tenzij anders aangegeven door de Verhuurder, wordt de huur overgeschreven op de bankrekening met nummer ________.


8. KOSTEN

Naast de huurprijs worden er geen kosten in rekening gebracht aan de Huurder.


9. HUURWAARBORG

De Huurder moet, om de naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een waarborg verstrekken voor het bedrag dat gelijk is aan drie maanden huur.

De waarborg kan naar keuze van de Huurder drie vormen aannemen:

- ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op naam van de Huurder;
- ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam van de Huurder;
- ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling.

De waarborg wordt vrijgegeven of opgeheven, al naar gelang het geval, aan het einde van de huurovereenkomst, na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen en na volledige en behoorlijke nakoming van alle verplichtingen van de Huurder.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, zal de vrijgave of opheffing van de waarborg geen uitstaande lasten meebrengen, met uitzondering van de kosten die aan het einde van de huurovereenkomst worden vereffend. In de tussentijd mag de waarborg niet worden gebruikt om een of meer huurgelden of lasten te betalen. Het bedrag van de waarborg kan worden aangepast aan de evolutie van de huurprijs.

De Huurder mag niet zonder toestemming van Verhuurder over het Goed beschikken voordat de waarborg naar behoren is verstrekt.


10. INTERESTEN

In geval van vertraging in de betaling die een partij verschuldigd is, is zij vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan de wettelijke interestvoet gepubliceerd door de FOD Financiën waarbij deze interest telkens voor de gehele begonnen maand in rekening wordt gebracht.

Indien een partij de volledige of gedeeltelijke vrijgave van de huurwaarborg aan het einde van de huurperiode ten onrechte verhindert, is zij over het ingehouden bedrag een interest verschuldigd van ________% per jaar, na een ingebrekestelling die acht dagen lang zonder resultaat is gebleven, waarbij de interest telkens voor de gehele begonnen maand wordt berekend.


11. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

Alle belastingen en heffingen, van welke aard ook, die worden geheven of die zullen worden geheven op het gehuurde Goed, door eender welke overheid of instantie, met inbegrip van de onroerende voorheffing, vallen ten laste van de Verhuurder.


12. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Voor alle aangelegenheden die niet in dit artikel worden vermeld, verwijzen de partijen naar het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

a. Ten laste van de Verhuurder

De Verhuurder draagt de kosten van aanschaf, installatie en vervanging van de benodigde rookmelders en de kosten van eventuele grote herstellingen (andere dan de gewone huurherstellingen) die aan het Goed moeten worden uitgevoerd, waaronder onder meer dak- en constructiewerken, schilderwerken en werken aan het buitenschrijnwerk.

Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zonder dat de Huurder gerechtigd zal zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele ongemakken of schade die gepaard gaan met dergelijke herstellingen.

Indien het noodzakelijk is om dergelijke reparaties uit te voeren, is de Huurder verplicht om de Verhuurder meteen en tijdig op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Huurder verantwoordelijk kan worden gesteld voor de de door zijn nalaten veroorzaakte verergering van de schade.

b. Ten laste van de Huurder

De Huurder draagt de kosten van alle huurherstellingen die niet vermeld zijn in het vorige punt (en die niet veroorzaakt zijn door veroudering of overmacht), en van kleine herstellingen, alsmede van de werkzaamheden die voor rekening van de Verhuurder komen maar die het gevolg zijn van een handeling van de Huurder of van een persoon voor wie hij verantwoordelijk is.

De Huurder zal het schrijnwerk, het houtwerk en de kozijnen, de vereiste rookmelders, schoorstenen en andere evacuatiekanalen laten onderhouden, onder andere volgens de frequentie vereist door de toepasselijke wetgeving of, bij gebrek daaraan, in verhouding met het gebruik ervan, en minstens kort voor het einde van de huurovereenkomst.

Hij onderhoudt de toegankelijke delen van de sanitaire en verwarmingsinstallaties. In overeenstemming met de geldende voorschriften, en in elk geval elk jaar in het geval van een stookolietank en om de drie jaar in het geval van een gasketel, laat de Huurder het individuele verwarmingssysteem periodiek controleren door een erkend technicus. Hij erkent het logboek van het verwarmingssysteem te hebben ontvangen en stelt het ter beschikking van degene die het nodig heeft in het kader van het onderhoud ervan. Alle installaties, leidingen en apparatuur moeten door de Huurder in goede staat worden onderhouden en moeten worden beschermd tegen bevriezing en andere gebruikelijke risico's.

De Huurder moet de afvoerleidingen en andere toegankelijke leidingen reinigen. Hij zal door zijn fout gebroken of gebarsten ruiten vervangen. Hij zal de luiken onderhouden.


13. WERKEN EN RENOVATIES

Alle werkzaamheden gericht op het verfraaien, verbeteren of wijzigen van het Goed mogen alleen worden uitgevoerd door de Huurder mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder en, indien van toepassing, de betrokken overheid. Deze werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en voor rekening van en op volledig risico van de Huurder. De verfraaiingen of verbeteringen worden verworven door de Verhuurder zonder enige vergoeding, dit onverminderd het recht van de Verhuurder om aan het einde van de huurovereenkomst te eisen dat het Goed in zijn oorspronkelijke staat moet worden hersteld.

In geval van wijziging of aanpassing van de externe sloten of andere mechanismen op initiatief van de Huurder, zorgt deze ervoor dat de Verhuurder een volledige set sleutels of inrichtingen ontvangt die enkel bedoeld zijn om de toegang tot het gebouw of de omheining ervan in zijn afwezigheid mogelijk te maken in geval van dwingende noodzaak om de woning, de bijgebouwen en de aangrenzende, gemeenschappelijke of privé-eigendom te beschermen. Deze bepaling doet op geen enkele wijze afbreuk aan enige andere verplichtingen van de Huurder of de Verhuurder ten aanzien van een orgaan van mede-eigendom.


14. OVERDRACHT EN ONDERHUUR

Het is de Huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het Goed onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.


15. REGISTRATIE

De Verhuurder zal deze huurovereenkomst, eventuele schriftelijke wijzigingen daaraan en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst registreren.

In geval van laattijdige inschrijving zijn de kosten voor rekening van de Verhuurder.

Na deze termijn van twee maanden en indien de Verhuurder de huurovereenkomst nog steeds niet heeft geregistreerd binnen een maand na de ingebrekestelling door de Huurder, heeft deze laatste het recht om de overeenkomst op elk moment en zonder schadevergoeding te beëindigen.


16. ONTEIGENING

In geval van onteigening zal de Verhuurder de Huurder hiervan tijdig in kennis stellen. De Huurder kan geen enkele schadevergoeding eisen, met uitzondering van het uitoefenen van zijn rechten tegenover de onteigenaar, zonder dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed mag hebben op de schadevergoeding die in dit verband verschuldigd aan de Verhuurder.


17. VERZEKERINGEN

De Huurder is verplicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een passende verzekering af te sluiten tegen huurrisico's, zoals brand, waterschade en glasbreuk. Bovendien zal hij zich moeten verzekeren tegen de schade aan de buren.

Hij zal de Verhuurder op zijn eerste verzoek het bewijs leveren van het afsluiten van een geldige en lopende verzekeringspolis en de betaling van de premies.


18. DIEREN

Gewone huisdieren zijn toegestaan in overeenstemming met de wetgeving, en zolang ze geen ongemak, overlast, zelfs sporadisch en van welke aard dan ook, vormen.


19. 85585558 58 8882285558258

82 5255555525 22 2822 82522222822558225 82 52 5582822 282 852 522 82255 52222 522 52852 522 2225 5582 55222 225 8222, 225552252 2822 55222222882222 5522, 882222 5582 2552522 8225 522 28252 852 522 82225582 (2288882 852 222 222222822 22 882 522 82582582222 852 52 5555 852 52 282522222282) 5225 525522 22 85222 82222222. 82 5255555525 22 52 8555525 22222 52 25288222 28258282222 552 225258822 22 22 222525 25258 2825222.

5825228 52228252 2258252 2222 52 8555525 22282552 552 52 52288528 582 52 8255555 852 522 2225 55222258222 22 52 22282 288528552 28552822 825522 22222222282285. 522282 525258 88 28252222222222, 258 52 5255555525 258225 225222 552 5252288222 52288528 2222 582252582 28258582 8225 52 8555525 222 2885 2228522222 22 222 852222825822 82222222 22 822258222 828522.

82 2822 8225255252 588225'8 2822 222 22 58822 28252 852 2222588822 825822 522 2225 22 2222 82552 5522282522, 22828 825822 582 2225 552 5582 2552522 8225 522 28252 852 52 5555282522222282 2282552.

82 5255555525 52222 222 522 52852 22 222 52825552 22 25222 222 52 8555525, 22 52 22252 5828225822 852 52 82528885282222 852 52 8555525 22 82225282522, 22 22 52 822822 22 85222 82222222 5225 222 8582222525228555, 2588222258222, 55222225, 558582282, 222.


20. 88828525858558

82 25528222, 552 2522225222 22 528528252582222522, 82 82822 522552825285 552 222, 2822 5222528822 5528255228822 8225 52 25222822 852 52 582 5222 282522222282 82252882282252 82528885282222.


21. UITRDUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

Dit contract wordt automatisch, onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter ontbonden indien:

- de Huurder zijn verplichting tot betaling van huur en lasten niet nakomt;
- de Huurder zijn verzekeringsverplichtingen niet nakomt;
- de Huurder zijn waarborgverplichtingen niet nakomt;
- de Huurder zijn verplichting tot vreedzaam gebruik van het Goed niet nakomt en dit leidt tot een door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van burenhinder.


22. VULGARISERENDE TOELICHTING

Er wordt verwezen naar de vulgariserende toelichting opgesteld door de Vlaamse Regering bevattend informatie over de regelgevende bepalingen met betrekking tot de volgende elementen:

1° de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
2° de aard van een dwingende regel;
3° de schriftelijke huurovereenkomst, de registratie ervan en de regeling van de kosten van de registratie;
4° het belang van een omstandige plaatsbeschrijving;
5° de duur van de huurovereenkomst;
6° de mogelijkheden om de huurprijs te herzien, de indexering, de kosten en de lasten;
7° de mogelijkheden voor de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders;
8° het regime inzake de huurherstellingen;
9° de verplichting van een brandverzekering;
10° de mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen;
11° het regime bij een verandering van eigenaar;
12° de mogelijkheden voor de partijen bij een geschil met hun tegenpartij.

Op de website https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads is deze toelichting beschikbaar.


23. BIJLAGEN

Zijn aangehecht aan dit contract:

- een kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC);

- zodra deze is opgesteld, de plaatsbeschrijving.


24. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar het Goed zich bevindt.

De partijen kunnen overeenkomen om, na het ontstaan van een geschil, dit geschil aan een arbiter voor te leggen.Gedaan te ________, op ________, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, plus één voor registratie.HANDTEKENINGEN: