Aneks do umowy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaka umowa będzie zmieniana, w ramach aneksu. Wybranie podpowiedzi: "inna umowa" oznacza, że strony chcą dokonać zmiany w innej umowie, niż umowa o pracę np. umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży samochodu, umowa zlecenie itd. Wybranie podpowiedzi: "umowa o pracę" oznacza, że strony chcą dokonać zmiany w umowie o pracę. W takiej sytuacji niniejszy aneks nie jest odpowiedni: należy posłużyć się albo wypowiedzeniem zmieniającym albo porozumieniem zmieniającym.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

ANEKS
do umowy: ________
z dnia: ________ r.Niniejszy aneks do umowy: ________ z dnia: ________ r., zwanej dalej: „Umowa", został zawarty w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała(y) przy: ________, legitymująca (y) się numerem PESEL: ________,

zwana(y) dalej: „Pierwsza Strona"

a

2/ ________, zamieszkała(y) przy: ________, legitymująca (y) się numerem PESEL: ________,

zwana(y) dalej: „Druga Strona"

zwanymi dalej łącznie: „Stronami"

o następującej treści:


Artykuł 1
Postanowienia zmieniające


1. Strony oświadczają, że są stronami Umowy: ________.

2. Strony postanawiają wprowadzić następującą(e) zmianę(y), do Umowy:

________

3. Opisane, w ustępie poprzedzającym, zmiany, zaczną obowiązywać dnia: ________ r.

4. Wszelkie inne ustalenia Stron, zawarte w Umowie, nie ulegają zmianie.


Artykuł 2
Postanowienia końcowe


1. Aneks stanowi załącznik do Umowy.

2. Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Umowy.


Artykuł 3
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Aneksu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Aneksu, w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim wypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Aneksie.


Artykuł 4
Pozostałe regulacje


W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i właściwych ustaw.


Artykuł 5
Rozwiązywanie sporów


________. 525222 2252225 25282 522528222 522825222282885 82255, 8 225282 2222825828, 22585828, 558825525 822 52252 8552822.

________. 2 55282 85525 522825285 225225282285, 8 822825 825552, 228852285 8 5822282 22252252525822, 8225, 8228252582 2 28282282222 822285, 22825282 52282522228222 25222 555 88588882 22 8228255 25 2822882 252828225285/88252882 222852222.


Artykuł 6
Forma Aneksu


1. Aneks zostanie zawarty w takiej samej formie, w jakiej została zawarta Umowa.

2. Jeżeli Umowa została zawarta w formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub Strony przewidziały, w celu jej zawarcia.


Artykuł 7
Egzemplarze


Aneks został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

________________________
(podpis Pierwszej Strony)

________________________
(podpis Drugiej Strony)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

ANEKS
do umowy: ________
z dnia: ________ r.Niniejszy aneks do umowy: ________ z dnia: ________ r., zwanej dalej: „Umowa", został zawarty w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała(y) przy: ________, legitymująca (y) się numerem PESEL: ________,

zwana(y) dalej: „Pierwsza Strona"

a

2/ ________, zamieszkała(y) przy: ________, legitymująca (y) się numerem PESEL: ________,

zwana(y) dalej: „Druga Strona"

zwanymi dalej łącznie: „Stronami"

o następującej treści:


Artykuł 1
Postanowienia zmieniające


1. Strony oświadczają, że są stronami Umowy: ________.

2. Strony postanawiają wprowadzić następującą(e) zmianę(y), do Umowy:

________

3. Opisane, w ustępie poprzedzającym, zmiany, zaczną obowiązywać dnia: ________ r.

4. Wszelkie inne ustalenia Stron, zawarte w Umowie, nie ulegają zmianie.


Artykuł 2
Postanowienia końcowe


1. Aneks stanowi załącznik do Umowy.

2. Wprowadzone zmiany stanowią integralną część Umowy.


Artykuł 3
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Aneksu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Aneksu, w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim wypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Aneksie.


Artykuł 4
Pozostałe regulacje


W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i właściwych ustaw.


Artykuł 5
Rozwiązywanie sporów


________. 525222 2252225 25282 522528222 522825222282885 82255, 8 225282 2222825828, 22585828, 558825525 822 52252 8552822.

________. 2 55282 85525 522825285 225225282285, 8 822825 825552, 228852285 8 5822282 22252252525822, 8225, 8228252582 2 28282282222 822285, 22825282 52282522228222 25222 555 88588882 22 8228255 25 2822882 252828225285/88252882 222852222.


Artykuł 6
Forma Aneksu


1. Aneks zostanie zawarty w takiej samej formie, w jakiej została zawarta Umowa.

2. Jeżeli Umowa została zawarta w formie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub Strony przewidziały, w celu jej zawarcia.


Artykuł 7
Egzemplarze


Aneks został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

________________________
(podpis Pierwszej Strony)

________________________
(podpis Drugiej Strony)