Powrót do góry

Darowizna

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi aby odpowiedzieć na pytanie, co będzie określane w umowie mianem darowizny. Wybranie podpowiedzi: "suma pieniędzy" oznacza, że Przedmiotem Darowizny jest określona w umowie kwota pieniędzy. Wybranie podpowiedzi: "przedmioty" oznacza, że Przedmiotem Darowizny są jakieś przedmioty wchodzące w skład majątku darczyńcy np. mieszkanie, samochód, dzieła sztuki itd. Wybranie podpowiedzi: "nieruchomość/inna własność wymagająca aktu notarialnego" oznacza, że Przedmiotem Darowizny będzie nieruchomość lub inne prawa własności, których przeniesienie wymaga formy aktu notarialnego. Niniejszy wzór umowy nie jest przystosowany do takich darowizn. W tym celu należy skonsultować się z notariuszem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA DAROWIZNY
Umowa darowizny została zawarta dnia ________ r., w ________, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Darczyńca"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Obdarowany"

zwanymi dalej łącznie: „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1
Przedmiot darowizny


Przedmiotem darowizny jest następująca kwota pieniędzy: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Przedmiot Darowizny".


Artykuł 2.
Oświadczenia Stron


1. Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu na własność Przedmiot Darowizny, a Obdarowany oświadcza, że jednocześnie, w dniu podpisania Umowy, przyjmuje Przedmiot Darowizny.

2. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Darowizny.

3. Darczyńca oświadcza, że Przedmiot Darowizny jest wolny od wad prawnych.


Artykuł 3.
Koszty Umowy


Strony wspólnie ustalają, że koszty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy obciążają Obdarowanego.


Artykuł 4.

Pozostałe przepisy


W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 5.
Zmiany Umowy


Zmiana Umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.


Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 222282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron._______________

(podpis Darczyńcy)
_______________
(podpis Obdarowanego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA DAROWIZNY
Umowa darowizny została zawarta dnia ________ r., w ________, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Darczyńca"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Obdarowany"

zwanymi dalej łącznie: „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1
Przedmiot darowizny


Przedmiotem darowizny jest następująca kwota pieniędzy: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Przedmiot Darowizny".


Artykuł 2.
Oświadczenia Stron


1. Darczyńca oświadcza, że przekazuje Obdarowanemu na własność Przedmiot Darowizny, a Obdarowany oświadcza, że jednocześnie, w dniu podpisania Umowy, przyjmuje Przedmiot Darowizny.

2. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem Przedmiotu Darowizny.

3. Darczyńca oświadcza, że Przedmiot Darowizny jest wolny od wad prawnych.


Artykuł 3.
Koszty Umowy


Strony wspólnie ustalają, że koszty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy obciążają Obdarowanego.


Artykuł 4.

Pozostałe przepisy


W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 5.
Zmiany Umowy


Zmiana Umowy wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.


Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 222282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron._______________

(podpis Darczyńcy)
_______________
(podpis Obdarowanego)