Powrót do góry

Formularz odstąpienia od umowy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa zawarta przez Konsumenta z Przedsiębiorcą to umowa na odległość, umowa poza lokalem przedsiębiorstwa lub inna umowa. Dla umów zawieranych przed 1 stycznia 2021 r., uprawnieniami konsumenckimi nie byli objęci przedsiębiorcy. Uprawnienia te należały tylko i wyłącznie do osób fizycznych, dokonujących czynności prawnych (np. kupna produktu) niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Od 1 stycznia 2021 r. dla umów zawartych przez niektórych przedsiębiorców również stosuje się ochronę konsumencką. Chodzi tutaj o osoby fizyczne, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli zawierana umowa nie ma dla tych przedsiębiorców charakteru zawodowego (nazywani również: „przedsiębiorcami na prawach konsumenta"). Interpretacji, czy w danym przypadku przedsiębiorca jest objęty ochroną konsumencką, czy nie, dokonuje się w oparciu o przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ujawniony w rejestrze CEiDG. Wybranie odpowiedzi: "umowa na odległość" oznacza, że przedsiębiorca i konsument zawarli umowę, wykorzystując zorganizowany system zawierania umów na odległość, nie będąc jednocześnie fizycznie obecni, do chwili zawarcia umowy włącznie. Wybranie odpowiedzi: "umowa poza lokalem przedsiębiorstwa" oznacza, że przedsiębiorca i konsument zawarli umowę: - przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, rozumianym jako miejsce prowadzenia działalności; - w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa; - w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy; lub  - podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; Wybranie odpowiedzi: "inne" oznacza, że zawarta umowa nie jest umową zawieraną na odległość lub umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, w związku z czym niniejszy formularz nie będzie miał zastosowania.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Przedsiębiorca:
________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU, PRZEZ KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA,
OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA SIEDZIBĄ PRZEDSIĘBIORCY

Niniejszym, działając na podstawie art. 29 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), zwana dalej: „ustawa o prawach konsumenta" informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, zawartej dnia ________ r., następującej usługi:

________

5 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 822825, 22 222852222 282 2588 2255858 255222 252282222 25825282285 25 52282. 255522822 222 825228222888 2282 2252282 225282282 28222282 288855822285 2 25825282285 25 52282. 25222882 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 8228522 882 5282822 52 28282 282282222, 258825525822 52282 822228525282 28852525 2 222 5285858228885 22822555825, 252 2 252888 222 52282 822825, 22 282 2288555 225 585 222 28282 8555522255 2582528222, 822825258222 8 8282222822888 2 2522528225 82222285222 25222 285 528585822888 228225558222, 55282222822222 25 225825882 252228828 2 8222558222 588522828 8 5222525828 2 828585822888 228225558222 (552. 825) - 228. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta".

Jednocześnie przypominam Przedsiębiorcy, że art. 12 ust. 1 pkt 9-11 ustawy o prawach konsumenta zobowiązuje go do poinformowania konsumentów/przedsiębiorców na prawach konsumentów o prawie odstąpienia od umowy.

Brak spełnienia tego obowiązku, poza tym, że na podstawie art. 139b ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.) stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5000 zł, zgodnie z art. 29 ustawy o prawach konsumenta, jest równoznaczny z wydłużeniem terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta, o czym stanowią następujące przepisy ustawy o prawach konsumenta:

Art. 29 ustawy o prawach konsumenta

1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 58 582582 2 2558585 konsumenta

Konsument, 22252 258558 52282 25 258228288 858 2225 8225822 2522588288258285, 2222 8 22528282 22 528 25825288 25 2822 822 225585285 252282222 8 822 2222822285 2282228, 2 822522822 2282228, 22528822285 8 552. 88, 552. 82 582. 5 8 552. 35.

Art. 38a ustawy o prawach konsumenta

Przepisy, 522282582 2228522225, 2585522 8 2828228222 522528582, 8228522 882 52 28282 282282222, 258825525822 52282 822228525282 28852525 2 222 5285858228885 22822555825, 252 2 252888 222 52282 822825, 22 282 2288555 225 585 222 28282 8555522255 2582528222, 822825258222, 8 8282222822888, 2 2522528225 82222285222 25222 285 528585822888 228225558222, 55282222822222 25 225825882 252228828 2 8222558222 588522828 8 5222525828 2 828585822888 Gospodarczej."

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ________ zł (słownie: ________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: ________.Z wyrazami szacunku,


Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta,
________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Przedsiębiorca:
________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU, PRZEZ KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA,
OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA SIEDZIBĄ PRZEDSIĘBIORCY

Niniejszym, działając na podstawie art. 29 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), zwana dalej: „ustawa o prawach konsumenta" informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, zawartej dnia ________ r., następującej usługi:

________

5 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 822825, 22 222852222 282 2588 2255858 255222 252282222 25825282285 25 52282. 255522822 222 825228222888 2282 2252282 225282282 28222282 288855822285 2 25825282285 25 52282. 25222882 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 8228522 882 5282822 52 28282 282282222, 258825525822 52282 822228525282 28852525 2 222 5285858228885 22822555825, 252 2 252888 222 52282 822825, 22 282 2288555 225 585 222 28282 8555522255 2582528222, 822825258222 8 8282222822888 2 2522528225 82222285222 25222 285 528585822888 228225558222, 55282222822222 25 225825882 252228828 2 8222558222 588522828 8 5222525828 2 828585822888 228225558222 (552. 825) - 228. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta".

Jednocześnie przypominam Przedsiębiorcy, że art. 12 ust. 1 pkt 9-11 ustawy o prawach konsumenta zobowiązuje go do poinformowania konsumentów/przedsiębiorców na prawach konsumentów o prawie odstąpienia od umowy.

Brak spełnienia tego obowiązku, poza tym, że na podstawie art. 139b ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.) stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5000 zł, zgodnie z art. 29 ustawy o prawach konsumenta, jest równoznaczny z wydłużeniem terminu do odstąpienia od umowy przez konsumenta, o czym stanowią następujące przepisy ustawy o prawach konsumenta:

Art. 29 ustawy o prawach konsumenta

1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27.

2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Art. 58 582582 2 2558585 konsumenta

Konsument, 22252 258558 52282 25 258228288 858 2225 8225822 2522588288258285, 2222 8 22528282 22 528 25825288 25 2822 822 225585285 252282222 8 822 2222822285 2282228, 2 822522822 2282228, 22528822285 8 552. 88, 552. 82 582. 5 8 552. 35.

Art. 38a ustawy o prawach konsumenta

Przepisy, 522282582 2228522225, 2585522 8 2828228222 522528582, 8228522 882 52 28282 282282222, 258825525822 52282 822228525282 28852525 2 222 5285858228885 22822555825, 252 2 252888 222 52282 822825, 22 282 2288555 225 585 222 28282 8555522255 2582528222, 822825258222, 8 8282222822888, 2 2522528225 82222285222 25222 285 528585822888 228225558222, 55282222822222 25 225825882 252228828 2 8222558222 588522828 8 5222525828 2 828585822888 Gospodarczej."

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ________ zł (słownie: ________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: ________.Z wyrazami szacunku,


Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta,
________