Formularz odstąpienia od umowy

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa zawarta przez Konsumenta z Przedsiębiorcą to umowa na odległość, umowa poza lokalem przedsiębiorstwa lub inna umowa.

Wybranie odpowiedzi: "umowa na odległość" oznacza, że przedsiębiorca i konsument zawarli umowę, wykorzystując zorganizowany system zawierania umów na odległość, nie będąc jednocześnie fizycznie obecni, do chwili zawarcia umowy włącznie.

Wybranie odpowiedzi: "umowa poza lokalem przedsiębiorstwa" oznacza, że przedsiębiorca i konsument zawarli umowę:

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, rozumianym jako miejsce prowadzenia działalności;
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa;
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy; lub
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Wybranie odpowiedzi: "inne" oznacza, że zawarta umowa nie jest umową zawieraną na odległość lub umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, w związku z czym niniejszy formularz nie będzie miał zastosowania.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Przedsiębiorca:
________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
PRZEZ KONSUMENTA

OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), zwana dalej: „ustawa o prawach konsumenta" informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, zawartej dnia: ________ r., następującej usługi:

________

5 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 822825, 22 222852222 282 2588 2255858 255222 252282222 25825282285 25 52282. 255522822 222 825228222888 2282 2252282 225282282 28222282 288855822285 2 25825282285 25 52282.

Jednocześnie przypominam podstawę prawną, z której wynika wykonywana przeze mnie czynność:

Art. 58 582582 2 2558585 konsumenta

Konsument, 22252 258558 52282 25 258228288 858 2225 8225822 2522588288258285, 2222 8 22528282 22 528 25825288 25 2822 822 225585285 252282222 8 822 2222822285 2282228, 2 822522822 2282228, 22528822285 8 552. 88, 552. 82 582. 5 8 552. 35."

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ________ zł (słownie: ________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: ________.Z wyrazami szacunku


Konsument
________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Konsument:
________
Adres: ________

Przedsiębiorca:
________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU
PRZEZ KONSUMENTA

OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), zwana dalej: „ustawa o prawach konsumenta" informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, zawartej dnia: ________ r., następującej usługi:

________

5 552. 58 582582 2 2558585 2228522225 822825, 22 222852222 282 2588 2255858 255222 252282222 25825282285 25 52282. 255522822 222 825228222888 2282 2252282 225282282 28222282 288855822285 2 25825282285 25 52282.

Jednocześnie przypominam podstawę prawną, z której wynika wykonywana przeze mnie czynność:

Art. 58 582582 2 2558585 konsumenta

Konsument, 22252 258558 52282 25 258228288 858 2225 8225822 2522588288258285, 2222 8 22528282 22 528 25825288 25 2822 822 225585285 252282222 8 822 2222822285 2282228, 2 822522822 2282228, 22528822285 8 552. 88, 552. 82 582. 5 8 552. 35."

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ________ zł (słownie: ________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: ________.Z wyrazami szacunku


Konsument
________