Powrót do góry

Informacja dla konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę firmy przedsiębiorcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Informacja przedsiębiorcy ________
skierowana do konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy
Działając jako przedsiębiorca ________, z siedzibą przy: ________, który sprzedaje lub dostarcza produkty, zawierając z konsumentami/przedsiębiorcami na prawach konsumentów umowy na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorcy, realizujemy niniejszym obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 9–11 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Informujemy, że przysługuje Panu(i) prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł(weszła) Pan(i) w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Pana(nią), weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy ponadto, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z prawa odstąpienia od umowy mogą skorzystać 282 22822 2228522288, 522528528 2522 28282 28228222, 5222252582 822222888 25582285 (22. 25225 25255225) 2822885252285 822228525282 2 885 5285858228885 22822555825 858 25825285, 582 5282822 28282 28228222, 25882552582 52282 822228525282 28852525 2 885 5285858228885 22822555825, 22888 258825525 52285 282 25 585 2285 252258828825828 8555522255 2582528222 (25228528 5282822: „2522588288258528 25 2558585 2228522225"). 5222525225828, 822 8 55222 252225525 25225882882585 2282 282222 2855225 22285222825 8 2282588 25585 25825282285 25 52282 52222522 882 8 2255885 2 252252822 528585822888 228225558222 25225882882582, 525828222 8 522282522 85882.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację o chęci odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni. Jednocześnie lub w terminie 14 dni, należy odesłać otrzymane produkty, na następujący adres: ________.

Odstąpienie od umowy

W celu skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, musi Pan(i) poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (np. e-mailem), zawierając w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz wolę odstąpienia od umowy.

W tym celu, może Pan(i) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego pisma. Formularz ma na celu ułatwić Panu(i) skorzystanie z Pana(i) prawa, a więc skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Może Pan(i) bowiem sformułować swoją wolę odstąpienia od umowy własnymi słowami, bez obowiązku skorzystania z formularza. Ponadto, dysponujemy również formularzem w wersji online, który można znaleźć na naszej stronie internetowej ________. Jeżeli skorzysta Pan(i) z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Panu(i) potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.


525228 25825282285 25 52282

2 252225525 25825282285 25 2828228222 52282 28558522 2525(8) 882282282 225222522 285222888, 8 222 228222 528255822285 522822 (2 822522822 52552228285 2282228 822825258285 2 828552222 25222 2525(85) 8228285 528255822285, 822222 282 252252822, 282282 822828 528255822285, 222528522 25222 258), 282288282282, 5 8 252522 252225525, 282 2222822 282 22 528 25 5285, 8 222522 2282588822 2282225228528 2 2525(8) 5282228 2 822522825285 2 25585 25825282285 25 2828228222 umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana(ią) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził(a) Pan(i) wolę, aby zwrot nastąpił w inny sposób. W każdym przypadku, nie poniesie Pan(i) żadnych opłat, w związku z odstąpieniem od umowy.

Informujemy, że zwrot płatności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Odbiór rzeczy i koszty wysyłki

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym poinformował(a) nas Pan(i) o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan(i) rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odbiór rzeczy odbędzie się na nasz koszt. W tym celu należy się z nami skontaktować.

Wyjaśniamy również, że może Pan(i) zostać pociągnięty(a) do odpowiedzialności jedynie w razie zmniejszenia się wartości rzeczy, wynikającego z korzystania z niej, w sposób inny, niż było to konieczne, ze względu na charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.


Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej umowy przez konsumenta oraz przedsiębiorcy - osoby fizycznej na prawach konsumenta


Miasto: ___________, dnia: __________ r.


Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: ________

Adres: ________FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY


Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,__________________
(własnoręczny podpis
Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Informacja przedsiębiorcy ________
skierowana do konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy
Działając jako przedsiębiorca ________, z siedzibą przy: ________, który sprzedaje lub dostarcza produkty, zawierając z konsumentami/przedsiębiorcami na prawach konsumentów umowy na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorcy, realizujemy niniejszym obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 9–11 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Informujemy, że przysługuje Panu(i) prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł(weszła) Pan(i) w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Pana(nią), weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy ponadto, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., z prawa odstąpienia od umowy mogą skorzystać 282 22822 2228522288, 522528528 2522 28282 28228222, 5222252582 822222888 25582285 (22. 25225 25255225) 2822885252285 822228525282 2 885 5285858228885 22822555825 858 25825285, 582 5282822 28282 28228222, 25882552582 52282 822228525282 28852525 2 885 5285858228885 22822555825, 22888 258825525 52285 282 25 585 2285 252258828825828 8555522255 2582528222 (25228528 5282822: „2522588288258528 25 2558585 2228522225"). 5222525225828, 822 8 55222 252225525 25225882882585 2282 282222 2855225 22285222825 8 2282588 25585 25825282285 25 52282 52222522 882 8 2255885 2 252252822 528585822888 228225558222 25225882882582, 525828222 8 522282522 85882.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację o chęci odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, czyli przed upływem 14 dni. Jednocześnie lub w terminie 14 dni, należy odesłać otrzymane produkty, na następujący adres: ________.

Odstąpienie od umowy

W celu skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, musi Pan(i) poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (np. e-mailem), zawierając w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz wolę odstąpienia od umowy.

W tym celu, może Pan(i) skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego pisma. Formularz ma na celu ułatwić Panu(i) skorzystanie z Pana(i) prawa, a więc skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Może Pan(i) bowiem sformułować swoją wolę odstąpienia od umowy własnymi słowami, bez obowiązku skorzystania z formularza. Ponadto, dysponujemy również formularzem w wersji online, który można znaleźć na naszej stronie internetowej ________. Jeżeli skorzysta Pan(i) z tej możliwości, niezwłocznie prześlemy Panu(i) potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.


525228 25825282285 25 52282

2 252225525 25825282285 25 2828228222 52282 28558522 2525(8) 882282282 225222522 285222888, 8 222 228222 528255822285 522822 (2 822522822 52552228285 2282228 822825258285 2 828552222 25222 2525(85) 8228285 528255822285, 822222 282 252252822, 282282 822828 528255822285, 222528522 25222 258), 282288282282, 5 8 252522 252225525, 282 2222822 282 22 528 25 5285, 8 222522 2282588822 2282225228528 2 2525(8) 5282228 2 822522825285 2 25585 25825282285 25 2828228222 umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana(ią) użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził(a) Pan(i) wolę, aby zwrot nastąpił w inny sposób. W każdym przypadku, nie poniesie Pan(i) żadnych opłat, w związku z odstąpieniem od umowy.

Informujemy, że zwrot płatności zostaje wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Odbiór rzeczy i koszty wysyłki

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie, nie później niż 14 dni, od dnia, w którym poinformował(a) nas Pan(i) o odstąpieniu od zawartej z nami umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeśle Pan(i) rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odbiór rzeczy odbędzie się na nasz koszt. W tym celu należy się z nami skontaktować.

Wyjaśniamy również, że może Pan(i) zostać pociągnięty(a) do odpowiedzialności jedynie w razie zmniejszenia się wartości rzeczy, wynikającego z korzystania z niej, w sposób inny, niż było to konieczne, ze względu na charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.


Załącznik 1: Formularz odstąpienia od zawartej umowy przez konsumenta oraz przedsiębiorcy - osoby fizycznej na prawach konsumenta


Miasto: ___________, dnia: __________ r.


Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: ________

Adres: ________FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA/PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCEJ DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI RZECZY


Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.
Z wyrazami szacunku,__________________
(własnoręczny podpis
Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta)