Powrót do góry

Informacja o niemożliwości kontynuowania pracy zdalnej przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy praca zdalna jest wykonywana na polecenie pracodawcy, czy na podstawie wyboru pracownika. Wybranie podpowiedzi: "polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej" oznacza, że to pracodawca wystąpił do pracownika z poleceniem wykonywania przez niego pracy zdalnej. Wybranie podpowiedzi: "wyboru pracownika wykonywania pracy zdalnej" oznacza, że to pracownik wystąpił do pracodawcy o możliwość wykonywania pracy zdalnej. Wybranie podpowiedzi: "umowy o pracę zdalną" oznacza, że pracownik wykonuje pracę zdalną od początku zatrudnienia, w ramach umowy o pracę zdalną, nie została ona mu powierzona w trakcie wykonywania pracy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK PRACOWNIKA
O ZAPRZESTANIE PRACY ZDALNEJ

Z POWODU ZMIANY WARUNKÓW LOKALOWYCH1. Treść wniosku:

Niniejszym, z powodu zmiany sytuacji lokalowej, która obecnie uniemożliwia mi wykonywanie pracy zdalnej, uprzejmie proszę o umożliwienie mi wykonywanie pracy w trybie stacjonarnym, od dnia: ________ r.

Zmiana sytuacji lokalowej przedstawia się następująco:

________

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.


2. 22582585 255825:

882822822 8282822 822825 2 2582225258285 252228828 25585:

852. 6718 5252285 25582

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Art. 6719 Kodeksu Pracy

(...)
§ 5. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.


______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________


WNIOSEK PRACOWNIKA
O ZAPRZESTANIE PRACY ZDALNEJ

Z POWODU ZMIANY WARUNKÓW LOKALOWYCH1. Treść wniosku:

Niniejszym, z powodu zmiany sytuacji lokalowej, która obecnie uniemożliwia mi wykonywanie pracy zdalnej, uprzejmie proszę o umożliwienie mi wykonywanie pracy w trybie stacjonarnym, od dnia: ________ r.

Zmiana sytuacji lokalowej przedstawia się następująco:

________

Wobec powyższego, uprzejmie proszę o cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.


2. 22582585 255825:

882822822 8282822 822825 2 2582225258285 252228828 25585:

852. 6718 5252285 25582

Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Art. 6719 Kodeksu Pracy

(...)
§ 5. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.


______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)