Powrót do góry

Obowiązek informacyjny w stopce e-mail

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z odpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, pod jaką formą prawną występuje podmiot - administrator danych, który przetwarza dane osobowe adresata e-maila. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, ale nie jest wpisana do rejestru KRS, należy wybrać odpowiedź: "przedsiębiorcą (niewpisanym do KRS)". Jeśli prowadzi działalność w formie spółki, która ma osobowość prawną, należy wybrać odpowiedź: "osobą prawną (wpisaną do KRS)".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

KLAUZULA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POUFNOŚCI, PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, W CELU PROWADZENIA KOMUNIKACJI E-MAIL:


Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest ________. ________ jest reprezentowana przez ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________. Dane kontaktowe: ________.

Odbiorca danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy: ________. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ________ zawarł(a) umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Dobrowolność przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez ________ odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 8 222 2555285 885 825282285285, 825522285 825228885 82828 885 2522285525285, 822822285 252882 2 885 585282882 858 225528822282 885 2522285525285, 885 252222822282 52 822222 55282882552255, 252 5282822 25582 8282882285 825528 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: ________ zostały określone w Polityce prywatności, która zostaje dołączona do treści niniejszego e-maila.

Klauzula poufności: 8222525822 2585522 8 2828228222 2-25885 (8 258582282585) 85 225222 8 252222582222 2252282 52 25228852852222 25882582. 822288 282 2282 2528/252 28285, 22255 28585 22522258 28282282222 2-25885, 2528822 2 22822252285282 258 2 222 282288282282 2552 8258285282 28282282222 2-25885 (8552 2 258582282528). 2 25282 252225525 25252522 2282 2552822 5258285282 252888 28282282222 2-25885 (2552 25858228228) 282822 2522882, 252 8 822525525282 2222 22288. 8555822282 2282282222 252525 8252288 528585282 825228222 2 255822.


______________________

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

KLAUZULA, DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POUFNOŚCI, PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, W CELU PROWADZENIA KOMUNIKACJI E-MAIL:


Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest ________. ________ jest reprezentowana przez ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________. Dane kontaktowe: ________.

Odbiorca danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy: ________. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi ________ zawarł(a) umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Dobrowolność przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez ________ odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.

Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 8 222 2555285 885 825282285285, 825522285 825228885 82828 885 2522285525285, 822822285 252882 2 885 585282882 858 225528822282 885 2522285525285, 885 252222822282 52 822222 55282882552255, 252 5282822 25582 8282882285 825528 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: ________ zostały określone w Polityce prywatności, która zostaje dołączona do treści niniejszego e-maila.

Klauzula poufności: 8222525822 2585522 8 2828228222 2-25885 (8 258582282585) 85 225222 8 252222582222 2252282 52 25228852852222 25882582. 822288 282 2282 2528/252 28285, 22255 28585 22522258 28282282222 2-25885, 2528822 2 22822252285282 258 2 222 282288282282 2552 8258285282 28282282222 2-25885 (8552 2 258582282528). 2 25282 252225525 25252522 2282 2552822 5258285282 252888 28282282222 2-25885 (2552 25858228228) 282822 2522882, 252 8 822525525282 2222 22288. 8555822282 2282282222 252525 8252288 528585282 825228222 2 255822.


______________________

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.