Oświadczenie najemcy najmu okazjonalnego wskazujące inny lokal w razie egzekucji

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, która odpowiada na pytanie, w ramach jakiej umowy najmu doszło do wynajęcia lokalu. Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy lokal został wynajęty w ramach najmu okazjonalnego.

Wybranie podpowiedzi: "najmu okazjonalnego" oznacza, że między najemcą i wynajmującym została zawarta specjalna umowa najmu tzw. umowa najmu okazjonalnego, która zawiera specjalne załączniki w postaci oświadczeń najemcy i właściciela innego lokalu, do którego najemca może się wyprowadzić w razie egzekucji. Najem okazjonalny to najem lokalu w celach mieszkaniowych, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jest on możliwy wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oznacza to, że obie strony umowy najmu okazjonalnego są osobami fizycznymi (jednostką). Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom najemcy i właściciela innego lokalu (w razie eksmisji), możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja w razie gdyby najemca nie chciał opróżnić i wydać lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Wybranie podpowiedzi: "zwykłego najmu lokalu mieszkalnego" oznacza, że między najemcą i wynajmującym doszło do zawarcia zwykłej umowy najmu lokalu, która nie zawiera żadnych załączników najemcy lub właściciela innego lokalu, do którego najemca mógłby wyprowadzić się w razie egzekucji. Zwykła umowa najmu może być zawarta na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 10 lat (w przeciwieństwie do umowy najmu okazjonalnego). Zwykła umowa najmu nie musi być zgłaszana do urzędu skarbowego.

Wybranie podpowiedzi: "najmu instytucjonalnego" oznacza, że między najemcą i wynajmującym doszło do zawarcia umowy najmu, który to najem wchodzi w zakres działalności gospodarczej wynajmującego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Najemca: ________
Adres: ________

Wynajmujący: ________OŚWIADCZENIE NAJEMCY
WSKAZUJĄCE INNY LOKAL
W RAZIE EGZEKUCJI
PO ZAKOŃCZENIU UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO


Niniejszym, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.) ja niżej podpisany(a), ________, zamieszkały(a) przy: ________, legitymujący(a) się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, działając jako Najemca lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy mną a: ________ (dalej: „Wynajmujący"), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), zwanej dalej: „Umowa najmu okazjonalnego", oświadczam, że w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, zobowiązuję się opuścić, opróżnić i wydać wynajmowany dotychczas lokal mieszkalny Wynajmującemu, Panu(i): ________ oraz wyprowadzić się wraz z osobami zamieszkującymi, do lokalu, położonego przy: ________ (dalej: „Nowy Lokal"), na co dysponuję pisemną zgodą, wyrażoną w osobnym oświadczeniu, właściciela ww. lokalu, Pana(i): ________.


Zmiany niniejszego oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania we wskazanym powyżej Nowym Lokalu, położonym przy: ________, zobowiązuję się w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać inny lokal, w którym mógłbym(abym) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego przy: ________ oraz przedstawić oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego przy: ________, przez: ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.


Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.
"


Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 (2) 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.


__________________________________________
(własnoręczny podpis Najemcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Najemca: ________
Adres: ________

Wynajmujący: ________OŚWIADCZENIE NAJEMCY
WSKAZUJĄCE INNY LOKAL
W RAZIE EGZEKUCJI
PO ZAKOŃCZENIU UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO


Niniejszym, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.) ja niżej podpisany(a), ________, zamieszkały(a) przy: ________, legitymujący(a) się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, działając jako Najemca lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy mną a: ________ (dalej: „Wynajmujący"), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), zwanej dalej: „Umowa najmu okazjonalnego", oświadczam, że w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, zobowiązuję się opuścić, opróżnić i wydać wynajmowany dotychczas lokal mieszkalny Wynajmującemu, Panu(i): ________ oraz wyprowadzić się wraz z osobami zamieszkującymi, do lokalu, położonego przy: ________ (dalej: „Nowy Lokal"), na co dysponuję pisemną zgodą, wyrażoną w osobnym oświadczeniu, właściciela ww. lokalu, Pana(i): ________.


Zmiany niniejszego oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania we wskazanym powyżej Nowym Lokalu, położonym przy: ________, zobowiązuję się w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać inny lokal, w którym mógłbym(abym) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego przy: ________ oraz przedstawić oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego przy: ________, przez: ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.


Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.
"


Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 (2) 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.


__________________________________________
(własnoręczny podpis Najemcy)