Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w ramach najmu okazjonalnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa najmu okazjonalnego została już zawarta czy dopiero dojdzie do jej zawarcia. Wybranie podpowiedzi: "została już zawarta" oznacza, że umowa najmu okazjonalnego została już zawarta, a niniejsze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest sporządzane przed notariuszem w późniejszym terminie. Wybranie podpowiedzi: "zostanie zawarta" oznacza, że umowa najmu okazjonalnego zostanie zawarta w późniejszym terminie, niż sporządzane jest niniejsze oświadczenie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Uwaga! Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego, który powinien zostać sporządzony przez notariusza - w tym celu można wysłać niniejszy projekt notariuszowi, a następnie umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej, celem sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, zawierającego treść niniejszego oświadczenia.


Numer Repertorium A.............. /................


AKT NOTARIALNY


Dnia: ________ r. w Kancelarii Notarialnej w: ________, przed notariuszem: ________, stawił(a) się: ________, syn/córka: ________, według oświadczenia zamieszkały(a) w/przy: ________, PESEL: ________ (Najemca).

Tożsamość stawającego(ej) notariusz ustalił na podstawie ważnego dowodu tożsamości nr: ________, na którym, według zapewnień stawającego(ej), widnieją aktualne dane.OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W TRYBIE ART. 777 § 1 pkt 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


§ 1. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) w dniu: ________ roku, pomiędzy nim/nią a: ________ została zawarta umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, zwana dalej również: „Umowa Najmu".

b) do Umowy Najmu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.).

§ 2. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego, niezależnie od jego przyczyn, zobowiązuje się opuścić wraz z osobami zamieszkującymi, opróżnić i wydać Panu(i): ________ (Wynajmujący) przedmiotowy lokal mieszkalny, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta.

b) po wydaniu Wynajmującemu przedmiotowego lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta Najemca wyprowadzi się do lokalu, położonego w/przy: ________, na co dysponuje pisemną zgodą właściciela ww. lokalu, Pana(i): ________.

§ 3. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) odnośnie obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania ww. lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, opisanego w § 1 niniejszego aktu, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) – po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, poddają się egzekucji na rzecz ww. ________ (Wynajmujący) wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm.).

§ 4. Niniejszy akt będzie stanowił załącznik do Umowy Najmu ww. lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, opisanego w § 1 niniejszego aktu.

§ 5. 2282225228522 52585258222(85) 2 252888 552. 888 § 2 222 2 582582 2 5285 28 888222555 2852 5. 525228 228222285285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2228, 22 zm.) 2552 2 252288252885 2522288585 582582 2 5285 52 8225885 5882 5. 2 28552282 2558 822522528, 2828225282822 2582882 22822 8 2 2285282 5252285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 8. 222. 852, 22 zm.).

§ 6. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi w całości: ________ (Najemca).

§ 7. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać ww. Najemcy oraz ww. Wynajmującemu w dowolnej liczbie.

§ 8. Pobrano:

1/ - z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893, ze zm.), kwotę: 424,20 zł.
2/ Podatek od towarów i usług:
- z art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.) - 23% od usługi notarialnej, wymienionej pod pkt 1, kwotę: 82,8 zł.
3/ Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.


Niniejszy dokument nie jest aktem notarialnym - stanowi jedynie jego projekt. Należy przedstawić niniejszy projekt notariuszowi, który sporządzi na podstawie jego treści akt notarialny.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Uwaga! Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego, który powinien zostać sporządzony przez notariusza - w tym celu można wysłać niniejszy projekt notariuszowi, a następnie umówić się na spotkanie w kancelarii notarialnej, celem sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, zawierającego treść niniejszego oświadczenia.


Numer Repertorium A.............. /................


AKT NOTARIALNY


Dnia: ________ r. w Kancelarii Notarialnej w: ________, przed notariuszem: ________, stawił(a) się: ________, syn/córka: ________, według oświadczenia zamieszkały(a) w/przy: ________, PESEL: ________ (Najemca).

Tożsamość stawającego(ej) notariusz ustalił na podstawie ważnego dowodu tożsamości nr: ________, na którym, według zapewnień stawającego(ej), widnieją aktualne dane.OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W TRYBIE ART. 777 § 1 pkt 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


§ 1. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) w dniu: ________ roku, pomiędzy nim/nią a: ________ została zawarta umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, zwana dalej również: „Umowa Najmu".

b) do Umowy Najmu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.).

§ 2. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego, niezależnie od jego przyczyn, zobowiązuje się opuścić wraz z osobami zamieszkującymi, opróżnić i wydać Panu(i): ________ (Wynajmujący) przedmiotowy lokal mieszkalny, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta.

b) po wydaniu Wynajmującemu przedmiotowego lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta Najemca wyprowadzi się do lokalu, położonego w/przy: ________, na co dysponuje pisemną zgodą właściciela ww. lokalu, Pana(i): ________.

§ 3. Stawający(a) oświadcza, iż:

a) odnośnie obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania ww. lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, opisanego w § 1 niniejszego aktu, w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 19d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) – po rozwiązaniu ww. Umowy Najmu wskutek wypowiedzenia tej Umowy Najmu lub po wygaśnięciu ww. Umowy Najmu wskutek upływu czasu na jaki została zawarta, poddają się egzekucji na rzecz ww. ________ (Wynajmujący) wprost z niniejszego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550, ze zm.).

§ 4. Niniejszy akt będzie stanowił załącznik do Umowy Najmu ww. lokalu mieszkalnego, położonego w/przy: ________, o powierzchni: ________ m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr: ________, opisanego w § 1 niniejszego aktu.

§ 5. 2282225228522 52585258222(85) 2 252888 552. 888 § 2 222 2 582582 2 5285 28 888222555 2852 5. 525228 228222285285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2228, 22 zm.) 2552 2 252288252885 2522288585 582582 2 5285 52 8225885 5882 5. 2 28552282 2558 822522528, 2828225282822 2582882 22822 8 2 2285282 5252285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 8. 222. 852, 22 zm.).

§ 6. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi w całości: ________ (Najemca).

§ 7. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać ww. Najemcy oraz ww. Wynajmującemu w dowolnej liczbie.

§ 8. Pobrano:

1/ - z art. 19a ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.) w zw. z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893, ze zm.), kwotę: 424,20 zł.
2/ Podatek od towarów i usług:
- z art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570, ze zm.) - 23% od usługi notarialnej, wymienionej pod pkt 1, kwotę: 82,8 zł.
3/ Podane powyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.


Niniejszy dokument nie jest aktem notarialnym - stanowi jedynie jego projekt. Należy przedstawić niniejszy projekt notariuszowi, który sporządzi na podstawie jego treści akt notarialny.