Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, kogo będzie dotyczyć niniejsze oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Wybranie podpowiedzi: "osoby dorosłej" oznacza, że niniejsze oświadczenie będzie sporządzone przez osobę dorosłą w jej własnym imieniu - wówczas niniejszy dokument ma zastosowanie i można kontynuować jego wypełnianie.

Wybranie podpowiedzi: "dziecka, w imieniu którego działa rodzic" oznacza, że niniejsze oświadczenie jest sporządzane przez rodzica, w imieniu dziecka - wówczas zaleca się skorzystać z dokumentu zatytułowanego: "oświadczenie rodzica o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka", gdyż niniejszy dokument nie znajdzie zastosowania. Zaleca się więc przerwać jego wypełnianie i przejść do odpowiedniego formularza.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Cywilny
Adres: ________

Składająca(y) oświadczenie:
Pan(i): ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO ZMARŁEJ(YM):
________


Niniejszym, działając w imieniu własnym, oświadczam, że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po moim mężu, ________, zmarłej(ym) ________ r. w ________, ostatnio stale zamieszkującej(ym) przy: ________, odrzucam w całości.

Wiedzę o fakcie, że mogę dziedziczyć po zmarłym uzyskałam(em) dnia: ________ r.

Jednocześnie oświadczam, iż nie mam żadnych zstępnych.UZASADNIENIE

W dniu: ________ r. w: ________ zmarł(a): ________, ostatnio stale mieszkająca(y) przy: ________.

Dowód: akt zgonu spadkodawcy (________)

Brak jest innych spadkobierców, o których istnieniu składający niniejsze oświadczenie by wiedział.

Ponadto składający oświadczenie wyjaśnia, że nie posiada żadnych zstępnych, którzy w jego miejsce dziedziczyliby udział w spadku po zmarłym spadkodawcy (________).

Jednocześnie wskazuję, że według mojej wiedzy spadkodawca nie pozostawił(a) testamentu.

____________________
(własnoręczny podpis oświadczającego)


(miejsce 25 282825222 552252825 25282828222, 2288855825258222 5522222822288 2252885 28282 82855525822 oświadczenie)

Załączniki:

- 85288 82528222 5225 22225 ________;

- 852882 28825 2 258582282528.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Cywilny
Adres: ________

Składająca(y) oświadczenie:
Pan(i): ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO ZMARŁEJ(YM):
________


Niniejszym, działając w imieniu własnym, oświadczam, że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po moim mężu, ________, zmarłej(ym) ________ r. w ________, ostatnio stale zamieszkującej(ym) przy: ________, odrzucam w całości.

Wiedzę o fakcie, że mogę dziedziczyć po zmarłym uzyskałam(em) dnia: ________ r.

Jednocześnie oświadczam, iż nie mam żadnych zstępnych.UZASADNIENIE

W dniu: ________ r. w: ________ zmarł(a): ________, ostatnio stale mieszkająca(y) przy: ________.

Dowód: akt zgonu spadkodawcy (________)

Brak jest innych spadkobierców, o których istnieniu składający niniejsze oświadczenie by wiedział.

Ponadto składający oświadczenie wyjaśnia, że nie posiada żadnych zstępnych, którzy w jego miejsce dziedziczyliby udział w spadku po zmarłym spadkodawcy (________).

Jednocześnie wskazuję, że według mojej wiedzy spadkodawca nie pozostawił(a) testamentu.

____________________
(własnoręczny podpis oświadczającego)


(miejsce 25 282825222 552252825 25282828222, 2288855825258222 5522222822288 2252885 28282 82855525822 oświadczenie)

Załączniki:

- 85288 82528222 5225 22225 ________;

- 852882 28825 2 258582282528.