Powrót do góry

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy składający oświadczenie o odrzuceniu spadku został poinformowany i uzyska poświadczenie własnego podpisu przez urzędnika państwowego np. notariusza, konsula itd. Wybranie odpowiedzi: "tak, oświadczający został poinformowany o obowiązku uzyskania urzędowego poświadczenia podpisu" oznacza, że składający oświadczenie uzyska poświadczenie swojego podpisu na dokumencie. Wybranie odpowiedzi: "nie, oświadczający nie chce/nie może uzyskać urzędowego poświadczenia podpisu" oznacza, że składający oświadczenie nie uzyska poświadczenia podpisu na dokumencie. Wówczas taka forma pisemna bez poświadczenia nie spełni swojej funkcji w sądzie. Osoba będzie jednak mogła złożyć takie oświadczenie ustnie, przed sędzią lub notariuszem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Sąd Rejonowy w ________
Wydział Cywilny
Adres: ________

Składająca(y) oświadczenie:

Pan(i): ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO ZMARŁEJ(YM)
________


Działając w imieniu własnym oświadczam, że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po moim mężu, ________, zmarłej(ym) ________ r. w ________, ostatnio stale zamieszkującej(ym) przy: ________, odrzucam w całości.

Wiedzę o fakcie, że mogę dziedziczyć po zmarłym uzyskałam(em) dnia ________ r.

Jednocześnie oświadczam, iż nie mam żadnych zstępnych.UZASADNIENIE

W dniu ________ r. w ________ zmarł(a) ________, ostatnio stale zamieszkująca(y) przy: ________

Dowód: akt zgonu ________

Brak jest innych spadkobierców, o których istnieniu składający niniejsze oświadczenie by wiedział.

Ponadto składający oświadczenie wyjaśnia, że nie posiada żadnych zstępnych, którzy w jego miejsce dziedziczyliby udział w spadku po ________.

Jednocześnie wskazuję, że według mojej wiedzy spadkodawca nie pozostawił(a) testamentu.

____________________
(własnoręczny podpis oświadczającego)


(miejsce 25 282825222 552252825 25282828222, 2288855825258222 5522222822288 2252885 28282 82855525822 oświadczenie)

Załączniki:

- 85288 82528222 5225 22225 ________;

- 852882 28825 2 258582282528.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Sąd Rejonowy w ________
Wydział Cywilny
Adres: ________

Składająca(y) oświadczenie:

Pan(i): ________
Adres: ________OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU PO ZMARŁEJ(YM)
________


Działając w imieniu własnym oświadczam, że spadek przypadający mi na podstawie ustawy po moim mężu, ________, zmarłej(ym) ________ r. w ________, ostatnio stale zamieszkującej(ym) przy: ________, odrzucam w całości.

Wiedzę o fakcie, że mogę dziedziczyć po zmarłym uzyskałam(em) dnia ________ r.

Jednocześnie oświadczam, iż nie mam żadnych zstępnych.UZASADNIENIE

W dniu ________ r. w ________ zmarł(a) ________, ostatnio stale zamieszkująca(y) przy: ________

Dowód: akt zgonu ________

Brak jest innych spadkobierców, o których istnieniu składający niniejsze oświadczenie by wiedział.

Ponadto składający oświadczenie wyjaśnia, że nie posiada żadnych zstępnych, którzy w jego miejsce dziedziczyliby udział w spadku po ________.

Jednocześnie wskazuję, że według mojej wiedzy spadkodawca nie pozostawił(a) testamentu.

____________________
(własnoręczny podpis oświadczającego)


(miejsce 25 282825222 552252825 25282828222, 2288855825258222 5522222822288 2252885 28282 82855525822 oświadczenie)

Załączniki:

- 85288 82528222 5225 22225 ________;

- 852882 28825 2 258582282528.