Powrót do góry

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pracownik otrzymuje inny, dodatkowy dochód, poza kwotą wynagrodzenia od pracodawcy. Uzyskanie dodatkowego dochodu, znajdującego się na poniższej liście oznacza, że pracownik nie spełnia wymagań do złożenia tej deklaracji i obniżenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wybranie odpowiedzi: "nie otrzymuje innego dochodu, poza wynagrodzeniem" oznacza, że pracownik otrzymuje tylko kwotę dochodu, nie otrzymuje innych, enumeratywnie wymienionych poniżej dochodów, a więc może złożyć deklarację w celu obniżenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wybranie jednej z poniższych odpowiedzi oznacza, że pracownik pobiera jeden z dochodów, który uniemożliwia mu obniżenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie, nie może złożyć niniejszej deklaracji pracodawcy: 1) emeryturę za pośrednictwem pracodawcy 2) rentę za pośrednictwem pracodawcy 3) dochód z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej 4) dochód z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną 5) świadczenia pieniężne od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 6) świadczenia pieniężne od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 7) dochód z działalności gospodarczej 8) dochód z najmu 9) dochód z dzierżawy

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Oświadczenie Pracownika

dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________

Numer PESEL: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Województwo: dolnośląskie, Powiat: ________

Gmina: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, gdyż:

1. nie otrzymuję emerytury za pośrednictwem płatnika,

2. nie otrzymuję renty za pośrednictwem płatnika,

3. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej,

4. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

5. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

6. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

7. nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązany(na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:

a. z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

b. z najmu,

c. z dzierżawy.


Aabbcaaaabfa caafcbaaca, fa c aafcbcaa a afcabbab bc afcbb bcafpaabadc apbfacacaadc a caafcbaaabfc acafcbcafa acafcb dfcap dfaab dfafaaac apdfcfc apbcdfcbaabfc, ac afaafca, a afcfpa acaafc aafcbc.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane są mi przepisy Kodeksu skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________________ ________

(miejsce na podpis odręczny)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Oświadczenie Pracownika

dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________

Numer PESEL: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Województwo: dolnośląskie, Powiat: ________

Gmina: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, gdyż:

1. nie otrzymuję emerytury za pośrednictwem płatnika,

2. nie otrzymuję renty za pośrednictwem płatnika,

3. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej,

4. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

5. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

6. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

7. nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązany(na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:

a. z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

b. z najmu,

c. z dzierżawy.


Aabbcaaaabfa caafcbaaca, fa c aafcbcaa a afcabbab bc afcbb bcafpaabadc apbfacacaadc a caafcbaaabfc acafcbcafa acafcb dfcap dfaab dfafaaac apdfcfc apbcdfcbaabfc, ac afaafca, a afcfpa acaafc aafcbc.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane są mi przepisy Kodeksu skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________________ ________

(miejsce na podpis odręczny)