Powrót do góry

Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pracownik otrzymuje inny, dodatkowy dochód, poza kwotą wynagrodzenia od pracodawcy. Uzyskanie dodatkowego dochodu, znajdującego się na poniższej liście oznacza, że pracownik nie spełnia wymagań do złożenia tej deklaracji i obniżenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wybranie odpowiedzi: "nie otrzymuje innego dochodu, poza wynagrodzeniem" oznacza, że pracownik otrzymuje tylko kwotę dochodu, nie otrzymuje innych, enumeratywnie wymienionych poniżej dochodów, a więc może złożyć deklarację w celu obniżenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Wybranie jednej z poniższych odpowiedzi oznacza, że pracownik pobiera jeden z dochodów, który uniemożliwia mu obniżenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy, a co za tym idzie, nie może złożyć niniejszej deklaracji pracodawcy: 1) emeryturę za pośrednictwem pracodawcy 2) rentę za pośrednictwem pracodawcy 3) dochód z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej 4) dochód z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną 5) świadczenia pieniężne od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 6) świadczenia pieniężne od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 7) dochód z działalności gospodarczej 8) dochód z najmu 9) dochód z dzierżawy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Oświadczenie Pracownika
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek
na podatek dochodowy
od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.)Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________ r.

Numer PESEL: ________

Województwo: dolnośląskie, Powiat: ________

Gmina: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, gdyż:

1. nie otrzymuję emerytury za pośrednictwem płatnika,

2. nie otrzymuję renty za pośrednictwem płatnika,

3. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej,

4. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

5. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

6. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

7. nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązana opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:

a. z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

b. z najmu,

c. z dzierżawy.


825228228282 2888558252, 82 2 22852585 8 82285225 52 82525 25222822222 822825258222 2 288855822285 2588552282 252855 25582 25225 28258825 8228525 8225252522285, 25 2828858, 8 222522 258285 228525.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________, dnia: ________ r.________ ________


_____________________________
(odręczny podpis pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Oświadczenie Pracownika
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek
na podatek dochodowy
od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.)Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________ r.

Numer PESEL: ________

Województwo: dolnośląskie, Powiat: ________

Gmina: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, gdyż:

1. nie otrzymuję emerytury za pośrednictwem płatnika,

2. nie otrzymuję renty za pośrednictwem płatnika,

3. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni produkcyjnej,

4. nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

5. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

6. nie otrzymuję świadczeń pieniężnych od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

7. nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązana opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:

a. z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

b. z najmu,

c. z dzierżawy.


825228228282 2888558252, 82 2 22852585 8 82285225 52 82525 25222822222 822825258222 2 288855822285 2588552282 252855 25582 25225 28258825 8228525 8225252522285, 25 2828858, 8 222522 258285 228525.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________, dnia: ________ r.________ ________


_____________________________
(odręczny podpis pracownika)