Oświadczenie pracownika w celach podatkowych

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

Oświadczenie Pracownika
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek
na podatek dochodowy
od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 226, ze zm.)


Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________ r.

Numer PESEL: ________

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ________

Gmina: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, do kwoty 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz dodatkowego pomniejszenia za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, gdyż:

1. moje przewidywane dochody za rok podatkowy: ________ nie przekroczą kwoty 120 000 zł;

2. mój małżonek oraz dziecko(i) nie uzyskują żadnych dochodów;

3. zamierzam opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków).


825228228282 2888558252, 82 2 22852585 8 82285225 52 82525 25222822222, 822825258222 2 288855822285, 2588552282 252855 25582 25225 28258825 8228525 8225252522285, 25 2828858, 8 222522 258285 228525.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________, dnia: ________ r.
z wyrazami szacunku


________ ________

Zobacz swój dokument

Oświadczenie Pracownika
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek
na podatek dochodowy
od osób fizycznych

(art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 226, ze zm.)


Nazwisko: ________

Imię(ona): ________

Data urodzenia: ________ r.

Numer PESEL: ________

Województwo: dolnośląskie

Powiat: ________

Gmina: ________

Miejsce zamieszkania: ________

Adres: ________


Niniejszym określam płatnika: ________ jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, do kwoty 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz dodatkowego pomniejszenia za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, gdyż:

1. moje przewidywane dochody za rok podatkowy: ________ nie przekroczą kwoty 120 000 zł;

2. mój małżonek oraz dziecko(i) nie uzyskują żadnych dochodów;

3. zamierzam opodatkować dochody w sposób określony w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków).


825228228282 2888558252, 82 2 22852585 8 82285225 52 82525 25222822222, 822825258222 2 288855822285, 2588552282 252855 25582 25225 28258825 8228525 8225252522285, 25 2828858, 8 222522 258285 228525.

Stwierdzam, że powyższe dane podałam zgodnie ze stanem faktycznym oraz że znane mi są przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

________, dnia: ________ r.
z wyrazami szacunku


________ ________