Powrót do góry

Oświadczenie pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) sporządzono oświadczenie składane przez pracownika przed rozpoczęciem pracy zdalnej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________

OŚWIADCZENIE PRACOWNICY
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ZDALNEJ1/ Oświadczenia wiedzy Pracownika:

Niniejszym, działając na podstawie art. 6731 § 6 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.) oświadczam, że:

1) zapoznałam się z przygotowaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;

2) zapoznałam się z informacją, zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;

3) zapewniam, że w miejscu wykonywania pracy zdalnej występują bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym uwzględnione zostały wymagania ergonomii;

4) zapewniam posiadanie warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

2/ 22582585 255825:

52282822288 28222285 2282282285 2888558222, 25225 25228252822822 52 82222285285 25582 2558222, 822825 2 2582225258222 25222885 25585:

Art. 6731 5252285 Pracy

§ 1. Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 2091, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 233.
(...)
§ 5. Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie wyników tej oceny pracodawca opracowuje informację zawierającą:

1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

(...)
§ 6. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją, zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej
w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

§ 8. Pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownica: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________

OŚWIADCZENIE PRACOWNICY
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY ZDALNEJ1/ Oświadczenia wiedzy Pracownika:

Niniejszym, działając na podstawie art. 6731 § 6 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.) oświadczam, że:

1) zapoznałam się z przygotowaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;

2) zapoznałam się z informacją, zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;

3) zapewniam, że w miejscu wykonywania pracy zdalnej występują bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym uwzględnione zostały wymagania ergonomii;

4) zapewniam posiadanie warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

2/ 22582585 255825:

52282822288 28222285 2282282285 2888558222, 25225 25228252822822 52 82222285285 25582 2558222, 822825 2 2582225258222 25222885 25585:

Art. 6731 5252285 Pracy

§ 1. Pracodawca realizuje w stosunku do pracownika w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 208 § 1, art. 2091, art. 212 pkt 1 i 4, art. 213, art. 214, art. 232 i art. 233.
(...)
§ 5. Przy ocenie ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną uwzględnia się w szczególności wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. Na podstawie wyników tej oceny pracodawca opracowuje informację zawierającą:

1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Pracodawca może sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej.

(...)
§ 6. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik potwierdza w oświadczeniu składanym w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją, zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 7. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej
w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

§ 8. Pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii.______________________
(własnoręczny podpis Pracownika)