Powrót do góry

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa najmu została zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony. Ma to znaczenie w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy najmu przed terminem. Co do zasady, umowa najmu na czas określony nie może być rozwiązana przed przewidzianym terminem, chyba że Strony umowy przewidziały taką możliwość w Umowie najmu. Wybranie odpowiedzi: "nieokreślony" oznacza, że umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony, a więc możliwe jest jej wypowiedzenie. Wybranie odpowiedzi: "określony" oznacza, że umowa najmu została zawarta na pewien, z góry oznaczony w umowie okres czasu, do którego umowa będzie obowiązywać. W takim przypadku możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, przed tym terminem zależy od tego, czy w umowie została przewidziana możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Jeśli w umowie tego nie przewidziano, nie można wcześniej rozwiązać umowy. Trzeba poczekać do dnia jej rozwiązania. Wybranie odpowiedzi: "określony, ale data zakończenia najmu już minęła, a lokal nadal najmuje dotychczasowy najemca" oznacza, że umowa najmu na czas określony, z mocy prawa przekształciła się w umowę najmu na czas nieokreślony, którą wobec tego można wypowiedzieć.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

________

________

________

________OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________, zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia umowy, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy miesiące.


Jednocześnie wskazuję, że przekazanie kluczy do lokalu oraz spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpić może w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.


________________

podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

________

________

________

________OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________, zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia umowy, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy miesiące.


Jednocześnie wskazuję, że przekazanie kluczy do lokalu oraz spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpić może w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.


________________

podpis Najemcy