Powrót do góry

Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać odpowiedź, aby odpowiedzieć na pytanie, czy umowa najmu została zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony. Ma to znaczenie w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy najmu przed terminem. Co do zasady, umowa najmu na czas określony nie może być rozwiązana przed przewidzianym terminem, chyba że Strony umowy przewidziały taką możliwość w Umowie najmu.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

________

________

________

________OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________


Jednocześnie wskazuję, że przekazanie kluczy do lokalu oraz spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpić może w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.


________

________________

podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

________

________

________

________OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Oświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________


Jednocześnie wskazuję, że przekazanie kluczy do lokalu oraz spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpić może w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.


________

________________

podpis Najemcy