Powrót do góry

Wypowiedzenie umowy najmu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel najmu: cel mieszkaniowy czy cel użytkowy. Wybranie podpowiedzi: "użytkowe (np. lokal sklepowy, lokal produkcyjny itd.)" oznacza, że lokal spełnia funkcje gospodarcze np. jako lokal sklepowy, produkcyjny lub inny. Wybranie podpowiedzi: "mieszkaniowe (aby mieszkać w lokalu)" oznacza, że najemca mieszka w mieszkaniu. Odpowiedź ta jest właściwa, jeśli najemcą jest osoba fizyczna - jednostka.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
PRZEZ WYNAJMUJĄCEGOOświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu użytkowego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________ r., zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia umowy najmu, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

825228228282 88252522, 22 25222525282 285822, 2222825258285 we władaniu Najemcy, jak też spisanie protokołu zdawczo - odbiorczego, powinno nastąpić w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.

Kaucja zostanie rozliczona w dniu upływu okresu wypowiedzenia. Zwrot kaucji, po ewentualnym potrąceniu niezbędnych szkód, nastąpi do dnia ________ r.

Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji lokalu, zgodnie z art. 675 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić lokal ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego. W razie nieusunięcia z lokalu osób i rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu. Wynajmujący może również wynająć, na koszt i ryzyko Najemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Najemcę w lokalu.UZASADNIENIE


________________________
podpis Wynajmującego

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Wynajmujący: ________
Adres: ________


Najemca: ________
Adres: ________WYPOWIEDZENIE
UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
PRZEZ WYNAJMUJĄCEGOOświadczam, że z dniem doręczenia niniejszego pisma wypowiadam umowę najmu lokalu użytkowego, znajdującego się przy ________, zawartą dnia: ________ r., zgodnie z ustawowymi zasadami wypowiedzenia umowy najmu, tj. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego trzy (3) miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

825228228282 88252522, 22 25222525282 285822, 2222825258285 we władaniu Najemcy, jak też spisanie protokołu zdawczo - odbiorczego, powinno nastąpić w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.

Kaucja zostanie rozliczona w dniu upływu okresu wypowiedzenia. Zwrot kaucji, po ewentualnym potrąceniu niezbędnych szkód, nastąpi do dnia ________ r.

Lokal powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji lokalu, zgodnie z art. 675 par. 1 ustawy Kodeks Cywilny. Najemca jest obowiązany opróżnić lokal ze wszystkich osób i rzeczy, które nie stanowią własności Wynajmującego oraz przekazać Wynajmującemu lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego. W razie nieusunięcia z lokalu osób i rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługuje prawo ich usunięcia, bez względu na to, kim są te osoby oraz kto jest właścicielem rzeczy, pozostawionych w lokalu. Wynajmujący może również wynająć, na koszt i ryzyko Najemcy, środki transportu i inne usługi, umożliwiające usunięcie z lokalu osób i rzeczy, pozostawionych przez Najemcę w lokalu.UZASADNIENIE


________________________
podpis Wynajmującego